Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 68kWORD 33k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P7_TA(2012)0096P7_DCL(2011)0049

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου 8 ωρών για τη μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 για την αξιολόγηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 αναγνωρίζει στις αιτιολογικές σκέψεις ότι «η μεταφορά των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς σφαγή, θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν», αλλά επιτρέπει μακρινά ταξίδια τόσο με όρους απόστασης όσο και χρονικής διάρκειας, που προκαλούν αγωνία, ταλαιπωρία, ακόμη και θάνατο στα ζώα,

1.  Σημειώνει ότι η αναφορά «8hours.eu petition» που ζητεί την καθιέρωση ενός ανώτατου ορίου 8 ωρών ημερησίως για την μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή, υποστηρίζεται από ένα εκατομμύριο ευρωπαίων πολιτών·

2.  Καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναθεωρήσουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και να καθιερώσουν ανώτατο όριο 8 ωρών ημερησίως για την μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή·

3.  Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(2), στην Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 81 Ε της 15.3.2011, σ. 25.
(2) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 15ης Μαρτίου 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN2)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου