Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 66kWORD 30k
Donderdag 15 maart 2012 - Straatsburg
Maximale reisduur voor slachtdieren
P7_TA(2012)0096P7_DCL(2011)0049

Verklaring van het Europees Parlement van 15 maart 2012 over het vaststellen van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien zijn resolutie van 5 mei 2010 over de evaluatie en beoordeling van het actieplan dierenwelzijn 2006-2010(1),

–  gezien artikel 123 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in de overwegingen van Verordening (EG) nr. 1/2005 wordt erkend dat „het langdurig vervoeren van dieren, met inbegrip van slachtdieren, zoveel mogelijk moet worden beperkt”, maar dat de tekst het vervoer van dieren over grote afstanden en gedurende lange perioden wel toestaat, hetgeen bij de dieren voor ernstige stress en veel lijden zorgt, en zelfs in hun overlijden kan resulteren;

1.  wijst erop dat het verzoekschrift 8hours.eu, waarin wordt aangedrongen op de vaststelling van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren, door bijna één miljoen Europeanen wordt gesteund;

2.  verzoekt de Commissie en de Raad Verordening (EG) nr. 1/2005 te herzien, teneinde een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren vast te stellen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze verklaring, met de namen van de ondertekenaars(2), te doen toekomen aan de Commissie en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 25.
(2) De lijst van ondertekenaars is gepubliceerd in Bijlage 2 bij de notulen van 15 maart 2012 (P7_PV(2012)03-15(ANN2)).

Juridische mededeling - Privacybeleid