Seznam 
Přijaté texty
Středa, 18. ledna 2012 - Štrasburk
Početní složení stálých výborů
 Závěry zasedání Evropské rady k návrhu mezinárodní dohody o unii fiskální stability (8.–9. prosince 2011)

Početní složení stálých výborů
PDF 194kWORD 33k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. ledna 2012 o početním složení stálých výborů
P7_TA(2012)0001B7-0001/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Konference předsedů,

–  s ohledem na svá rozhodnutí ze dne 15. července 2009(1) a 14. prosince 2011(2) o početním složení stálých výborů,

–  s ohledem na článek 183 jednacího řádu,

1.  rozhodl pozměnit počet členů parlamentních výborů následovně:

  

Výbor pro zahraniční věci: 76 členů

  

Výbor pro rozvoj: 30 členů

  

Výbor pro mezinárodní obchod: 31 členů

  

Rozpočtový výbor: 43 členů

  

Výbor pro rozpočtovou kontrolu: 30 členů

  

Hospodářský a měnový výbor: 48 členů

  

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci: 49 členů

  

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin: 69 členů

  

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku: 61 členů

  

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů: 41 členů

  

Výbor pro dopravu a cestovní ruch: 47 členů

  

Výbor pro regionální rozvoj: 50 členů

  

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova: 44 členů

  

Výbor pro rybolov: 25 členů

  

Výbor pro kulturu a vzdělávání: 31 členů

  

Výbor pro právní záležitosti: 25 členů

  

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci: 60 členů

  

Výbor pro ústavní záležitosti: 24 členů

  

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví: 35 členů

  

Petiční výbor: 35 členů

  

a pozměnit počet členů parlamentních podvýborů takto:

  

podvýbor pro lidská práva: 31 členů

  

podvýbor pro bezpečnost a obranu: 31 členů

   2. rozhodl, že s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 9. července 2009 týkající se složení předsednictev výborů se předsednictva výborů mohou skládat maximálně ze čtyř místopředsedů;
   3. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 224 E, 19.8.2010, s. 34.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2011)0570.


Závěry zasedání Evropské rady k návrhu mezinárodní dohody o unii fiskální stability (8.–9. prosince 2011)
PDF 202kWORD 40k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. ledna 2012 o závěrech ze zasedání Evropské rady (8.–9. prosince 2011), které se týkalo návrhu mezinárodní dohody o Unii fiskální stability (2011/2546 (RSP))
P7_TA(2012)0002RC-B7-0003/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady ve dnech 8. a 9. prosince 2011,

–  s ohledem na prohlášení představitelů států a vlád zemí eurozóny ze dne 9. prosince 2011,

–  s ohledem na balíček šesti právních aktů a na dva návrhy Komise týkající se posílení fiskální kázně(1),

–  s ohledem na stav jednání, pokud jde o návrh mezinárodní dohody o posílené hospodářské unii,

–  s ohledem na návrh, který jménem Parlamentu předložili jeho zástupci v pracovní skupině ad hoc,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

1.  vyjadřuje pochybnosti, pokud jde o nezbytnost takové mezivládní dohody, jejíchž hlavních cílů by bylo možné lépe a účinněji dosáhnout tím, že budou podle práva EU přijata opatření umožňující nalézt solidní, rychlé a udržitelné řešení současné finanční, hospodářské a sociální krize v mnoha členských státech EU; je však připraven usilovat o nalezení konstruktivního řešení;

2.  potvrzuje svou podporu návrhu, který poslanci jmenovaní Konferencí předsedů jako zástupci Parlamentu předložili pracovní skupině ad hoc; vyjadřuje politování nad tím, že se v návrhu mezinárodní dohody ze dne 10. ledna 2012 neodrážejí návrhy Parlamentu; konstatuje, že řada členských států podporuje některé jeho návrhy učiněné na schůzi dne 12. ledna 2012; zváží své stanovisko, jakmile obdrží konečný návrh, který se očekává dne 18. ledna 2012;

3.  je hluboce přesvědčen, že měnová unie se může změnit ve skutečnou hospodářskou a fiskální unii, pouze pokud bude uplatněna metoda Společenství; připomíná, že EU je politickým projektem, který je založen na společných hodnotách, silných společných orgánech a institucích a na dodržování společných pravidel;

4.  dále zejména trvá na tom, že:

   nová dohoda by měla výslovně uznávat nadřazenost právních předpisů EU nad jejími ustanoveními;
   veškerá prováděcí opatření k dohodě by měla být přijímána příslušnými postupy, které stanoví Smlouvy EU;
   dohoda musí být v souladu s právem EU, zejména pokud jde o hodnoty uvedené v Paktu o stabilitě a růstu, a v případě, že se smluvní strany hodlají zavázat ke splnění cílů, které nejsou v souladu s právními předpisy EU, musí se tak stát prostřednictvím platných zákonných postupů EU, přičemž tato situace nesmí vést ke vzniku dvojích norem;
   všechny smluvní strany dohody, stávající a budoucí členové eura, by měly mít stejné právo zúčastnit se eurosummitů;
   je třeba zaručit demokratickou odpovědnost tím, že bude posilováno zapojení jak Evropského parlamentu, tak vnitrostátních parlamentů na příslušných úrovních a ve všech aspektech evropské hospodářské koordinace a správy;
   podle článku 9 protokolu č. 1 ke Smlouvám se musí spolupráce mezi vnitrostátními parlamenty a Evropským parlamentem uskutečňovat v souladu se Smlouvami EU;
   nová dohoda musí zachovat v právně závazné formě povinnost smluvních stran podniknout veškeré nezbytné kroky, aby zajistily, že obsah dohody bude nejpozději do pěti let začleněn do Smluv;

5.  opakuje svou výzvu k budování stabilní Unie, která bude zároveň Unií udržitelného růstu; domnívá se, že fiskální disciplína, ačkoli je základem udržitelného růstu, nepovede sama o sobě k obnově a že dohoda musí být jasným signálem, že evropští vedoucí představitelé budou stejně aktivní v obou směrech; proto trvá na tom, že dohoda musí kromě zajištění fiskální kázně obsahovat také závazek smluvních stran přijímat opatření k posílení konvergence a konkurenceschopnosti a návrhy právních předpisů EU týkající se zřízení fondu pro splácení dluhu, projektových dluhopisů a zavedení daně z finančních transakcí a plán pro dluhopisy stability;

6.  zdůrazňuje, že tytéž institucionální, právní a politické aspekty se uplatňují v souvislosti s jinými vícestrannými dohodami, které řeší finanční krizi, jako je například Evropský mechanismus stability; žádá proto, aby byl do jednání zapojen stejným způsobem;

7.  vyhrazuje si právo použít všechny politické a zákonné prostředky, které má k dispozici, k ochraně právních předpisů EU a úlohy orgánů EU, zejména pokud by některé části konečné dohody nebyly v souladu s právními předpisy EU;

8.  připomíná Komisi, že je jejím úkolem vykonávat důsledně institucionální úlohu strážce Smluv;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení představitelům států a vlád, předsedovi Evropské rady, předsedovi euroskupiny, Komisi a Evropské centrální bance.

(1) Nařízení o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, (COM(2011)0819), a nařízení o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů (COM(2011)0821).

Právní upozornění - Ochrana soukromí