Indekss 
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2012. gada 18. janvāris - Strasbūra
Pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs
 Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību

Pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs
PDF 190kWORD 33k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 18. janvāra lēmums par pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu
P7_TA(2012)0001B7-0001/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu,

–  ņemot vērā 2009. gada 15. jūlija(1) un 2011. gada 14. decembra(2) lēmumu par pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu,

–  ņemot vērā Reglamenta 183. pantu,

1.  nolemj Parlamenta komiteju skaitlisko sastāvu grozīt šādi:

  

Ārlietu komiteja ‐ 76 locekļi;

  

Attīstības komiteja ‐ 30 locekļi;

  

Starptautiskās tirdzniecības komiteja ‐ 31 loceklis;

  

Budžeta komiteja ‐ 43 locekļi;

  

Budžeta kontroles komiteja ‐ 30 locekļi;

  

Ekonomikas un monetārā komiteja ‐ 48 locekļi;

  

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja ‐ 49 locekļi;

  

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja ‐ 69 locekļi;

  

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja ‐ 61 loceklis;

  

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja ‐ 41 loceklis;

  

Transporta un tūrisma komiteja ‐ 47 locekļi;

  

Reģionālās attīstības komiteja ‐ 50 locekļi;

  

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja ‐ 44 locekļi;

  

Zivsaimniecības komiteja ‐ 25 locekļi;

  

Kultūras un izglītības komiteja ‐ 31 loceklis;

  

Juridiskā komiteja ‐ 25 locekļi;

  

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ‐ 60 locekļi;

  

Konstitucionālo jautājumu komiteja ‐ 24 locekļi;

  

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja ‐ 35 locekļi;

  

Lūgumrakstu komiteja ‐ 35 locekļi,

  

un Parlamenta apakškomiteju skaitlisko sastāvu grozīt šādi:

  

Cilvēktiesību apakškomiteja ‐ 31 loceklis;

  

Drošības un aizsardzības apakškomiteja ‐ 31 loceklis;

   2. ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2009. gada 9. jūlija lēmumu par komiteju prezidiju sastāvu, nolemj, ka komitejas prezidijā var būt ne vairāk kā četri priekšsēdētāja vietnieki;
   3. uzdod priekšsēdētājam informēšanas nolūkā nosūtīt šo lēmumu Padomei un Komisijai.

(1) OV C 224 E, 19.8.2010., 34. lpp.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0570.


Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumi par projektu starptautiskam nolīgumam par fiskālās stabilitātes savienību
PDF 197kWORD 39k
Eiropas Parlamenta 2012. gada 18. janvāra rezolūcija par Eiropadomes sanāksmes (2011. gada 8.–9. decembrī) secinājumiem attiecībā uz starptautiska nolīguma projektu par fiskālās stabilitātes savienību (2011/2546(RSP))
P7_TA(2012)0002RC-B7-0003/2012

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 8. un 9. decembra sanāksmes secinājumus,

–  ņemot vērā euro zonas valstu vai valdību vadītāju 2011. gada 9. decembrī pieņemto paziņojumu,

–  ņemot vērā ekonomikas un fiskālās uzraudzības noteikumu kopumu jeb t. s. sešpaku un divus Komisijas priekšlikumus par fiskālās disciplīnas turpmāku stiprināšanu(1),

–  ņemot vērā stāvokli sarunās par projektu starptautiskam nolīgumam par pastiprinātu ekonomikas savienību,

–  ņemot vērā Parlamenta pārstāvju priekšlikumu, ko viņi iesnieguši ad hoc darba grupā,

–  ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

1.  pauž šaubas par šāda starpvaldību nolīguma nepieciešamību, kura svarīgākos mērķus var labāk un efektīvāk sasniegt ar ES tiesību aktos noteiktiem pasākumiem, lai nodrošinātu stingru, steidzamu un ilgstošu atbildes reakciju uz pašreizējo finanšu un ekonomikas krīzi un sociālo krīzi daudzās ES dalībvalstīs; tomēr pauž gatavību strādāt, lai rastu konstruktīvu risinājumu;

2.  apstiprina atbalstu priekšlikumam, ko ad hoc darba grupai iesniedza Priekšsēdētāju konferences ieceltie Parlamenta pārstāvji; pauž nožēlu par to, ka līdz šim 2012. gada 10. janvāra starptautiskā nolīguma projekts neatspoguļo Eiropas Parlamenta priekšlikumus; norāda uz daudzu dalībvalstu atbalstu dažiem 2012. gada 12. janvāra sanāksmē izteiktajiem priekšlikumiem; apsvērs savu nostāju pēc galīgā projekta saņemšanas, kas gaidāms 2012. gada 18. janvārī;

3.  pauž stingru pārliecību, ka, tikai izmantojot Komisijas metodi, Monetārā savienība var pārvērsties par patiesu ekonomikas un fiskālo savienību; atgādina, ka ES ir politisks projekts, kas pamatojas uz kopīgām vērtībām, stiprām kopīgām institūcijām un kopīgo noteikumu ievērošanu;

4.  it īpaši uzstāj uz to, ka:

   parakstot jauno nolīgumu, skaidri jāpieņem ES tiesību aktu prioritāte salīdzinājumā ar šā nolīguma noteikumiem;
   visiem nolīguma īstenošanas pasākumiem jābūt pieņemtiem saskaņā ar attiecīgajām ES līgumos paredzētajām procedūrām;
   nolīgumam jāatbilst ES tiesību aktiem, it īpaši attiecībā uz Stabilitātes un izaugsmes pakta rādītājiem, un gadījumā, ja līgumslēdzējas puses vēlas nospraust mērķus, kas ir atšķirīgi no ES mērķiem, tas jādara, piemērojot attiecīgās ES tiesību procedūras, un tas nedrīkst izraisīt dubultstandartu ieviešanu;
   visām nolīguma līgumslēdzējām pusēm jābūt vienādām tiesībām piedalīties euro jautājumiem veltītajās augstākā līmeņa sanāksmēs neatkarīgi no tā, vai tās jau atrodas euro zonā vai vēl ne;
   ir jāgarantē demokrātiskā pārskatatbildība, stiprinot gan Eiropas Parlamenta, gan dalībvalstu parlamentu attiecīgā līmeņa līdzdalību visos Eiropas ekonomikas koordinēšanas un pārvaldības aspektos;
   Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu sadarbībai jānotiek saskaņā ar ES līgumiem, atbilstoši to 1. protokola 9. pantam;
   jaunajā nolīgumā juridiski saistošā veidā jāiekļauj līgumslēdzēju pušu apņemšanās veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šis nolīgums, vēlākais, piecu gadu laikā pēc būtības tiek integrēts Līgumā;

5.  atkārto prasību, lai minētā savienība aptvertu gan stabilitāti, gan ilgtspējīgu izaugsmi; uzskata, ka fiskālā disciplīna kā tāda ‐ lai gan tā ir ilgtspējīgas izaugsmes pamats ‐ nenodrošinās ekonomikas atveseļošanos un ka ar šo nolīgumu būtu jādod skaidra ziņa, ka Eiropas vadītāji rīkosies vienādi enerģiski abās jomās; uzstāj, ka nolīgumā jāiekļauj līgumslēdzēju pušu saistības veikt pasākumus, kuri veicina ciešāku konverģenci un spēcīgāku konkurētspēju, kā arī priekšlikumus attiecībā uz izpirkšanas fondu, projektu obligācijām un finanšu darījumu nodokli ES tiesību aktu ietvaros, vienlaikus nodrošinot fiskālo disciplīnu, ceļvedi stabilitātes obligācijām;

6.  uzsver, ka šie paši institucionālie, juridiskie un politiskie aspekti tiek ņemti vērā arī saistībā ar citiem daudzpusējiem nolīgumiem, kuru temats ir finanšu krīze, piemēram, Eiropas stabilitātes mehānismā; tādēļ prasa, lai Parlaments līdzīgā veidā piedalītos arī šajās sarunās;

7.  patur tiesības izmantot visus tā rīcībā esošos juridiskos instrumentus, lai aizstāvētu ES tiesību aktus un ES institūciju lomu, it īpaši tad, ja galīgā līguma atsevišķi elementi neatbildīs ES tiesību aktiem;

8.  atgādina Komisijai, ka tai ir institucionāls pienākums pilnībā uzraudzīt ES līgumu īstenošanu;

9.  aicina priekšsēdētāju nosūtīt šo rezolūciju valstu un valdību vadītājiem, Eiropadomes priekšsēdētājam, Euro grupas priekšsēdētājam, Komisijai un Eiropas Centrālajai bankai.

(1) Regula par to eurozonas dalībvalstu ekonomiskās un budžeta uzraudzības pastiprināšanu (COM(2011)0819) un Regula par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu pārraudzībai un novērtēšanai (COM (2011)0821).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika