Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 - Στρασβούργο
Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ***
 Προσχώρηση της ΕΕ στον κανονισμό αριθ. 29 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ***
 Ασφάλεια των πεζών και φωτεινές πηγές με διόδους εκπομπής φωτός (LED) ***
 Συμφωνία ΕΕ - Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών ***
 Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας ***
 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II
 Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***II
 Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
 Διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Αποφυγή σπατάλης τροφίμων
 Καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των φυκιών
 Θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

Κοινοτικός κώδικας θεωρήσεων ***I
PDF 266kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (COM(2011)0516 – C7-0226/2011 – 2011/0223(COD))
P7_TA(2012)0003A7-0441/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0516),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 77, παράγραφος 2, στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0226/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0441/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)

P7_TC1-COD(2011)0223


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 154/2012.)


Συμφωνία ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων ***
PDF 253kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (09737/2011 – C7-0202/2011– 2011/0090(NLE))
P7_TA(2012)0004A7-0450/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09737/2011),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (09738/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0202/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0450/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γεωργίας.


Προσχώρηση της ΕΕ στον κανονισμό αριθ. 29 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ***
PDF 256kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κανονισμό αριθ. 29 της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη που αφορά τις ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση οχημάτων ως προς την προστασία των επιβαινόντων στον θάλαμο οδήγησης ενός οχήματος επαγγελματικής χρήσης (13894/2011 – C7-0303/2011 – 2011/0191(NLE))
P7_TA(2012)0005A7-0005/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13894/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»)(1) (C7-0303/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0005/2012),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.


Ασφάλεια των πεζών και φωτεινές πηγές με διόδους εκπομπής φωτός (LED) ***
PDF 256kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, με θέμα την ασφάλεια των πεζών, και το σχέδιο κανονισμού της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη που αφορά τις φωτεινές πηγές με διόδους εκπομπής φωτός (LED) (13895/2011 – C7-0302/2011 – 2011/0188(NLE))
P7_TA(2012)0006A7-0004/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13895/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετούνται ή/και να χρησιμοποιούνται σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»)(1) (C7-0302/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A7-0004/2012),

1.  εγκρίνει το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78.


Συμφωνία ΕΕ - Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών ***
PDF 253kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (13238/2011 – C7-0242/2011 – 2010/0132(NLE))
P7_TA(2012)0007A7-0448/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13238/2011),

–  έχοντας υπόψη τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών (10843/3/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0242/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0448/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία της Ινδονησίας.


Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας ***
PDF 255kWORD 32k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας για τη δημιουργία πλαισίου ενισχυμένης συνεργασίας και τον καθορισμό των σχετικών με αυτό διαδικαστικών ρυθμίσεων (09138/2011 – C7-0163/2011 – 2011/0050(NLE))
P7_TA(2012)0008A7-0391/2011

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09138/2011),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (07702/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 και το άρθρο 218 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0163/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0391/2011),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας.


Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ***II
PDF 279kWORD 88k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD))
P7_TA(2012)0009A7-0334/2011

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (07906/2/2011 – C7-0250/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2009(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 4ης Δεκεμβρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(3) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0810),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 21ης Δεκεμβρίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0334/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε δεύτερη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2012 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2012/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

P7_TC2-COD(2008)0241


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2012/19/ΕΕ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρήση εκτελεστικών πράξεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις είναι αποτέλεσμα λεπτού συμβιβασμού, που σε κάποιες περιπτώσεις αποκλίνει από τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Προκειμένου, επομένως, να επιτευχθεί συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε για ορισμένες περιπτώσεις εκτελεστικές πράξεις αντί κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν μπορεί να θεωρηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως προηγούμενο για τη ρύθμιση παρόμοιων περιπτώσεων σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

Δήλωση της Επιτροπής για τη Σχεδίαση των Προϊόντων

(άρθρο 4 της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ)

Τα μέτρα οικολογικής σχεδίασης μπορούν να συμβάλουν στη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τον Χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη (COM(2011)0571). Η Επιτροπή, αν και όταν θεσπίσει νέα ή αναθεωρήσει ισχύοντα μέτρα εφαρμογής σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ για προϊόντα που καλύπτονται και από την οδηγία για τα ΑΗΗΕ, θα λάβει υπόψη τις παραμέτρους επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης που καθορίζονται στο Παράρτημα 1 μέρος 1 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, και θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης απαιτήσεων όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση, την ευκολία στην αποσυναρμολόγηση, και την ανακυκλωσιμότητα των προϊόντων αυτών.

Δήλωση της Επιτροπής για τις ειδικές εξαιρέσεις από τους στόχους συλλογής

(άρθρο 7 της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ)

Η νέα οδηγία για τα ΑΗΗΕ προσφέρει, στο άρθρο 7 παράγραφος 4, τη δυνατότητα μεταβατικών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση δυσχερειών που συναντούν τα κράτη μέλη, λόγω ειδικών περιστάσεων, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων συλλογής τους οποίους ορίζει το συγκεκριμένο άρθρο. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι υψηλοί στόχοι συλλογής ΑΗΗΕ έχουν μεγάλη σημασία για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη, και ότι οι μεταβατικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι αντιμετωπιζόμενες δυσκολίες και οι ειδικές περιστάσεις στις οποίες οφείλονται πρέπει να είναι αντικειμενικές, τεκμηριωμένες και επαληθεύσιμες.

(1) ΕΕ C 306 της 16.12.2009, σ. 39.
(2) ΕΕ C 141 της 29.5.2010, σ. 55.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 3.2.2011, P7_TA(2011)0037.


Διάθεση στην αγορά και χρήση βιοκτόνων ***II
PDF 274kWORD 81k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))
P7_TA(2012)0010A7-0336/2011
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (05032/2/2011 – C7-0251/2011),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0267),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 23ης Νοεμβρίου 2011 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 8 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0336/2011),

1.  εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

P7_TC2-COD(2009)0076


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλώνει ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις και τις εκτελεστικές πράξεις είναι αποτέλεσμα λεπτού συμβιβασμού, που σε κάποιες αποκλίνει από τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Προκειμένου, επομένως, να επιτευχθεί συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκε για ορισμένες περιπτώσεις εκτελεστικές πράξεις αντί των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων. Υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν πρόκειται να εκληφθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως προηγούμενο για τη ρύθμιση παρόμοιων περιπτώσεων σε μελλοντικές νομοθετικές πράξεις.

(1) ΕΕ C 347 της 18.12.2010, σ. 62.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 22.9.2010, P7_TA(2010)0333.


Αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
PDF 405kWORD 109k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: δομή και συνέπειες (2011/2114(INI))
P7_TA(2012)0011A7-0421/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2011 με θέμα «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 με θέμα «Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 με θέμα «Έλλειψη πρωτεϊνών στην ΕΕ: ποια η λύση σε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα;»(4),

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική έκθεση Μαΐου 2011 του ΟΟΣΑ με θέμα «A Green Growth Strategy for Food and Agriculture» (Στρατηγική πράσινης ανάπτυξης για τα τρόφιμα και τη γεωργία)(5),

–  έχοντας υπόψη τα στοιχεία της Eurostat για τους δείκτες τιμών των μέσων αγροτικής παραγωγής (κόστος εισροών) και τους δείκτες τιμών των αγροτικών προϊόντων (τιμές εκροών)(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 349 ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει ειδικό καθεστώς για τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες,

–  έχοντας υπόψη την 3η άσκηση διερεύνησης προοπτικών της ΜΕΓΕ (Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής Έρευνας) με τίτλο «Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world» (Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων σε έναν κόσμο με περιορισμένους πόρους) (Φεβρουάριος 2011)(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς αξιολόγησης της γεωργικής γνώσης, επιστήμης και τεχνολογίας για την ανάπτυξη (IAASTD) με τίτλο «Global Report - Agriculture at a crossroads» (Παγκόσμια έκθεση - Η γεωργία σε σημείο καμπής),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2008 του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) με τίτλο «Low input farming systems: an opportunity to develop sustainable agriculture» (Αγροτικά συστήματα χαμηλών εισροών: μια ευκαιρία για την ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας)(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2007 του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) με τίτλο «Συνέπειες, ευκαιρίες και προκλήσεις της σύγχρονης βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 του Κοινού Κέντρου Ερευνών με τίτλο «Σύνοψη μεθόδων αναφοράς για την ανάλυση ΓΤΟ»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2010 του Κοινού Κέντρου Ερευνών με τίτλο «Επιπτώσεις του στόχου της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα στις γεωργικές αγορές και τη χρήση γης: συγκριτική εκτίμηση με εκπόνηση μοντέλων»,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων(9),

–  έχοντας υπόψη τις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που παρουσιάστηκαν στις 12 Οκτωβρίου 2011 (COM(2011)0625, COM(2011)0627, COM(2011)0628, COM(2011)0629, COM(2011)0630, COM(2011)0631) και την πρόταση ενιαίου κανονισμού ΚΟΑ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Kανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0421/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγάλη αστάθεια των τιμών των αγροτικών προϊόντων και του άμεσου κόστους έχουν αυξήσει την ανασφάλεια του αγροτικού εισοδήματος και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων των αγροτών, ιδίως για τις απομονωμένες περιφέρειες, τις ορεινές περιφέρειες, τις νησιωτικές περιφέρειες και τις περισσότερο απομακρυσμένες περιφέρειες, για τις οποίες οι παράγοντες της απόστασης και της απομόνωσης συνεπάγονται υψηλό επιπρόσθετο κόστος, έχοντας αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των αγροτών αυτών των περιφερειών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό άμεσο κόστος για τους αγρότες της ΕΕ αυξήθηκε κατά μέσον όρο σχεδόν 40% μεταξύ του 2000 και του 2010, ενώ οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά μέσον όρο λιγότερο από 25%, σύμφωνα με την Eurostat· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του άμεσου κόστους εισροών την ίδια δεκαετία έφθασε το 60% για την ενέργεια και τα λιπαντικά, σχεδόν το 80% για τα συνθετικά λιπάσματα και τα βελτιωτικά εδάφους, πάνω από το 30% για τις ζωοτροφές, περίπου το 36% για τα μηχανήματα και λοιπών εξοπλισμό, σχεδόν το 30% για τους σπόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό και σχεδόν το 13% για τα προϊόντα φυτοπροστασίας, κάνοντας φανερή την ανάγκη για διευκόλυνση της πρόσβασης σε φθηνότερες πρώτες ύλες για τους αγρότες, ειδικότερα από την παγκόσμια αγορά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλότερες τιμές των τροφίμων δεν μεταφράζονται ταυτόχρονα σε υψηλότερα αγροτικά εισοδήματα, κυρίως λόγω της ταχύτητας με την οποία αυξάνεται το κόστος των συντελεστών παραγωγής αγροτικών προϊόντων και της αυξανόμενης απόκλισης μεταξύ των τιμών παραγωγού και καταναλωτή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλότερο κόστος παραγωγής και οι δυσκολίες κατανομής του στην αλυσίδα διανομής τροφίμων είναι πιθανό βραχυπρόθεσμα να θέσουν σε κίνδυνο την επιβίωση ορισμένων επιχειρήσεων, υπονομεύοντας ταυτόχρονα τις παραγωγικές δομές σε ορισμένα κράτη μέλη και επιδεινώνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το εμπορικό ισοζύγιο όσον αφορά τις εισαγωγές και την εξάρτηση από ασταθείς εξωτερικές αγορές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα ο καταναλωτής βρίσκεται επίσης σε μειονεκτική θέση, δεδομένου ότι οι παραγωγοί αδυνατούν να μεταβιβάσουν τη ραγδαία αύξηση του κόστους των συντελεστών παραγωγής στους μεγάλους λιανοπωλητές οι οποίοι, από την πλευρά τους, μεταβιβάζουν την αύξηση αυτή στον καταναλωτή με τα τεράστια περιθώρια κέρδους τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω η αυξητική πίεση στις τιμές των συντελεστών παραγωγής, ως αποτέλεσμα της σπάνιδας των πόρων, της αυξανόμενης ζήτησης τροφίμων στις αναδυόμενες οικονομίες, αλλά και των πολιτικών οι οποίες δυσχεραίνουν την πρόσβαση των αγροτών της ΕΕ σε φθηνότερες ζωοτροφές που είναι διαθέσιμες στην παγκόσμια αγορά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή τροφίμων μπορεί συχνά να υπονομεύεται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των παρασίτων και των ασθενειών, της διαθεσιμότητας φυσικών πόρων και των φυσικών καταστροφών·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγωγή των συντελεστών παραγωγής - κατά κύριο λόγο ορυκτά καύσιμα αλλά επίσης ζωοτροφές και σπανίζοντα ορυκτά που βελτιώνουν το έδαφος όπως τα φωσφορικά άλατα - και ως εκ τούτου είναι ευπαθείς στις αυξήσεις των τιμών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αυτό έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα των αγροτών της ΕΕ, ειδικότερα στον τομέα της κτηνοτροφίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρούσα αστάθεια των τιμών προσλαμβάνει ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση, και ότι επομένως πρέπει να αναζητηθεί μια συγκεκριμένη λύση σε κοινοτικό επίπεδο για την αλυσίδα αγροτικής παραγωγής-τροφίμων, δεδομένου του στρατηγικού ρόλου της στην Ένωση, ενώ απαιτείται ήδη συντονισμένη δράση στο επίπεδο της G-20·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξαρτάται ολοένα περισσότερο από τους αναγκαίους συντελεστές παραγωγής, προκειμένου να διατηρηθεί η γεωργική δραστηριότητα στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επομένως, πρέπει να αναληφθεί ταχεία δράση για τη μείωση της εξάρτησης, με επενδύσεις και με αποφάσεις σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, ώστε να διασφαλισθεί μεγαλύτερη αυτάρκεια τροφίμων στην ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων: λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων είναι καίριας σημασίας για τη στρατηγική Ευρώπη 2000 και τον χάρτη πορείας της Επιτροπής για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγροτική παραγωγή στην ΕΕ είναι κυρίως εξαρτώμενη από το πετρέλαιο και ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα του καυσίμου αυτού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται κατά μέσο όρο 2-3% ετησίως·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξήσεις των τιμών του αργού πετρελαίου συνδέονται με αυξήσεις των εξόδων αγροτικών εισροών, εφόσον οδηγούν σε υψηλότερες τιμές της ενέργειας, των ζωοτροφών και των λιπασμάτων, πράγμα το οποίο επηρεάζει την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή αγροτικών λιπασμάτων εξαρτάται πλήρως από τη διαθεσιμότητα πετρωμάτων φωσφορικών αλάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή τους αυξήθηκε κατά 800% την περίοδο 2007-2008 και ότι η παραγωγή τους θα μπορούσε να κορυφωθεί περί το 2033-2035, ενώ στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνεται διαρκώς περισσότερο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικά στον κτηνοτροφικό τομέα, το κόστος αυξάνεται επιπλέον λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων στο φυτοϋγειονομικό πεδίο, καθώς και στα πεδία της καλής διαβίωσης των ζώων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων, με αποτέλεσμα η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων παραγωγών να μειώνεται περαιτέρω σε σύγκριση με εκείνην των παραγωγών από τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν χρειάζεται να συμμορφώνονται με αυτές τις αυστηρές απαιτήσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εφαρμόζει υψηλού επιπέδου πρότυπα στον τομέα της επισιτιστικής ασφάλειας και της προστασίας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, πράγμα το οποίο έχει συνέπειες στον χρόνο και το κόστος της ανάπτυξης νέων πρακτικών και εργαλείων της επισιτιστικής αλυσίδας πριν και μετά το στάδιο παραγωγής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές, που έρχονται αντιμέτωποι με τη μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, επιλέγουν ολοένα και συχνότερα προϊόντα των οποίων τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας είναι χαμηλότερου επιπέδου απ' ό,τι εκείνα των προϊόντων που προέρχονται από την ΕΕ και των οποίων η προέλευση δεν μπορεί να εντοπιστεί, ιδίως στην περίπτωση του κρέατος·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον όρο το 42% των διαθέσιμων υδάτων στην Ευρώπη χρησιμοποιείται από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (Ελλάδα 88%, Ισπανία 72%, Πορτογαλία 59%) και λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος άρδευσης, παροχέτευσης του νερού στις υδροφόρους περιοχές και αποστράγγισης έχει αυξηθεί, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση των τεχνικών άρδευσης, και ότι ένα μέρος του νερού που χρησιμοποιείται από τη γεωργία επιστρέφει στον φυσικό κύκλο του νερού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή των γεωργικών εκτάσεων και το κόστος της μίσθωσης γης επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα της γεωργίας και την ικανότητα των νεοεισερχόμενων να καθιερωθούν στον χώρο της·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση της αγοράς των παρόχων γεωργικών εισροών είναι πολύ υψηλή, με έξι εταιρείες να ελέγχουν πάνω από το 75% της αγοράς των αγροτοχημικών και τρείς εταιρείες πάνω από το 45% της αγοράς σπόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ή συγκέντρωση αυτή συμβάλει στο να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των σπόρων και έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στην ποικιλότητα των καλλιεργούμενων ειδών, και ότι οι γεωργοί έχουν περιορισμένη συμμετοχή σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο στο στάδιο που προηγείται της παραγωγής, αλλά και στο (λιανικό) εμπόριο τροφίμων παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς, η οποία ασκεί πρόσθετη πίεση στο κόστος στη γεωργία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των μικρών παραγωγών (δευτερεύουσες καλλιέργειες) θίγονται δυσανάλογα από τις νομοθετικές και διαρθρωτικές αλλαγές στους τομείς των εισροών και ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον αντίκτυπο αυτών των αλλαγών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυξημένες τιμές καυσίμων, λιπασμάτων και ζωοτροφών αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης στο κόστος για τους γεωργούς·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων αφενός των ακραίων διακυμάνσεων των αγροτικών τιμών καθόλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας και αφετέρου της σχετιζόμενης οικονομικής κερδοσκοπίας, η διαφάνεια της αγοράς πριν από το στάδιο παραγωγής είναι επίσης αναγκαία, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα στην αστάθεια των τιμών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε αποδοτικότερους συντελεστές παραγωγής και στον τομέα της διαχείρισης πόρων, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, του εδάφους και των θρεπτικών στοιχείων, της τεχνολογίας των υδάτων, των σπόρων και των αγροτοχημικών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και εντός του πλαισίου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι οι επιμορφωτικές υπηρεσίες και οι θεσμικές βελτιώσεις και καινοτομίες που επηρεάζουν τη χρήση των συντελεστών παραγωγής και τις συμπεριφορές και τις δεξιότητες των αγροτών έχουν κρίσιμη σημασία για την υιοθέτηση πιο αποδοτικών ως προς τους πόρους, βιώσιμων και καινοτόμων καλλιεργητικών συστημάτων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κομποστοποίηση της υδαρούς κοπριάς είναι επιθυμητή για τις καλλιέργειες και το περιβάλλον, ενώ πρέπει επίσης να δημιουργηθούν κίνητρα για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, ένα μέτρο το οποίο, εκτός των άλλων, θα συμβάλει στη βιωσιμότητα της γεωργίας·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες στην γεωργία για την εξοικονόμηση ενέργειας και περιορισμού του κόστους μέσω της βελτιωμένης ενεργειακής αποδοτικότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο μέσω της τοπικής παραγωγής ενέργειας που θα εκμεταλλεύεται πλήρως το δυναμικό που έχουν οι ανανεώσιμες πηγές (ειδικά η αιολική και ηλιακή, η βιομάζα, το βιοαέριο, τα βιοκαύσιμα, η χρήση λυμάτων, κ.τ.λ.)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφοροποίηση και η αμειψισπορά μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και να κάνουν δυνατή τη βιώσιμη χρήση συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή λοβοφόρων πρωτεϊνούχων καλλιεργειών στην ΕΕ καθώς και τα βελτιωμένα συστήματα παραγωγής μέσω χορτονομής θα περιόριζαν το έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνες και την εξάρτησή της από εισαγωγές ζωοτροφών και θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα για τους γεωργούς, αλλά δεν θα αποτελέσουν μια ενιαία λύση για τις υφιστάμενες πολλαπλές ανισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και θα οδηγούσαν επίσης σε μείωση της παραγωγής άλλων, περισσότερο αποδοτικών ως προς τους πόρους αροτραίων καλλιεργειών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «σπόροι αγροκτήματος» μπορούν να προσφέρουν, σε ορισμένες περιστάσεις και για ειδικές ποικιλίες, μια εναλλακτική επιλογή έναντι των εμπορικών σπόρων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω ακατάλληλης αποθήκευσης και μεταφοράς, σημαντικές ποσότητες γεωργικών προϊόντων αλλοιώνονται και, συνεπώς, διατίθενται ως απορρίμματα και δεν είναι πλέον διαθέσιμα ως τρόφιμα ή ζωοτροφές (FAO, Global Food Losses And Food Waste, 2011)·

Γενικές λύσεις

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαφάνεια των τιμών των εισροών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού και την επιβολή τους στα αρχικά και στα τελικά στάδια της αλυσίδας της αγοράς τροφίμων·

2.  ζητεί μεγαλύτερο έλεγχο και καλύτερη ανάλυση σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο των οικονομικών αιτίων που εξηγούν την άνοδο των τιμών των τροφίμων -κυρίως τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διακυμάνσεων προσφοράς και ζήτησης- καθώς και την αύξηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβολών των τιμών της ενέργειας, των συντελεστών παραγωγής και των τροφίμων·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει την ανάλυσή της ως προς τους λόγους που κρύβονται πίσω από τις ακραίες διακυμάνσεις της αγοράς και να επιδιώξει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κερδοσκοπίας και των αγορών αγροτικών προϊόντων, καθώς και μεταξύ των αγορών ενέργειας και των τιμών των τροφίμων· τονίζει ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει μέρος των προσπαθειών για καλύτερη ρύθμιση και για την αύξηση της διαφάνειας και της ποιότητας των πληροφοριών σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές αγορές σε παγκόσμιο και ενωσιακό επίπεδο, μεταξύ άλλων στην επερχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και της οδηγίας για την κατάχρηση της αγοράς (MAD)·

4.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη βελτίωση των αγρονομικών πρακτικών και τη βιώσιμη διαχείριση των αγροτικών πόρων, με σκοπό να δημιουργηθεί μια σταθερή και παραγωγική γεωργία, να μειωθεί το κόστος των συντελεστών παραγωγής και η σπατάλη θρεπτικών στοιχείων, και να προωθηθεί η καινοτομία, η αποδοτικότητα ως προς τους πόρους και η αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα στα καλλιεργητικά συστήματα· είναι πεπεισμένο ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της εξαγγελθείσας Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτοµίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας· τονίζει την αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τους αγρότες, η οποία θα φέρει ισορροπία σε όλους τους αγροτικούς τομείς (παραγωγή, περιβάλλον, κερδοφορία, κοινωνική διάσταση)·

5.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περισσότερο τη βιώσιμη και παραγωγική γεωργία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές και επισιτιστικές προκλήσεις, καθώς και να διασφαλιστεί ότι η γεωργία της ΕΕ θα παραμείνει επικερδής και ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μέσου παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων από τη Eurostat και τη συγκρότηση του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τον τομέα των συντελεστών παραγωγής πριν από το στάδιο παραγωγής, θα προσδώσει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά την εξέλιξη των τιμών των συντελεστών παραγωγής και θα συμβάλει στη βελτίωση των τιμών παραγωγού· επιμένει ότι η τακτική έκθεση για την πρόοδο που σημειώνεται και οι σχετικές συγκεκριμένες προτάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συζητούνται μαζί του·

7.  θεωρεί ότι οι αγρότες δεν μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από τις αυξημένες τελικές τιμές των προϊόντων καθώς συμπιέζονται μεταξύ, αφενός, των χαμηλών τιμών παραγωγού λόγω των ισχυρών θέσεων των μεταποιητών και των λιανοπωλητών και, αφετέρου, των υψηλών τιμών των συντελεστών παραγωγής, λόγω του μεγάλου μεγέθους των προμηθευτών των υλικών αυτών·

8.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει καλύτερα τον αντίκτυπο της νομοθεσίας της ΕΕ στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας· πιστεύει, ειδικότερα, ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο κόστος της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τον αντίκτυπο που αυτό έχει στη διαθεσιμότητα συντελεστών παραγωγής, καθώς και στις τιμές των εν λόγω συντελεστών·

9.  καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρμόδιες επί του ανταγωνισμού αρχές να αντιμετωπίσουν τις καταχρήσεις της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν έμποροι αγροτικών προϊόντων, επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και προμηθευτές γεωργικών υλικών, και να εφαρμόσουν την αντιμονοπωλιακή πολιτική της ΕΕ, ειδικότερα στον τομέα των λιπασμάτων, όπου οι αγρότες αντιμετωπίζουν τρομακτικές δυσκολίες όσον αφορά την προαγορά σημαντικών λιπασμάτων για την παραγωγή τους· πιστεύει, συνεπώς, ότι οι ευρωπαϊκές αρχές για τον ανταγωνισμό (ΓΔ «Ανταγωνισμός» κ.λπ.) θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μια πλήρη έρευνα στον τομέα για να καταπολεμήσουν τις αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές·

10.  τονίζει ότι κάθε δράση στο πεδίο αυτό απαιτεί τον εκ των προτέρων ορισμό των καταχρηστικών, αθέμιτων και αντιανταγωνιστικών πρακτικών, ορισμός ο οποίος πρέπει να είναι εννοιολογικά αντικειμενικός και αυστηρός, ούτως ώστε να καταστούν δυνατές οι αναγκαίες ειδικές μορφές ρύθμισης και παρακολούθησης·

11.  ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να αναλάβει την εκπόνηση μιας εις βάθος μελέτης των διαφορών όσον αφορά την προσέγγιση μεταξύ των 27 εθνικών αρχών και πολιτικών ανταγωνισμού και να ενθαρρύνει την εξεύρεση λύσεων που να περιλαμβάνουν όλους τους εταίρους οι οποίοι συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και που να εμποδίζουν την ανάδειξη κυρίαρχων θέσεων ενός μέρους ή ορισμένων απλώς μερών της αλυσίδας εισροών ή εκροών, που παρατηρούνται συχνά εις βάρος των γεωργικών παραγωγών·

12.  πιστεύει ότι πρέπει να θεσπισθεί ένα σύστημα αποτελεσματικού ελέγχου των πρακτικών αυτών, είτε με διοικητικά είτε με νομικά μέσα, και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αξιολόγησης και παρακολούθησης των κρατών μελών από την Επιτροπή, εισάγοντας κυρώσεις επαρκώς αποτρεπτικής και έγκαιρης φύσης·

13.  τονίζει επίσης την ανάγκη για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά σε ορθές πρακτικές στους τομείς των θρεπτικών στοιχείων, της ενέργειας και των φυσικών πόρων και τη διαχείριση άλλων συντελεστών παραγωγής, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των συντελεστών παραγωγής·

14.  απευθύνει έκκληση προκειμένου να συμπεριληφθούν στην νέα ΚΓΠ συγκεκριμένα μέτρα για καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση πόρων και βιώσιμες πρακτικές, οι οποίες μειώνουν το κόστος και τη χρήση των συντελεστών παραγωγής και βελτιώνουν την ικανότητα προσαρμογής των αγροτών στην αστάθεια των τιμών, περιλαμβανομένων μέτρων για την υποστήριξη μικρών αλυσίδων συντελεστών παραγωγής και τροφίμων·

15.  επικροτεί την αυξημένη έμφαση της Επιτροπής στη βιοοικονομία της Ευρώπης· ζητεί να διατεθεί σημαντικό μέρος του επόμενου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα στην E&A στο πεδίο της αποδοτικής χρήσης και της διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και της βελτίωσης της αγρονομικής αποδοτικότητας· τονίζει ότι τα αποτελέσματα της έρευνας πρέπει να οδηγήσουν στην πραγματική βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, μέσω της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης των ικανοτήτων των αγροτών· τονίζει την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας, στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των οργανώσεων των αγροτών, με στόχο διαμορφωθούν πρακτικές εφαρμογές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν και να εκσυγχρονίσουν τον κλάδο·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν διεξοδικότερα τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι συνεταιρισμοί και οι οργανώσεις παραγωγών στην οργάνωση συλλογικών αγορών συντελεστών παραγωγής, με σκοπό την ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών έναντι της βιομηχανίας που προηγείται του σταδίου της αγροτικής παραγωγής·

17.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει καλύτερα παραγωγούς και καταναλωτές σχετικά με την ανάγκη αποδοτικότερης διαχείρισης της ενέργειας, των υδάτων και των φυσικών πόρων καθόλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας, ούτως ώστε να μειωθούν σημαντικά οι σπατάλες πόρων και τροφίμων·

18.  αναγνωρίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ότι η εξάρτηση της Ένωσης από τα ορυκτά καύσιμα την εκθέτει στις αναταραχές στις αγορές αυτές· επαναλαμβάνει την ανάγκη αντικατάστασης της εξάρτησης αυτής από πεπερασμένους πόρους με επαρκώς δυναμικές εναλλακτικές, λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της παραγωγής τροφίμων και της προώθησης της δημιουργίας ενέργειας·

Ενέργεια

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική, ηλιακή, βιομάζα, βιοαέριο, γεωθερμική, κ.τ.λ.) στο αγρόκτημα ή σε έργα συμπράξεων που θα αναπτύσσονται από τοπικούς παράγοντες, με ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση λυμάτων και υποπροϊόντων·

20.  τονίζει τη σημασία της επεξεργασίας κοπριάς, η οποία παρέχει όχι μόνο ανανεώσιμη ενέργεια, αλλά μειώνει και την περιβαλλοντική πίεση και αποτελεί υποκατάστατο των τεχνητών λιπασμάτων με τη μορφή εμπλουτισμένων μεταλλευμάτων· καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει την επεξεργασμένη κοπριά ως υποκατάστατο των τεχνητών λιπασμάτων στην οδηγία για τη νιτρορρύπανση, προκειμένου η κοπριά να θεωρείται πηγή ενέργειας·

21.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δημόσια μέτρα στήριξης για την βιομάζα και τα αγροκαύσιμα –συμπεριλαμβανομένου του βιοαερίου– δεν θα οδηγήσουν σε έναν μη βιώσιμο ανταγωνισμό μεταξύ της παραγωγής τροφίμων και της παραγωγής ενέργειας, η οποία πρέπει να οργανωθεί κατά τρόπο βιώσιμο·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν στην παραγωγή νέου εισοδήματος για τους αγρότες μέσω της διευκόλυνσης ενσωμάτωσης της ενέργειας και της θερμότητας που παράγεται από ανανεώσιμες αγροτικές πηγές στα δημόσια και ιδιωτικά ενεργειακά συστήματα και δίκτυα·

23.  εκτιμά ότι θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλη την ΕΕ αποδοτικά μέτρα για την εξοικονόμηση και διαχείριση της ενέργειας εντός του αγροκτήματος και τοπικά, μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και των προαιρετικών οικολογικών μέτρων της μελλοντικής ΚΓΠ·

24.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει το κόστος της ενέργειας στα διάφορα, υπάρχοντα καλλιεργητικά συστήματα και στους σχετιζόμενους παρόχους εισροών, μεταποιητική βιομηχανία και συστήματα διανομής όσον αφορά την παραγωγικότητα και την απόδοση, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή αποδοτικότητα και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις·

Βελτιωτικά εδάφους και προϊόντα φυτοπροστασίας

25.  ζητεί να ληφθούν αποδοτικά μέτρα και να προωθηθούν, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μετά το 2013, πρωτοβουλίες όπως η διαφοροποίηση των καλλιεργειών (περιλαμβανομένης της σποράς ψυχανθών) και η αμειψισπορά, προσαρμοσμένη στις κλιματικές συνθήκες, με δεδομένες τις θετικές συνέπειες που έχουν για τη συγκράτηση της αλλαγής του κλίματος, την ποιότητα του εδάφους και των υδάτων και τη μείωση του άμεσου κόστους για τους αγρότες·

26.  ζητεί, ακόμη από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν τις επενδύσεις στη γεωργία ακριβείας σε έναν προαιρετικό πανευρωπαϊκό κατάλογο οικολογικών μέτρων προς ανταμοιβή στο πλαίσιο της ΚΓΠ, δεδομένης της θετικής επίδρασης των καινοτόμων αυτών πρακτικών (όπως ο έλεγχος του εδάφους με βάση το σύστημα GPS) στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στην ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, και στην οικονομική κατάσταση των αγροτών (με σημαντικά μειωμένη χρήση λιπασμάτων, ύδατος, βελτιωτικών εδάφους, προϊόντων φυτοπροστασίας και φυτοφαρμάκων, πράγμα που θα μειώσει το άμεσο κόστος για τους αγρότες)·

27.  τονίζει ότι η γεωργική παραγωγή της ΕΕ εξαρτάται από την εισαγωγή πετρωμάτων φωσφορικών αλάτων για την παραγωγή λιπασμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων εξορύσσεται σε πέντε χώρες παγκοσμίως· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ζήτημα αυτό·

28.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανακύκλωση των θρεπτικών στοιχείων από ροές αποβλήτων (ιδιαίτερα φωσφορικών αλάτων και αζώτου) - εφόσον πραγματοποιηθούν διεξοδική έρευνα ως προς την πιθανή τους χρήση, επαρκής επεξεργασία των δυνητικά επιβλαβών ουσιών και αυστηροί έλεγχοι ή η ανακύκλωση γίνει μετά από θερμική χρήση στο πλαίσιο της αλυσιδωτής χρήσης· υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι η υδαρής κοπριά που πληροί τις ποιοτικές απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα λιπάσματα και προορίζεται για αξιοποίηση ως λίπασμα, δεν αποτελεί απόβλητο ούτε εάν έχει υποστεί προηγουμένως ζύμωση σε γεωργική εγκατάσταση βιοαερίου·

29.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει καλύτερα τον αντίκτυπο της απώλειας φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, εξετάζοντας ειδικότερα την καταλληλότητα των προϊόντων που εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα και τον αντίκτυπο στις τιμές με λιγότερο ανταγωνιστικά προϊόντα στην αγορά·

30.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει λύσεις για να διασφαλιστεί η μελλοντική βιωσιμότητα των καλλιεργειών και των χρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη συμβατότητα και συνοχή με την κοινή γεωργική πολιτική, με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού με τρόφιμα·

Ζωοτροφές

31.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς την Επιτροπή να καταθέσει ταχέως στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση επί των δυνατοτήτων και των επιλογών για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών στην ΕΕ· τονίζει ότι ενώ η αύξηση της εγχώριας παραγωγής πρωτεϊνούχων φυτών θα έχει ορισμένα οφέλη, είναι απίθανο να επηρεάσει σημαντικά την εισαγωγή ζωοτροφών από χώρες εκτός της ΕΕ· πιστεύει, επομένως, ότι πρέπει να διερευνηθούν άλλοι τρόποι προσέγγισης βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνες, και επισημαίνει συγκεκριμένα τον θεμελιώδη ρόλο των εισαγωγών σόγιας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μέτρα αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τον γενικό στόχο της ασφάλειας της προμήθειας των τροφίμων όσον αφορά τα επίπεδα παραγωγικότητας και απόδοσης·

32.  τονίζει και πάλι την ανάγκη να εισαχθούν στην νέα ΚΓΠ κατάλληλα μέτρα και μέσα ώστε να υποστηριχθούν οι αγρότες εκείνοι που θα καλλιεργούν πρωτεϊνούχα φυτά, πράγμα που μπορεί να περιορίσει το έλλειμμα της ΕΕ σε πρωτεΐνες και την αστάθεια των τιμών, αλλά και να βελτιώσει τις αγρονομικές πρακτικές και να αυξήσει την γονιμότητα του εδάφους·

Σπόροι προς σπορά

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διατηρήσουν, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 περί των κοινοτικών δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, τη δυνατότητα των αγροτών να χρησιμοποιούν σπόρους που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία στο αγρόκτημα, όπως ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού αυτού, δεδομένων των οικονομικών και περιβαλλοντικών οφελών και της συμβολής στην αγρο-βιοποικιλότητα που μπορεί να έχει αυτή η πρακτική· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τη δίκαιη και ισορροπημένη εξέταση τόσο των δικαιωμάτων φυτικής επιλογής όσο και των ισχυόντων περιορισμών στη χρήση σπόρων που έχουν παραχθεί στο αγρόκτημα, με στόχο να βελτιωθεί και να απλοποιηθεί το νομικό πλαίσιο και να εξασφαλιστεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για καινοτομία και για τη διατήρηση και βελτίωση της ποικιλίας των καλλιεργήσιμων φυτών, καθώς και για τη βελτίωση των εισοδημάτων των μικρών και μεσαίου μεγέθους αγροτικών εκμεταλλεύσεων·

34.  τονίζει τη σημασία των ερευνητικών έργων που μελετούν την επιλογή φυτικών ποικιλιών οι οποίες διατηρούν μακροπρόθεσμα τα χαρακτηριστικά τους και προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τα έργα αυτά και να προωθήσουν μέτρα για την ενθάρρυνση της καλλιέργειας τοπικών κτηνοτροφικών φυτών, όπως λιναριού, τριτικάλε και βίκου του εδώδιμου (Vicia Lathyroides) κ.λπ.·

35.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής τράπεζας σπόρων, προκειμένου να αποθηκευθεί και να διατηρηθεί η γενετική ποικιλία των φυτών, να καταπολεμηθεί η απώλεια βιοποικιλότητας και να συνδεθεί η ποικιλομορφία των καλλιεργειών με την πολιτισμική κληρονομιά των κρατών μελών·

36.  απευθύνει έκκληση, ενόψει της προσεχούς παγκόσμιας συνδιάσκεψης «Ρίο+20», για μια νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για τη διατήρηση, βιώσιμη χρήση και ποιοτική εμπορευματοποίηση της αγρο-βιοποικιλότητας, προκειμένου να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις·

Τιμή και μίσθωση γης

37.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν η μίσθωση γης, καθώς και το αυξημένο κόστος για την αγορά και τη μίσθωσή της, στους αγροτικούς τομείς στα κράτη μέλη της ΕΕ·

38.  τονίζει ότι τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση, όταν βασίζονται σε ιστορικές αξίες ή είναι διαπραγματεύσιμα χωρίς γη, μπορούν να εξαγοραστούν σε διογκωμένες τιμές από επενδυτές και κερδοσκόπους για λόγους εισοδηματικής ροής σε αντίθεση με την ενεργό γεωργία· σημειώνει ότι οι στρεβλώσεις που προκαλούνται λειτουργούν ως σημαντικό κόστος των συντελεστών παραγωγής και εμπόδιο εισόδου νέων αγροτών· καλεί την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν ότι η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ αντιμετωπίζει επαρκώς τα προβλήματα αυτά, και ότι δικαιώματα ενίσχυσης παρέχονται σε όλους τους αγρότες για τους σκοπούς της ενεργού παραγωγής·

39.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με την επίδραση που έχει στην οικονομική επιβάρυνση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων η χρησιμοποίηση γης λόγω μέτρων υποδομής, της κατασκευής κατοικιών και της αντισταθμιστικής χρήσης γης·

Ύδατα

40.  καλεί την Επιτροπή να εργασθεί, ως μέρος της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, για τη βελτίωση των συστημάτων άρδευσης, αποστράγγισης και αποθήκευσης νερού για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μέσω της αποδοτικότερης χρήσης του νερού, και να συμπεριλάβει τη βελτίωση της υδατοϊκανότητας των εδαφών, της συλλογής ομβρίων υδάτων σε ξηρές περιοχές και της αποστράγγισης νερού σε υγρές περιοχές ως μέτρο μείωσης της χρήσης γλυκού νερού και ως προφύλαξη για το ενδεχόμενο μεταβολής της συχνότητας των βροχοπτώσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής·

41.  καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί λύσεις για το πρόβλημα της αποχέτευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τους παράγοντες των ισχυρών βροχοπτώσεων, του χαμηλού υψομέτρου και της συσσώρευσης υδάτων·

42.  εφιστά, στο πλαίσιο αυτό, την προσοχή της Επιτροπής στον θετικό αντίκτυπο που έχει η γεωργία ακριβείας στη χρήση του νερού (μέσω παρακολούθησης των εδαφικών συνθηκών και μετεωρολογικών προβλέψεων με βάση το σύστημα GPS) και ζητεί οι επενδύσεις σε αυτές και σε άλλες καινοτόμες λύσεις που μειώνουν τη χρήση πρώτων υλών, όπως νερού, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, να καλύπτονται από οικολογικές επιλογές της μελλοντικής ΚΓΠ·

43.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την διαχείριση και την ανακατανομή των δικαιωμάτων επί των υδάτων, και να ενισχύσουν τα πολυλειτουργικά αγροτικά οικοσυστήματα και τα γεωργοδασονομικά συστήματα·

44.  απευθύνει έκκληση για μεγαλύτερη υποστήριξη στην εκπαίδευση των αγροτών στην αποδοτική διαχείριση υδάτων, την αποστράγγιση και την άρδευση, περιλαμβανομένων πρακτικών εργαλείων για την αποθήκευση νερού και μέτρων για να αποφεύγονται οι απώλειες θρεπτικών, η αλάτωση και η δημιουργία ελών, καθώς και για βελτιωμένο καθεστώς τιμολόγησης και διαχείρισης των υδάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να αποφεύγονται οι σπατάλες νερού και να μειωθεί το κόστος εισροών μακροπρόθεσμα· θα πρέπει επίσης να δοθούν κίνητρα για τον έλεγχο των σωληνώσεων, προκειμένου οι διαρροές νερού να μην επηρεάζουν σημαντικά το κόστος παραγωγής και την ποιότητα του προϊόντος·

o
o   o

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ7_ΤΑ(2011)0297.
(2) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 22.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ7_ΤΑ(2011)0006.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν Ρ7_ΤΑ(2011)0084.
(5) http://www.oecd.org/dataoecd/38/10/48224529.pdf
(6) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
(7) http://ec.europa.eu/research/agriculture/conference/pdf/feg3-report-web-version.pdf.
(8) http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf.
(9) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71.


Ανισότητες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων
PDF 314kWORD 88k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τις ανισορροπίες στην αλυσίδα διανομής τροφίμων
P7_TA(2012)0012RC-B7-0006/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 8ης Ιουλίου 2010 σχετικά με το «μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2013»(1), της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με «την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας»(2), της 23ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»(3), και της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο ' Βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη' (COM(2009)0591) και τα διάφορα έγγραφα εργασίας που προσαρτώνται σε αυτή την ανακοίνωση, καθώς και τα ψηφίσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 με τίτλο «Δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη»(5) και της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την σχετικά με την αλυσίδα προμήθειας των γεωργικών εισροών(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/7/ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές(7),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2010, για τη σύσταση φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων(8),

–  έχοντας υπόψη τις τελικές συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα της Βιομηχανίας Γεωργικών Τροφίμων, της 17ης Μαρτίου 2009, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τα δεδομένα της Eurostat σχετικά με τους δείκτες τιμών των μέσων γεωργικής παραγωγής (κόστος εισροών) και τους δείκτες τιμών των γεωργικών προϊόντων (δείκτες εκροών)(9),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωσή του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση(10) και το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις «Τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη»(11),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών του 2008 με θέμα «Γεωργικά συστήματα χαμηλών εκροών: μια ευκαιρία για την ανάπτυξη αειφόρου γεωργίας»(12),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση «Agribusiness and the right to food» (αγροτική επιχειρηματικότητα και το δικαίωμα στην τροφή), που συντάχθηκε από τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για το δικαίωμα στην τροφή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων (COM(2009)0591) εντόπισε σημαντικές ανισορροπίες στην διαπραγματευτική ισχύ, που μετουσιώνονται σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές όπως οι καθυστερημένες πληρωμές, οι μονομερείς τροποποιήσεις συμβάσεων, οι αθέμιτοι όροι συμβάσεων, ο περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά, η έλλειψη πληροφόρησης για τη διαμόρφωση των τιμών, η άνιση κατανομή των περιθωρίων κέρδους σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων, η κατάχρηση της εξουσίας που έχουν στην αγορά οι προμηθευτές ή οι αγοραστές, όπως τα καρτέλ, και η διατήρηση της τιμής μεταπώλησης, οι αγοραστικές συμφωνίες και άλλες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός συγκέντρωσης των πολύ μεγάλων εμπόρων λιανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήττει τους παραγωγούς και τους άλλους προμηθευτές διότι οδηγεί σε αύξηση της έλλειψης ισορροπίας δύναμης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών· ότι οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων και οι γεωργικές βιομηχανίες σταδιακά χάνουν διαπραγματευτική δύναμη όσον αφορά τον καθορισμό των επιπέδων τιμών κατά μήκος της αλυσίδας αξίας – από την πρωτογενή παραγωγή και την κατεργασία έως τον τελικό καταναλωτή· ότι η υπερσυγκέντρωση οδηγεί σε μείωση της ποικιλίας των προϊόντων, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των καταστημάτων λιανικής, των θέσεων εργασίας και των δυνατοτήτων βιοπορισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εισοδηματικά προβλήματα των αγροτών συνεχίζουν να επιδεινώνονται και ότι οι τιμές που καταβάλλουν οι καταναλωτές για προϊόντα δεν αντανακλώνται στις τιμές που εισπράττουν οι αγρότες για την παραγωγή τους, στοιχείο που υπονομεύει τη δυνατότητα των αγροτών να επενδύουν και να καινοτομούν και μπορεί να ωθήσει πολλούς από αυτούς να εγκαταλείψουν τη γη,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια διαπραγματευτικής ισχύος, η αύξηση στο κόστος παραγωγής και η αδυναμία ανάκτησης του κόστους στην αλυσίδα διανομής τροφίμων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επιβίωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εξασθενίζοντας ενδεχομένως έτσι το μακροπρόθεσμο παραγωγικό δυναμικό των κρατών μελών και επιδεινώνοντας την εξάρτησή τους από εξωτερικές αγορές,

Ε.  εκτιμώντας ότι οι ισόρροπες εμπορικές σχέσεις όχι μόνο θα βελτίωναν τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, αλλά και θα ωφελούσαν τους αγρότες, λόγω της αυξημένης ανταγωνιστικότητας, και τελικά επίσης τους καταναλωτές,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη αστάθεια των τιμών των τροφίμων και των βασικών εμπορευμάτων δημιούργησε μεγάλες ανησυχίες για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων και έχει αυξήσει την αβεβαιότητα των γεωργικών εισοδημάτων και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις των αγροτών,

Ζ.  εκτιμώντας ότι ούτε καν οι καταναλωτές δεν ωφελούνται από τις χαμηλές τιμές παραγωγού που οφείλονται στη σταδιακή απώλεια διαπραγματευτικής ισχύος των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων, ιδίως δεδομένου ότι οι απαιτήσεις ποιότητας, τα εργατικά δικαιώματα και τα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος και καλής μεταχείρισης των ζώων – τα οποία υποχρεούνται να τηρούν οι Ευρωπαίοι αγρότες – συχνά δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές ανταγωνισμού σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν τέσσερις κομβικοί τομείς όπου οι ανισορροπίες της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες: η μονομερής επιβολή συμβατικών όρων· οι εκπτωτικές πρακτικές· οι κυρώσεις· και οι όροι πληρωμής,

1.  υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα των ανισορροπιών στην αλυσίδα διανομής τροφίμων έχει σαφή ευρωπαϊκή διάσταση, η οποία απαιτεί ειδικά ευρωπαϊκή λύση, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία της αλυσίδας γεωργικών τροφίμων για την Ευρωπαϊκή Ένωση· επισημαίνει ότι η εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων, η γεωργία, η βιομηχανία γεωργικών τροφίμων και η διανομή τροφίμων αντιπροσωπεύουν το 7 % του συνόλου της απασχόλησης στην ΕΕ και έχουν αξία 1 400 δισεκατομμύρια EUR ετησίως - αριθμός μεγαλύτερος από οποιοδήποτε άλλο τομέα της μεταποίησης στην ΕΕ – και ότι το μερίδιο της αγροτικής προστιθέμενης αξίας από την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων μειώθηκε από 31 % το 1995 σε 24 % το 2005 στην ΕΕ των 25·

2.  επισύρει την προσοχή στο συνεχιζόμενο έργο του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Καλύτερη Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων, και ιδίως στην πλατφόρμα για τις συμβατικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων· ζητεί να ενημερώνεται επίσημα και τακτικά για την πρόοδο του έργου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται·

3.  υποστηρίζει την καλή εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις συμβατικές πρακτικές B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση) του Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Καλύτερη Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τροφίμων, ειδικότερα για τον καθορισμό, την αναφορά και την αξιολόγηση του τι αποτελεί προφανή αθέμιτη εμπορική πρακτική, με βάση δεδομένα και συγκεκριμένα παραδείγματα· ζητεί να στηριχθούν ένθερμα οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ των μερών σχετικά με αυτό το θέμα· χαιρετίζει το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφώνησαν σχετικά με τις αρχές που διέπουν τις καλές πρακτικές, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου στις 29 Νοεμβρίου 2011, και ζητεί επιμόνως να θεσπιστούν εκτελεστικά μέτρα·

4.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει στιβαρή κοινοτική νομοθεσία - χωρίς στρέβλωση της ορθής λειτουργίας των αγορών - ώστε να καταστούν δικαιότερες οι σχέσεις μεταξύ παραγωγών, προμηθευτών και διανομέων προϊόντων διατροφής και να εφαρμοσθούν σωστά οι ήδη ισχύοντες κανόνες, μεταξύ άλλων λόγω του ότι από τα τελευταία στοιχεία για το γεωργικό εισόδημα που προέρχονται από την Eurostat προκύπτει ότι από το 2009 έχει σημειωθεί μείωση κατά 11,6 % του γεωργικού εισοδήματος σε επίπεδο ΕΕ, ενώ το συνολικό κόστος εισροών για τους αγρότες της ΕΕ αυξήθηκε κατά μέσο όρο σχεδόν κατά 40 % μεταξύ 2000 και 2010·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν επειγόντως να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της άδικης κατανομής κερδών στην αλυσίδα τροφίμων, ιδίως όσον αφορά τα επαρκή εισοδήματα των αγροτών· αναγνωρίζει ότι για να τονωθούν τα αειφόρα συστήματα παραγωγής, οι αγρότες πρέπει να αποζημιώνονται για τις επενδύσεις τους και τις δεσμεύσεις τους σε αυτούς τους τομείς· υπογραμμίζει ότι οι συγκρούσεις εξουσίας πρέπει να αντικατασταθούν από συνεργατικές σχέσεις·

6. επισημαίνει ότι η γεωργική πολιτική πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς και μεσαίους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών μονάδων, να κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να παράγουν τρόφιμα τα οποία να είναι επαρκή σε ποιότητα και ποσότητα, σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές, να δημιουργούν θέσεις εργασίας, να προωθούν την αγροτική ανάπτυξη και να διασφαλίζουν την προστασία και την αειφορία του περιβάλλοντος·

7.  επιμένει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία βημάτων διαβούλευσης, με κατάλληλη αντιπροσώπευση όλων των παραγόντων της αλυσίδας τροφίμων, έτσι ώστε να προωθείται ο διάλογος και να καταρτίζονται κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη δικαιότερων και περισσότερο ισορροπημένων σχέσεων· υπενθυμίζει ότι τέτοιες επίσημες διαβουλεύσεις συμβάλλουν στην προστασία των παραγωγών και των προμηθευτών και αποτρέπουν τη λήψη αντιποίνων στον τομέα της διανομής·

8.  καλεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού και άλλες ρυθμιστικές αρχές που εμπλέκονται στην παραγωγή και το εμπόριο να αναλάβουν δράση εναντίον των καταχρηστικών αγοραστικών πρακτικών των εμπόρων χονδρικής και λιανικής που έχουν δεσπόζουσα θέση, οι οποίοι συστηματικά θέτουν τους γεωργούς σε εξαιρετικά άνιση διαπραγματευτική θέση·

9.  επιμένει στην ανάγκη καταρχάς να συμφωνηθεί ένας σαφής, αυστηρός και αντικειμενικός ορισμός των καταχρηστικών και αθέμιτων πρακτικών, που να περιλαμβάνει ακριβέστερους ορισμούς των εννοιών και σαφέστερη οριοθέτηση, σύμφωνα με την εντολή που έδωσε στην Επιτροπή με το ψήφισμά του για μια αποτελεσματικότερη και δικαιότερη αγορά λιανικής, έτσι ώστε παρόμοιες πρακτικές να μπορούν να υποβληθούν σε ειδική ρύθμιση, εποπτεία και αντικειμενικές κυρώσεις·

10.  προτείνει τον ακόλουθο μη εξαντλητικό κατάλογο πρακτικών για τις οποίες έχουν εκφραστεί ανησυχίες από τους παραγωγούς, σε σχέση με τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων:

  I) Πρόσβαση στο λιανικό εμπόριο:
   i) Προκαταβολική πληρωμή για τις διαπραγματεύσεις πρόσβασης
   ii) Προμήθεια καταλόγου
   iii) Προμήθεια εισόδου
   iv) Πληρωμή για χώρο στα ράφια
   v) Επιβολή προωθητικών ενεργειών
   vi) Καθυστερήσεις πληρωμής
   vii) Τιμολόγηση
   viii) Ρήτρα πλέον ευνοούμενου πελάτη
  II) Αθέμιτοι συμβατικοί όροι ή μονομερείς μεταβολές συμβατικών όρων:
   i) Μονομερείς και αναδρομικές μεταβολές των συμβατικών όρων
   ii) Μονομερής παραβίαση της σύμβασης
   iii) Ρήτρες/προμήθειες αποκλειστικότητας
   iv) Επιβολή υποχρεωτικής συνεισφοράς για προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας
   v) Επιβολή τυποποιημένων συμβατικών διατάξεων
   vi) Πρακτικές αντιποίνων
   vii) Μη γραπτές συμβατικές συμφωνίες
   viii) Ανάκτηση περιθωρίου
   ix) Υπέρμετρες εκπτώσεις
   x) Καθυστερημένες πληρωμές
   xi) Επιβολή αμοιβής για την επεξεργασία/αποκομιδή αποβλήτων
   xii) Ομαδικές αγορές/κοινές διαπραγματεύσεις
   xiii) Αντίστροφες δημοπρασίες
   xiv) Μη ρεαλιστικοί όροι παράδοσης
   xv) Επιβολή χρήσης (συγκεκριμένου) προμηθευτή συσκευασίας ή υλικού συσκευασίας
   xvi) Επιβολή χρήσης (συγκεκριμένου) συστήματος ή φορέα εκμετάλλευσης εφοδιαστικής
   xvii) Πληρωμή για την κάλυψη ενεργειών προώθησης που δεν έχουν εκ των προτέρων συμφωνηθεί
   xviii) Υπερπαραγγελία προϊόντος που προορίζεται για προωθητική ενέργεια
   xix) Πληρωμή για τη μη επίτευξη ορισμένων στόχων πωλήσεων
   xx) Επιβολή συμπληρωματικής έκπτωσης στους προμηθευτές για πωλήσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο επίπεδο
   xxi) Μονομερής απόσυρση προϊόντων από τα ράφια των καταστημάτων
   xxii) Επιβολή άνευ όρων επιστροφής των εμπορευμάτων που δεν έχουν πωληθεί
   xxiii) Επιβολή στους προμηθευτές δαπανών που συνδέονται με τη φύρα ή την κλοπή προϊόντων
   xxiv) Επιβολή στους προμηθευτές αδικαιολόγητων δαπανών που συνδέονται με παράπονα των πελατών·

11.  ζητεί τη συγκρότηση ενός πλαισίου για τον αποτελεσματικό έλεγχο αυτών των πρακτικών, καταρχάς με διενέργεια έρευνας σε όλους τους τομείς, μέσω διοικητικών ή δικαστικών μέσων, και στη συνέχεια με θέσπιση ενός συστήματος αξιολόγησης και παρακολούθησης το οποίο θα θέσουν σε λειτουργία τα κράτη μέλη υπό το συντονισμό της Επιτροπής, με την καθιέρωση αποτρεπτικών κυρώσεων οι οποίες θα επιβάλλονται αποτελεσματικά και εγκαίρως·

12.  ζητεί, ως προς τους συμβατικούς όρους και τις καταχρηστικές εμπορικές πρακτικές, εισαγωγή καλύτερων μέσων ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προθεσμιών πληρωμής, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές και με θέσπιση νέων μηχανισμών για την ελαχιστοποίηση και εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του διαστήματος που μεσολαβεί από την παράδοση των προϊόντων έως την είσπραξη της πληρωμής από τους προμηθευτές· τονίζει, από αυτή την άποψη, ότι απαιτούνται επειγόντως λύσεις για την αντιμετώπιση των απαράδεκτων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί φθαρτών προϊόντων με σύντομο χρόνο διατήρησης στα ράφια, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα ταμειακής ροής·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που περιέχονται στα σχέδια προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και αποβλέπουν στην ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων, μέσω της στήριξης στις οργανώσεις παραγωγών και στις διακλαδικές οργανώσεις και με την προώθηση σύντομων αλυσίδων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, όπως οι αγορές για τοπικά προϊόντα· πιστεύει ότι η ενίσχυση της θέσης των γεωργών μέσω καλύτερης εσωτερικής οργάνωσης και πιο επαγγελματικής προσέγγισης θα τους βοηθήσει να καρπώνονται δικαιότερο μερίδιο της προστιθέμενης αξίας·

14.  χαιρετίζει τη σύσταση της Επιτροπής για τη συνεργασία των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την γνωστοποίηση συμβατικών πρακτικών και την προετοιμασία δέσμης τυποποιημένων συμβάσεων·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Παρακολούθησης Τιμών και να αναπτύξει μια φιλική προς το χρήστη, διαφανή και πολύγλωσση διεπαφή που να δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές και ενδιαφερόμενους να συγκρίνουν τιμές βασικών τροφίμων μέσα στο ίδιο κράτος μέλος και μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών, σε κάθε βαθμίδα της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, και το οποίο θα λαμβάνει επίσης υπόψη τα ις διαφορές στο κόστος ζωής στα κράτη μέλη·

16.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσεις την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στη γεωργία, με στόχο να προσφερθούν στους αγρότες και στις διακλαδικές οργανώσεις τους εργαλεία που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική τους θέση· ζητεί αξιολόγηση και αλλαγές στο υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο περί ανταγωνισμού έτσι ώστε να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι επιβλαβείς επιπτώσεις της κατακόρυφης συγκέντρωσης στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων, αντί να γίνεται στενή εστίαση στις σχετικές θέσεις των διάφορων εταιρειών στην αγορά και στη στρέβλωση ανταγωνισμού που βασίζεται μόνο στις επιζήμιες συνέπειες για τους καταναλωτές·

17.  καλεί την Επιτροπή να συντονίζει καλύτερα το έργο των διάφορων υπηρεσιών της έτσι ώστε να μπορούν να διαδραματίζουν αποτελεσματικότερο ρόλο στην παρακολούθηση των τιμών σε όλη την έκταση της αλυσίδας τροφίμων και στην παρακολούθηση της δυναμικής του λιανικού εμπορίου και των σχετικών μεριδίων αγοράς σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί τη δημιουργία ανεξάρτητου Διαμεσολαβητή Εμπορίας Τροφίμων ο οποίος θα αποτελεί το σύνδεσμο με τις σχετικές αρχές εμπορίου και ανταγωνισμού και με τους εθνικούς διαμεσολαβητές εμπορίας τροφίμων σε κάθε κράτος μέλος έτσι ώστε να συντονίζει τις ενέργειες και να μοιράζεται πληροφορίες· θεωρεί περαιτέρω ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και οι διάφοροι εθνικοί Διαμεσολαβητές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία και για την πρόταση έγκαιρων και κατάλληλων κυρώσεων·

18.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει εις βάθος μελέτη των διαφορών προσέγγισης μεταξύ των 27 εθνικών αρχών και πολιτικών ανταγωνισμού και να ενθαρρύνει λύσεις οι οποίες να επιτυγχάνουν τη συμμετοχή όλων των εταίρων της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων και να αποτρέπουν καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης σε ένα ή σε μικρό αριθμό τμημάτων της αλυσίδας εισόδου ή εξόδου, κάτι το οποίο συχνά αποβαίνει εις βάρος των παραγωγών γεωργικών προϊόντων·

19.  πιστεύει ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα μια πανενωσιακή εκστρατεία προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες για τα συμβατικά δικαιώματά τους και για τις πιο συνηθισμένες παράνομες, αθέμιτες και καταχρηστικές συμβατικές και εμπορικές πρακτικές καθώς και για τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για την αναφορά καταχρήσεων·

20.  θεωρεί ότι η λύση για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στην αλυσίδα διανομής τροφίμων περιλαμβάνει αυτορύθμιση αλλά επίσης απαιτεί ρύθμιση και προσαρμογές του δικαίου του ανταγωνισμού· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη κωδίκων βέλτιστης πρακτικής και/ή συμπεριφοράς σε εταιρική σχέση με όλους τους ενδιαφερόμενους, όπου να συμμετέχουν οι παραγωγοί, η βιομηχανία, οι προμηθευτές, οι έμποροι λιανικής, και οι εκπρόσωποι των καταναλωτών, με βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων συνεργιών·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 351 Ε της 2.12.2011, σ. 103.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0006.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0297.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0307.
(5) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 22.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0011.
(7) ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1.
(8) ΕΕ C 210 της 3.8.2010, σ. 4.
(9) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
(10) ΕΕ C 184 Ε της 6.8.2009, σ. 23.
(11) EE C 117 Ε της 6.5.2010, σ. 180.
(12) http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf.


Διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
PDF 403kWORD 115k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη (2011/2148(INI))
P7_TA(2012)0013A7-0431/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον τίτλο ΧΙΧ της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 189, σχετικά με την πολιτική έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και τη διαστημική πολιτική, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα η κατάστρωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου 2010, με τίτλο «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης - Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα τίθενται στο επίκεντρο» (COM(2010)0614),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2011 σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(2) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2011 με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» (COM(2011)0152),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη»,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2003, με τίτλο «Το διάστημα: νέοι ευρωπαϊκοί ορίζοντες για μια διευρυνόμενη Ένωση - Σχέδιο δράσης για εφαρμογή της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής» (COM(2003)0673),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2004/578/EK της 29ης Απριλίου 2004, για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής «Ενδιάμεση εξέταση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου» (COM(2011)0005),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης: αξιολόγηση της υλοποίησης, μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές χρηματοδότησης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (Galileo), στη βάση της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του πολυετούς προγράμματος πλαισίου 2007-2013(5),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Ένας προϋπολογισμός για την »Ευρώπη 2020«» (COM(2011)0500),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008 σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)(6) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES): μέριμνα για έναν ασφαλέστερο πλανήτη» (COM(2008)0748),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES): Προκλήσεις και επόμενα βήματα για τη συνιστώσα »διάστημα' (COM(2009)0589),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 911/2010 της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρακολούθησης της γης (GMES) και τις αρχικές επιχειρήσεις του (2011 ως 2013)(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 912/2010 για τη σύσταση του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS)(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS)» (COM(2010)0308),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0431/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ αναθέτει ρητά στην Ευρωπαϊκή Ένωση την κατάστρωση ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής για την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της εφαρμογής των πολιτικών της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαστημική πολιτική αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και αναπόσπαστο τμήμα της εμβληματικής πρωτοβουλίας για τη βιομηχανική πολιτική·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών είναι ήδη στην υπηρεσία των κυβερνήσεων και των πολιτών της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υποστηρίζει τους στόχους μιας οικονομίας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς, με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, την προσφορά εμπορικών ευκαιριών, την τόνωση της καινοτομίας και τη βελτίωση της ευημερίας και της ασφάλειας των πολιτών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα έχει στρατηγική σημασία για την Ευρώπη και αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανεξαρτησία της ως προς τη λήψη αποφάσεων και τη δράση της·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία δημιουργεί ενοποιημένο κύκλο εργασιών 5,4 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερα από 31 000 άτομα με υψηλή ειδίκευση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός τομέας δορυφορικών επικοινωνιών είναι θεμελιώδες στοιχείο για τη διατήρηση μιας υγιούς ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, καθώς πάνω από το μισό κύκλο εργασιών προέρχεται από την παραγωγή ή την εκτόξευση ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει σταθερά την πλήρη υποστήριξή του στο ευρωπαϊκό GNSS, που υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ευρωπαίων πολιτών, την εξασφάλιση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας της Ευρώπης και την απόκτηση σημαντικού μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς υψηλής τεχνολογίας που συνδέεται με τη δορυφορική πλοήγηση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι σήμερα εξαρτημένη από το αμερικανικό παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης (GPS), καθώς δραστηριότητες με αξία που ανέρχεται κατά προσέγγιση στο 7% του ΑΕγχΠ εξαρτώνται από αυτό το σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το πρόγραμμα Galileo αναμένεται ότι θα προσφέρει πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το αμερικανικό GPS, όπως μεγαλύτερη ακρίβεια, παγκόσμια ακεραιότητα, αυθεντικότητα και εγγύηση της υπηρεσίας, και ότι θα εξασφαλίσει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη επίσης τη σημασία που μπορεί να έχει το Galileo για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας πολλών υπηρεσιών στην Ευρώπη·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξαιτίας του αυξημένου κόστους του προγράμματος, ιδίως λόγω ανακριβών προβλέψεων ως προς το κόστος και απρόσφορων στρατηγικών διαχείρισης του κόστους, ο σημερινός προϋπολογισμός δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει παρά μόνο την ανάπτυξη της αρχικής επιχειρησιακής ικανότητας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση του Galileo για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, αλλά αυτό το πλαίσιο δεν περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του προγράμματος GMES, πράγμα που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο το μέλλον αυτού του προγράμματος·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν ληφθεί απόφαση για περαιτέρω δημοσιονομική δέσμευση του προϋπολογισμού της Ένωσης στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει σαφή και λεπτομερή εκτίμηση όλων των πιθανών τεχνικών επιλογών και των σχετικών δαπανών και οφελών τόσο για το πρόγραμμα Galileo όσο και για το GMES·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το GMES είναι επίσης ένα εμβληματικό πρόγραμμα υπό ευρωπαϊκή καθοδήγηση στην υπηρεσία των ευρωπαίων πολιτών, το οποίο δίνει γεωγραφικές πληροφορίες για να βοηθήσει τα δημόσια ιδρύματα να υλοποιήσουν τις πολιτικές που περιλαμβάνουν περιβαλλοντική διαχείριση, διαχείριση κινδύνου και προστασία των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα GMES πρέπει να διασφαλίζει την αδιάλειπτη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον και τα θέματα ασφάλειας που βασίζονται σε σταθερές διαστημικές και επί τόπου υποδομές παρατήρησης, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν καλύτερα τους υπάρχοντες πόρους στην Ευρώπη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση μιας ανταγωνιστικής διαστημικής βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας που θα υποστηρίζεται από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα Ε&Α και πρόσθετες δραστηριότητες, η εξερεύνηση του διαστήματος, η κατοχύρωση της ασφάλειας των διαστημικών υποδομών και η διεθνής συνεργασία αποτελούν βασικούς τομείς για μια επιτυχημένη διαστημική πολιτική·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως τονίζει η Επιτροπή, για να επιτευχθούν οι στόχοι της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής, πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή βιομηχανική τεχνογνωσία και τον καίριο ρόλο των μεγάλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην ανταγωνιστικότητά της·

Οι στόχοι μιας ευρωπαϊκής διαστημικής στρατηγικής

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπηρεσία του πολίτη» ως πρώτο στάδιο μιας συνολικής διαστημικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσανατολισμένης στο χρήστη, στην υπηρεσία των πολιτών, των πολιτικών και της διπλωματίας της· φρονεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη κατάντη διαστημικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και με στόχο τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και της εφαρμογής της· θεωρεί ότι η κατάλληλη χρήση διαστημικών προγραμμάτων όπως το Galileo και το GMES αναμένεται ότι θα επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους στους οικείους τομείς, με συνακόλουθα οφέλη για τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες·

2.  θεωρεί σημαντικό η διαστημική πολιτική να είναι μια ρεαλιστική πολιτική που αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ευρωπαίων πολιτών, παρέχοντας τη δυνατότητα για μια νέα οικονομική μεγέθυνση, προωθώντας το καινοτόμο δυναμικό και στηρίζοντας τη διεθνούς κύρους επιστημονική πρόοδο· τονίζει ότι διαστημικές λύσεις που στηρίζονται σε τεχνολογίες αιχμής και μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση είναι ζωτικά στοιχεία για την αντιμετώπιση σύγχρονων, σημαντικών για τις κοινωνίες προκλήσεων όπως είναι ο εντοπισμός φυσικών καταστροφών, η παρακολούθηση των πόρων και του κλίματος, η ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών και η προώθηση εφαρμογών στους τομείς πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος, της χωροταξίας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος, της γεωργίας, της ασφάλειας στη θάλασσα, της αλιείας και των μεταφορών·

3.  επισημαίνει το σημαντικό ρόλο των δορυφορικών δικτύων στην επίτευξη συνολικής κάλυψης της ΕΕ με ευρυζωνικό Διαδίκτυο έως το 2013, πράγμα που θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού θεματολογίου της ΕΕ·

4.  επαινεί την πρόθεση της Επιτροπής να διαμορφώσει μία βιομηχανική πολιτική για το διάστημα που να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των επιμέρους κλάδων στον τομέα αυτό· τονίζει σχετικά ότι η πολιτική αυτή πρέπει να εφαρμόζεται σε συντονισμό όχι μόνο με την ΕΥΔ αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

5.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την ενοποίηση των εθνικών διαστημικών πολιτικών και προγραμμάτων, ώστε να προκύψει μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση σε συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες· τονίζει ότι στόχος της προσέγγισης αυτή θα πρέπει να είναι η υποστήριξη μιας στέρεης, βιομηχανικής ευρωπαϊκής βάσης, ανταγωνιστικής και αυτόνομης και η εδραίωση μιας βιομηχανικής πολιτικής ικανής να σχεδιάζει, να αναπτύσσει, να δρομολογεί, να θέτει σε λειτουργία και να εκμεταλλεύεται διαστημικά συστήματα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται δημοσιονομικοί και νομοθετικοί μηχανισμοί·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής για την ενίσχυση της διαστημικής υποδομής της Ευρώπης και τη μεγαλύτερη στήριξη της έρευνας με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ανεξαρτησίας της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης, την ενθάρρυνση της αμοιβαίας γονιμοποίησης μεταξύ του διαστημικού τομέα και άλλων βιομηχανικών τομέων και την παροχή κινήτρων για την καινοτομία ως κινητήριας δύναμης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας·

7.  επισημαίνει ωστόσο ότι οι δράσεις προτεραιότητας προσδιορίζονται μεν από την ανακοίνωση της Επιτροπής αλλά εξακολουθούν να παραμένουν εν μέρει ασαφείς· τονίζει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να περιλαμβάνουν αξιολόγηση όλων των πιθανών τεχνικών επιλογών και των σχετικών δαπανών, κινδύνων και οφελών και των πιθανών κοινωνικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδεχόμενων επιπτώσεων στη βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική· επισημαίνει ότι ένα ευρωπαϊκό διαστημικό πρόγραμμα πρέπει να εστιάζει σε τομείς ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και να αποφεύγει τη διασπάθιση προσπαθειών ή την επικάλυψη δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει η ΕΥΔ·

8.  τονίζει την ανάγκη για σαφή διακυβέρνηση στον τομέα της διαστημικής πολιτικής με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού στην Ευρώπη και με αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας και συντονισμού, με σκοπό την εναρμόνιση των προτεραιοτήτων και την εξασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των πόρων που προέρχονται από εθνική χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΕΥΔ και άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες διαστήματος και οργανισμούς σημαντικούς για την ΕΕ·

9.  επισημαίνει ότι στα επτά Συμβούλια Διαστήματος που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα έχει αναφερθεί μόνο παρεμπιπτόντως ο τομέας των μεταφορών στην Ευρώπη και ότι η σημασία της διαστημικής πολιτικής για τις μεταφορές δεν έχει εξεταστεί λεπτομερώς στις συζητήσεις του Συμβουλίου Διαστήματος όπως διαπιστώνεται στα αποτελέσματα των εργασιών τους·

10.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση της εξάρτησης σημαντικών τομέων από το διάστημα, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη σημασία του διαστήματος·

11.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών θα διαδραματίσει ένα ρόλο κλειδί για την επίτευξη των στόχων της EΕ 20-20-20 όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση ενέργειας καθώς και των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς έναν αποτελεσματικό τομέα μεταφορών·

12.  θεωρεί ότι μια διαστημική στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι η τεχνολογία του διαστήματος θα συμβάλλει πλήρως στην ασφαλέστερη και πλέον αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας καθώς και στον έλεγχο της κυκλοφορίας σε όλους τους τρόπους μεταφορών·

13.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει μια ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα, για να είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει στην ολοκλήρωση της διαστημικής της πολιτικής και να μπορέσει να συνεχίσει να επωφελείται από τα ευεργετήματα των διαστημικών εφαρμογών· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να προβεί σε συγκεκριμένες προτάσεις στον στρατηγικό τομέα των φορέων εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων, δίνοντάς τους μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα του διαστήματος·

14.  τονίζει την ιδιαίτερη σημασία των διαστημικών εκτοξεύσεων στο πλαίσιο της διαστημικής πολιτικής και δίνει έμφαση στην ανάγκη για μια νέα δυναμική των ευρωπαϊκών πολιτικών στο εν λόγω ζήτημα, δεδομένης της σημερινής κρίσιμης χρηματοοικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο τομέας των εκτοξεύσεων παγκοσμίως·

Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες Galileo και GMES

15.  θεωρεί ότι το πρόγραμμα Galileo αποτελεί εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρώτο παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης που δημιουργήθηκε για μη στρατιωτικούς σκοπούς και το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει την ανεξαρτησία της Ένωσης σε ένα στρατηγικό τομέα.

16.  ζητεί από την Επιτροπή να συμπληρώσει κατάλληλα το νομοθετικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τη θέσπιση δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014 - 2020, μια προσέγγιση για την αποτελεσματική διακυβέρνηση, τις υπηρεσίες Galileo και τους κανόνες περί ευθύνης· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό την ανάγκη, προκειμένου να καταστεί το Galileo λειτουργικό και να είναι έτοιμο για πλήρη χρήση:

   να καθοριστούν οι αρχές για τη διαχείριση των μελλοντικών δραστηριοτήτων του Galileo,
   να εξορθολογιστεί η συνολική οργανωτική δομή του πρ0ογράμματος·

17.  πιστεύει ότι η Αρχική Επιχειρησιακή Ικανότητα (IOC) ικανή να παρέχει τις πρώτες υπηρεσίες θα πρέπει να επιτευχθεί έως το 2014 το αργότερο, ώστε το πρόγραμμα Galileo να καταστεί πραγματικά ο δεύτερος σχηματισμός αναφοράς GNSS, ιδίως για τους κατασκευαστές δεκτών· χαιρετίζει την εκτόξευση δύο επιχειρησιακών δορυφόρων επικύρωσης σε τροχιά στις 21 Οκτωβρίου 2011, από το κοσμοδρόμιο του Κουρού·

18.  είναι πεπεισμένο ότι ο στόχος της Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας (FOC), βασισμένης σε σχηματισμό 27 δορυφόρων με την προσθήκη κατάλληλου αριθμού βοηθητικών δορυφόρων και επαρκούς εδαφικής υποδομής, αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη της προστιθέμενης αξίας του Galileo σε ό,τι αφορά την αυθεντικότητα, τη μεγάλη ακρίβεια και την αδιάκοπη ροή της υπηρεσίας και, κατά συνέπεια, να δρέψει τις σχετικές οικονομικές και κοινωνικές ωφέλειες· φοβάται ότι το πρόγραμμα Galileo θα απολέσει την πρωτοποριακή του θέση, εάν το σύστημα δεν συμπληρωθεί εγκαίρως και αν η εμπορία και η διεθνοποίηση των υπηρεσιών δεν γίνουν με τον ενδεδειγμένο τρόπο· θεωρεί ότι χρειάζεται σαφής και αναμφισβήτητη υποστήριξη εκ μέρους όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στην υλοποίηση της FOC, προκειμένου να πεισθούν οι χρήστες και οι επενδυτές για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

19.  εκτιμά ότι το δημοσιονομικό πρόγραμμα που θα εγκριθεί για το Galileo θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει τις μακροχρόνιες απαιτήσεις και τις απαιτήσεις της συνέχειας, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών εκμετάλλευσης, συντήρησης και ανανέωσης·

20.  ζητεί μετ' επιτάσεως από την Επιτροπή και την Υπηρεσία για το Ευρωπαϊκό GNSS να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την αύξηση της ενημέρωσης σχετικά με το GNSS μεταξύ των εν δυνάμει χρηστών και επενδυτών, να υποστηρίζουν τη χρήση υπηρεσιών που βασίζονται στο GNSS και να προσδιορίσουν καθώς και να δικτυώσουν τη ζήτηση αυτών των υπηρεσιών στην Ευρώπη·

21.  είναι ακράδαντα πεπεισμένο ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση για το GNSS μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν εκείνοι που αποφασίζουν και το ευρύτερο κοινό συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο το κόστος και τα οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία της ΕΕ λόγω του GNSS· χαιρετίζει την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, όπως ο ετήσιος διαγωνισμός ιδεών Galileo Masters·

22.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα EGNOS είναι ρεαλιστικό και λειτουργικό· είναι πεπεισμένο ότι είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα αυτό και να χρησιμοποιηθούν με συγκεκριμένο τρόπο οι εφαρμογές του· εφιστά την προσοχή στη σημασία του EGNOS όσον αφορά την κάλυψη όλης της ΕΕ, με σκοπό να ενισχυθεί η ενιαία αγορά, και υπογραμμίζει την ανάγκη να επεκταθεί το εν λόγω σύστημα στη νότια, ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, την περιοχή της Μεσογείου, την Αφρική και την Αρκτική·

23.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι θεμελιώδη για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και για την περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλούς και αποτελεσματικής από απόψεως κόστους διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και ζητεί ως εκ τούτου να καθοριστεί φιλόδοξο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα, μαζί με σταθερή χρηματοδότηση της έρευνας και καινοτομίας, που θα εξασφαλίζει την τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη του δυναμικού της βιομηχανίας καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, με στόχο την υλοποίηση και των δύο προγραμμάτων ως προϋπόθεση για την έγκαιρη εκκίνηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελευταίος αποτελεί ένα ουσιώδες στρατηγικό βήμα προς την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς·

24.  θεωρεί ότι η προώθηση της χρησιμοποίησης των συστημάτων EGNOS και Galileo στην πολιτική αεροπορία αποτελεί στρατηγική απαίτηση για την υλοποίηση του SESAR, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη χρήση για διαδικασίες προσγείωσης καθώς και για τα μικρά αεροδρόμια·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στα διαστημικά σχέδια της ΕΕ, όπως το SESAR, που θα αποδειχθούν ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη και την εξασφάλιση θέσεων εργασίας στους διάφορους τομείς·

26.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη διαφάνεια στη χρηματοδότηση και τη συνεργασία μεταξύ των στρατηγικών για τη στρατιωτική και τη μη στρατιωτική χρήση του διαστήματος·

27.  υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα Galileo και EGNOS είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική και βιώσιμη από πλευράς περιβάλλοντος διαχείριση της οδικής κυκλοφορίας, τα συστήματα είσπραξης διοδίων για τη χρήση των οδών, το eCall καθώς και τα συστήματα ανίχνευσης σε πραγματικό χρόνο και τους μελλοντικούς ψηφιακούς ταχογράφους·

28.  τονίζει ότι η εποπτεία της μεταφοράς επικίνδυνων και ρυπογόνων εμπορευμάτων θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στα δορυφορικά συστήματα παρατήρησης και πλοήγησης·

29.  θεωρεί ότι το GMES είναι επίσης εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θεμελιώδη ρόλο για την παρατήρηση της γης· υπογραμμίζει τη σημασία της συμβολής του GMES στην επίτευξη των στόχων «Ευρώπη 2020» και στη στήριξη της ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας, καθώς και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στην τεχνολογία και τις υποδομές· επιβεβαιώνει τη σημασία του GMES ως ουσιαστικού εργαλείου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι, μέσω της απόκτησης και ανάλυσης πληροφοριών σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, το GMΕS θα καταστήσει δυνατή την άντληση στοιχείων ακριβείας χρήσιμων για: τον ατμοσφαιρικό, θαλάσσιο και χερσαίο έλεγχο, την πολιτική προστασία, την πρόληψη των κινδύνων, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τις επιχειρήσεις διάσωσης μετά από περιβαλλοντικές, φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, τη θαλάσσια και παράκτια επιτήρηση, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη διαχείριση των υδάτων και του εδάφους και τη χωροταξία, με καινοτόμες δραστηριότητες χαρτογράφησης και εκθέσεων για το περιβάλλον που θα μπορούν να συνδυάζουν δεδομένα από το διάστημα με δεδομένα που λαμβάνονται επί τόπου·

30.  ζητεί μετ' επιτάσεως από την Επιτροπή να συμπληρώσει το νομοθετικό πλαίσιο και να υποβάλει πρόταση για αποτελεσματική διακυβέρνηση των διαφόρων επιπέδων ανάπτυξης και διαχείρισης του προγράμματος χρησιμοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη που κατέχουν οι δημόσιοι φορείς στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των οργανισμών της ΕΕ, και ο ιδιωτικός τομέας, για την ανάπτυξη και το συντονισμό υπηρεσιών προσανατολισμένων στον χρήστη· ζητεί μετ' επιτάσεως από την Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα να περιλάβουν τη χρηματοδότηση του προγράμματος GMES στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020· επαναλαμβάνει ότι με την ένταξη της χρηματοδότησης του GMES στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καταστούν άνευ νοήματος οι μέχρι σήμερα επενδύσεις στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαίσιο έρευνας για υπηρεσίες και πληροφορίες· επισημαίνει ότι η απουσία δημοσιονομικού προγράμματος μακρόπνοης οικονομικής υποστήριξης αχρηστεύει τις επενδύσεις που έγιναν έως τώρα· πιστεύει ότι η απαίτηση να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να καλύπτουν το κόστος για την έναρξη και την ετήσια εφαρμογή του προγράμματος θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερο κόστος, ανισότητα πρόσβασης στις πληροφορίες και τα οφέλη που παρέχει για τους ευρωπαίους πολίτες, ενδεχόμενη προσωρινή αναστολή του ίδιου το προγράμματος, συνεπακόλουθη διακοπή της λήψης δεδομένων και, σε τελευταία ανάλυση, στην εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές διαστημικές υποδομές, θέτοντας τις σχετικές με τον τομέα βιομηχανίες σε επισφαλή, από οικονομική άποψη, θέση·

31.  τονίζει ότι το κόστος του προγράμματος GMES έχει ήδη καλυφθεί έως το 2013, ανερχόμενο σε 3 δισ. ευρώ (περίπου 2,3 δισ. ευρώ για τους δορυφόρους και 700 εκατ. ευρώ για συναφείς υπηρεσίες) και ότι το υπολογιζόμενο κόστος για τη λειτουργία του προγράμματος από το 2014 έως το 2020 ανέρχεται ετησίως σε 850 εκατομμύρια κατά μέσο όρο· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει εταιρική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και να προσελκύσει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια·

32.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μακροπρόθεσμο σχέδιο διακυβέρνησης και χρηματοδότησης βασισμένο στην εξέταση όλων των δυνατών επιλογών, και να συστήσει επιχειρησιακό οργανισμό που θα διασφαλίσει τη δέουσα διαχείριση και την παροχή στοιχείων από τις υπηρεσίες, ώστε να διαιωνισθεί η σημερινή επιτυχία του προγράμματος και να επιτευχθεί ο στόχος του να είναι πλήρως λειτουργικό από το 2014 και μετά· είναι της άποψης ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί με μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική δεδομένων, για να διασφαλιστεί ανοικτή πρόσβαση και διαθεσιμότητα των υπαρχόντων δεδομένων· θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία να καθοριστούν οι συμφωνίες που θα πρέπει να συναφθούν με τις εθνικές υπηρεσίες για τη μεγιστοποίηση της διαλειτουργικότητας, της συνέχειας και της διακυβέρνησης του συστήματος· θεωρεί αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι γίνεται διάκριση αφενός μεταξύ της επιστημονικής χρήσης και εμπορικής χρήσης και αφετέρου μεταξύ των δραστηριοτήτων ανάπτυξης που διεξάγει η ΕΥΔ και των δραστηριοτήτων ανάπτυξης, επιχειρησιακών λειτουργιών και εξέλιξης των συστημάτων οι οποίες απαιτούν ευρωπαϊκές δομές και ειδικές αρμοδιότητες·

33.  αναγνωρίζει τα κοινωνικά πλεονεκτήματα των υπηρεσιών που παρέχει το GMES στους χρήστες για τους οποίους η συνέχεια και η βιωσιμότητα είναι κρίσιμης σημασίας, προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υποδομών παρατήρησης που προσφέρει το πρόγραμμα·

Δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου στην υπηρεσία των στόχων της ασφάλειας και της άμυνας

34.  συμφωνεί με τον προβληματισμό της Επιτροπής για την ενίσχυση της συνιστώσας «ασφάλεια» του προγράμματος GMES για την επιτήρηση των συνόρων, τη στήριξη της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, την επιτήρηση των θαλασσών, τις πολύπλοκες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την ανθρωπιστική βοήθεια και την πολιτική προστασία κ.λπ., λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία και την ανάγκη να προστατεύεται η ιδιωτική σφαίρα και τα υπόλοιπα δικαιώματα του πολίτη·

35.  πιστεύει ότι η διαστημική πολιτική πρέπει να περιλαμβάνει και πολιτικές που να αφορούν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών ζωτικής σημασίας και την ασφαλή ανάκτηση εξοπλισμού σε αχρηστία· αναγνωρίζει την αυξανόμενη εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας και των ευρωπαϊκών πολιτικών από τις διαστημικές υποδομές και υπογραμμίζει ότι οι διαστημικές υποδομές ως κρίσιμης σημασίας υποδομές είναι ουσιώδεις για την ενίσχυση της αυτονομίας στη λήψη ευρωπαϊκών αποφάσεων· θεωρεί ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης στο διάστημα (Space Situation Awareness) θα συμβάλει στην προστασία των ευρωπαϊκών διαστημικών υποδομών ζωτικής σημασίας από τον κίνδυνο συγκρούσεων μεταξύ διαστημικών σκαφών ή συγκρούσεων με διαστημικά απόβλητα ή με κοντινά στη Γη αντικείμενα, συν τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαστημική μετεωρολογία· πιστεύει ότι η δημιουργία κάθε νέου ευρωπαϊκού προγράμματος θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες δυνατότητες, δεξιότητες και υποδομές που έχουν απαιτήσει επενδύσεις από κάθε κράτος μέλος και να αναπτύσσει τις δυνατότητες που είναι επί του παρόντος ανεπαρκείς·

36.  θεωρεί ότι η μέγιστη χρήση υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας θα στηρίξει άμεσα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής κατασκευαστικής βιομηχανίας, θα προαγάγει τη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη και θα ανταποκριθεί στους ακόλουθους βασικούς στόχους:

   επίτευξη συνολικής κάλυψης της ΕΕ με ευρυζωνικό Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επόμενης γενεάς, καθώς τα δορυφορικά δίκτυα είναι ουσιώδες συστατικό του μίγματος τεχνολογιών που απαιτούνται για την υλοποίηση των στόχων της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ·
   πραγματοποίηση βιώσιμων, ασφαλών και έξυπνων μεταφορών σε γη, θάλασσα και αέρα·
   μεγιστοποίηση της συμβολής της ΕΕ στα προγράμματα συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες και ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·
   εξασφάλιση επαρκούς ρόλου για την ΕΕ όσον αφορά την ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές εντός και εκτός ΕΕ·

Παροχή κινήτρων για την έρευνα και την καινοτομία

37.  εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από μια στέρεη γνώση και τεχνολογική βάση για να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση των εφαρμογών που σχετίζονται με το διάστημα προς όφελος των πολιτών της, εάν πρόκειται να ενεργεί αυτόνομα και να διαθέτει μιαν ανταγωνιστική διαστημική βιομηχανία ικανή να ανταγωνίζεται τις μη ευρωπαϊκές βιομηχανίες υπό δίκαιους όρους· επισημαίνει ότι ένα νομοθετικό, διοικητικό και δημοσιονομικό πλαίσιο έχει θεμελιώδη σημασία για τις επενδύσεις της βιομηχανίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει επενδύσεις για να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή πρόσβαση στις διαστημικές και τροχιακές υποδομές θα είναι εγγυημένη·

38.  τονίζει τη σημασία μιας στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της διαστημικής πολιτικής, η οποία να διασφαλίζει την τεχνολογική πρόοδο, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ καθώς και να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή πολιτική Ε&Α για το διάστημα πρέπει να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων τεχνολογιών με την ενδεικνυόμενη ωριμότητα, το απαιτούμενο επίπεδο μη εξάρτησης και υπό ανταγωνιστικές συνθήκες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα στρατηγικό χρονοδιάγραμμα για την εξασφάλιση συνοχής μεταξύ των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Ε&Α και εκείνων που αναλαμβάνονται από την ΕΥΔ και τα κράτη μέλη σχετικά με όλες τις αναγκαίες τεχνολογίες, τις δεξιότητες και τους διπλούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας, την ανεξαρτησία της Ευρώπης, την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές καθώς και τη μείωση των κινδύνων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα·

39.  κρίνει απαραίτητο να θεσπιστούν μηχανισμοί και προγράμματα για την παροχή κινήτρων στην αγορά όσον αφορά εφαρμογές και υπηρεσίες που απορρέουν από τα προγράμματα Galileo/EGNOS και GMES, καθώς και τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών που προβλέπουν κοινή χρήση των διαφόρων διαστημικών υπηρεσιών ανταποκρινόμενες έτσι αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των πολιτών·

40.  κρίνει, πέραν των ανωτέρω, ότι είναι απαραίτητο, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ανεξαρτησία και ανταγωνιστικότητα, υπό προσιτούς όρους, να διατηρηθεί η αυτονομία όσον αφορά την πρόσβαση στο διάστημα, με την προώθηση της χρησιμοποίησης ευρωπαϊκών συστημάτων εκτόξευσης και μεταφοράς και την εξακρίβωση της επάρκειας της επιχειρησιακής και της βιομηχανικής οργάνωσης σε σχέση με κοινές απαιτήσεις, ενθαρρύνει δε κατά συνέπεια την Επιτροπή να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις υπέρ του στρατηγικού υποτομέα φορέων εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων, δίνοντάς του μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής στον τομέα του διαστήματος·

41.  καλεί την Επιτροπή να προσεγγίσει κατάλληλα τις δημοσιονομικές και πρακτικές ανάγκες στα μελλοντικά προγράμματα-πλαίσιο για την έρευνα· θεωρεί ειδικότερα ότι η έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών διαστημικής τεχνολογίας πρέπει να συνδυάζονται σε ενιαίο σύνολο διότι πρόκειται για θεμελιώδεις τεχνολογίες που είναι χρήσιμες για διάφορους τομείς έρευνας όπως η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, οι μεταφορές, η γεωργία κλπ., αντί να αντιμετωπίζονται ως χωριστό θέμα σχετικό με το διάστημα·

42.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει σε συνεργασία με την ΕΥΔ τις επιλογές για την εξερεύνηση του διαστήματος, αναφέροντας το πιθανό κόστος και τα οφέλη· θεωρεί από την άποψη αυτή ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί κοινή στρατηγική με διεθνείς εταίρους μέσω μιας συμφωνίας συνεργασίας που θα βασίζεται στη γενική συναίνεση όλων των συμμετεχόντων και με εύλογες εισφορές εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Διεθνής συνεργασία

43.  βεβαιώνει και πάλι ότι η διεθνής συνεργασία για την επίτευξη ειρηνικών στόχων είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεμέλιο των πολιτικών της· θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία αναμένεται ότι θα προωθήσει την ευρωπαϊκή τεχνολογία, τις υποδομές και τις υπηρεσίες, την επιστημονική, τεχνολογική και βιομηχανική αριστεία, την καλύτερη δυνατή πρόσβαση στα δεδομένα για τους ευρωπαίους χρήστες, τη διάδοση της γνώσης και τη διαλειτουργική ανάπτυξη εφαρμογών χρήσιμων στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες της Ευρώπης και του κόσμου· επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα του διαστήματος και να διατηρήσει στρατηγικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως στις διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το Σύστημα Παρακολούθησης της Κατάστασης στο Διάστημα και την εξερεύνηση του διαστήματος· υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες στον τομέα της διαστημικής πολιτικής μπορούν να αναληφθούν αποτελεσματικότερα μέσω βιομηχανικών συνεργασιών και του επιμερισμού των επενδύσεων στα μεγάλα προγράμματα όπως είναι ο διεθνής διαστημικός σταθμός·

44.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί επαρκής ρόλος για την ΕΕ όσον αφορά την ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές εντός και εκτός ΕΕ·

45.  καλεί την Επιτροπή να καταστρώσει μια διεθνή στρατηγική συνεργασίας από κοινού με τα κράτη μέλη και την ΕΥΔ για την ενίσχυση του διαλόγου στον τομέα της διαστημικής πολιτικής με τους στρατηγικούς εταίρους (Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Ιαπωνία) και τη διερεύνηση της δυνατότητας παρόμοιου διαλόγου με άλλες αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία·

46.  υπενθυμίζει σε αυτούς που λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το μεγαλύτερο μέρος των θεσμικών αγορών στον κόσμο δεν είναι δυστυχώς ανοικτό σε διεθνείς ανταγωνισμούς και ότι οι σκοπούμενες διεθνείς συνεργασίες πρέπει να στηρίζονται σε όρους που θα επιτρέπουν συναλλαγές σε συνθήκες ισότητας·

47.  υπογραμμίζει ότι η διεθνής συνεργασία, εφόσον είναι επιθυμητή, ιδίως στον τομέα της έρευνας, πρέπει να γίνεται σε βάση αμοιβαιότητας και αμοιβαίου οφέλους· εκφράζει τη λύπη του που οι θεσμικές αγορές των κύριων ανταγωνιστών μας στον τομέα του διαστήματος είναι κλειστές στις ξένες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών·

Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΥΔ

48.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 189 της ΣΛΕΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει κάθε ωφέλιμη σύνδεση με την ΕΥΔ προκειμένου να καθοριστούν οι αμοιβαίες ευθύνες χωρίς επικάλυψη των ρόλων και των επενδύσεων·

49.  θεωρεί ότι η αυξανόμενη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διάστημα απαιτεί νέο καθορισμό των σχέσεών της με την EΥΔ και τις εθνικές υπηρεσίες, λαμβανομένου υπόψη ότι οι τεχνικές δυνατότητες και οι δυνατότητες προγραμματισμού που έχουν αναπτύξει η ΕΥΔ και οι εθνικές υπηρεσίες είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατήρηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε υψηλό επίπεδο, και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη και στη διάρκεια των διαστημικών συστημάτων που χρειάζεται καθώς και στη διεθνή επέκταση των αγορών και στις απαιτήσεις των χρηστών·

50.  καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως πολιτική ηγεσία και ελεγκτικό όργανο έναντι των οργανισμών που ενεργούν εξ ονόματός της·

o
o   o

51.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 236 Ε, 12.8.2011, σ. 57.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0093.
(3) ΕΕ L 261, 6.8.2004, σ. 63.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0265.
(5) ΕΕ C 146 E, 12.6.2008, σ. 226
(6) ΕΕ L 196, 24.7.2008, σ. 1.
(7) ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 1
(8) ΕΕ L 276, 20.10.2010, σ. 11.


Αποφυγή σπατάλης τροφίμων
PDF 319kWORD 99k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς θα αποφευχθεί η κατασπατάλη τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ (2011/2175(INI))
P7_TA(2012)0014A7-0430/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τα δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς: βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την αναγνώριση της γεωργίας ως στρατηγικού τομέα στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Η ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος»(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά(6),

–  έχοντας υπόψη την προπαρασκευαστική μελέτη για την κατασπατάληση των τροφίμων στην ΕΕ των 27 – ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2010),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) σχετικά με την απώλεια τροφίμων και τη σπατάλη τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0430/2011),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη μια συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα υγιεινών και εδώδιμων τροφίμων –σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις έως και 50 %– χάνεται καθ' όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και το στάδιο του καταναλωτή, και καταλήγει στα απόβλητα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έρευνα που δημοσίευσε η Επιτροπή εκτιμά την ετήσια παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων στα 27 κράτη μέλη σε 89 εκατομμύρια τόνους περίπου, ήτοι 179 κιλά ανά κάτοικο, με μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των επιμέρους κρατών και των διαφόρων τομέων, χωρίς να υπολογίζει τη σπατάλη κατά τη γεωργική παραγωγή και τα αλιεύματα που απορρίπτονται στη θάλασσα: λαμβάνοντας υπόψη ότι τα απορρίμματα τροφίμων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν περίπου σε 126 εκατομμύρια τόνους (αύξηση κατά 40 %) έως το 2020 εάν δεν αναληφθούν πρόσθετες προληπτικές δράσεις και δεν ληφθούν πρόσθετα προληπτικά μέτρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 79 εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ήτοι πάνω από το 15 % των πολιτών έχει εισόδημα κατώτερο από το 60 % του μέσου εισοδήματος της χώρας διαμονής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 εκατομμύρια από τα άτομα αυτά έχουν λάβει επισιτιστική βοήθεια από φιλανθρωπικά ιδρύματα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τα ανησυχητικά στοιχεία που δημοσίευσε ο FAO, σύμφωνα με τα οποία 925 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο απειλούνται με υποσιτισμό, στοιχεία τα οποία καθιστούν ολοένα και πιο δυσχερή την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την κατά το ήμισυ μείωση της φτώχειας και της πείνας έως το 2015·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του FAO, η προβλεπόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού από 7 σε 9 δισεκατομμύρια θα απαιτήσει αύξηση του εφοδιασμού σε τρόφιμα τουλάχιστον κατά 70 % έως το 2050·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια παραγωγή σιτηρών αυξήθηκε από 824 εκατομμύρια τόνους το 1960 σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια τόνους το 2010 και ότι αυξάνεται κατά 27 εκατομμύρια τόνους κάθε έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν συνεχιστεί αυτή η τάση στην παγκόσμια παραγωγή γεωργικών προϊόντων, η αύξηση της παραγωγής σιτηρών έως το 2050 σε σχέση με σήμερα θα είναι επαρκής για τη διατροφή του παγκόσμιου πληθυσμού· λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι, επειδή οι απώλειες μετά τη συγκομιδή αντιπροσωπεύουν το 14 % περίπου της συνολικής παραγωγής, ενώ επιπλέον 15% χάνεται στη διανομή καθώς και ως οικιακό απόρριμμα, τα τρία πέμπτα της συνολικής αύξησης της προσφοράς που απαιτείται έως το 2050 θα μπορούσαν να καλυφθούν εάν απλώς σταματούσε η σπατάλη τροφίμων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα στον αγώνα κατά της πείνας στον κόσμο, στην αντίδραση απέναντι στην αύξηση της ζήτησης που εκτιμά ο FAO και στη βελτίωση του επιπέδου διατροφής του πληθυσμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μικρότερη σπατάλη τροφίμων θα απέφερε μια αποδοτικότερη χρήση της γης και μια καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα είχε θετικές επιπτώσεις για όλο τον γεωργικό τομέα παγκοσμίως και θα συνέβαλλε σημαντικά στην καταπολέμηση του υποσιτισμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σπατάλη τροφίμων δεν έχει μόνον ηθικές, οικονομικές, κοινωνικές και διατροφικές συνέπειες, αλλά και συνέπειες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, εφόσον τα βουνά τροφίμων που δεν καταναλώνονται συμβάλλουν σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη και τα απόβλητα τροφίμων παράγουν μεθάνιο, το οποίο ως αέριο του θερμοκηπίου είναι 21 φορές πιο ισχυρό από το διοξείδιο του άνθρακα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει ελάχιστη σπατάλη τροφίμων εκ μέρους των καταναλωτών· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οιαδήποτε σπατάλη τροφίμων σε αυτές τις χώρες οφείλεται κυρίως σε οικονομικούς και τεχνικούς περιορισμούς καθ' όλο το μήκος της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν η παραγωγή τροφίμων ήταν άφθονη, το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων δεν απετέλεσε πολιτική προτεραιότητα, γεγονός το οποίο οδήγησε στη συνολική αύξηση της σπατάλης τροφίμων καθ' όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική η σπατάλη τροφίμων παρατηρείται κυρίως στα στάδια του λιανικού εμπορίου και της κατανάλωσης, σε αντίθεση με τον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου η παραγωγή, η συγκομιδή, η επεξεργασία και η μεταφορά είναι τα στάδια στα οποία εμφανίζεται συχνότερα το πρόβλημα της απώλειας τροφίμων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει πρόσφατων μελετών, για την παραγωγή ενός κιλού τροφής εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά μέσον όρο 4,5 κιλά CO2· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρώπη τα 89 περίπου εκατομμύρια τόνοι τροφής που σπαταλούνται προκαλούν έκλυση 170 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2 ετησίως - κατανεμημένων μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων (59 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως), της οικιακής κατανάλωσης (78 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως), και λοιπών (33 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου CO2 ετησίως)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή του 30 % των τροφίμων που δεν καταναλώνονται προϋποθέτει τη χρήση επιπλέον 50 % υδάτινων πόρων για άρδευση και ότι για την παραγωγή ενός κιλού βοείου κρέατος καταναλώνονται 5 έως 10 τόνοι νερού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη μια πλευρά, η επισιτιστική ασφάλεια απειλείται, ενώ, από την άλλη πλευρά, στις πλουσιότερες οικονομίες εμφανίζονται σοβαρές ασθένειες, όπως η παχυσαρκία, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις και οι καρκίνοι, που συνδέονται με μια διατροφή υπερβολικά πλούσια σε λιπαρές ουσίες και πρωτεΐνες, με αποτέλεσμα ο αριθμός του πληθυσμού που υπερσιτίζεται παγκοσμίως να είναι ίσος με τον αριθμό του πληθυσμού που υποσιτίζεται και πάσχει από ασιτία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδεινούμενη μείωση των παραγόντων παραγωγής έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη αύξησης της προσφοράς τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη που παρέχεται στις αναπτυσσόμενες χώρες για να βελτιώσουν την απόδοση των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων μπορεί όχι μόνο να ωφελήσει, άμεσα, τις τοπικές οικονομίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των χωρών αλλά μπορεί να βοηθήσει, έμμεσα, και το παγκόσμιο εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων και την ανακατανομή των φυσικών πόρων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, όπως και η βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν μείζονα σημασία για την αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων παγκοσμίως·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης όσον αφορά τα αίτια και τις συνέπειες της σπατάλης τροφίμων, τις μεθόδους περιορισμού της και τους τρόπους προώθησης ενός επιστημονικού και πολιτισμικού πνεύματος που βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της αλληλεγγύης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σπατάλη τροφίμων συμβαίνει σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, από τη φάση της γεωργικής παραγωγής μέχρι τις φάσεις της αποθήκευσης, της επεξεργασίας, της διανομής, της διαχείρισης και της κατανάλωσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων φέρουν την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων όπου αυτή είναι δυνατόν να αποφευχθεί·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη απαγορεύουν την πώληση τροφίμων σε τιμές κάτω του κόστους, αφαιρώντας από τους εμπόρους λιανικής πώλησης την ευκαιρία να πωλούν αδιάθετα νωπά τρόφιμα σε φθηνότερες τιμές στους καταναλωτές στο τέλος της ημέρας και συμβάλλοντας σε περαιτέρω σπατάλες στην αλυσίδα των τροφίμων·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προσφάτως εγκριθείς κανονισμός για την ενημέρωση του καταναλωτή σε σχέση με τα τρόφιμα διευκρινίζει ότι τα τρόφιμα με ημερομηνία «κατανάλωσης έως» πρέπει να θεωρούνται ανασφαλή μετά την ημερομηνία αυτή·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βελτίωση της Λειτουργίας της Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων και η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για μια Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή συνεργάζονται με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

1.  θεωρεί ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που υλοποιείται με τη διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα, τη χρήση και τη χρονική σταθερότητα μιας υγιεινής, επαρκούς, κατάλληλης και θρεπτικής διατροφής· επισημαίνει ότι η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων τίθεται εν κινδύνω από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το πεπερασμένο των φυσικών πόρων σε σχέση με τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό και η περιορισμένη πρόσβαση των πιο ευπαθών τμημάτων του πληθυσμού στην τροφή·

2.  ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων να αντιμετωπίσουν επειγόντως το πρόβλημα της σπατάλης τροφίμων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και κατανάλωσης και να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές και να υποστηρίξουν τρόπους βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε κάθε τομέα χωριστά και τους προτρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε αυτές τις δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πολιτικού προγράμματος δράσης· καλεί την Επιτροπή, σε αυτό το πλαίσιο, να καταστήσει πιο γνωστό το έργο που διεξάγεται τόσο στο Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βελτίωση της Λειτουργίας της Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων όσο και στην Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για μια Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διατύπωση συστάσεων για τον τρόπο αντιμετώπισης της σπατάλης τροφίμων·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, καθημερινά, σημαντικές ποσότητες τροφίμων, μολονότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση προς κατανάλωση, απορρίπτονται ως απόβλητα και ότι η σπατάλη τροφίμων εγείρει περιβαλλοντικά και ηθικά προβλήματα και δημιουργεί οικονομικό και κοινωνικό κόστος το οποίο θέτει τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά προ προκλήσεων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αναλύσει τα αίτια και τις συνέπειες της ετήσιας απόρριψης, σπατάλης και υγειονομικής ταφής σχεδόν του 50 % των τροφίμων που παράγονται στην Ευρώπη και να εξασφαλίσει ότι η μελέτη αυτή περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση της σπατάλης καθώς και αξιολόγηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, διατροφικών και κοινωνικών συνεπειών· καλεί επίσης την Επιτροπή να λάβει έμπρακτα μέτρα με σκοπό να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων κατά το ήμισυ έως το 2025 και ταυτόχρονα να αποτραπεί η παραγωγή βιολογικών αποβλήτων·

4.  επισημαίνει ότι η σπατάλη τροφίμων έχει διάφορα αίτια: την υπερπαραγωγή, το κακό διαμέτρημα του προϊόντος (ακατάλληλο μέγεθος ή μορφή), την αλλοίωση του προϊόντος ή της συσκευασίας, τις προδιαγραφές εμπορίας (προβλήματα εμφάνισης ή ελαττωματική συσκευασία), την κακή διαχείριση των αποθεμάτων ή μη αποτελεσματικές στρατηγικές εμπορίας·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να εκτιμήσει τις επιπτώσεις που θα είχε μια αναγκαστική πολιτική στον τομέα των αποβλήτων σε συμπεριφορές σπατάλης τροφίμων· ζητεί να υιοθετηθεί, κατ' εφαρμογήν της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», μια αναγκαστική πολιτική επεξεργασίας των αποβλήτων που θα αφορά όλους τους κρίκους της τροφικής αλυσίδας·

6.  εκτιμά ότι, για να περιορισθεί στο ελάχιστο η σπατάλη τροφίμων, πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και να αντιμετωπισθούν τα διάφορα αίτια της σπατάλης ανά τομέα καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων ώστε να προσδιορίσει τους κλάδους τροφίμων στους οποίους παρατηρείται περισσότερο σπατάλη τροφίμων και τις λύσεις που μπορούν να εξευρεθούν για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) προκειμένου να θέσουν κοινούς στόχους για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο·

8.  επισημαίνει ότι το ζήτημα της σπατάλης τροφίμων πρέπει να αντιμετωπισθεί με γνώμονα την αποδοτικότητα των πόρων και ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων σύμφωνα με την εμβληματική πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους», προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το ζήτημα αυτό αντιμετωπίζεται με την ίδια προσοχή και με την ίδια αύξηση της ευαισθητοποίησης όπως το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης, δεδομένου ότι αμφότερα τα ζητήματα είναι εξίσου σημαντικά για το περιβάλλον και το μέλλον μας·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένους στόχους για τα κράτη μέλη σε σχέση με την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, στο πλαίσιο των στόχων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη έως το 2014, όπως ορίζει η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα του 2008·

10.  θεωρεί απαραίτητο να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων καθ' όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως το τραπέζι του καταναλωτή· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί μια συντονισμένη στρατηγική της οποίας θα έπονται συγκεκριμένες δράσεις, μεταξύ άλλων ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την αποτροπή της σπατάλης τροφίμων καθώς και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· φρονεί ότι τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί με την προαγωγή των απευθείας σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και με τη σύντμηση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων καθώς και με την ενθάρρυνση όλων των ενδιαφερομένων παραγόντων να αναλάβουν μεγαλύτερες κοινές ευθύνες καθώς και να ενισχύσουν το συντονισμό με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της υλικοτεχνικής υποστήριξης, των μεταφορών, της διαχείρισης των αποθεμάτων και των συσκευασιών·

11.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές συνδυάζοντας τις γνώσεις από τα σχετικά φόρα και πλατφόρμες, όπως το Φόρουμ Λιανικού Εμπορίου της ΕΕ για τη Βιωσιμότητα, η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα για μια Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή Τροφίμων, το Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για την Καλύτερη Λειτουργία της Αλυσίδας Εφοδιασμού Τροφίμων, το Άτυπο Δίκτυο των Κρατών Μελών «Φίλοι των Βιώσιμων Τροφίμων», το Φόρουμ για τα Καταναλωτικά Αγαθά κτλ.·

12.  καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση των πολιτικών ανάπτυξης, να υποστηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση της σπατάλης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες οι τεχνικές παραγωγής, η διαχείριση μετά τη συγκομιδή, οι υποδομές και οι διαδικασίες μεταποίησης και συσκευασίας είναι προβληματικές και ακατάλληλες· προτείνει να ενθαρρυνθεί ο εκσυγχρονισμός αυτού του γεωργικού εξοπλισμού και των υποδομών, ώστε να περιορισθούν οι απώλειες μετά τη συγκομιδή και να αυξηθεί η διάρκεια διατήρησης των τροφίμων· εκτιμά επίσης ότι η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων μπορεί να συμβάλει και στην επίτευξη της επισιτιστικής αυτάρκειας αυτών των χωρών·

13.  ζητεί να επανακαθοριστούν οι στόχοι των μέτρων στήριξης, σε επίπεδο ΕΕ, για τη διανομή τροφίμων στους πλέον μειονεκτούντες πολίτες της Ένωσης, της ευρωπαϊκής βοήθειας για την παροχή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε μαθητές στα σχολεία και του προγράμματος για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία, με σκοπό την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων·

14.  επισημαίνει ότι επικρατεί σύγχυση όσον αφορά τον ορισμό των εννοιών «σπατάλη τροφίμων» και «βιολογικά απόβλητα'· θεωρεί ότι, στην κοινή αντίληψη, ως »σπατάλη τροφίμων' νοείται το σύνολο των τροφίμων που απορρίπτονται από την αλυσίδα εφοδιασμού για οικονομικούς ή αισθητικούς λόγους ή λόγω εγγύτητας της ημερομηνίας λήξης, μολονότι είναι ακόμη απολύτως εδώδιμα και θα μπορούσαν να διατεθούν για ανθρώπινη κατανάλωση, και τα οποία, λόγω έλλειψης εναλλακτικής χρήσης, απορρίπτονται τελικά ως απόβλητα προκαλώντας δυσμενείς εξωγενείς επιπτώσεις από περιβαλλοντική άποψη, καθώς επίσης οικονομικό κόστος και απώλεια κερδών για τις επιχειρήσεις·

15.  επισημαίνει ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει εναρμονισμένος ορισμός της σπατάλης τροφίμων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση που θα ορίζει την τυπολογία της «σπατάλης τροφίμων» και, στο πλαίσιο αυτό, να θεσπίσει επίσης ένα χωριστό ορισμό των υπολειμμάτων τροφίμων για βιοκαύσιμα ή για βιολογικά απόβλητα, τα οποία διακρίνονται από τη συνήθη σπατάλη τροφίμων δεδομένου ότι επαναχρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς·

16.  φρονεί ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν στους εμπόρους λιανικής πώλησης να μειώνουν σημαντικά τις τιμές των νωπών τροφίμων, κάτω και από το κόστος παραγωγής, όταν πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους, ώστε να περιορισθούν οι ποσότητες αδιάθετων τροφίμων που απορρίπτονται ως απόβλητα και να δίδεται η δυνατότητα στους καταναλωτές με χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα να αγοράζουν τρόφιμα υψηλής ποιότητας σε φθηνότερες τιμές·

17.  επιθυμεί να επισημάνει ότι η γεωργία, λόγω των χαρακτηριστικών της, χρησιμοποιεί με αποδοτικό τρόπο τους πόρους και μπορεί να διαδραματίσει θεμελιώδη και πρωτοπόρο ρόλο στον αγώνα κατά της σπατάλης τροφίμων· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή να συμπεριλάβει φιλόδοξα μέτρα προς τον σκοπό αυτό στις προσεχείς νομοθετικές προτάσεις της για τη γεωργία, το εμπόριο και τη διανομή τροφίμων· ελπίζει ότι θα αναληφθεί κοινή δράση μέσω επενδύσεων στους τομείς της έρευνας, της επιστήμης, της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, της παροχής συμβουλών και της καινοτομίας στη γεωργία, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων και να διαπαιδαγωγηθούν και να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να τηρούν πιο υπεύθυνη και πιο συνειδητή συμπεριφορά αποφεύγοντας τη σπατάλη τροφίμων·

18.  θεωρεί ότι οι απαιτήσεις ποιότητας σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση των προϊόντων, οι οποίες καθορίζουν το μέγεθος και το σχήμα κυρίως των νωπών οπωρολαχανικών, είτε έχουν επιβληθεί από ευρωπαϊκή ή εθνική νομοθεσία ή από εσωτερικό κανονισμό επιχείρησης, αποτελούν αιτία πολλών περιττών απορρίψεων, οι οποίες αυξάνουν την ποσότητα των τροφίμων που σπαταλούνται· καλεί τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να αναγνωρίζουν και να επεξηγούν τη διατροφική αξία των γεωργικών προϊόντων που δεν έχουν μέγεθος ή σχήμα σύμφωνο με τις προδιαγραφές, προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα των τροφίμων που απορρίπτονται·

19.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 5 της οδηγίας-πλαισίου (2008/98/ΕΚ) για τα απόβλητα που ορίζει τα υποπροϊόντα, δεδομένου ότι η απουσία νομικής σαφήνειας στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όσον αφορά τη διάκριση μεταξύ αποβλήτων και μη αποβλήτων θα μπορούσε να παρεμποδίσει την αποδοτική χρήση των υποπροϊόντων·

20.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους μεταποιητές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές για την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων η οποία μπορεί να αποφευχθεί και να επιτύχουν αποδοτικότερη χρήση των πόρων στο τμήμα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που τους αντιστοιχεί, να εργάζονται συνεχώς για τη βελτίωση των διαδικασιών μεταποίησης, συσκευασίας και μεταφοράς, ώστε να περιοριστούν οι περιττές σπατάλες τροφίμων·

21.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να προωθήσουν εκστρατείες ενημέρωσης της κοινής γνώμης σχετικά με την αξία των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, τα αίτια και τις συνέπειες της σπατάλης τροφίμων και τους τρόπους μείωσής της, προωθώντας ένα επιστημονικό και πολιτισμικό πνεύμα που βασίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας και της αλληλεγγύης· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εισαγωγή μαθημάτων διατροφικής εκπαίδευσης, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης εκπαίδευσης, όπου θα εξηγείται, επί παραδείγματι, ο τρόπος αποθήκευσης, μαγειρέματος και απόρριψης των τροφίμων προκειμένου να ενθαρρύνονται πιο υπεύθυνες συμπεριφορές· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές αρχές και επιχειρήσεις, παράλληλα με τους εμπόρους λιανικής πώλησης και τα μέσα ενημέρωσης, στην παροχή πληροφοριών και στήριξης στους πολίτες όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων·

22.  επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει ήδη διάφορα κράτη μέλη με σκοπό την ανάκτηση, σε τοπικό επίπεδο και κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, των προϊόντων που δεν πωλούνται αλλά απορρίπτονται, προκειμένου να αναδιανεμηθούν σε ομάδες πολιτών των οποίων το εισόδημα είναι κατώτερο του ελαχίστου εισοδήματος και οι οποίοι στερούνται αγοραστικής δύναμης· υπογραμμίζει τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σε αυτό το θέμα, καθώς και τη σημασία των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο· επισημαίνει από την άποψη αυτή την πολύτιμη συμβολή, αφενός, των εθελοντών στη συγκέντρωση και διανομή αυτών των προϊόντων και, αφετέρου, επαγγελματικών εταιρειών που αναπτύσσουν συστήματα και δράσεις κατά της σπατάλης·

23.  καλεί τους εμπόρους λιανικής πώλησης να συμμετέχουν σε προγράμματα αναδιανομής τροφίμων σε πολίτες που στερούνται αγοραστικής δύναμης και να εφαρμόσουν μέτρα που επιτρέπουν να πωλούνται με έκπτωση προϊόντα των οποίων πλησιάζει η ημερομηνία λήξης·

24.  χαιρετίζει το έργο εταιρειών και επαγγελματικών συμπράξεων προερχόμενων από το δημόσιο, ιδιωτικό, ακαδημαϊκό και συνεταιριστικό χώρο που σχεδιάζουν και υλοποιούν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συντονισμένα προγράμματα δράσης για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων·

25.  εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε μεθόδους περιορισμού της σπατάλης τροφίμων θα μπορούσαν να αποφέρουν περιορισμό των απωλειών που σημειώνονται στις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια, μείωση των τιμών των τροφίμων, άρα δυνητικώς και καλύτερη πρόσβαση των φτωχότερων τμημάτων του πληθυσμού στα τρόφιμα· ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τα μέσα και τις δράσεις για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, των αγορών χονδρικής πώλησης, των καταστημάτων, των αλυσίδων διανομής, των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, των εστιατορίων, των δημόσιων διοικήσεων και των ΜΚΟ στις πρακτικές καταπολέμησης της σπατάλης· ενθαρρύνει τη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών για το σκοπό αυτό· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της ίδρυσης μιας Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Community, KIC) για τα τρόφιμα, η οποία θα έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων· ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τον αγροδιατροφικό κλάδο και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί στο θέμα της σπατάλης των τροφίμων, προσφέροντας κυρίως ποικιλία στο μέγεθος της συσκευασίας τροφίμων, να εκτιμήσουν τα οφέλη της προσφοράς περισσότερων χύδην τροφίμων και να λάβουν περισσότερο υπόψη τα αποτελούμενα από ένα πρόσωπο νοικοκυριά, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων και, κατ' επέκταση, το «αποτύπωμα άνθρακα» του καταναλωτή·

26.  ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν οικονομικά κίνητρα για τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων·

27.  τονίζει ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την παραγωγή, συσκευασία και μεταφορά των τροφίμων που απορρίπτονται είναι περιττές πρόσθετες εκπομπές· επισημαίνει ότι η βελτίωση της απόδοσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, για να προληφθεί η σπατάλη τροφίμων και να εξαλειφθούν τα εδώδιμα απόβλητα τροφίμων, αποτελεί βασικό βήμα για την άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής·

28.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο τροποποίησης των κανόνων που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις για υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας, ούτως ώστε, κατά την ανάθεση συμβάσεων, με ισότιμους τους υπόλοιπους όρους, να δίδεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διασφαλίζουν τη δωρεάν αναδιανομή των αδιάθετων (απούλητων) προϊόντων σε ομάδες πολιτών χωρίς αγοραστική δύναμη και οι οποίες προωθούν συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση της σπατάλης στα πρώτα στάδια της τροφικής αλυσίδας, δίνοντας για παράδειγμα την προτίμηση σε γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα που παράγονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στον τόπο κατανάλωσης·

29.  καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να δώσει το καλό παράδειγμα, να ασχοληθεί με τη σπατάλη τροφίμων εντός των ιδίων των οργάνων της ΕΕ και να λάβει επείγοντα και αναγκαία μέτρα για τη μείωση των ιδιαιτέρως σημαντικών ποσοτήτων τροφίμων που πετιούνται καθημερινά στα κυλικεία των διαφόρων ευρωπαϊκών οργάνων·

30.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να προωθήσει μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων στα πρώτα στάδια της τροφικής αλυσίδας, όπως για παράδειγμα την επισήμανση με διπλή ημερομηνία λήξης («πώληση έως» και «ανάλωση έως») και την πώληση με έκπτωση προϊόντων με κοντινή ημερομηνία λήξης ή με ελαττώματα· σημειώνει ότι η βελτιστοποίηση και η αποτελεσματική χρήση των συσκευασιών τροφίμων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων με τη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, κυρίως μέσω του βιομηχανικού οικολογικού σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα όπως διαφοροποίηση του μεγέθους των συσκευασιών ώστε να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αγοράζουν τη σωστή ποσότητα και να αποτραπεί η υπερβολική κατανάλωση πόρων, παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης και χρήσης των προϊόντων, σχεδιασμό συσκευασιών που επιτρέπουν συντήρηση των προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και διατήρηση της φρεσκάδας τους, εξασφαλίζοντας πάντοτε ότι χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υλικά για τη συσκευασία και τη συντήρηση των τροφίμων, ώστε να μην υποβαθμίζεται η υγειονομική τους ποιότητα και η διάρκεια ζωής τους·

31.  καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εκδώσει συστάσεις σχετικά με τις θερμοκρασίες κατάψυξης με βάση στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η μη βέλτιστη και ακατάλληλη θερμοκρασία καθιστά τα τρόφιμα προώρως ακατάλληλα προς βρώση και προκαλεί περιττή σπατάλη· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα εναρμονισμένα επίπεδα θερμοκρασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού θα βελτιώσουν τη συντήρηση των προϊόντων και θα μειώσουν τη σπατάλη των τροφίμων που μεταφέρονται και πωλούνται εκτός συνόρων·

32.  υπενθυμίζει τα αποτελέσματα της έρευνας της Επιτροπής (Consumer Empowerment in the EU - SEC(2011)0469), σύμφωνα με την οποία το 18 % των ευρωπαίων πολιτών δεν κατανοεί την επισήμανση «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από...»· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν τη σημασία της ημερομηνίας στις επισημάνσεις («ανάλωση κατά προτίμηση πριν από», «ημερομηνία λήξης» και «ανάλωση έως») προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα των καταναλωτών ως προς το κατά πόσον το τρόφιμο είναι εδώδιμο και να δοθούν ακριβείς πληροφορίες στο κοινό προκειμένου κυρίως να αντιληφθεί ότι η ημερομηνία σε σχέση με την ελάχιστη διάρκεια «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από» σχετίζεται με την ποιότητα, ενώ η ένδειξη «κατανάλωση έως» σχετίζεται με την ασφάλεια, με απώτερο στόχο να μπορούν οι καταναλωτές να προβαίνουν σε επιλογές έχοντας πλήρη επίγνωση των πραγμάτων· παροτρύνει την Επιτροπή να δημοσιεύσει ένα φιλικό για το χρήστη εγχειρίδιο σχετικά με τη χρήση τροφίμων των οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει ώστε να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα η ασφάλεια των τροφίμων για δωρεά και για ζωοτροφές, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές των ενδιαφερομένων παραγόντων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, προκειμένου, επί παραδείγματι, να εναρμονιστεί η προσφορά με τη ζήτηση ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην παροχή κινήτρων για τη βιώσιμη παραγωγή σε μικρή και μεσαία κλίμακα που συνδέεται με τις αγορές και την κατανάλωση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο· αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αγορές είναι βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη και συμβάλλουν στη σταθερότητα του πρωτογενούς τομέα· ζητεί να προβλέπει η κοινή γεωργική πολιτική στο μέλλον τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την προώθηση της σταθερότητας του πρωτογενούς τομέα, π.χ. μέσω των άμεσων πωλήσεων και των τοπικών αγορών, καθώς και όλων των μέτρων προώθησης της μικρής αλυσίδας ή της μηδενικής χιλιομετρικής απόστασης·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι μικροί τοπικοί παραγωγοί και οι τοπικές ομάδες παραγωγών να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων για την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, επί παραδείγματι, προγραμμάτων προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και γαλακτοκομικών προϊόντων στα σχολεία·

35.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κηρύξουν το 2014 «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Σπατάλης Τροφίμων», ως σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών και για να επικεντρωθεί η προσοχή των εθνικών κυβερνήσεων σε αυτό το σημαντικό ζήτημα ώστε να διατεθούν επαρκείς πόροι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο εγγύς μέλλον·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) EE L 312 της 23.11.2008, σ. 3.
(2) ΕΕ C 351 Ε της 2.12.2011, σ. 48.
(3) ΕΕ C 308 Ε της 20.10.2011, σ. 22.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0006.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2011)0297.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, Ρ7_ΤΑ(2011)0307.


Καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των φυκιών
PDF 60kWORD 32k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτης 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των φυκιών
P7_TA(2012)0015P7_DCL(2011)0041

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 191 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο η πολιτική της Ένωσης για το περιβάλλον συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην προστασία της υγείας του ανθρώπου,

  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών ακτών (Μάγχη, Ατλαντικός, Βόρεια Θάλασσα, Βαλτική, Μεσόγειος) γνωρίζουν φαινόμενα πολλαπλασιασμού των φυκιών ως αποτέλεσμα του ευτροφισμού των παρακτίων υδάτων ή των υδάτων των εκβολών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φαινόμενα αυτά έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην καλή οικολογική κατάσταση των υδάτων, τη δημόσια υγεία και την οικονομική δυναμικότητα των εδαφών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευρωπαϊκές λύσεις στα ως άνω φαινόμενα, τα οποία δεν σταματούν στα σύνορα των κρατών·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης κατά του πολλαπλασιασμού των φυκιών στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, βασιζόμενο στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και στη συνεργασία των φορέων που αφορούν τα φαινόμενα αυτά·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 19ης Ιανουαρίου 2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN1)).


Θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
PDF 63kWORD 33k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
P7_TA(2012)0016P7_DCL(2011)0037

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά εξαρτώνται ιδιαίτερα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, αντιμετωπίζουν υψηλότερες δαπάνες στον τομέα των καυσίμων, αλλά αποτελούν επίσης μια ευκαιρία για έρευνα, επίδειξη και ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και δράσεων στον τομέα της αποτελεσματικότητας της ενέργειας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά είναι ευάλωτα στις κλιματικές αλλαγές λόγω των υψηλών τους επιπέδων βιοποικιλότητας και ευαίσθητων οικοσυστημάτων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανανεώσιμες πηγές είναι διαθέσιμες σε αφθονία και ότι η ανάπτυξή τους μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην ανακούφιση των μόνιμων διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των νησιών, παρέχοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη στους κατοίκους τους,

1.  συγχαίρει τις κοινότητες και τις περιφέρειες οι οποίες έχουν υπογράψει το Σύμφωνο με σκοπό να προχωρήσουν πέρα από τον στόχο της ΕΕ 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CΟ2 στα αντίστοιχα εδάφη τους το λιγότερο κατά 20%,

2.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει την στήριξή της σε κοινότητες νησιών της Ευρώπης με σκοπό να επιτύχει τους στόχους αειφορίας της ΕΕ·

3.  επιμένει στην παρουσία ξεχωριστών και σαφών αναφορών στην αειφορία των νήσων στα προγράμματα πλαίσιο και στα κείμενα πολιτικής της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

4.  επιμένει στη δημιουργία κινήτρων για όλα τα νησιά ώστε να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο και να συμμετάσχουν στη δικτύωση των νήσων·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη για κινητοποίησης των κατάλληλων οικονομικών πόρων ώστε να ενισχυθεί η λειτουργία της διαδικασίας του Συμφώνου, με βάση το μοντέλο του Συμφώνου των Δημάρχων, των Έξυπνων Πόλεων και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στην Επιτροπή.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 19ης Ιανουαρίου 2012 (P7_PV(2012)01-19(ANN2)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου