Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2011/0330(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0044/2012

Predložena besedila :

A7-0044/2012

Razprave :

Glasovanja :

PV 29/03/2012 - 9.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2012)0108

Sprejeta besedila
PDF 398kWORD 115k
Četrtek, 29. marec 2012 - Bruselj
Upravno sodelovanje na področju trošarin *
P7_TA(2012)0108A7-0044/2012

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 29. marca 2012 o predlogu uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju trošarin (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0730),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0447/2011),

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0044/2012),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)  Da bi se okrepil boj proti izogibanju plačila davkov, bi bilo treba v oblikovanje evropske fiskalne unije vključiti razširjeno, hitro, učinkovito, uporabniku prijazno in kolikor je mogoče samodejno izmenjavo informacij med državami članicami.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Povratne informacije so ustrezen način za zagotavljanje stalnega izboljševanja kakovosti izmenjanih informacij. Zato je treba določiti okvir za zagotovitev povratnih informacij.
(11)  Povratne informacije so ustrezen način za zagotavljanje stalnega izboljševanja kakovosti izmenjanih informacij in poenostavitev birokratskih postopkov. Zato je treba določiti okvir za zagotovitev povratnih informacij.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)  Osebni podatki, obdelani v skladu s to uredbo, se v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije ne bi smeli hraniti dlje, kot je potrebno.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
(19)  Za namene učinkovite rabe te uredbe bo morda treba omejiti obseg nekaterih pravic in obveznosti, določenih v Direktivi 95/46/ES, natančneje pravic iz členov 10, 11(1), 12 in 21, za zaščito interesov iz člena 13(1)(e) navedene direktive, upoštevajoč možen izpad prihodkov za države članice in bistveni pomen informacij, zajetih v tej uredbi, za zagotovitev učinkovitega boja proti goljufijam. Države članice so obvezane uvesti te omejitve, dokler so te nujne in sorazmerne.
(19)  Za namene učinkovite rabe te uredbe bo morda treba omejiti obseg nekaterih pravic in obveznosti, določenih v Direktivi 95/46/ES, natančneje pravic iz člena 10, člena 11(1), in členov 12 in 21 navedene direktive, za zaščito interesov iz člena 13(1)(e) navedene direktive, upoštevajoč možen izpad prihodkov za države članice in bistven pomen informacij, zajetih v tej uredbi, za učinkovito preprečevanje goljufij. Države članice so obvezane uvesti te omejitve, dokler so te nujne in sorazmerne. Ker je treba pri sumu o davčnih nepravilnostih ali omejevanju goljufij ohraniti dokaze in preprečiti vpliv na pravilno oceno skladnosti s trošarinsko zakonodajo, bi moralo biti mogoče, če je to potrebno, pri izmenjavi osebnih podatkov iz te uredbe omejiti obveznosti upravljavca podatkov in pravice oseb, na katere se podatki nanašajo, v zvezi z obveščanjem, dostopom do podatkov in objavo postopkov obdelave.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20
(20)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje členov 8, 16, 19, 20, 21 in 34 te uredbe je treba izvedbena pooblastila prenesti na Komisijo. Ta pooblastila se morajo izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.
(20)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te uredbe in opis glavnih kategorij podatkov, ki si jih po tej uredbi države članice lahko izmenjujejo, je treba izvedbena pooblastila prenesti na Komisijo. Ta pooblastila se morajo izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)
(20a)  Osebne podatke v zvezi s prekrški, kazenskimi obsodbami ali varnostnimi ukrepi je treba obdelovati v skladu s členom 8(5) Direktive 95/46/ES ali členom 10(5) Uredbe (ES) št. 45/2001.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 22
(22)  Zagotoviti je treba spremljanje in ocenjevanje delovanja te uredbe. Zato je treba sprejeti določbe, na podlagi katerih bodo države članice zbirale statistične in druge podatke, Komisija pa pripravljala redna poročila.
(22)  Zagotoviti je treba spremljanje in ocenjevanje delovanja te uredbe. Zato je treba sprejeti določbe, na podlagi katerih bodo države članice zbirale statistične in druge podatke, Komisija pa pripravljala redna poročila. Podatke, ki ji jih zberejo države članice, in poročila Komisije bi bilo treba predložiti letno ter jih dati na voljo Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)
(25a)  Komisija bi morala ustanoviti nov forum o DDV in trošarinah po zgledu skupnega foruma za transferne cene, na katerem bi lahko podjetja obravnavala vprašanja v zvezi z DDV in spore med državami članicami.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3
3.  Zahtevek iz odstavka 1 lahko vsebuje obrazložen zahtevek za posebno uradno preiskavo. Če zaprošeni organ ugotovi, da uradna preiskava ni potrebna, takoj obvesti organa prosilca o razlogih za tako odločitev.
3.  Zahtevek iz odstavka 1 lahko vsebuje obrazložen zahtevek za posebno uradno preiskavo.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5
5.  Zaprošeni organ lahko na podlagi predloženih informacij od organa prosilca zahteva predložitev poročila o nadaljnjih ukrepih države članice prosilke. V primeru takšnega zahtevka organ prosilec brez poseganja v predpise o tajnosti in varstvu podatkov, ki veljajo v njegovi državi članici, ter če to ne pomeni nesorazmerne upravne obremenitve, takšno poročilo pošlje čim prej.
5.  Zaprošeni organ lahko na podlagi predloženih informacij od organa prosilca zahteva predložitev poročila o nadaljnjih ukrepih države članice prosilke. V primeru takšnega zahtevka organ prosilec brez poseganja v predpise o tajnosti in varstvu podatkov, ki veljajo v njegovi državi članici, takšno poročilo pošlje čim prej.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 4
4.  Kadar uporaba dokumenta za medsebojno upravno pomoč ni smiselna, se lahko vsa sporočila ali del sporočil izmenja na druge načine. V takšnih izrednih primerih se sporočilu priloži obrazložitev, zakaj uporaba dokumenta za medsebojno upravno pomoč ni smiselna.
4.  Kadar uporaba dokumenta za medsebojno upravno pomoč ni smiselna, se lahko vsa sporočila ali del sporočil izmenja na druge načine. V takšnih izrednih primerih in kadar zaprošeni organ meni, da je to potrebno, se sporočilu priloži obrazložitev, zakaj uporaba dokumenta za medsebojno upravno pomoč ni smiselna.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1
1.  Zaradi izmenjave informacij, potrebnih za zagotavljanje pravilne uporabe trošarinske zakonodaje, se lahko dve ali več držav članic na podlagi analize tveganja dogovori za izvedbo sočasnega nadzora na svojem ozemlju glede poslovanja na področju trošarin enega ali več gospodarskih subjektov ali drugih oseb, ki je v skupnem ali dopolnilnem interesu, kadar se zdi, da je tak nadzor bolj učinkovit od nadzora, ki ga opravi samo ena država članica.
1.  Za zagotavljanje pravilne uporabe trošarinske zakonodaje, se lahko dve ali več držav članic na podlagi analize tveganja po potrebi dogovori, da na svojem ozemlju izvede sočasen nadzor trošarinskega poslovanja enega ali več gospodarskih subjektov ali drugih oseb, ki je v skupnem ali dopolnilnem interesu, kadar se zdi, da je takšen nadzor bolj učinkovit od nadzora, ki ga opravi samo ena država članica.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a
(a) točne kategorije informacij, ki se izmenjujejo v skladu s členom 15(1);
(a) točne kategorije informacij, ki se izmenjujejo v skladu s členom 15(1), za oblikovanje izčrpnega seznama informacij, ki se bo posodabljal dvakrat letno zaradi uskladitve z novimi potrebami po izmenjavi informacij;
Sprememba 16
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2
Za ta namen lahko uporabijo računalniško podprt sistem, kadar se lahko takšne informacije obdelajo s takim sistemom.

Za ta namen je zaželeno, da uporabljajo računalniško podprt sistem, kadar se lahko takšne informacije obdelajo s takim sistemom.

Sprememba 17
Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2
2.  Organ, ki je drugemu organu posredoval informacije v skladu z odstavkom 1, lahko na podlagi zagotovljenih informacij od tega organa zahteva predložitev poročila o nadaljnjih ukrepih države članice prosilke. V primeru takšnega zahtevka ta organ brez poseganja v predpise o tajnosti in varstvu podatkov, ki veljajo v njegovi državi članici, takšno poročilo pošlje čim prej, če to zanj ne pomeni nesorazmerne upravne obremenitve.
2.  Organ, ki je drugemu organu posredoval informacije v skladu z odstavkom 1, lahko na podlagi zagotovljenih informacij od tega organa zahteva predložitev poročila o nadaljnjih ukrepih države članice prosilke. Organ zahteva takšno poročilo, če je posredoval informacije, povezane z odkritjem neobičajne, a gospodarsko pomembne nepravilnosti. V primeru takšnega zahtevka ta organ brez poseganja v predpise o tajnosti in varstvu podatkov, ki veljajo v njegovi državi članici, takšno poročilo pošlje čim prej, če to zanj ne pomeni nesorazmerne upravne obremenitve.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 2 – točka b
(b) ime in naslov gospodarskega subjekta ali prostorov;
(b) ime in naslov gospodarskega subjekta ali prostorov ali za registrirane prejemnike iz točke (a)(ii) odstavka 1 naslov za vročanje, ki so ga potrdili pristojni organi države članice registracije;
Spremembi 19 in 20
Predlog uredbe
Člen 23
Zahtevki za pomoč, vključno z zahtevki za uradno obvestilo, in priloženi dokumenti so lahko napisani v katerem koli jeziku, za katerega se dogovorita zaprošeni organ in organ prosilec. Takšnim zahtevkom je treba priložiti prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, le, če zaprošeni organ navede, zakaj potrebuje tak prevod.

Zahtevki za pomoč, vključno z zahtevki za uradno obvestilo, in priloženi dokumenti so lahko napisani v katerem koli jeziku, za katerega se predhodno dogovorita zaprošeni organ in organ prosilec. Takšnim zahtevkom je treba priložiti prevod v uradni jezik ali v enega od uradnih jezikov države članice, v kateri ima zaprošeni organ sedež, le, če zaprošeni organ utemelji, zakaj potrebuje tak prevod.

Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 3
3.  Pristojni organ države članice lahko zavrne predložitev informacij, če zadevna država članica prosilka iz pravnih razlogov ne more zagotoviti podobnih informacij.
črtano
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 4
4.  Predložitev informacij se lahko zavrne, če bi to povzročilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti ali poslovnega procesa ali bi bilo razkritje zadevnih informacij v nasprotju z javnim redom. Države članice ne smejo zavrniti predložitve informacij o gospodarskem subjektu le zato, ker ima te informacije banka ali druga finančna institucija, pooblaščeni zastopnik ali oseba, ki deluje v agenciji ali kot zastopnik, ali ker se nanašajo na lastniško udeležbo pravne osebe.
4.  Predložitev informacij se lahko zavrne, če bi to dokazano povzročilo razkritje poslovne, industrijske ali poklicne skrivnosti ali poslovnega procesa ali bi bilo razkritje zadevnih informacij v nasprotju z javnim redom. Države članice ne smejo zavrniti predložitve informacij o gospodarskem subjektu le zato, ker ima te informacije banka ali druga finančna institucija, pooblaščeni zastopnik ali oseba, ki deluje v agenciji ali kot zastopnik, ali ker se nanašajo na lastniško udeležbo pravne osebe.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 2 – pododstavek 2
Pristojni organ države članice, ki zagotovi informacije, dovoli uporabo informacij za druge namene v državi članici organa prosilca, če se lahko v skladu z zakonodajo države članice zaprošenega organa informacije uporabljajo za podobne namene.

Pristojni organ države članice, ki zagotovi informacije, lahko dovoli uporabo informacij za druge namene v državi članici organa prosilca, če se lahko v skladu z zakonodajo države članice zaprošenega organa informacije uporabljajo za podobne namene.

Sprememba 24
Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1
4.  Vsako shranjevanje ali izmenjavo informacij iz te uredbe s strani držav članic urejajo nacionalne določbe o izvajanju Direktive 95/46/ES.
4.  Obdelavo osebnih podatkov iz te uredbe s strani držav članic urejajo nacionalne določbe za izvajanje Direktive 95/46/ES.
Sprememba 25
Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 2
2.  Če se je zadevna tretja država pravno obvezala zagotavljati pomoč pri zbiranju dokazov o nepravilnostih pri transakcijah, za katere se zdi, da so v nasprotju s trošarinsko zakonodajo, se lahko informacije, pridobljene v skladu s to uredbo, posreduje navedeni tretji državi s soglasjem pristojnih organov, ki so zagotovili informacije, v skladu z nacionalno zakonodajo te tretje države za namene, za katere so bile informacije posredovane, ter v skladu z Direktivo 95/46/ES, zlasti z določbami o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in nacionalnimi pravnimi akti za izvajanje navedene direktive.
2.  Če se je zadevna tretja država pravno obvezala zagotavljati pomoč pri zbiranju dokazov o nepravilnostih pri transakcijah, za katere se zdi, da so v nasprotju s trošarinsko zakonodajo, lahko pristojni organ države članice informacije, pridobljene v skladu s to uredbo, posreduje navedeni tretji državi s soglasjem pristojnih organov, ki so zagotovili informacije, v skladu z nacionalno zakonodajo te tretje države za namene, za katere so bile informacije posredovane, ter v skladu z Direktivo 95/46/ES, vključno z določbami o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo in nacionalnimi pravnimi akti za izvajanje navedene direktive.
Sprememba 26
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1
1.  Države članice in Komisija preučijo in ocenijo uporabo te uredbe. Za ta namen Komisija redno povzema izkušnje držav članic z namenom izboljšanja delovanja sistema, ki ga določa ta uredba.
1.  Države članice in Komisija preučijo in ocenijo uporabo te uredbe. Za ta namen Komisija redno primerja in analizira izkušnje držav članic z namenom izboljšanja delovanja sistema, ki ga določa ta uredba.
Sprememba 27
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1 a (novo)
1a.  Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu do 31. decembra 2012 poročilo o goljufijah na področju trošarin, po potrebi skupaj s predlogi sprememb te uredbe.
Sprememba 28
Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 2
Zaradi ocenjevanja učinkovitosti tega sistema upravnega sodelovanja pri spodbujanju uporabe trošarinske zakonodaje ter boju proti utajam in goljufijam na področju trošarin lahko države članice sporočijo Komisiji vse razpoložljive informacije, razen informacij iz prvega pododstavka.

Zaradi ocenjevanja učinkovitosti tega sistema upravnega sodelovanja pri spodbujanju uporabe trošarinske zakonodaje ter boju proti utajam in goljufijam na področju trošarin države članice sporočijo Komisiji vse razpoložljive informacije, razen informacij iz prvega pododstavka.

Sprememba 29
Predlog uredbe
Člen 37
Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te uredbe vsakih pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe predvsem na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi te uredbe vsaka tri leta od datuma začetka veljavnosti te uredbe predvsem na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov