Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2023(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0066/2012

Předložené texty :

A7-0066/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/03/2012 - 9.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0110

Přijaté texty
PDF 295kWORD 45k
Čtvrtek, 29. března 2012 - Brusel
Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Výstavba budov, podaná Španělskem
P7_TA(2012)0110A7-0066/2012
Usnesení
 Příloha

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. březny 2012 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Výstavba budov, podaná Španělskem) (COM(2012)0053 – C7-0044/2012 – 2012/2023(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0053 – C7-0044/2012),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (dále jen „IID ze dne 17. května 2006“), a zejména na bod 28 této dohody,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na postup třístranných rozhovorů uvedený v bodě 28 IID ze dne 17. května 2006,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7-0066/2012),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných po 1. květnu 2009 byla působnost EFG rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

C.  vzhledem k tomu, že v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG by měla být finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji;

D.  vzhledem k tomu, že Španělsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 1138 zaměstnanců (pomoc může být poskytnuta všem z nich) v 513 podnicích, jejichž činnost spadá do oddílu 41 (výstavba budov)(3) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Comunidad Valenciana (ES52) ve Španělsku;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EGF;

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí ke zlepšení procedurálních a rozpočtových postupů s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG; oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup, jehož cílem je předkládat rozpočtovému orgánu spolu s návrhem na uvolnění prostředků z EFG také hodnocení Komise ohledně způsobilosti žádosti; doufá, že nové nařízení o Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci přinese zlepšení postupu a že bude dosaženo větší účinnosti, transparentnosti a viditelnosti EFG;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG s cílem poskytnout jednorázovou, časově omezenou individuální podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou v tomto ohledu může EFG hrát při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

3.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné dlouhodobé začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; znovu poukazuje na to, že podpora ze strany EFG nenahrazuje opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.  konstatuje, že informace o koordinovaném balíčku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů;

5.  vítá , že po opakovaných žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet na rok 2012 v rozpočtové položce EFG (04 05 01) prostředky na platby ve výši 50 000 000 EUR; připomíná že EFG byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a lhůtami, a zaslouží si proto, aby mu byly přiděleny vlastní prostředky; tím by se zamezilo převodům z jiných rozpočtových položek, k nimž docházelo v minulosti a jež by mohly bránit dosahování politických cílů EFG;

6.  vítá skutečnost, že balík koordinovaných opatření zahrnuje projekt s názvem „Monitorování rovných příležitostí“ s cílem zajistit, aby žádné osobní nebo rodinné překážky nebránily dotčeným pracovníkům využívat těchto opatření;

7.  lituje, že pro žádosti podané po 31. prosinci 2011 se Rada rozhodla zablokovat prodloužení platnosti „krizové výjimky“, která umožňuje zvýšit podíl spolufinancování Unie na 65 % nákladů na program, a vyzývá Radu, aby toto opatření ihned obnovila;

8.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

9.  pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a jeho přílohu Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana Výstavba budov, podaná Španělskem)

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí 2012/261/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí