Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2266(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0039/2012

Внесени текстове :

A7-0039/2012

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0111

Приети текстове
PDF 349kWORD 49k
Четвъртък, 29 март 2012 г. - Брюксел
Изменение на Правилника за дейността с оглед на развитието на отношенията на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Решение на Европейския парламент от 29 март 2012 г. относно изменението на Правилника за дейността с оглед на развитието на отношенията на Европейския парламент с институциите, представляващи националните правителства, след влизането в сила на Договора от Лисабон (2011/2266(REG))

Европейският парламент,

–  като взе предвид писмото на своя председател от 4 март 2011 г.,

–  като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A7-0039/2012),

1.  Реши да внесе в своя правилник следните изменения;

2.  Напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

3.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 – параграф 1
1.  В рамките на всяка месечна сесия се отделя време за въпроси към Съвета и Комисията в момент, определен от Парламента по предложение на Председателския съвет.
1.  В рамките на всяка месечна сесия се отделя време за въпроси към Комисията в момент, определен от Парламента по предложение на Председателския съвет.
Изменение 2
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 – параграф 2
2.  В рамките на една месечна сесия всеки член на Парламента има право да задава само един въпрос към Съвета и един към Комисията.
2.  В рамките на една месечна сесия всеки член на Парламента има право да задава само един въпрос към Комисията.
Изменение 3
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 116 – параграф 5
5.  В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.
5.  В съответствие с насоките, установени от Председателския съвет, може да се отдели специално време за въпроси към Съвета, към председателя на Комисията, към заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и към председателя на Еврогрупата.
Изменение 4
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение II – част А – параграф 1 – тире 2
– са от компетентността и отговорността на Комисията и на Съвета и са от общ интерес;
– са от компетентността и сферата на отговорност на адресатите и са от общ интерес;
Изменение 5
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение II – част А – параграф 1 – тире 2 а (ново)
- се отнасят, когато става дума за специфични въпроси до Съвета, по-специално до неговите функции за определяне, координиране или изпълнение на политиките на Съюза или до неговите правомощия в рамките на процедурите по назначаване или във връзка с функционирането на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза или с преразглеждане на договорите,
Изменение 6
Правилник за дейността на Европейския парламент
Приложение II – част А – параграф 2
2.  Не се допуска въпрос, свързан с тема, която вече е включена в дневния ред за обсъждане с участието на заинтересуваната институция.
2.  Не се допуска въпрос, свързан с тема, която вече е включена в дневния ред за обсъждане с участието на заинтересуваната институция или въпрос, свързан с упражняването на законодателните и бюджетните функции на Съвета, посочени в член 16, параграф 1, първо изречение от Договора за Европейския съюз.
Правна информация - Политика за поверителност