Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2266(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0039/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0039/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0111

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 339kWORD 50k
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 - Βρυξέλλες
Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το φως της εξέλιξης των σχέσεων αυτού με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές των σχέσεων αυτού με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (2011/2266(REG))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την από 4ης Μαρτίου 2011 επιστολή του Προέδρου του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 211 και 212 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0039/2012),

1.  αποφασίζει να επιφέρει στον Κανονισμό του τις ακόλουθες τροποποιήσεις·

2.  υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη ημέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ισχύον κείμενο   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 – παράγραφος 1
1.  Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων.
1.  Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή διεξάγεται σε κάθε περίοδο συνόδου και σε χρόνο που καθορίζει το Κοινοβούλιο μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων.
Τροπολογία 2
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 – παράγραφος 2
2.  Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου συνόδου να απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή.
2.  Κάθε βουλευτής μπορεί κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου συνόδου να απευθύνει μόνο μία ερώτηση προς την Επιτροπή.
Τροπολογία 3
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Άρθρο 116 – παράγραφος 5
5.  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες ερωτήσεων με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.
5.  Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Διάσκεψη των Προέδρων, είναι δυνατόν να διεξάγονται ειδικές ώρες ερωτήσεων με το Συμβούλιο, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας και με τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας.
Τροπολογία 4
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 1 – δεύτερη περίπτωση
– εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της Επιτροπής και του Συμβουλίου και είναι γενικού ενδιαφέροντος,
– εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και την ευθύνη του αποδέκτη τους και είναι γενικού ενδιαφέροντος,
Τροπολογία 5
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 1 – περίπτωση 2 α (νέα)
– αφορούν ιδίως, εάν άπτονται συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου, την άσκηση των καθηκόντων αυτού ως προς τον καθορισμό, τον συντονισμό ή την εκτέλεση των πολιτικών της Ένωσης, ή τις εξουσίες του στο πλαίσιο των διαδικασιών διορισμού ή σχετίζονται με την λειτουργία των θεσμικών οργάνων, οργανισμών και γραφείων της Ένωσης ή με την αναθεώρηση των Συνθηκών,
Τροπολογία 6
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Παράρτημα II – Μέρος Α – παράγραφος 2
2.  Ερώτηση σχετική με ζήτημα το οποίο ήδη περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και για τη συζήτηση του οποίου προβλέπεται η συμμετοχή του ενδιαφερομένου οργάνου δεν γίνεται αποδεκτή.
2.  Ερώτηση σχετική με ζήτημα το οποίο ήδη περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και για τη συζήτηση του οποίου προβλέπεται η συμμετοχή του ενδιαφερομένου οργάνου ή ερώτηση σχετική με την άσκηση των νομοθετικών και δημοσιονομικών καθηκόντων του Συμβουλίου που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 πρώτη περίοδος της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν γίνεται αποδεκτή.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου