Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2266(REG)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0039/2012

Ingediende teksten :

A7-0039/2012

Debatten :

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0111

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 49k
Donderdag 29 maart 2012 - Brussel
Wijziging van het Reglement in verband met de gewijzigde betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Besluit van het Europees Parlement van 29 maart 2012 tot wijziging van het Reglement in verband met de gewijzigde betrekkingen tussen het Europees Parlement en de instellingen die de nationale regeringen vertegenwoordigen na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (2011/2266(REG))

Het Europees Parlement,

–  gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 4 maart 2011,

–  gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0039/2012),

1.  besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen;

2.  wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in werking treden;

3.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie

Bestaande tekst   Amendement
Amendement 1
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 116 – lid 1
1.  Tijdens elke vergaderperiode wordt een vragenuur met de Raad en de Commissie gehouden, en wel op door het Parlement op voorstel van de Commissie van voorzitters vastgestelde tijdstippen.
1.  Tijdens elke vergaderperiode wordt een vragenuur met de Commissie gehouden, en wel op door het Parlement op voorstel van de Commissie van voorzitters vastgestelde tijdstippen.
Amendement 2
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 116 – lid 2
2.  Per vergaderperiode mag een lid de Raad en de Commissie elk één vraag stellen.
2.  Per vergaderperiode mag een lid de Commissie slechts één vraag stellen.
Amendement 3
Reglement van het Europees Parlement
Artikel 116 – lid 5
5.  Overeenkomstig de door de Conferentie van voorzitters vastgestelde richtsnoeren kunnen specifieke vragenuren met de voorzitter van de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Eurogroep worden gehouden.
5.  Overeenkomstig de door de Conferentie van voorzitters vastgestelde richtsnoeren kunnen specifieke vragenuren met de Raad, de voorzitter van de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de voorzitter van de Eurogroep worden gehouden.
Amendement 4
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II – deel A – punt 1 – streepje 2
– onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Commissie en de Raad vallen en van algemeen belang zijn;
– onder de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de adressaat vallen en van algemeen belang zijn;
Amendement 5
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II – deel A – punt 1 – streepje 2 bis (nieuw)
- in geval van specifieke vragen aan de Raad, betrekking hebben op met name de uitoefening van zijn taken op het vlak van de vaststelling, coördinatie of tenuitvoerlegging van het beleid van de Unie, of op zijn bevoegdheden in het kader van benoemingsprocedures of ten aanzien van de werking van de instellingen, organen en instanties van de Unie of een Verdragsherziening,
Amendement 6
Reglement van het Europees Parlement
Bijlage II – deel A – punt 2
2.  Een vraag is niet ontvankelijk wanneer zij betrekking heeft op een onderwerp dat reeds op de agenda staat voor behandeling met de betrokken instelling.
2.  Een vraag is niet ontvankelijk wanneer zij betrekking heeft op een onderwerp dat reeds op de agenda staat voor behandeling met de betrokken instelling, of betrekking heeft op de uitoefening van de wetgevingstaak en begrotingstaak van de Raad zoals bedoeld in artikel 16, lid 1, eerste zin, van het Verdrag betreffende de Europese Unie.
Juridische mededeling - Privacybeleid