Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2266(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0039/2012

Predkladané texty :

A7-0039/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0111

Prijaté texty
PDF 357kWORD 54k
Štvrtok, 29. marca 2012 - Brusel
Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 29. marca 2012 o zmene a doplnení rokovacieho poriadku so zreteľom na vývoj vzťahov Európskeho parlamentu s inštitúciami, ktoré zastupujú národné vlády, po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (2011/2266(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na list svojho predsedu zo 4. marca 2011,

–  so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0039/2012),

1.  sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2.  upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze Európskeho parlamentu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 116 – odsek 1
1.  Hodina otázok pre Radu a Komisiu sa koná na každej schôdzi v čase, o ktorom rozhodne Parlament na návrh Konferencie predsedov.
1.  Hodina otázok pre Komisiu sa koná na každej schôdzi v čase, o ktorom rozhodne Parlament na návrh Konferencie predsedov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 116 – odsek 2
2.  Počas jednej schôdze smie poslanec položiť Rade a Komisii najviac po jednej otázke.
2.  Počas jednej schôdze smie poslanec položiť Komisii najviac jednu otázku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 116 – odsek 5
5.  V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.
5.  V súlade s usmerneniami, ktoré vypracovala Konferencia predsedov, sa môžu konať osobitné hodiny otázok s Radou, predsedom Komisie, podpredsedom Komisie/vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a predsedom Euroskupiny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha II – časť A – odsek 1 – zarážka 2
– patria do právomoci a príslušnosti Komisie a Rady a sú vo všeobecnom záujme;
– patria do právomoci a pôsobnostiadresáta a sú vo všeobecnom záujme;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha II – časť A – odsek 1 – zarážka 2 a (nová)
– sa v prípade špecifických otázok pre Radu osobitne týkajú vykonávania jej funkcií vymedzovania, koordinácie a implementácie politík Únie alebo jej právomocí v oblasti postupov vymenúvania alebo súvisia s fungovaním inštitúcií, agentúr a orgánov Únie alebo revíziou zmlúv,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha II – časť A – odsek 2
2.  Otázka je neprípustná, ak je už do programu zaradená daná vec na prerokovanie za účasti príslušnej inštitúcie.
2.  Otázka je neprípustná, ak je už do programu zaradená daná vec na prerokovanie za účasti príslušnej inštitúcie alebo otázka súvisiaca s vykonávaním legislatívnych a rozpočtových funkcií Rady uvedených v článku 16 ods. 1 prvej vete Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia