Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2266(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0039/2012

Ingivna texter :

A7-0039/2012

Debatter :

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0111

Antagna texter
PDF 268kWORD 46k
Torsdagen den 29 mars 2012 - Bryssel
Ändring av arbetsordningen mot bakgrund av utvecklingen av Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna
P7_TA(2012)0111A7-0039/2012

Europaparlamentets beslut av den 29 mars 2012 om ändring av arbetsordningen mot bakgrund av utvecklingen av Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna efter Lissabonfördragets ikraftträdande (2011/2266(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av talmannens skrivelse av den 4 mars 2011,

–  med beaktande av artiklarna 211 och 212 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0039/2012).

1.  Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2.  Europaparlamentet påminner om att ändringarna ska träda i kraft den första dagen i nästa sammanträdesperiod.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Nuvarande lydelse   Ändring
Ändring 1
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 1
1.  Frågestund för frågor till rådet och kommissionen ska hållas under varje sammanträdesperiod vid tidpunkter som bestäms av parlamentet på förslag av talmanskonferensen.
1.  Frågestund för frågor till kommissionen ska hållas under varje sammanträdesperiod vid tidpunkter som bestäms av parlamentet på förslag av talmanskonferensen.
Ändring 2
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 2
2.  Under en och samma sammanträdesperiod får ingen ledamot ställa mer än en fråga till rådet och en fråga till kommissionen.
2.  Under en och samma sammanträdesperiod får ingen ledamot ställa mer än en fråga till kommissionen.
Ändring 3
Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 116 – punkt 5
5.  I överensstämmelse med riktlinjer som utfärdats av talmanskonferensen kan särskilda frågestunder hållas med kommissionens ordförande, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och ordföranden för Eurogruppen.
5.  I överensstämmelse med riktlinjer som utfärdats av talmanskonferensen kan särskilda frågestunder hållas med rådet, kommissionens ordförande, kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och ordföranden för Eurogruppen.
Ändring 4
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – strecksats 2
– hör till kommissionens och rådets behörighets- och ansvarsområden och är av allmänt intresse,
– hör till mottagarnas behörighets- och ansvarsområden och är av allmänt intresse,
Ändring 5
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – del A – punkt 1 – strecksats 2a (ny)
– främst avser, när det gäller frågor som särskilt riktar sig till rådet, rådets uppgifter när det gäller att fastställa, samordna och verkställa unionens politik eller om rådets befogenheter i samband med nomineringsförfaranden, eller avser arbetssättet hos unionens institutioner, organ och byråer eller en ändring av fördragen,
Ändring 6
Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga II – del A – punkt 2
2.  Frågor är inte tillåtliga om de avser ärenden som redan är upptagna på föredragningslistan för att diskuteras med deltagande av berörd institution.
2.  Frågor är inte tillåtliga om de avser ärenden som redan är upptagna på föredragningslistan för att diskuteras med deltagande av berörd institution, eller om de avser rådets utövande av sin lagstiftande funktion och budgetfunktion som avses i artikel 16.1 första meningen i fördraget om Europeiska unionen.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy