Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2245(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0061/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0061/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2012 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0113

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 306kWORD 83k
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία
P7_TA(2012)0113A7-0061/2012

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2012 προς το Συμβούλιο σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) (2011/2245(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε o Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους πιθανούς τρόπους καθιέρωσης ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ) (B7-0391/2011),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6, 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(2), και δη την παράγραφο 10 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Ανατολική Διάσταση(3) και το ψήφισμά του σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Νότια Διάσταση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2009 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)(7),

–  έχοντας υπόψη τις συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών και τις ρήτρες περί δικαιωμάτων του ανθρώπου και δημοκρατίας που περιέχονται σε αυτές,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2009 με θέμα «Στήριξη της δημοκρατικής διακυβέρνησης: προς ένα ενισχυμένο πλαίσιο ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τις ακόλουθες τρεις σειρές συμπερασμάτων του Συμβουλίου: της 22ας Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 2010 όπου περιλαμβάνεται η «Έκθεση προόδου για το 2010 και κατάλογος των πιλοτικών χωρών» και της 20ής Ιουνίου 2011 για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της 25ης Μαΐου 2011 με θέμα «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, τα οποία εγκρίθηκαν στις 20 Ιουνίου 2011 κατά την 3101η συνεδρίασή του,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία, τα οποία εγκρίθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2011 κατά την 3130ή συνεδρίασή του,

–  έχοντας υπόψη τα σε θεματική και γεωγραφική βάση χρηματοδοτικά μέσα της Επιτροπής στον τομέα του εκδημοκρατισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως είναι το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ), η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI) κ.λπ.),

–  έχοντας υπόψη την από 25ης Νοεμβρίου 2011 επιστολή στήριξης υπέρ της θέσπισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία που απεστάλη στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek και στην ΥΕ/ΑΕ Catherine Ashton,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121, παράγραφος 3, και το άρθρο 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0061/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνθήκες της EE κατοχυρώνουν τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ως ιδρυτικές αξίες της ΕΕ και ως αρχές και επιδιώξεις της εξωτερικής δράσης της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώνεται η αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, ορίζοντας ότι, σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ατζέντα δράσης για την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, το Συμβούλιο δήλωνε ότι επιθυμεί να ενισχύσει την εσωτερική συνοχή και την αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχει, αλλά ότι έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος εν προκειμένω·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο χαιρέτισε την πρωτοβουλία θέσπισης Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία στο ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπέρ της θέσπισης του ΕΤΔ ετάχθησαν με την επιστολή που απηύθυναν στον Πρόεδρο του ΕΚ κ. Jerzy Buzek και στην ΥΕ/ΑΕ Catherine Ashton ορισμένοι επιφανείς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως οι βραβευμένοι με το Βραβείο Ζαχάρωφ Aung San Suu Kyi και Alaksandr Milinkievic·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν έχουν εφαρμόσει ακόμα στην πράξη μια πραγματικά συνεκτική και στρατηγική προσέγγιση των θεμάτων του εκδημοκρατισμού η οποία να αναγνωρίζει την υποστήριξη της δημοκρατίας ως αυτοτελές ζήτημα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» και η Ανατολική Εταιρική Σχέση έχουν καταδείξει την ανάγκη ανάληψης από την ΕΕ μιας επείγουσας στρατηγικής δέσμευσης έναντι των αυταρχικών χωρών και αυτών που αγωνίζονται για την υλοποίηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, βάσει μιας νέας και διαφορετικής προσέγγισης με στόχο την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και για την παροχή έγκαιρης αρωγής στην διαδικασία μετάβασης στην δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία ενδέχεται να αποτελέσει μια από τις πλέον αισθητές αντιδράσεις της ΕΕ στις προκλήσεις που ενέχει η προσπάθεια εκδημοκρατισμού στις γειτονικές μας χώρες και αλλού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού και στην επιτυχία των κοινωνικών κινημάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα στην Βόρειο Αφρική και στην Μέση Ανατολή, οι γυναίκες αποτελούν αποφασιστικής σημασίας παράγοντες δημοκρατικής αλλαγής και τα δικαιώματα των γυναικών παραβιάζονται συχνά, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και περιθωριοποίησης από την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εξεγέρσεις στην Βόρειο Αφρική και στην Μέση Ανατολή υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν η αστάθεια και τα αντιδημοκρατικά καθεστώτα γειτονικών χωρών της ΕΕ, δεδομένου ότι επηρεάζουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ίδιας της Ευρώπης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενισχυμένη προσέγγιση για την υποστήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ και του προγράμματος δράσης της ΕΕ για αλλαγή πρέπει να συνοδεύεται από την αυξημένη ικανότητα ταχείας και συνεπούς ανταπόκρισης σε εξελίξεις που αφορούν τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) εστιάζει σε επείγοντα μέτρα σχετικά με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, και σε πιο μακροπρόθεσμα μέτρα που συμπληρώνουν τα υφιστάμενα γεωγραφικά μέσα της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτικά κόμματα, εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες (όπως αντιφρονούντες, προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και ηγέτες οργανώσεων νεολαίας), κοινωνικά κινήματα και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, του πολιτιστικού τομέα και των μέσων ενημέρωσης (π.χ. δημοσιογράφοι, συντάκτες ιστολογίων, ακτιβιστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καλλιτέχνες) που διαθέτουν σαφώς καθορισμένες δέσμες στόχων για τη βελτίωση της δημοκρατίας εξακολουθούν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε κάθε δημοκρατία και κάθε διαδικασία εκδημοκρατισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της έλλειψης πόρων, της περιορισμένης εντολής και των χρονοβόρων διαδικασιών του ΕΜΔΔΑ, η στήριξη αυτών των παραγόντων ήταν περιορισμένη κατά το παρελθόν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχει εγκρίνει την πρωτοβουλία περί θέσπισης Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες για τη θέσπισή του προχωρούν με ταχύ ρυθμό και ότι απαιτείται επειγόντως η επίτευξη συμφωνίας επί των λεπτομερειών των επιχειρησιακών πτυχών·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο την ακόλουθη σύσταση, προτρέποντάς το:

   α) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ θα διαμορφώσει μια πιο στρατηγική και πολιτική προσέγγιση από την πλευρά της ΕΕ για την υποστήριξη της δημοκρατίας, παρέχοντας συνδρομή «από τη βάση προς την κορυφή», η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες, ευέλικτη και έγκαιρη, με δυνατότητα άμεσου επαναπρογραμματισμού, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διευκόλυνση της μετάβασης χωρών εταίρων προς τη δημοκρατία·
   β) να καταδείξει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι, η δημιουργία νέου Ταμείου είναι πλέον ενδεδειγμένη και αποτελεσματικότερη από την αναθεώρηση των υφισταμένων μέσων, και δη του ΕΜΔΔΑ·
   γ) να αποσαφηνίσει την αποστολή και τις αρχές του ΕΤΔ, ώστε να διασφαλισθούν σαφή κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων, ιδίως όσον αφορά τη μεθοδολογία της διαδικασίας επιλογής·
   δ) να αναδείξει την συνεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της υποστήριξης στην δημοκρατία που παρέχει η ΕΕ, σύμφωνα με την ατζέντα δράσης για την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, και να διαμορφώσει την αποστολή και την οργάνωση του ΕΤΔ σε αυτό το πνεύμα·
   ε) να απαιτήσει ότι το ΕΤΔ θα διασφαλίσει την αρχή βάσει της οποίας οι δημοκρατικές διαδικασίες εκπορεύονται από τα έθνη και ότι η οικοδόμηση της δημοκρατίας θα υλοποιηθεί μέσω της ισχυροποίησης των βάσεων της κοινωνίας ώστε να φτάνουν ως τα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια·
   στ) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ, συγχρόνως με την προαγωγή μιας «βαθιάς και βιώσιμης δημοκρατίας» σε χώρες που βρίσκονται σε στάδιο πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας, με πρωταρχική, αλλά όχι αποκλειστική εστίαση στην ευρωπαϊκή γειτονία, θα λάβει μια εμφατική εντολή, η οποία θα του επιτρέπει να συμπληρώνει ενισχυτικά της δημοκρατίας μέτρα άλλων οργάνων και η οποία θα αναδεικνύει την προστιθέμενη αξία της νέας μονάδας·
   ζ) να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες μέσω μιας αρχικής, αλλά όχι αποκλειστικής, εστίασης στην ευρωπαϊκή γειτονία·
   η) να εγγυηθεί ότι το ΕΤΔ θα διαδραματίσει ρόλο συνέργειας και συμπλήρωσης σε σχέση με το έργο που έχουν αναλάβει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα κράτη μέλη, οι υπηρεσίες τους και τα ιδρύματα που χρηματοδοτούν, αναπτύσσοντας παράλληλα στενή συνεργασία μαζί τους, δημιουργώντας εταιρικές σχέσεις και αποφεύγοντας την επικάλυψη δραστηριοτήτων· να επιδιώξει συμπληρωματικότητα και στενό συντονισμό με το Ίδρυμα Anna Lindh, ιδίως με στόχο την προαγωγή της δημοκρατίας στη Μεσόγειο·
   θ) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ παρέχει προστιθέμενη αξία συμπληρώνοντας, και χωρίς να επικαλύπτει ή να περιορίζει τις δραστηριότητες των υφιστάμενων μέσων, ιδίως δε του ΕΜΔΔΑ και του Μηχανισμού Σταθερότητας· σημειώνει ότι το ΕΤΔ θα μπορούσε να δρομολογεί έργα τα οποία θα μπορούν αργότερα να συνεχιστούν από το ΕΜΔΔΑ ή τα γεωγραφικού χαρακτήρα μέσα, δημιουργώντας διασυνδέσεις προγραμματισμού που θα διασφαλίσουν εσωτερική συνοχή και βιωσιμότητα σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα·
   ι) να διατυπώσει επακριβή μεθοδολογία προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των χρηματοδοτικών μέσων, του πολυσύνθετου δικτύου των κοινοτικών και κοινοβουλευτικών υποδομών (Γραφείο Προώθησης της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, Όμιλοι Ευρωπεριφερειακής Συνεργασίας κλπ) που είναι υπεύθυνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και του ΕΤΔ, πριν αρχίσουν οποιεσδήποτε εργασίες για τούτο το έργο·
   ια) να διασφαλίσει, σε επίπεδο στρατηγικού προγραμματισμού, τη συνεργασία του ΕΤΔ με τα άλλα όργανα και δομές της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, ιδίως δε με το ΕΜΔΔΑ, τον Μηχανισμό Σταθερότητας, το ΚΠΣ και τα μέσα που έχουν γεωγραφικό χαρακτήρα· να διασφαλίσει υγιή και διάφανη δημοσιονομική διαχείριση και χαμηλά διοικητικά και συναλλακτικά κόστη· να λαμβάνει υπόψη τη σημασία της κοινοτικής μεθόδου, με την Επιτροπή να καλείται να εξετάσει το συντομότερο δυνατόν πώς τα μέσα της ΕΕ θα μπορούσαν στο μέλλον να παρέχουν ταχύτερους μηχανισμούς απόκρισης και πώς και πότε θα μπορούσε να ιδρυθεί ένα καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ, αν καθιερωθεί η κατάλληλη νομική βάση στον νέο δημοσιονομικό κανονισμό· να μεριμνήσει ώστε, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της ΕΕ συμβάλλει στη χρηματοδότηση του ΕΤΔ, αυτό να μην αποβαίνει εις βάρος των ήδη περιορισμένων πόρων του ΕΜΔΔΑ·
   ιβ) να δώσει τη δυνατότητα στο ΕΤΔ να ενεργεί σε τρία στάδια: προ της μετάβασης, κατά τη μετάβαση και μετά τη μετάβαση, και να δρομολογεί την εκκίνηση σχεδίων και καινοτόμων λύσεων και ιδεών σε επίπεδο βάσης, που έως τώρα δεν μπορούσαν να στηριχθούν από την ΕΕ για λόγους διαδικαστικών περιορισμών ή μετριασμού του κινδύνου· να διαμορφώσει, επιπλέον, το ΕΤΔ κατά τρόπον ώστε να καταστεί πιο δεκτικό στον κίνδυνο, σεβόμενο παράλληλα τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ·
   ιγ) να ζητήσει να διασφαλισθεί η αμεροληψία των αποστολών παρατήρησης εκλογών της ΕΕ και να εξεταστεί, συνεπώς, το ενδεχόμενο να μην συμπεριλάβει το ΕΤΔ παρόμοιες αποστολές μεταξύ των δράσεων του για την προαγωγή της δημοκρατίας·
   ιδ) να απευθύνεται, στα πρώιμα στάδια της χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης χώρας, σε μια ευρεία ομάδα δυνητικών δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων καίριων πολιτικών παραγόντων υπέρ της δημοκρατίας (π.χ. αναδυόμενοι πολιτικοί παράγοντες, κινήματα λαϊκής βάσης, μη καταχωρημένες ΜΚΟ και συνδικαλιστικές οργανώσεις), παραγόντων παρακολούθησης και καταγγελιών παρατυπιών, μεμονωμένων πολιτικών ακτιβιστών, πολιτιστικών παραγόντων, νέων παραγόντων των μέσων ενημέρωσης (συντάκτες ιστολογίων κ.ά), οργανώσεων δικαιωμάτων μειονοτήτων και ομάδων προβληματισμού, προκειμένου το ΕΤΔ να είναι σε θέση να στηρίξει ευρύ φάσμα τοπικών παραγόντων που αγωνίζονται για την υλοποίηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων· να παράσχει υποστήριξη στους προαναφερθέντες πολιτικούς φορείς και στα προαναφερθέντα κινήματα κατά τρόπο πολυφωνικό·
   ιε) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ δίδει ιδιαίτερη προσοχή στη συμμετοχή γυναικών στη διαδικασία δημοκρατικής μεταρρύθμισης, στηρίζοντας γυναικείες οργανώσεις και σχέδια σε τομείς ευαίσθητους στον τομέα του φύλου, όπως η καταπολέμηση της βίας, η δημιουργία απασχόλησης και η πολιτική συμμετοχή, η επέκταση της ίσης πρόσβασης των γυναικών και των κοριτσιών στη δικαιοσύνη και την εκπαίδευση, και η πρόληψη ή ο τερματισμός των υφιστάμενων παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών·
   ιστ) να θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι το ΕΤΔ χορηγεί πολυκομματική ενίσχυση σε οργανώσεις χωρών που βρίσκονται σε μετάβαση, δεδομένου του καίριου ρόλου τους στη δημοκρατία και με σκοπό τη συμβολή τους στην επίτευξη εθνικής συναίνεσης·
   ιζ) να δώσει στο ΕΤΔ την αρμοδιότητα να δίνει επιχορηγήσεις άμεσα σε δικαιούχους, κατά τρόπο που δεν γεννά διακρίσεις και σε διαβούλευση με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ επί τόπου, και, δυνητικά, μέσω πολιτικών ιδρυμάτων και ΜΚΟ που έχουν αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχούς έργου στον τομέα στήριξης της δημοκρατίας· ειδικά στα αρχικά στάδια, να διασφαλίσει ότι η εκ νέου χρηματοδότηση θα λειτουργήσει ως αποδοτικός μηχανισμό για την επιτόπου συνεργασία του ΕΤΔ με επιτόπιους εταίρους που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τις τοπικές υποδομές, ενώ χαίρουν ταυτόχρονα της εμπιστοσύνης των τοπικών πληθυσμών· να σημειώσει ότι η εκ νέου χρηματοδότηση, υπό τον όρο ότι σέβεται την πολιτική πολυφωνία σε επίπεδο ΕΕ και ενεργεί μέσω βασικών δικαιούχων, θα μειώσει τόσο το γραφειοκρατικό φόρτο επί του ΕΤΔ όσο και τους δυνητικούς κινδύνους·
   ιη) να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ μπορεί να ασκεί πολιτική επιρροή αντίστοιχη με την χρηματοπιστωτική της συνεισφορά· να διατηρήσει μια ευέλικτη, διαφανή και πολιτικά αντιπροσωπευτική δομή διακυβέρνησης, μεριμνώντας για τον ισορροπημένο συνδυασμό εκπροσώπων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών· να διασφαλίσει την εξισορρόπηση μεταξύ της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του ΕΤΔ και της υποχρέωσης λογοδοσίας του στους χρηματοδότες του και να εξασφαλίσει τον μέγιστο δυνατό βαθμό οικονομικής αξιοπιστίας στους λογαριασμούς του, με ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να μην χάνονται κονδύλια λόγω διαφθοράς και ώστε να μην καταβάλλονται ποσά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέα συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με εγκληματικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις·
   ιθ) να διαρθρώσει το ΕΤΔ κατά το πρότυπο ενός διοικητικά διαφανούς, ευέλικτου και αποδοτικού οργανισμού με έδρα στις Βρυξέλλες, εξοπλίζοντας με σαφείς μηχανισμούς επιδοτήσεων· οι αιτούντες δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε επαχθείς διαδικασίες διαγωνισμών· η συγχρηματοδότηση από τους δικαιούχους δεν πρέπει να αποτελεί πρότερο όρο για τη χρηματοδότηση· η χορήγηση επιδοτήσεων οφείλει εντούτοις να εξαρτάται από τη συμμόρφωση με αυστηρά και σαφή κριτήρια, ενώ ο κατάλογος των δικαιούχων πρέπει να δημοσιοποιείται, εκτός αν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους· θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κατάλληλες διασφαλίσεις, ώστε να αποφεύγονται η απάτη και η κακή χρήση των πόρων·
   κ) να εντάξει στο ΕΤΔ κατάλληλους διαύλους διαρθρωμένης συνεργασίας και συντονισμού με τις Βρυξέλλες και τους παράγοντες που δραστηριοποιούνται επιτόπου· να μεριμνήσει για τον ενισχυμένο συντονισμό και τη διαβούλευση μεταξύ της μελλοντικής εκτελεστικής επιτροπής και του προσωπικού του ΕΤΔ, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αφετέρου, στο πλαίσιο των στρατηγικών, των στόχων και των πρωτοβουλιών των αντίστοιχων μέσων της ΕΕ, καθώς και για τη διεξαγωγή διαρθρωμένου διαλόγου με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών που δραστηριοποιούνται επιτόπου·
   κα) να διασφαλίσει ότι το ΕΤΔ έχει ισχυρούς συνδέσμους και διαβουλεύεται τακτικά με ομάδες δικαιούχων, χωρίς ωστόσο να έχει τοπικά γραφεία, αλλά βασιζόμενο, αντιθέτως, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και σε τοπικές οργανώσεις ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αποτελέσει αντικείμενο εξονυχιστικού ελέγχου ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με εγκληματικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις·
   κβ) να μεριμνήσει προκειμένου να θεσπιστεί επαρκές σύστημα εποπτείας, προκειμένου να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των πόρων που διατίθενται·
   κγ) να εξετάσει, ωστόσο, κατά προτεραιότητα την προοπτική θέσπισης του ΕΤΔ ως μέσου εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ στους κόλπους του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να ασκήσει όπως πρέπει τα νομοθετικά και δημοσιονομικά του καθήκοντα σε σχέση με τη συνεισφορά και τον προγραμματισμό της ΕΕ·
   κδ) να εγγυηθεί ότι η συνεισφορά της ΕΕ στον προϋπολογισμό του ΕΤΔ παρέχεται σε πλήρη συμμόρφωση προς τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής πρακτικής και υπόκειται σε διαχείριση από προσωπικό εκπαιδευμένο στην εφαρμογή του δημοσιονομικού κανονισμού σε σχέση με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και ότι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να ασκήσει πλήρη νομοθετικό και δημοσιονομικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι χρηματοδοτικοί πόροι·
   κε) να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να ασκήσει ευρεία πολιτική εποπτεία επί των δραστηριοτήτων και του προγραμματισμού του ΕΤΔ και να εγγυηθεί ότι η εφαρμογή των μέτρων του παρακολουθείται και αξιολογείται ενδελεχώς από ένα ανεξάρτητο τρίτο κόμμα, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι το Κοινοβούλιο τηρείται ενήμερο για τις ετήσιες εκθέσεις του ΕΤΔ· να δώσει στο Κοινοβούλιο επαρκές περιθώριο ώστε να του δώσει τη δυνατότητα να συμβάλλει στη φάση προγραμματισμού, στη θέσπιση προτεραιοτήτων και στρατηγικών γραμμών δράσης, και να μοιράζεται τη δημιουργική εξουσία του και τις εμπειρίες μετάβασης από τα κράτη μέλη προς επίρρωση των δημοκρατικών διαδικασιών και πέραν των συνόρων της Ευρώπης·
   κστ) να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο συμμετέχει και καλείται να γνωμοδοτήσει σε όλη τη διαδικασία ενεργοποίησης και εφαρμογής του ΕΤΔ, μεταξύ άλλων μέσω μιας πολιτικά ισόρροπης επιλογής ευρωβουλευτών στο Συμβούλιο Διοικητών και στην εκτελεστική επιτροπή του· να επανεξετάσει τη σύνθεση του Συμβουλίου Διοικητών ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται μέσω του Συμβουλίου, και να αυξήσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο διοικητικό συμβούλιο αυτού του μέσου, ώστε να κατοχυρώσει την επιρροή του, σύμφωνα με την αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου ως ενός από τους βραχίονες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της ΕΕ· να δώσει τη δυνατότητα στο Κοινοβούλιο να συμβάλλει στον καθορισμό των πολιτικών και στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών, προτεραιοτήτων, αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των συνολικών χρηματοδοτικών κονδυλίων, στηρίζοντας τις δραστηριότητες προικοδότησης κατά σημαίνοντα και συστηματικό τρόπο·
   κζ) να συνεχίσει την επανεξέταση του αντικτύπου, των επιδόσεων και της προστιθέμενης αξίας του ΕΤΔ σε σχέση με τα μέσα της ΕΕ και τη βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων δράσεων· να αντλήσει τα κατάλληλα συμπεράσματα και, αν χρειαστεί, να προσαρμόσει αναλόγως το μέγεθος, τη δομή, το χρηματοδοτικό μηχανισμό και την εκτελεστική λογοδοσία του· να διασφαλίσει τη διαβίβαση αυτών των αποτελεσμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0576.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0153.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0154.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.
(6) ΕΕ C 131 E της 5.6.2003, σ. 147.
(7) ΕΕ L 386 της 29.12.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου