Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/2245(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0061/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0061/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 29/03/2012 - 9.10
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0113

Elfogadott szövegek
PDF 144kWORD 72k
2012. március 29., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Demokrácia Alapítvány
P7_TA(2012)0113A7-0061/2012

Az Európai Parlament 2012. március 29-i ajánlása a Tanácshoz az Európai Demokrácia Alapítvány (EDA) esetleges létrehozásának módozatairól (2011/2245(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Alexander Graf által az ALDE képviselőcsoportja nevében a Tanácshoz intézett, az Európai Demokrácia Alapítvány esetleges létrehozásának módozataira vonatkozó ajánlásra irányuló javaslatra (B7-0391/2011),

–  tekintettel a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról szóló 2011. július 7-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2., 6., 8. és 21. cikkére,

–  tekintettel az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló 2011. december 14-i állásfoglalására(2), és különösen annak 10. bekezdésére,

–  tekintettel az európai szomszédságpolitika keleti dimenziójának felülvizsgálatáról(3) és az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálatáról szóló(4) 2011. április 7-i állásfoglalásaira,

–  tekintettel az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló 2009-es éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló 2010. december 16-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az Európai Uniónak az emberi jogok és a demokratizálódás ügyének harmadik országokban történő előmozdításában betöltött szerepéről szóló, a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez intézett bizottsági közleményről szóló 2002. április 25-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (EIDHR) létrehozásáról szóló 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(7),

–  tekintettel az EU és harmadik országok közötti megállapodásokra, valamint az e megállapodásokban szereplő emberi jogi és demokráciával kapcsolatos záradékokra,

–  tekintettel a Tanácsnak „A demokratikus kormányzás támogatása – A megerősített uniós keret felé” című, 2009. május 18-i következtetéseire,

–  tekintettel a Tanácsnak „A demokráciának az EU külkapcsolatai keretében való támogatása” című, 2009. október 22-i, illetve a 2010. évi jelentést és a kísérleti országok listáját tartalmazó, 2010. december 13-i következtetéseire, valamint az európai szomszédságpolitikáról szóló, 2011. június 20-i következtetéseire,

–  tekintettel a Bizottság és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője „Az átalakuló szomszédság új megközelítése” című, 2011. május 25-i közös közleményére (COM(2011)0303),

–  tekintettel a Bizottság a „Partnerség a demokráciáért és a közös jólétért a dél-mediterrán térséggel” című közös közleményére (COM(2011)0200)),

–  tekintettel a Külügyek Tanácsa 3101. ülésén az európai szomszédságpolitikáról szóló 2011. június 20-án elfogadott következtetésekre,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsa 3130. ülésén az Európai Demokrácia Alapítványról szóló 2011. december 1-jén elfogadott következtetésekre,

–  tekintettel a Bizottság demokratizálódással és emberi jogokkal kapcsolatos tematikus és földrajzi pénzügyi eszközeire (például a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR), valamint az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz (ENPI) stb.),

–  tekintettel a Jerzy Buzeknek, az EP elnökének és Catherine Ashton főképviselőnek/alelnöknek címzett, az EDA felállítását támogató 2011. november 25-én kelt levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 121. cikkének (3) bekezdésére és 97. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-0061/2012),

A.  mivel az uniós szerződések az egyetemes emberi jogokat és a demokráciát az Unió alapértékei és az Unió külső fellépésének elvei és célkitűzései közé sorolják;

B.  mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8. cikke kimondja, hogy az Unió tevékenységeinek folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, és ezzel lefekteti a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése elvének alapjait;

C.  mivel a Tanács a demokráciának az EU külkapcsolatai keretében történő támogatásáról szóló cselekvési programjában kinyilvánította, hogy fokozni kívánja a támogatás hatékonyságát és koherenciáját, és mivel e tekintetben kevés előrelépés történt;

D.  mivel a Parlament üdvözölte a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról szóló 2011. július 7-i állásfoglalásában az Európai Demokrácia Alapítvány felállításával kapcsolatos kezdeményezést;

E.  mivel az EDA felállítását az emberi jogok számos jelentős védelmezője, többek között a Szaharov-díjjal kitüntetett Aung San Suu Kyi és Alaksandr Milinkievic is támogatta a Jerzy Buzeknek, az EP elnökének és Catherine Ashton főképviselőnek/alelnöknek címzett levélben;

F.  mivel az Unió és tagállamai még ültették át a gyakorlatba azt a demokratizálódási kérdésekkel kapcsolatos, valóban következetes és stratégiai megközelítést, amely saját jogú kérdésként ismeri el a demokrácia támogatását;

G.  mivel az „arab tavasz” és a keleti szomszédság eseményei bebizonyították, hogy az Unió részéről sürgős stratégiai elkötelezettség szükséges az autokratikus és a demokratikus reformokért küzdő országok mellett, és ezen elkötelezettségnek a hitelesség helyreállítása és a demokratikus átalakulás folyamatának kellő időben történő megsegítése érdekében új és eltérő megközelítésen kell alapulnia; mivel az Európai Demokrácia Alapítvány felállítása az Unió egyik legkézzelfoghatóbb válasza lehetne a szomszédságunkban és azon túl zajlódó demokratizálódás által jelentett kihívásokra;

H.  mivel a nők kulcsfontosságú szerepet töltenek be a demokratizálódási folyamatok és a sikeres társadalmi mozgalmak terén;

I.  mivel a közelmúltban az Észak-Afrikában és a Közel-Keleten lezajlott események bebizonyították, hogy a nők a demokratikus változások tekintetében meghatározó szerepet játszanak, valamint azt, hogy a nők jogai gyakran sérülnek, ezért a szegénység a nőket jobban veszélyezteti, illetve hazájuk politikai, társadalmi és gazdasági életében jobban a perifériára szorulnak;

J.  mivel az Észak-Afrikában és a Közel-Keleten zajló felkelések révén bebizonyosodott, hogy azonnali szükség van az instabilitás és az Unió szomszédságában található nem demokratikus rendszerek kezelésére, mivel ez Európa saját biztonsága és stabilitása szempontjából is fontos;

K.  mivel a demokrácia és az emberi jogok támogatására irányuló, az EU szomszédságpolitikája és az EU változási programja keretében kialakított, határozottabb megközelítésnek a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatos fejleményekre való gyors és következetes reagáló képességgel kell párosulnia;

L.  mivel a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) az emberi jogok veszélynek kitett védelmezőivel – többek között az újságírókkal és az ellenzékiekkel – kapcsolatos sürgős intézkedésekre és a meglévő uniós földrajzi eszközöket kiegészítő, hosszú távú fellépésekre helyezi a hangsúlyt;

M.  mivel a politikai pártok, neves politikai személyiségek (például másként gondolkodók, ellenzékiek, ifjúsági szervezetek vezetői), társadalmi mozgalmak, a civil társadalom, a kulturális élet és a média egyértelmű programmal rendelkező, és a demokrácia megerősítésére törekvő képviselői (például újságírók, blogírók, a közösségi médiában tevékenykedő aktivisták és művészek stb.) továbbra is központi szerepet töltenek be minden demokráciában és demokratizálódási folyamatban; mivel a forráshiány és az EIDHR korlátozott mandátuma, valamint elhúzódó eljárásai miatt ezen szereplők támogatása korlátozott volt a múltban

N.  mivel a Külügyek Tanácsa támogatta az Európai Demokrácia Alapítvány (EDA) létrehozatalára irányuló kezdeményezést; mivel a munka gyorsan halad ennek megvalósítása felé, sürgősen szükség van a részletes működési kérdésekkel foglalkozó megállapodás megkötésére;

1.  a következő ajánlást intézi a Tanácshoz, valamint sürgeti a Tanácsot, hogy:

   a) biztosítsa, hogy az EDA az Unió részéről megfelelőbb stratégiai és politikai megközelítést alakítson ki a demokrácia támogatására tartalomspecifikus, rugalmas, kellő időben érkező és alulról felfelé építkező segítséget nyújtva, amely gyorsan átprogramozható, ha az a partnerországok demokratikus átmenetének elősegítése érdekében szükséges;
   b) mutassa meg, hogy a fent részletezett célkitűzések elérése érdekében a meglévő eszközök – különösen az EIDHR – felülvizsgálatánál helyénvalóbb és hatékonyabb lenne egy új alap létrehozatala;
   c) tegye egyértelművé az EDA küldetését és értékeit annak érdekében, hogy különösen a kiválasztási eljárás módszerére vonatkozó világos kritériumok alapján lehessen kiválasztani a kedvezményezetteket;
   d) a demokráciának az EU külkapcsolatai keretében történő támogatásáról szóló cselekvési programban szereplő uniós demokráciatámogatás koherenciáját és hatékonyságát, és ennek szellemében hatalmazza fel és szervezze meg az EDÁ-t;
   e) kérje, hogy az EDA garantálja, hogy a nemzeti felelősségvállalás elve vonatkozzon a demokratikus folyamatokra, valamint azt, hogy a demokrácia építése a társadalom alapjainak a legmagasabb kormányzati szervekig történő felhatalmazásával történjék;
   f) biztosítsa, hogy az EDA az átalakulás előtt álló, az átalakulóban lévő és az átalakuláson átesett országokban miközben ösztönzi a „mélyreható és fenntartható demokráciát”, elsősorban, de nem kizárólagosan az európai szomszédságpolitikát állítva a középpontba, olyan célzott megbízást kap, amely lehetővé teszi a többi eszköz demokráciát támogató intézkedéseinek kiegészítését, és amely hangsúlyozza az új szervezet hozzáadott értékét;
   g) szerezzen értékes tapasztalot az európai szomszédságpolitika kezdeti (de nem kizárólagos) középpontba állításával;
   h) szavatolja, hogy az EDA szinergetikus és kiegészítő szerepet töltsön be az uniós intézmények, többek között az Európai Parlament, az uniós tagállamok, az általuk finanszírozott ügynökségek és alapítványok által végzett munkájában, ugyanakkor partnerségeket létrehozva és az átfedéseket elkerülve szorosan együttműködik velük; az Anna Lindh Alapítvánnyal szoros koordinációra törekszik, illetve egymás kiegészítésére, különösen a demokrácia mediterrán térségben történő előmozdítása érdekében;
   i) biztosítsa, hogy az EDA olyan hozzáadott értéket jelentsen, amely nem átfedi vagy megnyirbálja, hanem kiegészíti a meglévő finanszírozási eszközökből – különösen az EIDHR-ből és a Stabilitási Eszközből – támogatott tevékenységeket; megállapítja, hogy az EDA olyan projekteket indíthatna, amelyeket később az EIDHR vagy a földrajzi eszközök révén folytatni lehet, olyan programozási pontot hozva létre, amely hosszú távon koherenciát és fenntarthatóságot biztosít;
   j) még mielőtt a projekten bárki is dolgozni kezdene, dolgozzon ki pontos módszertant a pénzügyi eszközök, a Közösség és az emberi jogokkal és az EDÁ-val fogalkozó parlamenti struktúrák (OPPD, ECG stb.) bonyolult hálózata közötti átfedések elkerülésére;
   k) stratégiai tervezési szinten biztosítsa, hogy az EDA együttműködjön az emberi jogok és a demokráciával kapcsolatos munka terén elkötelezett más uniós eszközökkel és struktúrákkal, elsősorban az EIDHR-rel, a Stabilitási Eszközzel, a közösségi stratégiai kerettel és a földrajzi eszközökkel;biztosítsa, hogy pénzügyi irányítása eredményes és átlátható, működési és tranzakciós költségei alacsonyak legyenek; tartsa szem előtt a közösségi módszer fontosságát, és kérje fel a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb vizsgálja meg, hogy az uniós eszközök a jövőben hogyan tudnának gyorsabban reagálni, valamint azt, hogy – amennyiben az új költségvetési rendeletben erre a megfelelő jogi alap biztosítva van – egy uniós alapot hogyan és mikor lehet létrehozni; biztosítsa, hogy ha az uniós költségvetés hozzájárul az EDA finanszírozásához, akkor az ne az EIDHR már amúgy is szűkös forrásainak rovására történjék;
   l) tegye alkalmassá az EDÁ-t arra, hogy három szakaszban cselekedjen: az átalakulás előtti, alatti és utáni szakaszban; és olyan projekteket és helyi innovatív megoldásokat és ötleteket indítson útjára, amelyeket az EU eddig a bürokratikus akadályok miatt nem támogathatott; valamint úgy alakítsa ki az EDÁ-t, hogy az kevésbé legyen kockázatkerülő, ugyanakkor tartsa tiszteletben az EU költségvetési rendeletét;
   m) kérje, hogy az EU választási megfigyelési misszióinak pártatlansága biztosítva legyen, és ezért vegye fontolóra, hogy ilyen missziók az EDA a demokráciát támogató tevékenységei között ne szerepeljenek;
   n) adott országban, a finanszírozás korai szakaszában szólítsa meg a lehetséges kedvezményezettek széles körét, többek között demokráciapárti politikai kulcsszereplőket (például feltörekvő politikai szereplőket, alulról építkező mozgalmakat, be nem jegyzett civil szervezeteket és szakszervezeteket), éber megfigyelőket, informátorokat, egyes politikai aktivistákat, kulturális szereplőket, a média új szereplőit (blogírókat és másokat), a kisebbségi jogokkal foglalkozó szervezeteket és tanácsadó testületeket, hogy az EDA alkalmassá váljon a demokratikus reformokért küzdő, különböző helyi szereplők támogatására; pluralista módon nyújtson támogatást a fent említett politikai szereplőknek és mozgalmaknak;
   o) biztosítsa, hogy az EDA különös figyelmet fordítson a nők a demokratikus reformfolyamatokban való részvételére a női szervezetek és a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő területekhez – például az erőszak elleni küzdelemhez, a nők foglalkoztatásának és politikában való részvételük elősegítéséhez, a nők és a lányok igazságszolgáltatáshoz és oktatáshoz való egyenlő hozzáférésének kiterjesztéséhez, valamint a nők jogai megsértésének megelőzéséhez vagy megszüntetéséhez – kapcsolódó projektek támogatásával;
   p) tekintse alapvető fontosságúnak, hogy az EDA az átalakulás alatt álló országok egyesületei számára többpárti támogatást nyújtson, tekintettel a demokráciában betöltött kulcsfontosságú szerepükre, hogy előmozdíthassák a nemzeti konszenzus létrejöttét;
   q) hatalmazza fel az EDÁ-t arra, hogy megkülönböztetéstől mentesen és a helyi uniós küldöttségekkel konzultálva, valamint lehetőség szerint a demokráciatámogatás terén bizonyítottan sikeres munkát végző politikai alapítványok és nem kormányzati szervezeteken keresztül közvetlenül a kedvezményezetteknek ítélje oda a támogatást; az újbóli támogatás nyújtása különösen kezdetben olyan hatékony mechanizmus lesz, amely alkalmassá teszi az EDÁ-t a kellő tudással és a helyi infrastruktúrával rendelkező helyi partnerekkel való együttműködésre és a helyi emberek bizalmára; vegye tudomásul, hogy az újbóli támogatás nyújtása – feltéve, hogy arra a politikai pluralizmus uniós szintű tiszteletben tartása mellett és egy központi támogatási rendszeren keresztül kerül sor – csökkenti mind az EDA adminisztratív terheit, mind pedig a lehetséges kockázatokat;
   r) biztosítsa, hogy az Unió költségvetési hozzájárulásának megfelelő politikai befolyást gyakorolhasson; könnyű, átlátható és politikailag reprezentatív kormányzati struktúrát tartson fenn, amelyben a tagállamok és az uniós intézmények képviselői kiegyensúlyozott és költséghatékony arányban vannak jelen, ideértve a Parlamentet, a független szakértőket és a szakembereket is; teremtsen nyilvánvaló egyensúlyt az EDA autonómiája és függetlensége, valamint a finanszírozók felé történő elszámoltathatósága között, és elszámolásaiban a lehető legmagasabb fokú pénzügyi feddhetetlenséget biztosítsa, különös figyelmet fordítva annak biztosítására, hogy a pénzeszközöket ne a korrupcióra vesztegessék el, illetve azokat olyan személynek vagy szervezetnek ne fizessék ki, amely bármely kapcsolatban áll bűn- vagy terrorista szervezetekkel;
   s) az EDÁ-t adminisztratív szempontból könnyed, rugalmas és hatékony szerkezetű brüsszeli intézményként építse fel, amely a támogatások odaítélése tekintetében egyértelmű mechanizmusokkal rendelkezik; ahol a pályázóknak nem kell nehézkes pályázati eljárásoknak alávetni magukat; a kedvezményezettek társfinanszírozása nem előfeltétele a finanszírozásnak; a támogatások odaítélésének feltétele azonban a szigorú és egyértelmű követelmények teljesítése, és a kedvezményezettek listáját közzé kell tenni, amennyiben ez biztonságukat nem veszélyezteti; a megítélt pénzekkel való csalás vagy visszaélés megakadályozására megfelelő biztosítékokat kell foganatosítani;
   t) építse be a brüsszeli és helyi szereplőkkel történő szervezett együttműködés és koordináció megfelelő csatornáit az EDÁ-ba; az érintett uniós eszközökkel kapcsolatos stratégia, célkitűzések és kezdeményezések tekintetében biztosítson szoros együttműködést és konzultációt a jövőbeli végrehajtó bizottsággal és az EDA személyzetével, valamint az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ), a Bizottsággal és a Parlamenttel, illetve folytasson strukturált párbeszédet a helyi uniós küldöttségekkel és tagállami nagykövetségekkel;
   u) biztosítsa, hogy az EDA szilárd kapcsolatokkal rendelkezzen és rendszeresen konzultációt folytasson a kedvezményezett csoportokkal, és az uniós küldöttségek és regionális irodák helyett inkább olyan helyi szervezetekre vagy független szakértőkre és szakemberekre támaszkodjon, akik alapos ellenőrzésen mentek át a tekintetben, hogy nem állnak kapcsolatban semmilyen bűn- vagy terrorista szervezettel;
   v) biztosítsa, hogy a megítélt finanszírozás hatékonyságát felmérő megfelelő ellenőrzési rendszert vezessenek be;
   w) azonban vegye fontolóra, hogy az EDA felállítására az EU külső finanszírozási eszközeként az EU intézményi keretén belül kerüljön sor, hogy biztosítva legyen a Parlament uniós hozzájárulások és a programozási tevékenységek feletti megfelelő jogalkotói és költségvetési hatásköre;
   x) biztosítsa, hogy az EDA költségvetéséhez való uniós hozzájárulásra a jó pénzügyi gyakorlat elveinek megfelelően kerüljön sor, amelyet az uniós költségvetéssel kapcsolatban a költségvetési rendelet alkalmazására kiképzett munkatársak irányítanak, továbbá azt, hogy a Parlament teljes körű költségvetési és jogalkotási felügyeletet gyakorolhasson, többek között úgy, hogy a költségvetési hatóságnak joga legyen esetleg ellenőrizni és megvizsgálni a támogatás felhasználásának módját;
   y) garantálja, hogy a Parlament az EDA tevékenysége és programozása felett széleskörű politikai ellenőrzést gyakoroljon, és biztosítsa, hogy a Parlament az EDA éves jelentései – többek között független harmadik fél által végzett értékelések – segítségével folyamatosan tájékozódhasson; biztosítson elegendő teret a Parlament számára, hogy hozzájárulhasson a programozási szakaszban a prioritások és stratégiai irányok meghatározásához, és megoszthassa kreativitását és az uniós tagállamok átmeneti időszakokban szerzett tapasztalatait az Európa határain túli demokratizálódási folyamatok támogatására;
   z) biztosítsa, hogy az EDA beindítása és működtetése során bevonják a Parlamentet, illetve konzultáljanak vele – többek között oly módon, hogy a politikai egyensúlyra odafigyelve néhány európai parlamenti képviselőt bevonnak a kormányzótanácsba és a végrehajtó bizottságba, vizsgálja felül a kormányzótanács összetételét, hogy a tagállamok a Tanácson keresztül képviseltessék magukat, és a megfelelő befolyás szavatolása érdekében fokozza a Parlament – mint az EU költségvetési hatóságának egyik ága feladatából eredően – részvételét az eszköz végrehajtó bizottságában; tegye lehetővé, hogy a Parlament érdemben és rendszeresen véleményt nyilváníthasson a politikai és stratégiai iránymutatások, a prioritások, a várt eredmények és a teljes pénzügyi allokáció meghatározása során;
   aa) folyamatosan vizsgálja felül az EDÁ-nak az uniós eszközökhöz, valamint a támogatott fellépések fenntarthatóságához viszonyított hatását, teljesítményét és hozzáadott értékét; vonja le a megfelelő következtetéseket, és amennyiben szükséges, ezeknek megfelelően igazítsa ki méretét, felépítését, finanszírozási mechanizmusát és vezetői elszámoltathatóságát; biztosítsa, hogy az ilyen értékeléseket a Parlamentnek továbbítják;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, valamint tájékoztatás céljából a Bizottságnak és a tagállamoknak.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0334.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0576.
(3) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0153.
(4) Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0154.
(5) Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0489.
(6) HL C 131. E, 2003.6.5., 147. o.
(7) HL L 386., 2006.12.29., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat