Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2245(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0061/2012

Texte depuse :

A7-0061/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 29/03/2012 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0113

Texte adoptate
PDF 228kWORD 79k
Joi, 29 martie 2012 - Bruxelles
Fondul european pentru democrație
P7_TA(2012)0113A7-0061/2012

Recomandarea Parlamentului European din 29 martie 2012 adresată Consiliului referitoare la modalitățile de posibilă creare a unui Fond european pentru democrație (2011/2245(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului prezentată de Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, privind modalitățile de posibilă creare a unui Fond european pentru democrație (B7-0391/2011),

–  având în vedere rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la politicile externe ale UE în favoarea democratizării(1),

–  având în vedere articolele 2, 6, 8 și 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere rezoluția sa din 14 decembrie 2011 referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate(2), în special punctul 10,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 7 aprilie 2011 referitoare la revizuirea politicii europene de vecinătate – dimensiunea estică(3) și la revizuirea politicii europene de vecinătate – dimensiunea sudică(4),

–  având în vedere rezoluția sa din 16 decembrie 2010 referitoare la Raportul anual 2009 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii Europene în această privință(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 25 aprilie 2002 referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European, intitulată „Rolul Uniunii Europene în promovarea drepturilor omului și a procesului de democratizare în țările terțe” (6),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de înființare a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (IEDDO)(7),

–  având în vedere acordurile dintre UE și țările terțe și clauzele privind drepturile omului și democrația din cuprinsul acestora,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 18 mai 2009 privind „Susținerea guvernanței democratice: către un cadru consolidat al UE”,

–  având în vedere cele trei seturi de concluzii ale Consiliului: cele din 22 octombrie 2009 privind sprijinirea democrației în relațiile externe ale UE, cele din 13 decembrie 2010, care conțin Raportul privind progresele realizate în 2010 și lista de țări-pilot, precum și cele din 20 iunie 2011 privind politica europeană de vecinătate,

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei şi a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate 25 mai 2011, „Un răspuns nou în contextul schimbărilor din țările vecine” (COM(2011)0303),

–  având în vedere Comunicarea comună a Comisiei privind un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene (COM(2011)0200),

–  având în vedere Concluziile Consiliului Afaceri Externe din 20 iunie 2011 privind politica europeană de vecinătate, adoptate în cadrul celei de a 3101-a reuniuni,

–  având în vedere Concluziile Consiliului Afaceri Externe din 1 decembrie 2011 privind Fondul european pentru democrație, adoptate în cadrul celei de a 3130-a reuniuni,

–  având în vedere instrumentele financiare tematice și geografice ale Comisiei privind democratizarea și drepturile omului (cum ar fi Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), Instrumentul european pentru vecinătate și parteneriat (IEVP) etc.);

–  având în vedere scrisoarea din 25 noiembrie 2011 de sprijinire a înființării Fondului european pentru democrație (FED) adresată Președintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, și Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei, Catherine Ashton,

–  având în vedere articolul 121 alineatul (3) și articolul 97 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0061/2012),

A.  întrucât tratatele Uniunii Europene consacră drepturile universale ale omului și democrația ca valori fondatoare ale Uniunii și principii și obiective ale acțiunii externe a acesteia;

B.  întrucât articolul 8 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede principiul integrării dimensiunii de gen, afirmând că, în toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între bărbați și femei;

C.  întrucât, în Planul său de acțiune pentru sprijinirea democrației în relațiile externe ale UE, Consiliul își afirmă voința de a îmbunătăți coerența și eficacitatea sprijinului său, dar întrucât s-au realizat progrese modeste în acest sens;

D.  întrucât Parlamentul a salutat inițiativa de instituire a Fondului european pentru democrație în rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la politicile externe ale UE în favoarea democratizării;

E.  întrucât instituirea Fondului european pentru democrație (FED) a fost sprijinită în scrisoarea adresată Președintelui PE, Jerzy Buzek, și Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei, Catherine Ashton, de către mai mulți susținători importanți ai drepturilor omului, printre care Aung San Suu Kyi și Alexsandr Milinkievici, laureați ai Premiului Saharov;

F.  întrucât UE și statele sale membre nu au transpus încă în practică o veritabilă abordare coerentă și strategică în ceea ce privește aspectele democratizării, care să recunoască sprijinirea democrației ca o chestiune de sine stătătoare;

G.  întrucât evenimentele Primăverii arabe și din vecinătatea estică au demonstrat necesitatea unui angajament strategic urgent din partea Uniunii Europene în țările autoritariste și în cele care militează pentru reforme democratice, care să aibă la bază o abordare nouă și diferită pentru a restabili credibilitatea și pentru a oferi rapid asistență în procesul de tranziție spre democrație; întrucât înființarea Fondului european pentru democrație ar putea reprezenta unul dintre cele mai concrete răspunsuri ale Uniunii Europene la provocările democratizării în vecinătatea noastră și dincolo de aceasta;

H.  întrucât femeile joacă un rol-cheie în procesele de democratizare și în reușita mișcărilor sociale;

I.  întrucât evenimentele recente din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu au demonstrat că femeile reprezintă factori hotărâtori pentru schimbarea democratică și că drepturile femeilor sunt deseori încălcate, femeile se confruntă mai mult cu riscul sărăciei și sunt marginalizate în viața politică, socială și economică din țările lor;

J.  întrucât revoltele din Africa de Nord și Orientul Mijlociu au reliefat caracterul urgent al încercării de a rezolva problemele legate de instabilitate și de regimurile nedemocratice din vecinătatea Uniunii Europene, acesta fiind un aspect important pentru propria securitate și stabilitate a Europei;

K.  întrucât abordarea consolidată a sprijinirii democrației și drepturilor omului, elaborată în contextul politicii de vecinătate și al documentului UE „Agenda schimbării”, trebuie să fie completată de o capacitate de reacție rapidă mai mare și mai coerentă în contextul ultimelor evoluții în domeniul democrației și al statului de drept;

L.  întrucât Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) se axează pe măsurile urgente cu privire la apărătorii drepturilor omului aflați în pericol, inclusiv jurnaliștii și opozanții, și pe măsurile pe termen lung care vin în completarea instrumentelor geografice existente ale UE;

M.  întrucât partidele politice, personalitățile politice (disidenți, reprezentanți ai opoziției, lideri ai organizațiilor de tineret), mișcările sociale și reprezentanții societății civile, ai sectorului cultural și ai presei (jurnaliști, bloggeri, activiștii de pe rețelele de socializare și artiști) cu un program clar care urmărește îmbunătățirea democrației continuă să joace un rol central în fiecare democrație și în fiecare proces de democratizare; întrucât, din cauza lipsei resurselor, din cauza unui mandat restricționat și a unor proceduri excesiv de lungi ale IEDDO, acești actori politici au beneficiat până acum numai de un sprijin limitat;

N.  întrucât Consiliul Afaceri Externe a aprobat inițiativa creării unui Fond european pentru democrație (FED); întrucât lucrările avansează rapid către înființarea acestuia și este imperios necesar să se ajungă la un acord privind detaliile operaționale;

1.  adresează Consiliului următoarea recomandare, solicitându-i:

   (a) să se asigure că FED va genera o perspectivă mai strategică și mai politică privind rolul UE în sprijinirea democrației, oferind un sprijin adaptat la situații, flexibil, într-un timp util și orientat de la bază spre vârf, furnizând o reprogramare rapidă acolo unde este nevoie, pentru a contribui la facilitarea tranziției democratice în țările partenere;
   (b) să demonstreze că, pentru realizarea obiectivelor precizate anterior, crearea unui nou fond constituie o modalitate mai adecvată și mai eficientă decât o revizuire a instrumentelor existente, în special IEDDO;
   (c) să clarifice misiunea și valorile FED pentru a asigura criterii clare de selecție a beneficiarilor, în special în ceea ce privește metodologia proceselor de selecție;
   (d) să sublinieze coerența și eficacitatea sprijinului UE pentru democrație, după cum este prevăzut în Planul de acțiune pentru sprijinirea democrației în relațiile externe ale UE, precum și să mandateze și să organizeze FED în acest sens;
   (e) să ceară FED să garanteze principiul asumării la nivel național a proceselor democratice și astfel încât procesul de construcție a democrației să se realizeze pornind de la consolidarea bazei societății și până la cele mai înalte organisme guvernamentale;
   (f) să se asigure că FED, în timp ce încurajează „o democrație profundă și sustenabilă” în țările aflate în pretranziție, tranziție și posttranziție, concentrându-se în primul rând, dar nu exclusiv, pe vecinătatea europeană, va primi un mandat axat care să îi permită să completeze măsurile de sprijinire a democrației cu alte instrumente și să sublinieze valoarea adăugată a noii entități;
   (g) să beneficieze de experiențe valoroase printr-o concentrare inițială (dar nu exclusivă) asupra vecinătății europene;
   (h) să asigure că FED joacă un rol sinergic și complementar în ceea ce privește activitățile întreprinse de către instituțiile europene, inclusiv Parlamentul European, statele membre, agențiile lor și fundațiile pe care le finanțează, conlucrând îndeaproape cu acestea, creând parteneriate și evitând suprapunerile; să asigure o complementaritate și coordonare strânsă cu Fundația europeană Anna Lindh, în special pentru promovarea democrației în zona Mării Mediterane, ;
   (i) să se asigure că FED oferă valoare adăugată prin completarea și nu prin suprapunerea sau limitarea activităților instrumentelor de finanțare existente, în special IEDDO și IdS; să ia act de faptul că FED ar putea lansa proiecte care ar putea fi continuate ulterior de IEDDO sau de instrumente geografice, creând o interfață de programare, astfel încât să asigure coerența și sustenabilitatea pe termen lung;
   (j) să definească o metodologie precisă care să permită evitarea suprapunerilor între instrumentele financiare, a complexității structurilor comunitare și parlamentare (OPPD, ECG etc.) care activează în domeniul drepturilor omului și FED înainte de începerea proiectului;
   (k) să se asigure că, la nivelul planificării strategice, FED cooperează cu alte instrumente și structuri ale UEactive în domeniul drepturilor omului și al democrației, în special IEDDO, IdS, CSC și instrumentele geografice; să asigure o gestionare financiară transparentă și solidă și costuri de administrare și tranzacționare scăzute; să țină seama de importanța metodei comunitare, Comisia fiind invitată să examineze cât de curând posibil modul în care instrumentele UE ar putea să ofere în viitor mecanisme de reacție mai rapide, precum și modalitatea și momentul în care ar putea fi creat un fond fiduciar al UE, în cazul în care se stabilește temeiul juridic adecvat în noul Regulament financiar; să se asigure că finanțarea FED, în situația în care beneficiază de o contribuție din partea bugetului UE, nu va afecta resursele deja limitate ale IEDDO;
   (l) să ofere FED capacitatea de a acționa în trei stadii: pretranziție, tranziție și posttranziție, și să demareze proiecte și idei și soluții inovatoare la nivelul de bază, care, până în prezent, nu au putut fi susținute de UE din cauza constrângerilor procedurale ori pentru atenuarea riscurilor; să modeleze FED, în plus, astfel încât acesta să fie mai puțin circumspect în fața riscurilor, respectând totodată Regulamentul financiar al UE;
   (m) să solicite să se asigure imparțialitatea misiunilor de observare a alegerilor din cadrul UE, considerând, prin urmare, că FED nu ar trebui să le includă în activitățile sale de promovare a democrației;
   (n) să se orienteze, în primele stadii ale finanțării dintr-o țară anume, spre un grup larg de posibili beneficiari, inclusiv principalii actori politici în favoarea democrației (de exemplu, personalități politice în curs de afirmare, mișcări populare și ONG-uri neînregistrate și sindicate), grupuri de supraveghere împotriva abuzurilor, persoanele care denunță abuzuri, activiști politici individuali, personalități din mediul cultural, noi actori media (bloggeri și alții), organizații pentru drepturile minorităților și grupuri de reflecție, pentru a permite FED să sprijine o gamă largă de actori locali care militează pentru reforme democratice; să ofere sprijin actorilor și mișcărilor politice menționate anterior într-o manieră pluralistă;
   (o) să se asigure că FED acordă o atenție specială participării femeilor în procesul de reforme democratice, prin sprijinirea organizațiilor femeilor și a proiectelor derulate în domenii sensibile sub aspectul genului, cum ar fi combaterea violenței, crearea de locuri de muncă și participarea politică, extinderea accesului egal la justiție și educație pentru femei și fete și prevenirea sau oprirea încălcărilor existente ale drepturilor femeilor;
   (p) să considere esențial ca FED să ofere un sprijin pluripartit asociațiilor din țările în tranziție, având în vedere rolul esențial al acestora în procesul democrației, astfel încât să contribuie la realizarea consensului la nivel național;
   (q) să-i permită FED să acorde granturi beneficiarilor în mod direct și nediscriminatoriu și în cooperare cu delegațiile UE din zonă și, eventual, prin intermediul unor fundații politice și al unor ONG-uri care au obținut rezultate pozitive în activități de sprijinire a democrației; să se asigure, mai ales la început, că reatribuirea funcționează ca un mecanism eficient, permițându-i FED să lucreze cu partenerii locali care posedă cunoștințele și infrastructurile locale necesare și se bucură de încrederea populației locale; să ia act de faptul că reatribuirea, în măsura în care respectă pluralitatea politică la nivelul UE și se efectuează prin intermediul unor donatori centrali, ar reduce atât sarcina administrativă a FED, cât și posibilele riscuri;
   (r) să organizeze FED ca o structură administrativă simplă, flexibilă și eficientă, cu sediul în Bruxelles, dotată cu mecanisme simple de acordare a granturilor; solicitanții nu trebuie să fie supuși unor proceduri greoaie de atribuire; cofinanțarea de către beneficiari nu ar trebui să fie o condiție preliminară pentru finanțare; acordarea granturilor ar trebui să fie condiționată de respectarea unor criterii clare și stricte, iar lista beneficiarilor ar trebui să fie publică, cu excepția cazului în care periclitează securitatea acestora; ar trebui puse în aplicare măsuri de protecție adecvate pentru a preveni frauda și deturnarea de fonduri;
   (s) să integreze în FED canale adecvate pentru cooperarea și coordonarea structurată cu actorii implicați aflați la Bruxelles sau la fața locului; să se asigure că între viitorul comitet executiv și personalul FED și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), Comisie și Parlament există o strânsă cooperare și consultare privind strategiile, obiectivele și inițiativele respectivelor instrumente ale UE, precum și un dialog structurat cu delegațiile UE și ambasadele locale ale statelor membre;
   (t) să se asigure că FED are legături solide cu grupurile de beneficiari și le consultă în mod regulat, fără a avea însă birouri regionale, ci bazându-se în schimb pe delegațiile UE și pe organizațiile locale sau pe experți și profesioniști independenți care au făcut obiectul unor verificări amănunțite pentru a se asigura că nu există niciun fel de legături cu organizații criminale sau teroriste;
   (u) să se asigure că UE poate exercita o influență politică proporțională cu contribuția sa bugetară; să creeze o structură de guvernare simplă, transparentă și reprezentativă din punct de vedere politic, cu o proporție echilibrată și eficientă din punctul de vedere al costurilor de reprezentanți ai statelor membre și ai instituțiilor UE, inclusiv ai Parlamentului, și de experți și profesioniști independenți; să găsească un echilibru clar între autonomia și independența FED și responsabilitatea acestuia față de fondatorii săi și să asigure gradul cel mai înalt posibil de integritate financiară a propriilor conturi, având grijă mai ales ca fondurile să nu fie irosite din cauza corupției și să nu fie alocate vreunei persoane sau entități care deține vreo legătură, de orice natură, cu organizații criminale sau teroriste;
   (v) să se asigure că este instituit un sistem adecvat de monitorizare, care să evalueze eficacitatea finanțărilor oferite;
   (w) să considere totuși că ar trebui să se acorde prioritate instituirii FED ca instrument de finanțare extern al UE în cadrul instituțional al Uniunii Europene, astfel încât să garanteze că Parlamentul își poate exercita în mod corespunzător competențele legislativă și bugetară cu privire la contribuția UE și la activitățile de programare;
   (x) să garanteze că contribuția UE la bugetul FED se face în deplină conformitate cu principiile bunelor practici financiare și este administrată de către un personal instruit în ceea ce privește aplicarea Regulamentului financiar în relație cu bugetul UE, precum și că Parlamentul își poate exercita controlul legislativ și bugetar deplin, inclusiv posibila monitorizare și supraveghere de către autoritatea bugetară a modului de utilizare a acestei finanțări;
   (y) să garanteze că Parlamentul poate efectua o activitate de supervizare politică generală a activităților și programelor FED și să se asigure că punerea în aplicare a măsurilor acestuia este atent monitorizată și evaluată de către o parte terță independentă, asigurând, printre altele, că Parlamentul este informat în mod constant cu privire la rapoartele anuale ale FED; să acorde spațiu suficient Parlamentului pentru a-i permite acestuia să-și aducă propria contribuție în etapa de programare, să stabilească prioritățile și liniile de acțiune strategice și să împărtășească puterea sa creativă și experiențele din partea statelor membre în ceea ce privește tranziția, pentru a sprijini procesele de democratizare dincolo de frontierele Europei;
   (z) să se asigure că Parlamentul este implicat și consultat pe parcursul întregului proces de activare și punere în aplicare a FED, printre altele, printr-o selecție echilibrată, din punct de vedere politic, a deputaților în PE pentru consiliul său de administrație și comitetul executiv; să revizuiască alcătuirea consiliului de administrație pentru a asigura că statele membre sunt reprezentante prin intermediul acestuia, precum și să intensifice participarea Parlamentului European în consiliul de administrație al acestui instrument pentru a garanta o influență adecvată, în concordanță cu responsabilitatea Parlamentului în calitate de componentă a autorității bugetare a UE; să permită Parlamentului să-și aducă contribuția, într-un mod semnificativ și sistematic, la definirea orientărilor politice și strategice, a priorităților, a rezultatelor așteptate și a alocărilor financiare globale, care stau la baza activităților fondului;
   (aa) să urmărească îndeaproape impactul, performanțele și valoarea adăugată ale FED în raport cu instrumentele UE, precum și sustenabilitatea acțiunilor finanțate; să formuleze concluziile adecvate și, dacă este necesar, să ajusteze dimensiunea, structura, mecanismele de finanțare și responsabilitatea executivă în consecință; să asigure că rezultatele acestor evaluări sunt transmise Parlamentului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, spre informare, Comisiei, precum și statelor membre.

(1) Texte adoptate, P7_TA(2011)0334.
(2) Texte adoptate, P7_TA(2011)0576.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0153.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2011)0154.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2010)0489.
(6) JO C 131 E, 5.6.2003, p. 147.
(7) JO L 386, 29.12.2006, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate