Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2186(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0058/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0058/2012

Συζήτηση :

PV 29/03/2012 - 4
CRE 29/03/2012 - 4

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2012 - 9.16
CRE 29/03/2012 - 9.16
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0119

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 433kWORD 155k
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012 - Βρυξέλλες
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια Έκθεση 2010
P7_TA(2012)0119A7-0058/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) - Ετήσια Έκθεση 2010 (2011/2186(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2010 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 175, 208-209, 271, 308-309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πρωτόκολλο αριθ. 5 περί του καταστατικού της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/EΚ και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2009/78/EΚ της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για έργα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 633/2009/ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 10ης Μαΐου 2011 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του όγδοου, του ένατου και του δέκατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για το οικονομικό έτος 2009(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την ετήσια έκθεση 2009 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων(2),

–  έχοντας υπόψη το εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο 2011-2013 της ΕΤΕπ, όπως εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιό της στις 14 Δεκεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2010 της ελεγκτικής επιτροπής της ΕΤΕπ προς το συμβούλιο των διοικητών της 6ης Απριλίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τη χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση: συστάσεις για τα ενδεικνυόμενα μέτρα και πρωτοβουλίες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 και το άρθρο 119 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0058/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης και ότι ο κύριος στόχος της είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και στη μείωση των αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ των διάφορων περιφερειών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εστιάζονται σε έξι προτεραιότητες: εξασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και σύγκλισης· υλοποίηση της οικονομίας της γνώσης· ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών· υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)· προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και προώθηση των βιώσιμων κοινοτήτων· και υποστήριξη της αειφόρου, ανταγωνιστικής και ασφαλούς ενέργειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ εξακολουθεί να είναι η «Ευρωπαϊκή Τράπεζα» και αποτελεί το όργανο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκταμίευση δανείων του ομίλου της ΕΤΕπ στην ΕΕ έφτασε τα 52 δισεκατομμύρια EUR το 2010·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δραστηριότητες της ΕΤΕπ αναλαμβάνονται κυρίως για να στηριχθούν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εξωτερικής δράσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκταμίευση δανείων από τον όμιλο της ΕΤΕπ εκτός της ΕΕ έφτασε τα 6 δισεκατομμύρια EUR το 2010·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της, μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΤΕπ μπορεί να χορηγεί δάνεια και εγγυήσεις που ισούνται με δυόμισι φορές το αναληφθέν κεφάλαιο και τα αποθεματικά της, τις μη διατεθείσες προβλέψεις και το πλεόνασμα εκμετάλλευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και της κρίσης του δημόσιου χρέους πέρα από το 2010 και η σχετιζόμενη πιστωτική ασφυξία έχουν αυξήσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί αποστολή της ΕΤΕπ να βοηθήσει την ευρωπαϊκή οικονομία, αξιοποιώντας τόσο τις κεφαλαιαγορές όσο και τα δικά της κονδύλια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας στον βαθμό ΑΑΑ είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της Τράπεζας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεγκτική επιτροπή θεσπίστηκε ως ανεξάρτητη επιτροπή από το καταστατικό της ΕΤΕπ για να ελέγχει τους λογαριασμούς της ΕΤΕπ και να διαπιστώνει εάν οι δραστηριότητες της τράπεζας είναι σύμφωνες προς τις βέλτιστες τραπεζικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεγκτική επιτροπή, στην έκθεσή της στις 6 Απριλίου 2011, ανέφερε ότι «το 2010, η ελεγκτική επιτροπή έλαβε την προσδοκόμενη υποστήριξη από την Τράπεζα ώστε να μπορεί να ασκήσει δεόντως τα καθήκοντά της'·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως επενδύσεις στις υποδομές, πράσινες τεχνολογίες, καινοτομία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αειφόρος ανάπτυξη θα πρέπει εκτός των άλλων να διασφαλιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την ανακατανομή αναξιοποίητων πιστώσεων πληρωμών του προϋπολογισμού της ΕΕ σε κοινά προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση και μέσα από τη μόχλευση δανείων από την ΕΤΕπ και τη διαμόρφωση μιας υγιούς αγοράς ομολόγων έργων·

Πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για το 2010

1.  χαιρετίζει την ετήσια έκθεση 2010 και ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει τις δραστηριότητές της για τη στήριξη της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενθάρρυνση της οικονομικής μεγέθυνσης, την ενίσχυση της απασχόλησης και την προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, με απόδοση ιδιαίτερης βαρύτητας σε έργα για λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· υποστηρίζει την πρόθεση της Τράπεζας να στοχεύσει σε δράσεις η χρηματοδότηση των οποίων είναι πιθανό να ασκήσει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη· επισημαίνει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να χρησιμοποιεί τους πόρους και τα μέσα της κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο προκειμένου να καταπολεμήσει την πραγματική χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

2.  επισημαίνει ότι ο όμιλος ΕΤΕπ(6) πρέπει να συνεχίσει να υποβάλλει κατ' έτος έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες δανεισμού στις οποίες προβαίνει εντός της ΕΕ, όσον αφορά την προώθηση των στόχων της Ένωσης και την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020, και εκτός της ΕΕ, όσον αφορά την εντολή της και τη συνολική συνοχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· είναι της γνώμης ότι η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) πρέπει επίσης να επικεντρώνουν τη δράση τους στην ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας τους στις τρίτες χώρες, ώστε να τονώνουν τα αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους και να αποφεύγουν τις αλληλεπικαλύψεις στο έργο τους(7), διασφαλίζοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων τους· υπενθυμίζει επίσης ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι είναι καιρός να εξετάσουν τον εξορθολογισμό του συστήματος των ευρωπαϊκών δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, χωρίς να αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο·

3.  τονίζει ότι ο όμιλος της ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω ετήσιων εκθέσεων για την πορεία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων του που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως εστιάζοντας στη χρηματοδότηση εντός της ΕΕ και στην εξωτερική χρηματοδότηση· καλεί την τράπεζα να καταστήσει την ετήσια έκθεσή της εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή από το ευρύ κοινό·

4.  χαιρετίζει το εγκεκριμένο εταιρικό επιχειρησιακό σχέδιο 2011-2013, το οποίο ορίζει τους τρεις βασικούς άξονες δραστηριοποίησης της Τράπεζας στα επόμενα έτη: υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στήριξη της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

5.  στηρίζει την Τράπεζα στη δέσμευσή της για εστίαση στο «τρίγωνο της γνώσης», στο οποίο συνδέονται η παιδεία, η έρευνα και ανάπτυξη και οι καινοτομίες·

6.  συστήνει στην ΕΤΕπ να δημοσιεύει στον ιστότοπό της, μαζί με τις δικές της εκθέσεις, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις, καθώς και τις γραπτές ερωτήσεις των ευρωβουλευτών με τις απαντήσεις που δίνει η ΕΤΕπ·

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ στην ΕΕ

7.  αναγνωρίζει τον αυξημένο όγκο των δανείων διαρθρωτικών προγραμμάτων (ΔΔΠ) υπό το πρίσμα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εν λόγω δάνεια στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη παρέχοντας στήριξη στις επενδύσεις του δημόσιου σε ορισμένα κράτη μέλη· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει να προσφέρει παρόμοια μέσα όχι μόνο στις χώρες που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες, αλλά και για να προάγει σθεναρά τη σύγκλιση σε περιοχές και χώρες που επιδεικνύουν καλή δημοσιονομική πειθαρχία·

8.  τονίζει ότι από πλευράς όγκου δανειοδότησης, για το 2010, το ποσοστό των έργων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) έφτασε το 32 % της δανειοδότησης του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών από την ΕΤΕπ· χαιρετίζει τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεχνογνωσίας σε θέματα ΣΔΙΤ με ένα δίκτυο μελών στα οποία συμπεριλαμβάνονται, πέραν της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 30 χώρες της ΕΕ και άλλες συνδεδεμένες χώρες, καθώς και πολλές περιφέρειες·

9.  καλεί την ΕΤΕπ να ενθαρρύνει τη δημοσίευση των υποχρεώσεων σωρευτικών δημόσιων πληρωμών ΣΔΙΤ, όσον αφορά τα έργα ΣΔΙΤ που χρηματοδοτούνται, συνοδεία στοιχείων σχετικά με την προέλευση των μελλοντικών πληρωμών·

10.  προτρέπει την ΕΤΕπ να δημοσιεύει έναν ετήσιο κατάλογο όλων των τελικών δικαιούχων δανείων και άλλων χρηματοδοτικών μέσων κατά τον ίδιο τρόπο που η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει έναν τέτοιου είδους κατάλογο των τελικών δικαιούχων κονδυλίων της ΕΕ·

11.  καλεί επιτακτικά την ΕΤΕπ να αυξήσει τη στήριξή της στα δίκτυα υποδομών σε νέα κράτη μέλη, η οποία βρίσκεται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με αυτήν που παρέχεται στα κράτη μέλη της ΕΕ-15· ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική συμμετοχή στα δίκτυα υποδομών των συνοριακών διασυνδέσεων των κρατών μελών·

12.  υποστηρίζει εν γένει τη συνεργασία μεταξύ ΕΤΕπ και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», να δοθεί ώθηση στην εκκίνηση της οικονομίας που έχει πληγεί από την κρίση και να καλυφθούν οι ανάγκες της δράσης για το κλίμα· αναγνωρίζει τη θετική πρότερη εμπειρία από τη χρησιμοποίηση ανάλογων χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών επιχορηγήσεων και δανειοδοτήσεων και των μηχανισμών επιμερισμού των κινδύνων·

13.  στηρίζει ειδικότερα τον μηχανισμό χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων (RSFF), ο οποίος αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, ο οποίος προορίζεται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων όπου ο βαθμός κινδύνου, αλλά και οι αποδόσεις υπερβαίνουν το μέσο όρο. Στο πλαίσιο υλοποίησης του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη (PCRD), εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι οι δανειακές συμβάσεις που υπεγράφησαν το 2010 στο πλαίσιο του RSFF ανήλθαν σε μόλις 1,8 δισ. EUR, σημειώνοντας μείωση κατά 1 δισ. EUR έναντι του 2009· θεωρεί ότι δεν επαρκεί η εξήγηση που δόθηκε από την ΕΤΕπ στην έκθεσή της του 2010 σχετικά με την εν λόγω μείωση, όπου δήλωνε ότι υπήρξε μια χαλάρωση της πιστωτικής στενότητας για τις επιχειρήσεις που είχαν στραφεί στην ΕΤΕπ κατά την περίοδο της έντονης κρίσης, και ζητεί συμπληρωματικές εξηγήσεις εκ μέρους της ΕΤΕπ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής·

14.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της ΕΤΕπ και ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ να οριστικοποιήσουν μια συνολική χρηματοδοτική και διοικητική συμφωνία-πλαίσιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2012, λαμβανομένης υπόψη της αναμενόμενης διεύρυνσης των καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό τη διαχείριση του ομίλου της ΕΤΕπ· αναμένει από την ΕΤΕπ να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση απολογισμού σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012·

Υποστήριξη της ΕΤΕπ στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επίτευξη του στόχου των 30 δισ. EUR, ένα ολόκληρο έτος πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο, για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως είχε αποφασιστεί από το Συμβούλιο ECOFIN τον Δεκέμβριο του 2008· στηρίζει το νέο προϊόν δανειοδότησης για τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και επισημαίνει τον καταλυτικό ρόλο για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομικής ανάκαμψης· ζητεί από την ΕΤΕπ να αξιολογεί τις ΜΜΕ και άλλους δικαιούχους, κατά περίπτωση, με σκοπό να διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των έργων·

16.  επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διατυπώσει στο παρελθόν συστάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας κατά την επιλογή χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών της ΕΤΕπ και τον τρόπο με τον οποίο διατίθενται τα «συνολικά δάνεια» και επιμένει στην ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να υλοποιηθούν οι εν λόγω συστάσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφέστερες προϋποθέσεις και αυστηρότερα κριτήρια αποτελεσματικότητας της δανειοδότησης· παροτρύνει την ΕΤΕπ να επεξεργαστεί χωρίς καθυστέρηση νέα, συνεκτικά και αποτελεσματικά μέσα με στόχο τη βελτιωμένη επίβλεψη των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών που συνεργάζονται με την ΕΤΕπ για τη στήριξη των ΜΜΕ στην Ευρώπη πριν από τα τέλη του 2012·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΤΕπ να παραθέτει τακτικά σε εκθέσεις τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, συμπεριλαμβανομένων συνολικών δεδομένων των τελικών δικαιούχων και συνοπτικών εκθέσεων αναφορικά με την παρακολούθηση και την υλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων· ζητεί την επισήμανση και την επεξήγηση των αποκλίσεων από τους στόχους, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με την ευθύνη που πρέπει να αποδοθεί για τις εν λόγω αποκλίσεις· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την έλλειψη σαφών σημείων αναφοράς και ποσοστών διείσδυσης, εξαιτίας των οποίων η αποτελεσματικότητα των δανείων παραμένει ασαφής·

18.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι 115 000 ΜΜΕ έλαβαν τη στήριξη του ομίλου ΕΤΕπ και τη συνεισφορά ΕΤΕπ ύψους 10,0 δισ. EUR για τα πιστωτικά όρια δανειοδότησης σε ΜΜΕ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) χορήγησε στις ΜΜΕ εγγυήσεις και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών συνολικού ύψους 2,8 δισ. EUR το 2010· ενθαρρύνει τις προσπάθειες της ΕΤΕπ να εξασφαλίσει μεγαλύτερη στήριξη για τις ΜΜΕ·

19.  επικροτεί την απόφαση βάσει της οποίας η ΕΤΕπ συμμετείχε μαζί με την ΕΤΑΑ και τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο κοινό σχέδιο δράσης των διεθνών οργανισμών για την εντατικοποίηση της στήριξης σε ΜΜΕ της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την περίοδο 2009-2010· σημειώνει ότι, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της βάσει του συγκεκριμένου προγράμματος (το οποίο διπλασίασε τους διαθέσιμους κατά κανόνα πόρους για τις ΜΜΕ στην περιοχή), η ΕΤΕπ πέτυχε τον στόχο της πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο και σημείωσε αύξηση της τάξεως του 25 % – που αντιστοιχεί σε 14 δισ. EUR – στις πιστωτικές της δραστηριότητες στο τέλος του 2010· καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τράπεζες στη συγκεκριμένη περιοχή όσον αφορά τη στήριξη των ΜΜΕ·

20.  χαιρετίζει το μέσο μικροχρηματοδότησης ευρωπαϊκής προόδου, το οποίο δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ· υπογραμμίζει την ανάγκη δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει το εν λόγω μέσο μέχρι σήμερα· ζητεί να θεσπιστούν και να κοινοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια επιλογής των διαμεσολαβητών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 4/2011 σχετικά με τον έλεγχο του μηχανισμού εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ· εκφράζει την ανησυχία του για τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα ανεπαρκή αρχεία που παρέχει ο μηχανισμός που αιτιολογούν τις παραμέτρους συμφωνίας μεταξύ της ΕΤΕπ και των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, τους ασαφείς δείκτες επιδόσεων και την απουσία τιμών-στόχων για τους δείκτες· καλεί τον όμιλο ΕΤΕπ να αποκαταστήσει τις εν λόγω ελλείψεις χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

22.  καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση για την πρόοδο που σημειώνει σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων του ΕΕΣ·

23.  υπογραμμίζει τον σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει το ΕΤΑΕ στη στήριξη των ΜΜΕ· τονίζει ότι το ΕΤΑΕ θα πρέπει να συνεχίσει την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την εγγυοδοσία των συναλλαγών των ΜΜΕ· ενθαρρύνει το ΕΤΑΕ να συνεχίσει τις προσπάθειες στήριξης για την ανάκαμψη της αγοράς τιτλοποιήσεων των ΜΜΕ, η οποία εξακολουθεί να είναι ασθενής·

Δραστηριότητες της ΕΤΕπ εκτός ΕΕ

24.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η εγγύηση της ΕΕ που χορηγήθηκε στην ΕΤΕπ για το διάστημα 2007-2013 για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για έργα εκτός της ΕΕ εμπίπτει αδιαμφισβήτητα στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου(8)·

25.  καλεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια ειδική έκθεση σχετικά με τις χρηματοδοτικές πράξεις που υλοποιήθηκαν βάσει της εν λόγω απόφασης, μαζί με μια εκτίμηση επιπτώσεων που είχαν σε επίπεδο έργου, τομέα, χώρας και περιφέρειας, η οποία υποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεισφοράς της ΕΤΕπ στους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

26.  υποστηρίζει ότι ο μηχανισμός εγγυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται από την εξωτερική εντολή έχει υψηλή προστιθέμενη αξία και επιρροή· παρά ταύτα, ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να επιδιώξει μηχανισμούς ιδίου κινδύνου, όποτε αυτό είναι δυνατό, διασφαλίζοντας παράλληλα, ενώ διατηρεί τον βαθμό αξιολόγησης AAA της ΕΤΕπ, τον αποτελεσματικό συντονισμό των δραστηριοτήτων υποβοήθησης που έχουν αναλάβει να διεκπεραιώσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΤΕπ και άλλοι διεθνείς και τοπικοί εταίροι προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή και η συμπληρωματικότητα των δράσεων·

27.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) πρέπει να επικεντρώσουν τη δράση τους στην ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας και του συντονισμού τους στα τρίτα κράτη για να τονώνουν τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει εκάστη και να αποφεύγουν τις αλληλεπικαλύψεις στις δραστηριότητές τους(9)·

28.  καλεί την ΕΤΕπ να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις χρηματοδοτικές πράξεις της στην περιοχή της Μεσογείου, τις οποίες υλοποιεί με τη στήριξη της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης, προκειμένου να δείξει τον αναπτυξιακό αντίκτυπο της από μέρους της δανειοδότησης, αλλά και να διαβιβάσει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από το τέλος του 2012·

29.  επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζει η χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ στα έργα συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), κυρίως εντός της ΕΕ, και αναφέρει την πρόθεση της ΕΤΕπ να διερευνήσει τη δυνατότητα υλοποίησης ΣΔΙΤ στις χώρες της Μεσογείου·

30.  ζητεί από την ΕΤΕπ να υποβάλει, σε συνεργασία με την Επιτροπή, επειγόντως και διεξάγοντας στενό διάλογο με τις χώρες προορισμού, πρόταση σε σχέση με έναν πιο αποτελεσματικό τραπεζικό φορέα από τον ευρωμεσογειακό φορέα επενδύσεων και εταιρικής σχέσης (FEMIP), ο οποίος να προσφέρει εγγυήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η ΕΤΕπ στις χώρες της Μεσογείου, στον τομέα των ΜΜΕ, των μικροπιστώσεων κ.λπ.·

31.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα σχέδια των ΣΔΙΤ, όπως για παράδειγμα κακή σχέση ποιότητας-τιμής και δημόσιο χρέος εν μέρει εκτός ισολογισμού· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να λάβει υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται στην εσωτερική της έκθεση «Ανασκόπηση συμπερασμάτων από περατωθέντα έργα ΣΔΙΤ που χρηματοδότησε η ΕΤΕπ», ιδίως προβαίνοντας στις εξής ενέργειες:

   α) υιοθέτηση σαφέστερων ορισμών, ποιότητας και συνέπειας δεδομένων από την ΕΤΕπ όσον αφορά τα έργα ΣΔΙΤ
   β) διάδοση των συναχθέντων συμπερασμάτων προτεραιότητας σε εν δυνάμει δημόσιους αναδόχους
   γ) δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας ΣΔΙΤ μέσα στους κόλπους της ΕΤΕπ, η οποία θα διαχειρίζεται τα θέματα πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων έργου μέσα από μια κοινή, εξειδικευμένη ομάδα·

32.  ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να περιορίσει την τυχόν στήριξη που χορηγείται σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές εκτός ΕΕ μόνο σε τοπικά ιδρύματα τα οποία δεν διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σε υπεράκτια χρηματοπιστωτικά κέντρα, είναι ουσιαστικά τοπικής ιδιοκτησίας και είναι εξοπλισμένα για να υλοποιήσουν μια φιλοαναπτυξιακή προσέγγιση υποστηρίζοντας την ιδιαιτερότητα των τοπικών ΜΜΕ κάθε χώρας· ζητεί από την ΕΤΕπ να υποβάλει έκθεση για την υλοποίηση αυτής της σύστασης το 2012·

33.  χαιρετίζει την ενδιάμεση ανασκόπηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ για το διάστημα 2007-2013 «Έκθεση και συστάσεις της επιτροπής »σοφών'«, του Φεβρουαρίου του 2010·

34.  Χαιρετίζει την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1080/2011/EΕ σχετικά με τη χορήγηση εγγύησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για σχέδια εκτός της ΕΕ· τονίζει ότι η εξωτερική εντολή της ΕΤΕ πρέπει να είναι συνεπής με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναφέρει ότι η μείωση και εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

35.  εκφράζει ανησυχία για την έλλειψη επαρκών πληροφοριών όσον αφορά τα αποτελέσματα των δράσεων εξωτερικής πολιτικής· επισημαίνει την απουσία απαιτήσεων που να επιβάλλουν στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές την αποστολή εκ των υστέρων αποτελεσμάτων αναφορικά με μεμονωμένες δράσεις τους· ζητεί, συνεπώς, από την τράπεζα να καταστήσει τους εν λόγω αυτούς απολογισμούς υποχρεωτικούς· ωστόσο, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες διατάξεις σχετικά με την υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1080/2011/ΕΕ·

36.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα της ΕΤΕ εκτός της ΕΕ έχει αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο σε χώρες μεσαίου εισοδήματος, με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους, ιδίως για τα αρχικά στάδια και την παρακολούθηση έργων, καθώς και με περιορισμένη τοπική παρουσία συγκριτικά με το επίπεδο και την πολυπλοκότητα των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται εκτός ΕΕ·

37.  συνιστά την ενίσχυση της παρακολούθησης των έργων τόσο κατά την υλοποίηση όσο και κατά την ολοκλήρωσή τους·

38.  επισημαίνει ότι εκ του συνολικού όγκου δανείων ύψους 72 δισ. EUR που συνομολόγησε η ΕΤΕ το 2010, δάνεισε 8,511 δισ. EUR σε αναπτυσσόμενες χώρες (από τα οποία 1,2 δισ. στην Ασία και τη Λατινική Αμερική (ΑΛΑ), 1 δισ. EUR στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) (973 εκατ.) και στη Νότιο Αφρική (50 εκατ.), 2,55 δισ. EUR στις χώρες της Μεσογείου και 328 εκατ. EUR στις χώρες της Κεντρικής Ασίας), συμπεριλαμβανομένων 657 εκατ. EUR για έργα στους τομείς της υδροδότησης, της αποχέτευσης, της υγείας και της εκπαίδευσης·

39.  επισημαίνει ότι η ανεξάρτητη αξιολόγηση της εξωτερικής εντολής της ΕΤΕπ δείχνει ότι οι προσπάθειες της ΕΤΕπ για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου και τη διασφάλιση της τοπικής παρουσίας και της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς, ενώ η ικανότητα της ΕΤΕπ να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της εντολής για θέματα ανάπτυξης είναι μόνο έμμεση·

40.  υπενθυμίζει ότι η έμφαση στην ανάπτυξη που στηρίζεται στο ΑΕγχΠ δεν οδηγεί αυτομάτως σε βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, ούτε και σε μείωση των ανισοτήτων· συνεπώς θεωρεί ότι επιβάλλεται η επαρκής χρηματοδότηση υπό ευνοϊκούς όρους και η επάρκεια σε ανθρώπινους πόρους προκειμένου να δοθεί στην ΕΤΕπ η δυνατότητα πιο αποτελεσματικής στήριξης των στόχων αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

41.  καλεί την ΕΤΕπ να στηρίξει ενεργά τα έργα που έχουν ως στόχο τη χρηματοοικονομική ένταξη, ήτοι διευκολύνοντας την ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως δάνεια και συστήματα αποταμίευσης και ασφάλισης, παραδείγματος χάριν με τη στήριξη ιδρυμάτων μικροχρηματοδότησης·

42.  ζητεί τον ορισμό «δεικτών επιδόσεων» για την καλύτερη παρακολούθηση της προστιθέμενης αξίας και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ενίσχυση της κατάλληλης εξειδίκευσης του προσωπικού σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και σε θέματα κοινωνικού χαρακτήρα και φύλου·

43.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις της ΕΤΕπ και την πολιτική που ανάπτυξε σχετικά με τις μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας· ωστόσο, εκφράζει ανησυχία σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας σε θέματα φορολογικής διακυβέρνησης κατά τη χορήγηση και παρακολούθηση «συνολικών δανείων'· υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να διασφαλίζει ότι οι αποδέκτες των δανείων της δεν προσφεύγουν σε φορολογικούς παραδείσους ή δεν μετέρχονται άλλων επιζήμιων φορολογικών πρακτικών, όπως η καταχρηστική ενδοομιλική τιμολόγηση, η οποία δύναται να οδηγήσει σε φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την ΕΤΕΠ να απαιτεί από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές τη δημοσίευση κάθε χρήσης των συνολικών δανείων που τους χορηγούνται, συμπεριλαμβανομένης μιας έκθεσης των δραστηριοτήτων τους ανά χώρα όπου επιχειρούν·

44.  εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η ΕΤΕΠ δεν δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις σε τοπικές εταιρείες που εδρεύουν στις χώρες ΑΚΕ· θεωρεί ότι η παρακολούθηση των συνολικών δανείων ή δανείων υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) θα πρέπει να βελτιωθεί για να διασφαλιστεί ότι οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί εφαρμόζουν ορθά τις απαιτήσεις της ΕΤΕ, για να διασφαλιστεί η υποχρέωση λογοδοσίας, η διαφάνεια και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στη χρήση κονδυλίων που χορηγούνται σε τοπικές ΜΜΕ· υποστηρίζει ότι πρέπει να αποσαφηνίζεται ο ορισμός των ΜΜΕ που χρησιμοποιείται σε κάθε εξωτερική περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση των εκάστοτε τοπικών οικονομιών·

45.  ζητεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ/τα συμφωνηθέντα διεθνή πρότυπα για το περιβάλλον και τις κοινωνικές πολιτικές να αποτελεί συστηματική προϋπόθεση για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΤΕ, ενώ εταιρείες ή επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις εν λόγω αρχές και / ή δηλώνουν ως έδρα τους φορολογικούς παραδείσους ουσιαστικά να αποκλείονται.

46.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία σύναψης Μνημονίου Συμφωνίας για τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ΕΤΕ· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει την ανάγκη για ενεργή συμμετοχή του Κοινοβουλίου και για διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τη συγκρότηση μιας «Ενωσιακής πλατφόρμας εξωτερικής συνεργασίας και ανάπτυξης'·

47.  επισημαίνει τη σημασία της βελτίωσης και της βελτιστοποίησης των χρηματοδοτικών πράξεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πλαίσιο στήριξης της εξωτερικής συνεργασίας· υποστηρίζει την πρόταση των «σοφών» περί ενοποίησης όλων των εξωτερικών δραστηριοτήτων σε μια ξεχωριστή οντότητα για την επίτευξη μιας πιο εστιασμένης διαχείρισης· υπενθυμίζει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί εξέτασης πιθανών επιλογών για την ίδρυση της «Πλατφόρμας ΕΕ για την αναπτυξιακή συνεργασία'·

48.  συνιστά τον εκσυγχρονισμό των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, διατηρώντας την κύρια εστίασή της ως της «Ευρωπαϊκής Τράπεζας'·

49.  στο πλαίσιο των παρεμβάσεων εκτός Ένωσης, ζητεί από την ΕΤΕπ να δράσει μόνο εφόσον έχει διασφαλίσει ότι οι κανόνες εμπορίου μεταξύ του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παρέμβαση και της Ένωσης εμφορούνται από την αρχή της αμοιβαιότητας κατά την εφαρμογή των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και υγειονομικών προτύπων·

Μηχανισμοί διαχείρισης και ελέγχου της ΕΤΕπ

50.  υπενθυμίζει την αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος προληπτικής εποπτείας, δυνάμει του οποίου η ΕΤΕπ θα υπόκειται στους ίδιους κανόνες προληπτικής εποπτείας που θα ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα· ο εν λόγω προληπτικός έλεγχος θα εποπτεύει την ποιότητα της χρηματοπιστωτικής κατάστασης της ΕΤΕπ και θα διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματά της προκύπτουν από ακριβείς μετρήσεις, καθώς και ότι τηρούνται οι κανόνες ορθής επαγγελματικής πρακτικής· υπενθυμίζει την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπαχθεί η ΕΤΕπ σε προληπτική ρυθμιστική εποπτεία·

51.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει στο Κοινοβούλιο μια νομική ανάλυση των πιθανών επιλογών προληπτικής εποπτείας της ΕΤΕπ· αναγνωρίζει την ύπαρξη θεσμικών δυσκολιών σε σχέση με τον πιθανό ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην προληπτική εποπτεία της ΕΤΕπ· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, όλα τα πιθανά ενδεχόμενα της προληπτικής εποπτείας της ΕΤΕπ·

52.  προτείνει τη διενέργεια του εν λόγω ρυθμιστικού ελέγχου από:

   i) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του άρθρου 127 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, ή·
   ii) σε διαφορετική περίπτωση και βάσει εκουσίου διαβήματος της ΕΤΕπ, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών με ή χωρίς τη συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, ή από ανεξάρτητο ελεγκτή·

53.  προτρέπει στον όμιλο της ΕΤΕπ να συνεχίσει, παρά ταύτα, να υλοποιεί αυτόνομα τις βέλτιστες πρακτικές συνετής τραπεζικής δραστηριότητας για να διατηρεί την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση του και να συμβάλλει στην αύξηση της πραγματικής οικονομίας· ως εκ τούτου, ζητεί να υποβληθεί η ΕΤΕπ σε προσομοίωση ακραίων καταστάσεων προκειμένου να επαληθευτεί η ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου της·

54.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΤΕπ οικειοθελώς συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις της συμφωνίας Βασιλεία II και παροτρύνει την ΕΤΕπ να συμμορφωθεί επίσης προς τις μελλοντικές υποχρεώσεις της συμφωνίας Βασιλεία III·

55.  εκφράζει βαθιά ανησυχία σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της ΕΤΕπ· καλεί μετ' επιτάσεως την ΕΤΕπ να καταρτίσει και να εφαρμόσει μια στρατηγική προκειμένου να διατηρήσει τον βαθμό αξιολόγησης ΑΑΑ που διαθέτει, ο οποίος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων της και είναι ζωτικής σημασίας για τις λειτουργίες της· επισημαίνει ότι, σε περίπτωση που δεν διατηρηθεί ο βαθμός αξιολόγησης ΑΑΑ, η Τράπεζα μπορεί να αποκλειστεί από ορισμένες κατηγορίες επενδυτών·

56.  δεδομένων των επενδυτικών αναγκών της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και της ανεπάρκειας των κεφαλαίων που παρέχουν οι αγορές, καλεί τους διοικητές της ΕΤΕπ να συγκατατεθούν σε σημαντική αύξηση του κεφαλαίου της ΕΤΕπ·

57.  επισημαίνει ότι το συνολικό επίπεδο του πιστωτικού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο δανείων της Τράπεζας έχει αυξηθεί λόγω, εν μέρει των αυξανόμενων πιέσεων όσον αφορά τη φερεγγυότητα των υπαρχόντων συμβαλλομένων, οι οποίες οφείλονται στις συνεχιζόμενες αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και, εν μέρει, του υψηλότερου πιστωτικού κινδύνου που ενέχουν οι νέες συναλλαγές· συνιστά στην ΕΤΕπ τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τυχόν επιδείνωσης του χαρτοφυλακίου δανείων που διαθέτει·

58.  επισημαίνει ότι η ΕΕ χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη, η οποία μπορεί να ενισχυθεί αποτελεσματικά μέσω επενδύσεων στην έρευνα και τεχνολογία και μέσω της ενίσχυσης της κατασκευής διευρωπαϊκών δικτύων, και ότι σε αυτό το πλαίσιο η δραστηριότητα της ΕΤΕπ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της τωρινής οικονομικής εικόνας·

59.  θεωρεί ότι, σε όλες της τις χρηματοδοτικές πράξεις της, η ΕΤΕπ οφείλει να εφαρμόζει μηχανισμούς διασφάλισης των ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, ανθρώπινων δικαιωμάτων, διαφάνειας και δημόσιων συμβάσεων· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια κατά τη χορήγηση δανείων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και να παρεμποδίσει τη χρήση φορολογικών παραδείσων, μεταβιβαστικής τιμολόγησης και φοροαποφυγής·

60.  καλεί την ΕΤΕπ να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο επισήμως και με διαφάνεια ετήσια έκθεση με ουσιαστικά δεδομένα σχετικά με την επάρκεια των κεφαλαίων της, τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της, τις μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών πράξεις της, την ανάληψη κινδύνου, τον συντελεστή μόχλευσης στη χρηματοδότησή της προς τον ιδιωτικό τομέα και τη συνεργασία ΕΤΕπ–ΕΤΑΕ·

61.  καλεί τον όμιλο ΕΤΕπ να συνεχίσει να εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές συνετής τραπεζικής, ώστε να διατηρεί την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση του και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας· ζητεί συνεπώς να εξακολουθήσει να υποβάλλεται η ΕΤΕπ σε αυστηρό προληπτικό κανονιστικό έλεγχο προκειμένου να εκτιμάται η φερεγγυότητά της, να επαληθεύεται η ποιότητα της χρηματοπιστωτικής κατάστασής της και να εξασφαλίζεται ακριβής μέτρηση των αποτελεσμάτων της και συμμόρφωση προς τους κανόνες της υγιούς επιχειρηματικής πρακτικής· θεωρεί ότι θα μπορούσε και η ΕΤΕπ να υποβληθεί σε προσομοίωση ακραίων καταστάσεων προκειμένου να εκτιμηθεί η φερεγγυότητά της·

62.  καλεί τον όμιλο ΕΤΕπ να διαθέτει από τον ιστότοπό του, εφόσον αυτό ενδείκνυται και πριν από την έγκριση έργου, πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους μακροπρόθεσμων δανείων και εγγυήσεων, τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τα κριτήρια επιλεξιμότητας έργου και τα δάνεια κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με ειδικότερη μνεία των εκταμιευθέντων ποσών, του αριθμού των χορηγηθέντων δανείων, καθώς επίσης της περιφέρειας και του κλάδου όπου διατέθηκαν· συνιστά να είναι ο ρόλος της ΕΤΕπ πιο εστιασμένος, επιλεκτικός, αποτελεσματικός και προσανατολισμένος στα αποτελέσματα· ζητεί επίσης αξιολογήσεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και μακροοικονομικού αντικτύπου των χρηματοδοτούμενων έργων·

63.  είναι της γνώμης ότι, για να προσεγγίσει τις ΜΜΕ, η ΕΤΕπ θα πρέπει ειδικότερα να αποκτήσει σχέσεις σε υψηλότερο επίπεδο με διαφανείς και αξιόπιστους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συνδεδεμένους με την τοπική οικονομία·

64.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει ότι τα δάνεια πράγματι μεταβιβάζονται στις ΜΜΕ από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς·

65.  καλεί την ΕΤΕπ να αποσαφηνίσει τη θέση της σχετικά με τα αποκαλούμενα ομόλογα έργων, τα ευρωομόλογα ή άλλους καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα που να βασίζονται σε συγχρηματοδότηση από τους προϋπολογισμούς της ΕΕ και της ΕΤΕπ· πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να καθιερώσει τα ομόλογα έργων της ΕΕ, τα οποία πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν το συντομότερο δυνατόν, κατά προτίμηση πριν από τη δημοσιονομική περίοδο 2014-2020· καλεί την ΕΤΕπ να αναλάβει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών· θεωρεί ότι η εφαρμογή της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα μπορούσε να αποτελέσει συμβάλει στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων και υποδομών στα κράτη μέλη καθώς και σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι διαδικασίες που καθορίζονται για τον σκοπό αυτό πρέπει να προβλέπονται ρητά σε ένα πλαίσιο επιλεξιμότητας έργων το οποίο να υπόκειται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία· θεωρεί ότι οι απαιτήσεις όσον αφορά τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κοινωνία, τα κοινωνικά δικαιώματα και τη διαφάνεια πρέπει να γίνονται σεβαστές σε όλα τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα·

66.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη χρηματοπιστωτική κατάσταση των κρατών μελών για να ορίσει τις υποδομές στις οποίες θα εφαρμοστεί η πιλοτική φάση των ομολόγων έργων· αυτή η πιλοτική φάση θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε έργα που διεξάγονται σε κράτη μέλη με χαμηλή ανάπτυξη και προβλήματα ρευστότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές·

67.  καλεί την ΕΤΕπ να αξιολογήσει, και κατά περίπτωση να επανεξετάσει ή να εντείνει, τις δραστηριότητές της στα κράτη της νότιας ακτής της Μεσογείου, προκειμένου να προωθήσει τις επενδύσεις σε τομείς καίριους για την οικονομική ανάπτυξη, τη λειτουργία της αγοράς, την ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και να λάβει υπόψη τη δημοκρατική διεργασία και το κράτος δικαίου στις χώρες αυτές· επισημαίνει την πρόσφατη αύξηση, κατά 1 δισ. EUR, της δανειοδοτικής εντολής της ΕΤΕπ για τις χώρες του μεσογειακού Νότου και θεωρεί ότι η ΕΤΕπ πρέπει να δημοσιοποιήσει τον αναπτυξιακό αντίκτυπο των τωρινών δραστηριοτήτων της στην περιοχή αυτή·

68.  επικροτεί τον αυξημένο ρόλο των δανείων διαρθρωτικών προγραμμάτων (ΔΔΠ) της ΕΤΕπ προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να χρηματοδοτήσουν τις συνεισφορές τους στα προγράμματα που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί μαζί με την ΕΤΕπ για να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσεις σε έργα υποδομής δεν αναβάλλονται ως αποτέλεσμα των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη·

69.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να αναλάβει τη δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση των περιοχών δικαιοδοσίας στις οποίες δραστηριοποιείται, με σκοπό να καταπολεμήσει την παράνομη διακίνηση κεφαλαίων και να εξασφαλίσει ότι δεν εμπλέκεται σε εξωχώρια χρηματοπιστωτικά κέντρα·

70.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει τις δραστηριότητές της σε όσα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μεγάλα και επίμονα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής σύγκλισης και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής και πολιτικής βιωσιμότητας της νομισματικής ένωσης·

71.  ζητεί από την ΕΤΕπ να αποσαφηνίσει και να αιτιολογήσει τη θέση της σχετικά με την εξέλιξη του FEMIP σε ευρωμεσογειακή τράπεζα·

72.  ζητεί την αναθεώρηση του εγγράφου που συνέταξε η ΕΤΕπ το 2007 για την ενεργειακή πολιτική, ώστε να γίνει συνεπές με τους στόχους και τους χάρτες πορείας της στρατηγικής ΕΕ 2050·

73.  επισημαίνει ότι το 2010 η ΕΤΕπ χορήγησε 25,9 δισεκατομμύρια EUR σε περιοχές της ΕΕ που επλήγησαν δριμύτερα από την οικονομική κρίση·

74.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο των δυσκολιών πρόσβασης σε δανεισμό που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεταιριστεί με διαφανείς και αξιόπιστους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συνδεδεμένους με την τοπική οικονομία, και να δημοσιεύει τακτικά πληροφορίες σχετικά με τα ποσά που εκταμιεύθηκαν, τους παραλήπτες αυτών των ποσών, καθώς και τις περιοχές και τους κλάδους όπου διατέθηκαν·

75.  υπογραμμίζει τη σημασία των προγραμμάτων JASPERS, JESSICA, JEREMIE και JASMINE τόσο για την σύγκλιση και τη συνοχή μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών όσο και για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης τους και στη νέα περίοδο προγραμματισμού (2014-2020)· υποστηρίζει τη συμμετοχή της ΕΤΕπ στον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων PROGRESS· τονίζει τη σπουδαιότητα που έχουν για την περιφερειακή σύγκλιση τα δάνεια της ΕΤΕπ υπό μορφή χρηματοδότησης διαρθρωτικών προγραμμάτων·

76.  σημειώνει την μείωση των δανειοδοτήσεων που λαμβάνει η ΕΤΕπ σε 60 δισ. EUR για το 2012, έναντι 75 δισ. για το 2011, στο πλαίσιο του νέου της επιχειρησιακού προγράμματος 2012-2014, όπως αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο·

77.  επικροτεί τη βοήθεια που παρέχει η ΕΤΕπ, σε συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, στις χώρες που υφίστανται δημοσιονομικές πιέσεις, όπως μεταξύ άλλων με τη χορήγηση δανείων για τη χρηματοδότηση μέρους της εθνικής συμμετοχής σε έργα που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία αυτά· χαιρετίζει την δημιουργία ενός Ταμείου Εγγυήσεων στην Ελλάδα, χρηματοδοτούμενου από κονδύλια του ΕΣΠΑ με συμμετοχή και υποστήριξη της ΕΤΕπ, το οποίο αναμένεται να διευκολύνει την πραγματοποίηση δημόσιων επενδύσεων.

78.  χαιρετίζει τον νέο μηχανισμό καταγγελιών της ΕΤΕπ· ωστόσο, επισημαίνει ότι αυτός ο μηχανισμός δεν ήταν πλήρως λειτουργικός το 2010· επισημαίνει τη σημαντική αύξηση του αριθμού καταγγελιών που σημειώθηκε, κυρίως στους προμηθευτικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και αναπτυξιακούς τομείς των χρηματοδοτούμενων έργων· ζητεί από την ΕΤΕπ να διαβιβάζει στο ΕΚ τα σχετικά στοιχεία που αφορούν την παρακολούθηση των υποβαλλόμενων καταγγελιών έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2012· χαιρετίζει την υιοθέτηση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού διαχείρισης των καταγγελιών, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Διευθύνουσα Επιτροπή της Τράπεζας τον Νοέμβριο του 2011·

79.  ζητεί από την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη δέουσα επιμέλεια για τις κοινωνικές πτυχές (συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων) στο έργο του κύκλου σχεδίου της, τόσο μέσω της εκ των προτέρων ανάλυσης όσο και, ιδιαίτερα, μέσω της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και ολοκλήρωσης του σχεδίου·

80.  ζητεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ για το περιβάλλον και τις κοινωνικές πολιτικές να αποτελεί συστηματική προϋπόθεση για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ, ενώ οι εταιρείες ή επιχειρήσεις που παραβιάζουν τις εν λόγω αρχές και δηλώνουν ως έδρα τους περιοχές δικαιοδοσίας που δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες να αποκλείονται εμπράκτως·

81.  καλεί την ΕΤΕπ να προχωρήσει στον ορισμό των «δεικτών επιδόσεων» για την καλύτερη παρακολούθηση της προστιθέμενης αξίας των χρηματοδοτικών πράξεων και την ενίσχυση της κατάλληλης εξειδίκευσης του προσωπικού σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης, ανθρώπινων δικαιωμάτων καθώς επίσης κοινωνικά δικαιώματα και δικαιώματα φύλου·

82.  ζητεί να αποπληρώνονται οι οικονομικές εγγυήσεις που χορηγεί η ΕΕ στην ΕΤΕπ με βάση το μέσο συντελεστή αποπληρωμής που υφίσταται στη χρηματοοικονομική αγορά για τις αντίστοιχες εγγυήσεις. Η αποπληρωμή σε αυτή τη βάση ενδέχεται να οδηγήσει στην απόφαση επιχορήγησης της ΕΤΕπ από την Ένωση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες, εφόσον η εγγύηση χωρίς επιβάρυνση αποτελεί μέρος ενός οικονομικού μοντέλου που είναι σύμφωνο με τους στόχους της Ένωσης, ιδίως στον τομέα των εξωτερικών ως προς την Ένωση δραστηριοτήτων, και με τους κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προς αποφυγή στρέβλωσης των όρων ανταγωνισμού με τον ιδιωτικό τομέα·

83.  ζητεί από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή, προκειμένου να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των συστημάτων ελέγχου, παρακολούθησης και εποπτείας, καθώς και της εφαρμογής και της θέσης σε λειτουργία των μέσων και των μηχανισμών, να συντάξουν εγχειρίδιο καλών πρακτικών το οποίο να προσδιορίζει και να περιλαμβάνει εξίσου τις κακές πρακτικές, όπου αυτές διαπιστώθηκαν, ώστε να είναι δυνατή η διδαχή από τα σφάλματα του παρελθόντος·

84.  εκφράζει τη λύπη του επειδή, για λόγους διαφάνειας, η έκθεση της ΕΤΕπ για το 2010, στο τμήμα «κεφάλαιο και δανειοληπτική δραστηριότητα της ΕΤΕπ το 2010», δεν παρουσιάζει και δεν αξιολογεί τον κίνδυνο που ενέχει ο ίδιος ο μηχανισμός της ΕΤΕπ ο οποίος στηρίζεται σε ένα εξαιρετικά σημαντικό αναληφθέν και μη καταβεβλημένο κεφάλαιο των κρατών μελών, που είναι και οι μοναδικοί μέτοχοι, και η πιστοληπτική ικανότητα των οποίων υποβαθμίστηκε σταδιακά από την έναρξη της κρίσης το φθινόπωρο του 2008·

85.  προτείνει στα συνδεδεμένα με την ΕΤΕπ κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα σχέδιο που θα εκτείνεται παραδείγματος χάριν στην περίοδο ΕΕ 2020, για την αποδέσμευση του αναληφθέντος και μη καταβεβλημένου κεφαλαίου που στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ανερχόταν σε σχεδόν 190 δισεκατομμύρια EUR·

Ευθύνες και μελλοντικός ρόλος της ΕΤΕπ

86.  επισημαίνει την ανησυχητική απόκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών ως προς την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

87.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το 2010 η ΕΤΕπ ανέβασε στα 19 δισεκατομμύρια EUR, ποσόν που αποτελεί το 30 % του συνόλου δανείων που χορηγούνται εντός της ΕΕ, σε σχέση με τα 16 δισεκατομμύρια EUR του προηγούμενου έτους, τις επενδύσεις που προβλέπονται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υπέρ του κλίματος, τα οποία αφορούν τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι μεταφορές, η αναδάσωση, η καινοτομία και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

88.  χαιρετίζει την επικέντρωση της ΕΤΕπ στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, και ιδίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· ζητεί από την ΕΤΕπ να θέσει την καθολική πρόσβαση στην ενέργεια στο επίκεντρο των δεσμεύσεών της για τον ενεργειακό τομέα, στηρίζοντας αποκεντρωμένα έργα μικρής κλίμακας και αυτόνομα δίκτυα, ιδίως στις αγροτικές περιοχές· ζητεί από την ΕΤΕπ να εγκαταλειφθούν σταδιακά ορισμένα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως μεγάλα φράγματα, τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS) και τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων, με στόχο την αποφυγή του εγκλωβισμού των αναπτυσσόμενων χωρών σε αυτές τις μορφές ενέργειας·

89.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ πρέπει να χρηματοδοτεί έργα που πληρούν τα αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια, προωθώντας έτσι την αειφόρο ανάπτυξη και τη σταδιακή εξάλειψη των βλαβερών για το περιβάλλον χρηματοδοτήσεων·

90.  ζητεί μια περισσότερο φιλόδοξη συμβολή της ΕΤΕπ για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων άνθρακα στον κλάδο των μεταφορών· θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε προγράμματα που μειώνουν τη ζήτηση για μεταφορές και αναπτύσσουν τις δημόσιες και συνδυασμένες μεταφορές·

91.  καλεί την ΕΤΕπ να συντάξει έναν γκρίζο κατάλογο –για σκοπούς μελέτης– προγραμμάτων που αν και ενδέχεται να πληρούν τις ελάχιστες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, δεν φθάνουν τις μέσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για το περιβάλλον·

92.  εκφράζει ικανοποίηση για την υποστήριξη εκ μέρους της ΕΤΕπ του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (που είναι στρατηγικής σημασίας για τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα) που αυξήθηκε ουσιαστικά κατά τα τελευταία έτη (6 δισ. EUR το 2010 έναντι των 500 εκατ. EUR το 2006)·

93.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ βελτίωσε μεταξύ άλλων την εσωτερική της τεχνική ικανότητα αυξάνοντας από το 40 % (2007) στο 64 % (2011) τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων προγράμματος που εργάζονται κατά πρώτο λόγο σε προγράμματα ενεργειακής απόδοσης/ανανεώσιμων πηγών·

94.  ζητεί να εξακολουθήσει η ΕΤΕπ να θέτει πιο αυστηρούς όρους για προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα τα οποία εξακολουθούν δυστυχώς να απορροφούν το 10 % των χρηματοδοτήσεων της Τράπεζας· τονίζει ότι η εφαρμογή αυτών των όρων έχει ιδιαίτερη σημασία για την ταχεία σταδιακή κατάργηση της στήριξης της ΕΤΕπ στην παραγωγή ενέργειας με υψηλές εκπομπές άνθρακα·

95.  καλεί την ΕΤΕπ να εξασφαλίσει ότι τα προγράμματα που χρηματοδοτεί στις αναπτυσσόμενες χώρες θα ωφελήσουν επίσης τις τοπικές κοινότητες η γνώμη των οποίων θα πρέπει να ζητείται κατά περίπτωση για επενδυτικά προγράμματα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην περιοχή τους· είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να ελέγχεται η ακεραιότητα των προγραμμάτων από περιβαλλοντικής πλευράς και το κατά πόσον είναι συμβατά με τους στόχους της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα·

96.  καλεί την ΕΤΕπ, αναφορικά με τη βιοποικιλότητα, να βασίσει τη δράση της στην αρχή της «μηδενικής καθαρής απώλειας'· εφιστά σχετικά την προσοχή στις προδιαγραφές του Προγράμματος Αντισταθμίσεων από τις Επιχειρήσεις και τη Βιοποικιλότητα (BBOP)·

97.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να αυξήσει τη χρηματοδότηση σε προγράμματα που αφορούν τη διαχείριση των υδατίνων πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στις ευρωπαϊκές χώρες της Νότιας Μεσογείου και ιδιαίτερα σε σχέση με τη βιωσιμότητα του εφοδιασμού·

98.  εφιστά την προσοχή της ΕΤΕπ στην αυξανόμενη έλλειψη πρώτων υλών· καλεί την ΕΤΕπ να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλει προκειμένου η χρήση των πρώτων υλών στην ΕΕ να καταστεί ορθολογικότερη.

99.  καλεί την Επιτροπή και τον όμιλο της ΕΤΕπ να σχεδιάσουν καινοτόμα, κοινά χρηματοδοτικά μέσα του προϋπολογισμού και της ΕΤΕπ για επενδύσεις που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα, καθώς και τη σχετική διάταξη του ομίλου της ΕΤΕπ για τεχνικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, σύμφωνες με τα πρότυπα περιβαλλοντικών επιδόσεων της Τράπεζας·

100.  καλεί την ΕΤΕπ να δεσμευτεί στη στήριξη προγραμμάτων για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση των υδατίνων πόρων και στη μη χρηματοδότηση προγραμμάτων που συνεπάγονται τη σημαντική μεταβολή σπουδαίων φυσικών βιοτόπων ή την παραγωγή απαγορευμένων ουσιών, προγράμματα κατασκευής μεγάλων φραγμάτων που δεν ακολουθούν τις συστάσεις της Παγκόσμιας Επιτροπής Φραγμάτων ή εξορυκτικά προγράμματα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυκτά) με καταστρεπτικές συνέπειες από περιβαλλοντικής και κοινωνικής πλευράς που δεν ακολουθούν τις συστάσεις της Extractive Industries Review της Παγκόσμιας Τράπεζας·

101.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συνεχίσει να θέτει αυστηρούς όρους για τα προγράμματα παραγωγής ενέργειας τα οποία βασίζονται στον άνθρακα και στον λιγνίτη και συνεχίζουν να είναι αποδεκτά για στήριξη εκ μέρους της ΕΤΕπ βάσει κριτηρίων της πολιτικής ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ, στον βαθμό που η εφαρμογή των κριτηρίων αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία για την κατάργηση της στήριξης της ΕΤΕπ στην παραγωγή ενέργειας με υψηλές εκπομπές άνθρακα το συντομότερο δυνατό·

102.  περαιτέρω, υπενθυμίζει το κάλεσμα που είχε απευθύνει στην ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει πλήρως τις δράσεις της με τον ενωσιακό στόχο της ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να εγκρίνει σχέδιο σταδιακής κατάργησης των δανείων για έργα ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των δανείων για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με άνθρακα, καθώς και για τον διπλασιασμό των προσπαθειών για μεγαλύτερη μεταφορά τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποδοτικών από ενεργειακή άποψη τεχνολογιών·

103.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να βελτιώσει το σύστημα αξιολόγησης και επιλογής έργων, καθώς και να αποφεύγει την υποστήριξη έργων που έχουν αρνητικές επιπτώσεις για το κλίμα, ενισχύοντας παράλληλα την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων· τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τις επενδύσεις της Τράπεζας για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε έκθεση σε ετήσια βάση·

104.  προτείνει να ηγηθεί η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ (λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της και την εμπειρία της στη χρηματοδότηση μεγάλων υποδομών), μιας αποστολής στρατηγικού προβληματισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων χωρίς να αποκλείει κανένα ενδεχόμενο: επιδοτήσεις, αποδέσμευση των αναληφθέντων ποσών με τα οποία μετέχουν τα κράτη μέλη στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ, εγγραφή κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κεφάλαιο της ΕΤΕπ, δάνεια, καινοτόμα μέσα, κατάλληλη χρηματοοικονομική μηχανική στα μακροπρόθεσμα σχέδια που δεν είναι άμεσα αποδοτικά και κερδοφόρα, ανάπτυξη συστημάτων εγγυήσεων, δημιουργία τμήματος επενδύσεων εντός του προϋπολογισμού της Ένωσης, χρηματοοικονομικές κοινοπραξίες μεταξύ της ευρωπαϊκής αρχής και των εθνικών και των τοπικών αρχών, συμπράξεις ιδιωτικού-δημόσιου τομέα κ.λπ.·

105.  επιπλέον, υπενθυμίζει ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θα είναι αξιόπιστη μόνο εφόσον στηρίζεται σε επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και, κατά συνέπεια, στηρίζει την ΕΤΕπ στο να αναμιχθεί πιο ενεργά στην προσπάθεια για ενίσχυση του καταλυτικού ρόλου και της λειτουργίας μόχλευσης των διαρθρωτικών ταμείων και για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, με τη συμμετοχή κυρίως της ΕΤΕπ και του ΕΤΑΕ και άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στη βάση της αμοιβαιότητας (π.χ. συνδυασμός επιχορηγήσεων και δανείων, μέσα κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, νέες μορφές μηχανισμών επιμερισμού κινδύνων και εγγυοδοσιών)·

106.  καλεί τα διευθυντικά όργανα της ΕΤΕπ να εξετάσουν το ενδεχόμενο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέτοχος της Τράπεζας παράλληλα προς τα κράτη μέλη, κάτι που θα οδηγούσε κατά τη γνώμη του σε ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕπ και Επιτροπής·

107.  καλεί την ΕΤΕπ να στηρίξει τις προσπάθειες καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σημαντικές δυσκολίες σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ, συμμετέχοντας σε επενδυτικά προγράμματα στις εν λόγω χώρες και παρέχοντας εγγυήσεις που μετριάζουν τον αυξημένο κίνδυνο χώρας·

108.  πιστεύει ότι, μετά τις αλλαγές στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τον αυξημένο ρόλο της ΕΤΕπ για την ισορροπημένη και σταθερή ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, η ΕΤΕΠ θα πρέπει να είναι περισσότερο υπόλογη απέναντι στους πολίτες της ΕΕ, και ειδικότερα να υποβάλλεται σε μια διαδικασία απαλλαγής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη χρησιμοποίηση δημόσιων κονδυλίων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), η διαχείριση του οποίου εντάσσεται στο πλαίσιο της ΕΤΕπ·

109.  χαιρετίζει τη δέσμευση της ΕΤΕπ για τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου για την εκτίμηση των αναπτυξιακών επιπτώσεων (πλαίσιο ΠΡΠ) για την αξιολόγηση έργων εκ των προτέρων αλλά και εκ των υστέρων, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2012, και ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να ενισχύσει τη διαφάνεια στην εφαρμογή αυτού του πλαισίου αποκαλύπτοντας τον πλήρη κατάλογο δεικτών και δημοσιεύοντας εκθέσεις παρακολούθησης και τα μέτρα που λαμβάνονται· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τις βελτιώσεις της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί από το ΠΡΠ·

110.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η δημοσιονομική και συμβατική παρακολούθηση των έργων έχει ενισχυθεί χάρη στη δημιουργία μιας νέας ειδικής ομάδας παρακολούθησης· ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με τα αποτελέσματα και τις βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν από τη νέα ειδική ομάδα παρακολούθησης·

111.  καλεί την ΕΤΕπ να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση των επενδυτικών έργων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στις χώρες και περιφέρειες εκείνες που επηρεάζονται δυσανάλογα σε περίπτωση εξωτερικών ασύμμετρων οικονομικών κρίσεων·

112.  ζητεί από την ΕΤΕπ να συνδέσει τα σχέδια χρηματοδότησης προκειμένου να προσπαθήσει να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την αξιοπρεπή εργασία, τις περιβαλλοντικές αρχές και τη χρηστή διακυβέρνηση, μέσω της εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1080/2011/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

113.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία για ομόλογα έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ως μηχανισμό επιμερισμού κινδύνων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΤΕπ, ο οποίος παρέχει στήριξη μέχρι ενός ορισμένου ορίου από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα εξασφαλίζει μόχλευση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ και θα προσελκύσει περισσότερη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα για επιμέρους έργα υποδομής που συνάδουν με το πνεύμα των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να υλοποιήσει πιλοτικά την πρωτοβουλία πριν από τη λήξη της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος·

114.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την ΕΤΕπ στη θέσπιση σαφών διαδικασιών ως προς τις περιοχές δικαιοδοσίας που δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες· υποστηρίζει την πολιτική της Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία δεν συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα η οποία υλοποιείται μέσα από μια μη συνεργάσιμη περιοχή δικαιοδοσίας· καλεί την ΕΤΕπ να αξιολογήσει την εφαρμογή και τη λειτουργία της «Πολιτικής της έναντι επικρατειών με χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο ή μη συνεργαζόμενων επικρατειών» και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τα τέλη του 2012· ενθαρρύνει την ΕΤΕπ να επανεξετάζει και να επικαιροποιεί τακτικά την εν λόγω πολιτική προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ δεν συμβάλλουν σε καμία μορφή φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης τρομοκρατίας·

o
o   o

115.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 111.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0156.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0331.
(5). ΕΕ C 349 Ε της 22.12.2010, σ. 30.
(6) Ο όμιλος ΕΤΕπ περιλαμβάνει την ΕΤΕπ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
(7) Το Κοινοβούλιο το ζητούσε αυτό στο ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2007 της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση αυτή και στο πλαίσιο της ψήφισης της έκθεσης Bowles σχετικά με την εγγραφή για την απόκτηση νέων μεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ***I.
(8) Άρθρο 15 της απόφασης αριθ. 1080/2011/ΕΕ.
(9). Το Κοινοβούλιο το ζητούσε αυτό στο ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2007 της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ. Στην απόφαση σχετικά με την εγγραφή της ΕΕ για την απόκτηση νέων μεριδίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) ως αποτέλεσμα της απόφασης για αύξηση αυτού του μετοχικού κεφαλαίου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζητούσαν επίσης ο διοικητής της ΕΤΑΑ για την Ένωση να υποβάλλει έκθεση κατ' έτος στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ ΕΤΕπ και ΕΤΑΑ εκτός Ένωσης.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου