Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0028(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0139/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0139/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0122

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 253kWORD 31k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία ***
P7_TA(2012)0122A7-0139/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία (07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07434/2012),

–  έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία και το σχέδιο του τρίτου πρωτοκόλλου του,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 209 και 212, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0085/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0139/2012),

1.  εγκρίνει την προσχώρηση της Ένωσης στο Σύμφωνο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των συμβαλλομένων κρατών του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου