Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0816(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0065/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0065/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0123

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 258kWORD 35k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (έγκριση) ***
P7_TA(2012)0123A7-0065/2012

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μη συγκληθεί Συνέλευση για την προσθήκη πρωτοκόλλου σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της 19ης Ιουνίου 2009 των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (Παράρτημα 1 των συμπερασμάτων της Προεδρίας),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της ιρλανδικής κυβέρνησης προς το Συμβούλιο, της 20ης Ιουλίου 2011, που απεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με πρόταση για την προσθήκη σχεδίου πρωτοκόλλου για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας («σχέδιο πρωτοκόλλου»), στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2011 της εν λόγω πρότασης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης για τη μη σύγκληση Συνέλευσης, που υπεβλήθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (C7-0388/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 74α και 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0065/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2009, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να εγκρίνουν απόφαση για την παροχή διαβεβαίωσης ανταποκρινόμενοι στα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια, την εκπαίδευση, τη φορολογία, την ασφάλεια και την άμυνα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση είναι νομικά δεσμευτική και θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί πλέον, δήλωσαν ότι κατά τη σύναψη της επόμενης συνθήκης προσχώρησης και σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές επιταγές τους, θα περιλάμβαναν τις διατάξεις της απόφασης σε πρωτόκολλο που θα προσαρτάτο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πραγματικότητα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2009 είχαν ήδη συμφωνήσει επί της ουσίας των διατάξεων που θα προτείνονταν στο σχέδιο πρωτοκόλλου, οπότε το ζήτημα έχει ήδη ρυθμιστεί πολιτικά και δεν κρίνεται σκόπιμη η σύγκληση Συνέλευσης·

1.  εγκρίνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μη συγκαλέσει Συνέλευση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου