Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0815(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0064/2012

Внесени текстове :

A7-0064/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/04/2012 - 7.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0124

Приети текстове
PDF 269kWORD 39k
Сряда, 18 април 2012 г. - Страсбург
Проект на протокол по повод загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (консултация) ***
P7_TA(2012)0124A7-0064/2012

Резолюция на Европейския парламент от 18 април 2012 г. относно проекта на протокол относно загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (член 48, параграф 3 от Договора за Европейския съюз) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Европейският парламент,

–  като взе предвид решението от 19 юни 2009 г. на държавните или правителствени глави на 27-те държави членки, заседаващи в Европейския съвет, относно загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон (Приложение 1 към заключенията на председателството),

–   като взе предвид писмото на ирландското правителство до Съвета от 20 юли 2011 г., изпратено в съответствие с член 48, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, относно предложението за добавяне към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз на проект на протокол относно загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон („проектът на протокол“),

–  като взе предвид внасянето от Съвета на 11 октомври 2011 г. на това предложение в Европейския съвет съгласно член 48, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид член 48, параграф 3, алинея първа от Договора за Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с него (C7-0387/2011),

–  като взе предвид член 74а от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A7-0064/2012),

A.  като има предвид, че през 2008 г. ирландското правителство реши да проведе референдум във връзка с ратификацията на Договора от Лисабон;

Б.  като има предвид, че поради отрицателния резултат на референдума от 12 юни 2008 г. Ирландия не беше в състояние да ратифицира Договора от Лисабон;

В.  като има предвид, че по искане на ирландското правителство Европейският съвет, на своето заседание на 11 и 12 декември 2008 г., се договори да бъде взето решение Комисията да продължи да включва по един член от всяка държава членка след 2014 г.;

Г.  като има предвид, че поради изискването за единодушие за влизането в сила на Договора от Лисабон от ирландското правителство се очакваше да намери решение на положението, възникнало след решението за провеждане на референдум и последвалия отрицателен резултат;

Д.  като има предвид, че на Европейския съвет на 19 юни 2009 г. държавните или правителствени глави се договориха да вземат решение, за да предоставят „необходимите правни гаранции“, отговарящи на загрижеността на ирландските граждани във връзка с правото на живот, семейство и образование, данъчното облагане, сигурността и отбраната, като се договориха също така, че по време на сключването на следващия договор за присъединяване и в съответствие с конституционните им изисквания, ще приложат към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз протокол, съдържащ разпоредбите на решението под формата на разяснения на разпоредбите на Договора от Лисабон във връзка с загрижеността от страна на Ирландия;

Е.  като има предвид, че когато в член 1 от проекта на протокол се постановява, че никоя от разпоредбите на Договора от Лисабон не засяга по никакъв начин обхвата и приложимостта на защитата на правото на живот, закрилата на семейството и защитата на правата по отношение на образованието, предвидени в Конституцията на Ирландия, този член се позовава на въпроси, които не съставляват области, в които Съюзът има компетентност съгласно членове 4 и 5 от Договора за Европейския съюз и членове 2–6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, или, при които Съюзът играе единствено допълваща роля (член 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз);

Ж.  като има предвид, че във връзка с данъчното облагане съгласно член 2 от проекта на протокол „нито една разпоредба на Договора от Лисабон не изменя по никакъв начин и за никоя държава членка обхвата или упражняването на компетентността на Европейския съюз“ и не се възпрепятства последващ напредък към засилена икономическа координация в Съюза;

З.  като има предвид, че член 3 от проекта на протокол има за цел да разясни разпоредбите на Договора от Лисабон относно сигурността и отбраната (членове 42–46 от Договора за Европейския съюз), като се разяснява, че общата политика на сигурност и отбрана на Съюза не накърнява политиките на сигурност и отбрана на Ирландия или нейните задължения, както и че тя включва задължение за подпомагане и оказване на подкрепа, както и за провеждане на съвместни действия в дух на солидарност, ако държава членка е обект на въоръжено нападение на нейна територия по смисъла съответно на член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз и член 222 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

И.  като има предвид, че е необходимо да се спазват предишните политически договорености между правителствата и като има предвид, че съдържанието на проекта на протокол се отнася единствено до положението на Ирландия;

1.  Одобрява решението на Европейския съвет за разглеждане на предлаганите изменения към договорите;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Правна информация - Политика за поверителност