Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0815(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0064/2012

Indgivne tekster :

A7-0064/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/04/2012 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0124

Vedtagne tekster
PDF 104kWORD 38k
Onsdag den 18. april 2012 - Strasbourg
Udkast til protokol vedrørende den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten (høring) *
P7_TA(2012)0124A7-0064/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2012 om udkast til protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten (artikel 48, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til afgørelsen af 19. juni 2009 truffet af stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions 27 medlemsstater, forsamlet i Det Europæiske Råd, om det irske folks betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten (bilag 1 til formandskabets konklusioner),

–  der henviser til skrivelse af 20. juli 2011 fremsendt af den irske regering til Rådet i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union vedrørende et forslag om tilføjelse af et udkast til protokol om den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til Lissabontraktaten (»udkastet til protokol«) til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets fremsendelse den 11. oktober 2011 af dette forslag til Det Europæiske Råd i overensstemmelse med artikel 48, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union,

–  der henviser til artikel 48, stk. 3, første afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union, der danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet (C7-0387/2011),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 74a,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0064/2012),

A.  der henviser til, at den irske regering i 2008 besluttede at afholde en folkeafstemning om ratificeringen af ​​Lissabontraktaten;

B.  der henviser til, at Irland som følge af det negative udfald af folkeafstemningen den 12. juni 2008 ikke var i stand til at ratificere Lissabontraktaten;

C.  der henviser til, at Det Europæiske Råd på sit møde den 11.-12. december 2008 efter anmodning fra den irske regering blev enigt om, at der skulle træffes en beslutning om, at Kommissionen fortsat skulle omfatte en statsborger fra hver medlemsstat efter 2014;

D.  der henviser til, at eftersom Lissabontraktatens ikrafttræden krævede enstemmighed, forventedes det, at den irske regering ville finde en løsning på situationen som følge af beslutningen om afholdelse af en folkeafstemning og det negative udfald heraf;

E.  der henviser til, at stats- og regeringscheferne på mødet i Det Europæiske Råd den 19. juni 2009 blev enige om at træffe en afgørelse for at give de fornødne retlige garantier og svar for at imødekomme den irske befolknings betænkeligheder med hensyn til retten til liv, familie og uddannelse, beskatning, sikkerhed og forsvar, og blev enige om, at de ved indgåelsen af den næste tiltrædelsestraktat og i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser ville lade de bestemmelser, der findes i afgørelsen, indgå i en protokol, der skulle knyttes til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde som en præcisering af Lissabontraktatens bestemmelser med hensyn til de irske betænkeligheder;

F.  der henviser til, at når det af artikel 1 i udkastet til protokol fremgår, at intet i Lissabontraktaten berører omfanget og anvendeligheden af beskyttelsen af retten til liv, beskyttelsen af familien og beskyttelsen af rettighederne med hensyn til uddannelse i medfør af Irlands forfatning, henvises der enten til områder, der ikke er omfattet af Unionens beføjelser i henhold til artikel 4 og 5 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 2-6 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, eller til områder, hvor Unionen kun har en supplerende rolle (artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde);

G.  der henviser til, at artikel 2 i udkastet til protokol for skatteområdets vedkommende fastsætter, at »Lissabontraktaten indebærer ikke for nogen af medlemsstaternes vedkommende noget, der på nogen måde ændrer omfanget af Den Europæiske Unions kompetence eller udøvelsen heraf« og ikke hindrer yderligere fremskridt i retning af styrkelse af den økonomiske samordning i Unionen;

H.  der henviser til, at artikel 3 i udkastet til protokol forsøger at forklare Lissabontraktatens bestemmelser om sikkerhed og forsvar (artikel 42-46 i traktaten om Den Europæiske Union) og præciserer, at Unionens fælles sikkerheds- og forsvarspolitik ikke berører den irske stats sikkerheds- og forsvarspolitik eller dens forpligtelser, og at den indeholder en forpligtelse til at hjælpe og bistå og til at handle i en ånd af solidaritet, hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, jf. artikel 42, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

I.  der henviser til, at det er nødvendigt at respektere tidligere politiske aftaler mellem regeringer, og at indholdet af udkastet til protokol kun henviser til Irlands situation;

1.  tilslutter sig en afgørelse fra Det Europæiske Råd om at behandle de foreslåede ændringer af traktaterne;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik