Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0815(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0064/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0064/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2012 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0124

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 264kWORD 40k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (διαβούλευση) *
P7_TA(2012)0124A7-0064/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της 19ης Ιουνίου 2009 των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (Παράρτημα 1 των συμπερασμάτων της Προεδρίας),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της ιρλανδικής κυβέρνησης προς το Συμβούλιο, της 20ής Ιουλίου 2011, που απεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με πρόταση για την προσθήκη σχεδίου πρωτοκόλλου για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας («σχέδιο πρωτοκόλλου»), τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την υποβολή της εν λόγω πρότασης από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0387/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0064/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να διενεργήσει δημοψήφισμα σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αρνητικής έκβασης του δημοψηφίσματος της 12ης Ιουνίου 2008, η Ιρλανδία δεν ήταν σε θέση να κυρώσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήσεως της ιρλανδικής κυβέρνησης, συμφώνησε να ληφθεί απόφαση, ούτως ώστε η Επιτροπή να συνεχίσει τα περιλαμβάνει ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος μετά το 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του ότι, για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Λισαβόνας απαιτείται ομοφωνία, η ιρλανδική κυβέρνηση αναμενόταν να εξεύρει λύση στην κατάσταση που δημιουργήθηκε από την απόφαση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος και την εν συνεχεία απορριπτική έκβασή του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2009, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν απόφαση για την παροχή «των απαραίτητων νομικών εγγυήσεων» ανταποκρινόμενοι στα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια, τη φορολογία, την ασφάλεια και την άμυνα και συμφώνησαν ότι, κατά τη σύναψη της επόμενης συνθήκης προσχώρησης και σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές επιταγές τους, θα περιλάμβαναν τις διατάξεις της απόφασης σε πρωτόκολλο που θα προσαρτάτο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως διευκρινίσεις των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τις ιρλανδικές ανησυχίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 του σχεδίου πρωτοκόλλου, όταν αναφέρει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επ' ουδενί επηρεάζει την εμβέλεια και τη δυνατότητα εφαρμογής της προστασίας του δικαιώματος στη ζωή, της προστασίας της οικογένειας και της προστασίας των δικαιωμάτων όσον αφορά την παιδεία που προβλέπει το Ιρλανδικό Σύνταγμα, αναφέρεται σε θέματα που δεν εμπίπτουν σε πεδία αρμοδιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 2 έως 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα οποία ο ρόλος της Ένωσης είναι συμπληρωματικός (άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του σχεδίου πρωτοκόλλου, που αφορά τη φορολογία, ορίζει ότι «η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν μεταβάλλει, κατά κανένα τρόπο και για κανένα κράτος μέλος, την έκταση ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και δεν αποκλείει οιαδήποτε περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση του οικονομικού συντονισμού της Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 του σχεδίου πρωτοκόλλου επιδιώκει να εξηγήσει τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας (άρθρα 42 έως 46 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), αποσαφηνίζοντας ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης δεν επηρεάζει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας του Ιρλανδικού Κράτους ή τις υποχρεώσεις του και ότι περιλαμβάνει μια υποχρέωση για βοήθεια και αρωγή και κοινή δράση σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος υφίσταται ένοπλη επίθεση επί του εδάφους του, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης, αντιστοίχως·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να γίνουν σεβαστές οι προηγούμενες πολιτικές συνεννοήσεις μεταξύ κυβερνήσεων και ότι το περιεχόμενο του σχεδίου πρωτοκόλλου αναφέρεται μόνον στην κατάσταση της Ιρλανδίας·

1.  συμφωνεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για εξέταση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στις Συνθήκες·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου