Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0815(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0064/2012

Teksty złożone :

A7-0064/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2012 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0124

Teksty przyjęte
PDF 203kWORD 39k
Środa, 18 kwietnia 2012 r. - Strasburg
Projekt protokołu dotyczącego obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (konsultacja) *
P7_TA(2012)0124A7-0064/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie projektu protokołu dotyczącego obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (art. 48 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając decyzję szefów państw i rządów 27 państw członkowskich podjętą dnia 19 czerwca 2009 r. podczas spotkania Rady Europejskiej i dotyczącą obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (załącznik 1 do konkluzji prezydencji),

–   uwzględniając pismo rządu irlandzkiego do Rady z dnia 20 lipca 2011 r., przesłane zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wniosku dotyczącego dodania do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej projektu protokołu dotyczącego obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony (zwanego dalej „projektem protokołu”),

–  uwzględniając przedłożenie przez Radę w dniu 11 października 2011 r. tego wniosku Radzie Europejskiej zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 48 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu o Unii Europejskiej, na mocy którego Rada Europejska skonsultowała się z Parlamentem (C7-0387/2011),

–  uwzględniając art. 74a Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0064/2012),

A.  mając na uwadze, że w 2008 r. rząd irlandzki podjął decyzję o zorganizowaniu referendum w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony;

B.  mając na uwadze, że z powodu niekorzystnych wyników referendum z dnia 12 czerwca 2008 r. Irlandia nie zdołała ratyfikować Traktatu z Lizbony;

C.  mając na uwadze, że Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 11-12 grudnia 2008 r. na wniosek rządu irlandzkiego ustaliła, że zostanie podjęta decyzja o tym, by w składzie Komisji po roku 2014 nadal znajdował się jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego;

D.  mając na uwadze, że w związku z wymogiem jednomyślności w odniesieniu do wejścia w życie Traktatu z Lizbony oczekiwano, że rząd irlandzki znajdzie rozwiązanie sytuacji, która zaistniała w następstwie decyzji o przeprowadzeniu referendum, a w jego konsekwencji – odmowy przyjęcia Traktatu z Lizbony;

E.  mając na uwadze, że szefowie państw i rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 19 czerwca 2009 r. postanowili podjąć decyzję w celu „zapewnienia niezbędnych gwarancji prawnych” w odpowiedzi na obawy narodu irlandzkiego dotyczące prawa do życia, rodziny i edukacji oraz podatków, bezpieczeństwa i obrony, oraz uzgodnili, że przy okazji zawarcia następnego traktatu o przystąpieniu i zgodnie z wymogami konstytucyjnymi, przyjmą postanowienia tej decyzji w formie protokołu, który zostanie załączony do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu wyjaśnienia tych postanowień Traktatu z Lizbony, w odniesieniu do których obywatele Irlandii wyrazili obawy;

F.  mając na uwadze, że art. 1 projektu protokołu, stwierdzając, że żadne z postanowień Traktatu z Lizbony nie narusza zakresu ani możliwości zastosowania przepisów konstytucji Irlandii dotyczących ochrony prawa do życia, ochrony rodziny i praw edukacyjnych, odnosi się do kwestii, które nie należą do obszarów wchodzących w zakres kompetencji Unii zgodnie z art. 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 2-6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub w odniesieniu do których Unia pełni tylko rolę uzupełniającą (art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej);

G.  mając na uwadze, że art. 2 projektu protokołu odnoszący się do polityki fiskalnej stwierdza, że „żadne z postanowień Traktatu z Lizbony w żaden sposób nie zmienia – w odniesieniu do żadnego państwa członkowskiego – zakresu kompetencji Unii Europejskiej ani sposobu wykonywania przez nią tych kompetencji” i nie uniemożliwia postępów w kierunku lepszej koordynacji gospodarczej w Unii;

H.  mając na uwadze, że art. 3 projektu protokołu ma na celu wyjaśnienie postanowień Traktatu z Lizbony dotyczących bezpieczeństwa i obrony (art. 42-46 Traktatu o Unii Europejskiej), precyzując że unijna wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony nie narusza polityki bezpieczeństwa i obrony państwa irlandzkiego ani jego zobowiązań, oraz że przewiduje obowiązek udzielania wspólnej pomocy w duchu solidarności, jeżeli jedno z państw członkowskich stanie się ofiarą zbrojnej agresji na swoim terytorium, w rozumieniu odpowiednio art. 42 ust .7 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

I.  mając na uwadze, że konieczne jest przestrzeganie uprzednich porozumień politycznych między rządami, a także że treść projektu protokołu dotyczy wyłącznie sytuacji Irlandii;

1.  zgadza się z decyzją Rady Europejskiej o rozpatrzeniu proponowanych zmian w traktatach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Parlamentu Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności