Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2316(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0071/2012

Indgivne tekster :

A7-0071/2012

Forhandlinger :

PV 17/04/2012 - 19
CRE 17/04/2012 - 19

Afstemninger :

PV 18/04/2012 - 9.1
CRE 18/04/2012 - 9.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0127

Vedtagne tekster
PDF 252kWORD 80k
Onsdag den 18. april 2012 - Strasbourg
Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Aserbajdsjan
P7_TA(2012)0127A7-0071/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2012 med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om forhandlingerne mellem EU og Aserbajdsjan om indgåelse af en associeringsaftale (2011/2316(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de igangværende forhandlinger mellem EU og Aserbajdsjan om indgåelse af en associeringsaftale,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Aserbajdsjan af 10. maj 2010 med vedtagelse af forhandlingsdirektiverne,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Aserbajdsjan og Den Europæiske Union, som trådte i kraft den 1. juli 1999,

–  der henviser til handlingsplanen for den europæiske naboskabspolitik, som blev vedtaget den 14. november 2006,

–  der henviser til erklæringen, som blev undertegnet af præsidenterne for henholdsvis Armenien, Aserbajdsjan og Den Russiske Føderation den 2. november 2008 i Moskva,

–  der henviser til den fælles erklæring, som blev undertegnet af præsidenterne for henholdsvis Armenien, Aserbajdsjan og Den Russiske Føderation den 23. januar 2012 i Sochi,

–  der henviser til den fælles erklæring fra det østlige partnerskabs topmøde i Prag den 7. maj 2009,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 25. oktober 2010 om det østlige partnerskab,

–  der henviser til fælleserklæringen om den sydlige gaskorridor, som blev undertegnet af Aserbajdsjans præsident og formanden for Kommissionen den 13. januar 2011,

–  der henviser til den fælles erklæring fra det østlige partnerskabs topmøde, der blev holdt i Warszawa den 29.-30. september 2011,

–  der henviser til akten om oprettelse af Den Parlamentariske Forsamling Euronest af 3. maj 2011,

–  der henviser til erklæringerne fra Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om menneskerettighedssituationen i Aserbajdsjan af hhv. 20. maj, 27. maj og 12. oktober 2011,

–  der henviser til sine beslutninger om Aserbajdsjan, navnlig beslutningen af 12. maj 2011(1),

–  der henviser til den endelige rapport fra OSCE/ODIHR om parlamentsvalget den 7. november 2010,

–  der henviser til den udtalelse om overensstemmelsen mellem Republikken Aserbajdsjans lovgivning om ngo'er og menneskerettighedsstandarderne, som Europarådets Venedigkommission vedtog den 14.-15. oktober 2011,

–  der henviser til den udtalelse om Republikken Aserbajdsjans lovforslag vedrørende ændring af loven om politiske partier, som Europarådets Venedigkommission vedtog den 16.-17. december 2011,

–  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om behovet for en EU-strategi for Sydkaukasus(2),

–  der henviser til sine beslutninger af 20. januar 2011 om en EU-strategi for Sortehavet(3) og af 17. januar 2008 om et regionalpolitisk initiativ for Sortehavsområdet(4),

–  der henviser til fælleserklæringen om en ny reaktion på et naboskab i forandring af 25. maj 2011,

–  der henviser til sine beslutninger om revision af den europæiske naboskabspolitik, der blev vedtaget den 7. april 2011(5) (den østlige dimension) og den 14. december 2011(6),

–  der henviser til Kommissionens statusrapport for Aserbajdsjan, der blev vedtaget den 25. maj 2011,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2011/518/FUSP af 25. august 2011 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien(7),

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 13/2010 om resultaterne af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI) i Sydkaukasus,

–  der henviser til et nyt nationalt handlingsprogram til forbedring af effektiviteten af menneskerettighedernes og frihedsrettighedernes beskyttelse i Republikken Aserbajdsjan, som landets præsident godkendte den 27. december 2011,

–  der henviser til det benådningsdekret, der blev undertegnet af den aserbajdsjanske præsident den 26. december 2011,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 4, og artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0071/2012),

A.  der henviser til, at Aserbajdsjan spiller en vigtig rolle i forbindelse med EU's østlige partnerskab, og til, at Aserbajdsjan har oplevet en bemærkelsesværdig økonomisk vækst inden for de seneste år;

B.  der henviser til, at det østlige partnerskab styrker de multilaterale forbindelser mellem de involverede lande, bidrager til udvekslingen af oplysninger og erfaringer om spørgsmål såsom forandring, reform og modernisering og giver Den Europæiske Union yderligere instrumenter til at støtte disse processer;

C.  der henviser til, at det østlige partnerskab udgør den politiske ramme for styrkelse af de bilaterale forbindelser gennem nye associeringsaftaler, idet man tager hensyn til EU's og partnerlandets særlige situation, gensidige fordele og ambitioner samt EU's strategiske interesser i regionens stabilitet og demokratiske udvikling;

D.  der henviser til, at det parlamentariske samarbejde inden for rammerne af det europæiske østlige partnerskab og bilateralt er et centralt element i udviklingen af et udvidet politisk samarbejde mellem EU og Aserbajdsjan;

E.  der henviser til, at Aserbajdsjan er blevet en vigtig energileverandør til EU og et vigtigt transitland for energiressourcer fra især Centralasien, og til, at EU er et vigtigt energimarked for Aserbajdsjan; der henviser til, at der er sket positive fremskridt inden for energisamarbejdet, herunder Aserbajdsjans støtte til den sydlige gaskorridor;

F.  der henviser til, at Aserbajdsjan spiller en positiv rolle inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik og er med til at løse EU's energisikkerhedsproblemer;

G.  der henviser til, at associeringsaftalerne udgør den rette ramme for en uddybelse af forbindelserne gennem styrkelse af den politiske associering, økonomiske integration og lovgivningsmæssige tilnærmelse med EU samt udvikling af de kulturelle forbindelser og således har en vigtig indvirkning på demokratiseringsprocessen;

H.  der i denne forbindelse henviser til, at det østlige partnerskabs multilaterale dimension supplerer og er uadskillelig fra dets bilaterale dimension og bør udvikles sideløbende med de igangværende forhandlinger om associeringsaftalerne med henblik på at bane vejen for fuldstændig gennemførelse heraf og lægge fundamentet for et egentligt regionalt samarbejde som fastsat i de principper, der ligger til grund for den europæiske naboskabspolitik;

I.  der henviser til, at associeringsaftalen bør give konkrete fordele for Aserbajdsjans og EU's befolkninger;

J.  der henviser til, at EU har gjort menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet til centrale aspekter i den europæiske naboskabspolitik;

K.  der henviser til, at det er afgørende, at Aserbajdsjan aktivt forpligter sig til fælles værdier og principper, herunder demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne, med henblik på at bringe processen videre og gøre forhandlingerne om og den efterfølgende gennemførelse af associeringsaftalen meningsfuld, men henviser til, at der for øjeblikket er betænkeligheder for så vidt angår overholdelsen af retsstatsprincippet og ytringsfriheden for politiske modstandere af den nuværende regering;

L.  der henviser til, at Aserbajdsjan har gjort hastige fremskridt inden for ikt-området, navnlig for så vidt angår e-forvaltning, hvilket øger gennemsigtigheden af den offentlige administration og bidrager til at bekæmpe korruption, forbedrer adgangen til offentlige tjenester og oplysninger og giver demokratiseringsprocessen i Aserbajdsjan ny drivkraft;

M.  der henviser til, at Den Parlamentariske Forsamling Euronest vil afholde sit andet plenarmøde i Baku i april 2012, hvilket giver et meningsfuldt forum for behandling af spørgsmål om demokrati, politik, energi, sikkerhed og sociale anliggender;

N.  der henviser til, at EU i sine forbindelser med Armenien og Aserbajdsjan respekterer principperne om suverænitet og territorial integritet og i sin tilgang til løsning af regionale konflikter tager udgangspunkt i de grundlæggende principper i Helsingforsslutakten; der henviser til, at den uløste konflikt om Nagorno-Karabakh undergraver stabiliteten og udviklingen i Sydkaukasus og forhindrer, at den europæiske naboskabspolitik kan udvikles fuldt ud, der henviser til, at EU i fælleserklæringen om en ny reaktion på et naboskab i forandring gav udtryk for sin ambition om at engagere sig mere proaktivt i konfliktløsningen i Sydkaukasus og øge sin støtte til tillidsskabelse samt om at engagere sig yderligere i grupperinger, hvor EU endnu ikke er repræsenteret, f.eks. OSCE's Minsk-gruppe;

O.  der henviser til, at EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus spiller en vigtig rolle med hensyn til at bidrage til fredelig konfliktløsning i området;

P.  der henviser til, at Aserbajdsjan engagerer sig kraftigt i det multilaterale parlamentariske samarbejde i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og er det første land i det østlige partnerskab, der skal være vært for forsamlingens plenarmøde i Baku den 2.-4. april 2012;

Q.  der henviser til, at Aserbajdsjans indvælgelse i FN's Sikkerhedsråd for perioden 2012-2013 giver gode muligheder for yderligere høring og afstemning af landets politikker med erklæringerne under EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) med sigte på at skabe yderligere international fred og stabilitet;

1.  henstiller til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, at

   a) sikre, at associeringsaftalen udgør en omfattende og fremadskuende ramme for den fremtidige udvikling af forbindelserne med Aserbajdsjan, som styrker den politiske associering, den økonomiske konvergens og den lovgivningsmæssige tilnærmelse og afspejler det forhold, som både EU og Aserbajdsjan har besluttet at udvikle
   b) sikre, at forhandlingerne om associeringsaftalerne EU-Aserbajdsjan og EU-Armenien i henhold til de krav, der stilles i Parlamentets betænkning om behovet for en EU-strategi for Sydkaukasus af 20. maj 2010, og de af OSCE's Minsk-gruppe udarbejdede grundlæggende principper, der er fastlagt i Aquila-fælleserklæringen af 10. juli 2009, er knyttet til et troværdigt tilsagn om, at der gøres væsentlige fremskridt med hensyn til at få løst konflikten i Nagorno-Karabakh, herunder f.eks. tillidsskabende foranstaltninger, såsom en generel afmilitarisering, tilbagetrækning af snigskytter fra frontlinjen, tilbagetrækning af armenske styrker fra de besatte områder omkring Nagorno-Karabakh og tilbagegivelse heraf til aserbajdsjansk kontrol, en mekanisme til aktiv forebyggelse af hændelser og undersøgelse af brud på våbenhvilen ved frontlinjen, at alle internt fordrevne personer og flygtninge får lov til at vende tilbage til deres hjem og ejendomme, samt at der udstedes internationale sikkerhedsgarantier, som omfatter en egentlig multinational fredsbevarende operation med henblik på at skabe egnede aftalte forhold for en fremtidig, retligt bindende meningstilkendegivelse angående Nagorno-Karabakhs endelige status
   c) indarbejde klausuler og benchmarks i associeringsaftalen vedrørende beskyttelse og fremme af menneskerettighederne, navnlig hvad angår mediefrihed og retten til ytringsfrihed, forenings- og forsamlingsfrihed, som afspejler de principper og rettigheder, der er indskrevet i Aserbajdsjans forfatning, og de højeste internationale og europæiske standarder, idet man udnytter Europarådets og OSCE's rammer, som Aserbajdsjan har forpligtet sig til at overholde, fuldt ud; opfordrer Aserbajdsjans regering til at opfylde disse forpligtelser og sikre, at der i forhandlingerne tages fuldt hensyn til behovet for at sikre internt fordrevnes og flygtninges rettigheder og levebrød
   d) betragte EU's tilstedeværelse i OSCE's Minskgruppe som en måde at øge EU's engagement med henblik på at løse konflikten mellem Armenien og Aserbajdsjan
   e) i associeringsaftalen understrege betydningen af at sikre borgernes grundlæggende rettigheder, herunder retten til forsamlings- og foreningsfrihed og den private ejendomsret, udviklingen af civilsamfundet, retsstatsprincippet, den fortsatte kamp mod korruption, politisk pluralisme samt mediernes og retsvæsenets uafhængighed
   f) i associeringsaftalen understrege betydningen af, at Republikken Aserbajdsjan efterlever Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols domme fuldt ud
   g) i associeringsaftalen fremhæve den afgørende betydning af at sikre ytringsfriheden for politiske modstandere og understrege, at en uddybelse af forbindelserne med EU er afhængig af, at de aserbajdsjanske myndigheder overholder retsstatsprincippet og sikrer en retfærdig rettergang for alle fanger samt betingelsesløs løsladelse af alle dem, der sidder fængslet af politiske årsager
   h) bistå Aserbajdsjans parlament både teknisk og økonomisk med at udvikle dets forfatningsbestemte funktioner, organer og tjenester, herunder en forbedret dialog med civilsamfundet
   i) støtte bistandsprogrammer, der har til formål at forbedre levevilkårene for flygtninge og fordrevne i Aserbajdsjan
   j) indarbejde bestemmelser i aftalen om beskyttelse af menneskerettigheds-forkæmpere i henhold til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettigheds-forkæmpere
   k) opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at sikre, at den igangværende opførelse af nye bygninger i Baku, der anses for delvis at hænge sammen med det forestående Europæiske Melodi Grand Prix, er i overensstemmelse med den relevante lovgivning, og at genhusningen af indbyggerne gennemføres med gennemsigtige juridiske procedurer; udtrykker bekymring over regeringens tiltagende kritik af menneskerettighedsforkæmpere, som benytter denne kulturbegivenhed til at forbedre situationen for demokrati og menneskerettigheder i landet
   l) kræve, at der udstedes et visum til PACE's særlige rapportør om politiske fanger, så han kan besøge landet som led i udøvelsen af sit mandat
   m) udtrykke bekymring over det stigende antal anholdelser af menneskerettigheds-aktivister og unge aktivister, problemerne i forbindelse med registrering af ngo'er og politiske partier samt truslerne mod og begrænsningen af ytrings- og forsamlingsfriheden og friheden på internettet og opstille benchmarks på disse områder, der kan føre til suspension af aftalen, hvis de ikke opfyldes
   n) indtrængende opfordre de aserbajdsjanske myndigheder til at vedtage en lov om ikkeforskelsbehandling, der forbyder enhver form for forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering og kønsidentitet
   o) bringe målene for associeringsaftalen i overensstemmelse med fælleserklæringen om en ny reaktion på et naboskab i forandring, hvorved man giver civilsamfundets organisationer mulighed for at foretage intern overvågning og sikring af, at regeringen gøres mere ansvarlig for sine reformer og forpligtelser
   p) sikre, at associeringsaftalen er i overensstemmelse med principperne i den internationale lovgivning – navnlig principperne i FN-pagten, Helsingforsslutakten og inden for OSCE's rammer, nemlig ikke-anvendelse af magt, territorial integritet og retten til selvbestemmelse – og at aftalen efter indgåelsen gælder for hele Aserbajdsjans område
   q) styrke EU's konfliktløsnings- og mæglingskapacitet og indtage en mere aktiv og effektiv rolle med hensyn til at øge tilliden mellem konfliktens parter, herunder hjælpe dem gennem EU-finansierede tillidsskabende projekter med sigte på at øge den folkelige støtte til gensidige indrømmelser og en fredelig løsning; understrege, at det er nødvendigt, at EU's repræsentanter får betingelsesløs adgang til Nagorno-Karabakh og de omkringliggende besatte områder; insistere på, at EU bør spille en større rolle i forbindelse med løsning af konflikten i Nagorno-Karabakh ved at støtte gennemførelsen af tillidsskabende foranstaltninger, som vil bringe det armenske og det aserbajdsjanske samfund tættere sammen og udbrede idéerne om fred, forsoning og tillid blandt alle involverede parter
   r) glæde sig over det arbejde, formændene for OSCE's Minsk-gruppe og parterne har gjort for at opnå fremskridt i retning af en aftale om de grundlæggende principper, og opfordre til fortsat støtte til dette arbejde; understrege, at både Aserbajdsjan og Armenien bør træffe passende foranstaltninger for at sikre, at alle beslutninger, der træffes i Minsk-gruppens regi, om etablering og konsolidering af en fredelig løsning på konflikten i Nagorno-Karabakh gennemføres rettidigt og fuldt ud; overveje EU's mere direkte og aktive deltagelse i Minsk-gruppen
   s) opfordre lederne i Armenien og Aserbajdsjan til at handle ansvarligt, nedtone deres erklæringer og undgå opildnende udtalelser med henblik på at bane vejen for en reel dialog på alle niveauer i samfundet, således at befolkningen vil acceptere og fuldt ud forstå fordelene ved en samlet løsning, hvilket igen kan bane vejen for effektive tillidsskabende foranstaltninger
   t) udtrykke bekymring over den militære oprustning i regionen og især over de høje aserbajdsjanske militærudgifter og i denne forbindelse opfordre medlemsstaterne til at indstille leveringen af våben og ammunition til såvel Aserbajdsjan som Armenien i overensstemmelse med OSCE's krav fra februar 1992, så længe de to parter ikke er nået frem til og har undertegnet en samlet løsning
   u) understrege, at det er nødvendigt inden for rammerne af det østlige partnerskab fortsat at gøre alt for at opnå en politisk og økonomisk tilnærmelse mellem Armenien og Aserbajdsjan og for at gøre regional konfliktløsning til en integreret del heraf
   v) understrege, at hundredtusindvis af flygtninge og internt fordrevne, der flygtede fra deres hjem under eller i forbindelse med krigen i Nagorno-Karabakh, fortsat er fordrevet og frataget deres rettigheder, herunder retten til at vende tilbage, ejendomsretten og retten til personlig sikkerhed – rettigheder som bør respekteres betingelsesløst og må sikres omgående; opfordre Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsætte og øge EU's bistand og finansielle støtte til Aserbajdsjans håndtering af de fordrevnes situation
   w) fremhæve, at det er nødvendigt at benytte associeringsaftalen som en platform til at fremme regionale synergier og regionalt samarbejde; lægge vægt på de gensidigt forstærkende forbindelser mellem demokratisk, pluralistisk udvikling og konfliktløsning, og sikre, at associeringsaftalen indeholder bestemmelser til fremme af visumlempelser for alle indbyggere i landene i Sydkaukasus
   x) klarlægge, hvordan den betydelige grad af komplementaritet mellem de forskellige EU-initiativer i området, dvs. det østlige partnerskab og Sortehavssynergien, skal udnyttes
   y) opfordre Tyrkiet til at spille en konstruktiv rolle i løsningen af konflikten i Nagorno-Karabakh og vedkende sig sit ansvar i denne region
   z) sikre, at handelskomponenten i associeringsaftalen kan opgraderes til et vidtgående og bredt frihandelsområde, så snart Aserbajdsjan opfylder alle de nødvendige betingelser, herunder medlemskab af WTO, og opfylder sine forpligtelser med hensyn til menneskerettighederne, og med dette mål for øje yde den nødvendige tekniske bistand for at forberede Aserbajdsjan på forhandlingerne og tilskynde til vedtagelsen af de krævede reformer
   aa) indtrængende opfordre Aserbajdsjan til at undertegne og ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol
   ab) opfordrer de aserbajdsjanske myndigheder til at undertegne og ratificere konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer og om deres destruktion samt konventionen om klyngeammunition
   ac) sikre hurtige forhandlinger om visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler for at fremme kontakter mellem befolkningerne og prioritere mobilitet for unge og akademikere; bidrage til at bekæmpe ulovlig indvandring og sikre, at asylbestemmelserne er i fuld overensstemmelse med de internationale forpligtelser og tilsagn og EU-standarder, navnlig på menneskerettighedsområdet
   ad) understrege betydningen af at opbygge og udvikle en stærk ungdomssektor og i denne forbindelse glæde sig over de forskellige statslige programmer, der tilbyder stipendier til studier i udlandet
   ae) indtrængende opfordre Aserbajdsjan til ikke at forhindre udstedelse af visa til tredjelandsstatsborgere af armensk oprindelse, som ønsker at rejse ind i Aserbajdsjan, og til at ophæve forbuddet mod internationale telefonopkald til Armenien
   af) tilskynde til et bredt sektorsamarbejde mellem EU og Aserbajdsjan, og navnlig forklare fordelene ved og fremme konvergens i lovgivningen og i denne forbindelse yde den nødvendige tekniske bistand
   ag) indtrængende opfordre de aserbajdsjanske myndigheder til at fremskynde gennemførelsen af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) centrale konventioner
   ah) øge gennemsigtigheden i forvaltningen af offentlige finanser og forbedre lovgivningen om offentlige indkøb med henblik på at yde et betydeligt bidrag til god forvaltningspraksis og en gennemsigtig beslutningsproces; i denne forbindelse glæde sig over Aserbajdsjans deltagelse i gennemsigtighedsinitiativet for udvindingsindustrien, som har til formål at øge åbenheden omkring olie- og gasindtægter, og overvåge den aserbajdsjanske regerings overholdelse af dens forpligtelse til at offentliggøre oplysninger om de offentlige finanser i henhold til lovgivningen om ret til adgang til oplysninger
   ai) træffe de nødvendige foranstaltninger for at indarbejde bestemmelserne i associeringsaftalen i Fællesskabets programmer og agenturer som et redskab til fremme af den europæiske integration på alle niveauer
   aj) glæde sig over de reformer, de aserbajdsjanske myndigheder har gennemført inden for retsvæsenet med henblik på at sikre øget uafhængighed blandt dommerne, forbedre udvælgelses- og udnævnelsesprocedurerne, afskaffe korruptionen i retsvæsenet og dets modtagelighed for påvirkninger fra den udøvende magts side; anerkende, at de relevante love, herunder loven om advokatstanden, er blevet vedtaget; tilskynde de ansvarlige myndigheder til at fortsætte implementeringen af lovgivningen om bekæmpelse af korruption og til at fokusere på korruptionssager på højt plan samt til i væsentlig grad at forbedre gennemsigtigheden af de offentlige udgifter og finansieringen af politiske partier; understrege behovet for at øge retsvæsenets uafhængighed, effektivitet og ressourcer; gentage betydningen af, at domstolene kan arbejde uden politisk indblanding; understrege behovet for at skaffe overbevisende dokumentation for rekruttering og udnævnelse af dommere og offentlige anklagere med udgangspunkt i ensartede, gennemsigtige, objektive og nationalt gældende kriterier, og for at opbygge et register over håndhævelse i forbindelse med retsforfølgelse og domme, som de opnåede fremskridt kan måles imod; opfordre til harmonisering af retspraksis med henblik på at sikre et forudsigeligt retssystem og offentlighedens tillid
   ak) oprette »venskabsprogrammer« med regioner og lokalsamfund i EU med nationale mindretal, som har en høj grad af autonomi
   al) understrege behovet for en bæredygtig økonomi, herunder ved at fremme diversificeringen, fremme større åbenhed og gennemsigtighed inden for energisektoren og sørge for, at udviklingen foregår i overensstemmelse med internationale miljøstandarder; støtte udviklingen af et marked for bæredygtig energi; understrege behovet for en tilsvarende miljølovgivning
   am) fremhæve betydningen af energisamarbejdet mellem EU og Aserbajdsjan for diversificeringen af energiforsyningen og energiforsyningsruterne til Europa; i denne forbindelse minde om fælleserklæringen om gasforsyning, som Kommissionens formand José Manuel Barroso og den aserbajdsjanske præsident Ilham Alijev undertegnede i Baku den 13. januar 2011, som et vigtigt skridt i gennemførelsen af den sydlige gaskorridor og diversificeringen af Europas energiforsyninger og rose Aserbajdsjans indsats for at fremme pionerprojekter som Baku-Tbilisi-Ceyhan- og Baku-Tbilisi-Erzurum-rørledningerne og dermed færdiggørelsen af AGRI-projektet
   an) understrege betydningen af Aserbajdsjans unikke geografiske beliggenhed for at sikre en direkte og uhindret transitforbindelse mellem EU og landene i Centralasien; glæde sig over indsatsen for at udvikle det transkaspiske transitsamarbejde med Kasakhstan og undersøge måder, hvorpå der kunne etableres et sådant samarbejde med Turkmenistan; glæde sig over Rådets mandat, som blev undertegnet den 12. september 2011, til at indgå en juridisk bindende aftale mellem EU, Aserbajdsjan og Turkmenistan vedrørende den transkaspiske rørledning
   ao) sikre, at EU fortsat fokuserer på udviklingen af energisamarbejdet med Aserbajdsjan, og at EU yder bæredygtig støtte; yde teknisk bistand til det statslige aserbajdsjanske agentur for alternative og vedvarende energikilder med henblik på at hjælpe Aserbajdsjan med at diversificere sine energiressourcer, fremme energieffektiviteten og bringe landet i overensstemmelse med EU's klimamålsætninger
   ap) finde måder, hvorpå dialogen og det regionale samarbejde kan fremmes ved at støtte organisationer som f.eks. det regionale miljøcenter gennem fælles grænseoverskridende projekter, der involverer ngo'er, lokalsamfund og interessenter i Armenien, Aserbajdsjan og Georgien
   aq) indarbejde en stærk parlamentarisk dimension i associeringsaftalen, der foreskriver fuld inddragelse af det nationale parlament (Milli Mejlis) og Europa-Parlamentet og forbedrer Den Parlamentariske Forsamling Euronests arbejde
   ar) involvere Europa-Parlamentet fuldt ud i gennemførelsen og overvågningen af associeringsaftalen; opstille klare benchmarks for gennemførelsen af associeringsaftalen og fastsætte overvågningsmekanismer, herunder en bestemmelse om forelæggelse af regelmæssige rapporter for Europa-Parlamentet
   as) levere mere målrettet teknisk bistand til Aserbajdsjan for at sikre, at landet kan opfylde de forpligtelser, der følger af forhandlingerne om associeringsaftalen og den fuldstændige gennemførelse heraf, ved fortsat at tilbyde omfattende institutionsopbygningsprogrammer
   at) tilskynde EU-forhandlerne til at fortsætte samarbejdet med Europa-Parlamentet og løbende give feedback, ledsaget af dokumentation om de opnåede fremskridt, i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i TEUF, hvori det hedder, at Europa-Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud i alle faser i proceduren
   au) tilskynde yderligere til et dybtgående samarbejde med og inden for det østlige partnerskab samt regelmæssigt at underrette Europa-Parlamentet om fremskridtene;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil samt til Aserbajdsjan.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0243.
(2) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 136.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0025.
(4) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 64.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0153.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0576.
(7) EUT L 221 af 27.8.2011, s. 5.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik