Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2315(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0079/2012

Indgivne tekster :

A7-0079/2012

Forhandlinger :

PV 17/04/2012 - 19
CRE 17/04/2012 - 19

Afstemninger :

PV 18/04/2012 - 9.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0128

Vedtagne tekster
PDF 158kWORD 68k
Onsdag den 18. april 2012 - Strasbourg
Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Armenien
P7_TA(2012)0128A7-0079/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 18. april 2012 om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne mellem EU og Armenien om indgåelse af en associeringsaftale (2011/2315(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de igangværende forhandlinger mellem EU og Armenien om indgåelse af en associeringsaftale,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Armenien af 10. maj 2010 med vedtagelse af forhandlingsdirektiverne,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Armenien og Den Europæiske Union, som trådte i kraft den 1. juli 1999,

–  der henviser til den fælles erklæring om et mobilitetspartnerskab mellem EU og Armenien af 27. oktober 2011,

–  der henviser til handlingsplanen for den europæiske naboskabspolitik (ENP), som blev vedtaget den 14. november 2006, og den fælles meddelelse om »En ny tilgang til nabolande i forandring« af 25. maj 2011,

–  der henviser til den fælles erklæring fra topmødet i Prag den 7. maj 2009 om det østlige partnerskab,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 25. oktober 2010 om det østlige partnerskab,

–  der henviser til den fælles erklæring fra topmødet om det østlige partnerskab, der blev afholdt i Warszawa den 29.-30. september 2011,

–  der henviser til akten om oprettelse af Den Parlamentariske Forsamling Euronest af 3. maj 2011,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Sydkaukasus af 27. februar 2012,

–  der henviser til sin beslutning af 13. marts 2008 om Armenien(1),

–  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om behovet for en EU-strategi for Sydkaukasus(2),

–  der henviser til sine beslutninger af 20. januar 2011 om en EU-strategi for Sortehavet(3) og af 17. januar 2008 om et regionalpolitisk initiativ for Sortehavsområdet(4),

–  der henviser til sine beslutninger af 7. april 2011 om revision af den europæiske naboskabspolitik – den østlige dimension(5) og af 14. december 2011 om revision af den europæiske naboskabspolitik(6),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2011/518/FUSP af 25. august 2011 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Sydkaukasus og krisen i Georgien(7),

–  der henviser til Kommissionens rapport om fremskridt i Armenien, der blev vedtaget den 25. maj 2011,

–  der henviser til den tredje dialogrunde om menneskerettigheder EU/Armenien den 6. december 2011,

–  der henviser til den generelle amnesti, der blev vedtaget af det armenske parlament den 26. maj 2011 på forslag fra præsident Sargsyan,

–  der henviser til erklæringen, som blev undertegnet af præsidenterne for Armenien, Aserbajdsjan og Den Russiske Føderation den 2. november 2008 i Moskva,

–  der henviser til den fælles erklæring, som blev undertegnet af præsidenten for henholdsvis Armenien, Aserbajdsjan og Den Russiske Føderation den 23. januar 2012 i Sochi,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 90, stk. 4, og artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A7-0079/2012),

A.  der henviser til, at det østlige partnerskab udgør den politiske ramme for styrkelse af de bilaterale forbindelser gennem nye associeringsaftaler, idet der tages hensyn til partnerlandets særlige situation og ambitioner og EU's strategiske interesse i stabilitet og demokratisk udvikling i regionen;

B.  der henviser til, at associeringsaftaler udgør den rette ramme for at uddybe forbindelserne gennem styrkelse af den politiske associering, socioøkonomisk integration og juridisk tilnærmelse med EU samt udvikle de kulturelle forbindelser;

C.  der i denne forbindelse henviser til, at det østlige partnerskabs multilaterale dimension supplerer og er uadskillelig fra den bilaterale dimension og bør udvikles sideløbende med de igangværende forhandlinger om associeringsaftaler med henblik på at bane vejen for fuldstændig gennemførelse heraf og støbe fundamentet til et egentligt regionalt samarbejde, således som det er fastsat i de principper, der ligger til grund for den europæiske naboskabspolitik;

D.  der henviser til, at det er vigtigt, at Armenien aktivt forpligter sig til fælles værdier og principper, herunder demokrati, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne, med henblik på at bringe processen videre og gøre forhandlingerne om og den efterfølgende gennemførelse af associeringsaftalen til en succes;

E.  der henviser til, at de armenske myndigheder gentagne gange har erklæret sig villige til at tilslutte sig disse værdier og har påberåbt sig Armeniens europæiske ambitioner; der henviser til, at retorikken ikke altid har svaret til virkeligheden, hvad angår den hastighed, hvormed reformerne har fundet sted; der henviser til, at Armeniens aktive deltagelse i det multilaterale parlamentariske samarbejde inden rammerne af netværket Euronest, som dækker det østlige partnerskabs fire tematiske områder, er et godt eksempel på forpligtelsen til at følge europæiske værdier og principper, hvis betydning er anerkendt af og nyder bred opbakning fra det armenske samfund;

F.  der henviser til, at den uløste konflikt om Nagorno-Karabakh undergraver stabiliteten og udviklingen i Armenien og i Sydkaukasus; der henviser til, at EU i den fælles meddelelse om »En ny tilgang til nabolande i forandring« gav udtryk for sin ambition om at engagere sig mere proaktivt i konfliktløsningen i Sydkaukasus og øge sit engagement både ved at støtte de eksisterende forhandlingsfora og foreslå nye initiativer; der henviser til, at EU's særlige repræsentant for Sydkaukasus spiller en vigtig rolle med hensyn til at bidrage til en fredelig konfliktløsning i regionen;

G.  der henviser til, at besættelsen af områder, som tilhører et tredjeland, er en overtrædelse af folkeretten og i strid med de grundlæggende principper for den europæiske naboskabspolitik, som bringer hele det østlige partnerskabsprojekt i fare;

H.  der henviser til dybt foruroligende rapporter om illegale aktiviteter, som udøves af armenske tropper i de besatte aserbajdsjanske områder, navnlig regulære militære manøvrer, udskiftning af militærudstyr og mandskab og udvidelsen af forsvarsstrukturer;

I.  der henviser til, at det er af afgørende betydning for udviklingen af forbindelserne mellem EU og Armenien, at det kommende parlamentsvalg, som afholdes den 6. maj 2012, afvikles på en ordentlig måde i overensstemmelse med internationale og europæiske standarder, og endvidere henviser til, at valget skal afvikles i henhold til Armeniens nye valglov;

J.  der henviser til, at forhandlingerne om indgåelse af en associeringsaftale mellem EU og Armenien er skredet hurtigt frem og har sat fart i de interne reformer;

1.  henstiller til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten, at de bør:

   a) sikre, at associeringsaftalen bliver en omfattende og fremadrettet ramme for en fremtidig udvikling af forbindelserne med Armenien – en ramme som fremmer politisk associering, økonomisk konvergens og juridisk tilnærmelse
   b) sikre, at forhandlingerne om associeringsaftalerne EU-Aserbajdsjan og EU-Armenien i overensstemmelse med de krav, der stilles i Parlamentets betænkning om behovet for en EU-strategi for Sydkaukasus af 20. maj 2010, og alle de af OSCE's Minskgruppe udarbejdede grundlæggende principper, der er forankret i Aquila-fælleserklæringen af 10. juli 2009, kædes sammen med pålidelige forpligtelser til at gøre væsentlige fremskridt med hensyn til at få løst konflikten i Nagorno-Karabakh, herunder f.eks. tillidsskabende foranstaltninger, såsom demilitarisering, tilbagetrækning af snigskytter fra frontlinjen, tilbagetrækning af armenske styrker fra alle de besatte områder i Aserbajdsjan omkring Nagorno-Karabakh og gradvis overgivelse af disse til aserbajdsjansk kontrol, en mekanisme for aktiv forebyggelse af hændelser og undersøgelse af enhver tilsidesættelse af våbenhvilen langs frontlinjen, retten til, at alle internt fordrevne personer og flygtninge får lov til at vende tilbage til deres hjem og ejendom samt opstilling af internationale sikkerhedsgarantier, som omfatter en egentlig multinational fredsbevarende operation, med henblik på at skabe de rette aftalte betingelser for den fremtidige juridisk bindende ret til frit at give sin mening til kende for så vidt angår Nagorno-Karabakhs endelige status
   c) understrege, at det er yderst vigtigt, at der afholdes demokratiske, gennemsigtige, frie, retfærdige og konkurrenceprægede valg, som ikke blot bør komme til udtryk i, at valget i maj 2012 afvikles korrekt på valgdagen, men også skaber pluralitet, fri politisk debat, ytringsfrihed og lige adgang for alle politiske kræfter til mainstreammedier samt forsamlingsfrihed og bevægelsesfrihed i hele processen før og efter valget; understrege, at EU-delegationen i Armenien bør udstyres med alle de nødvendige ressourcer til at øge EU's bidrag til kvaliteten af valghandlingen; anbefale en vedtagelse af Armeniens nye valglov, som er i overensstemmelse med internationale forpligtelser og henstillinger
   d) understrege, at det er afgørende betydning at gennemføre en gennemsigtig, uafhængig og upartisk undersøgelse af begivenhederne den 1. marts 2008, herunder en uafhængig undersøgelse af politiets indgriben under opløsningen af demonstrationen
   e) anerkende Armeniens europæiske forhåbninger og betragte dem som en værdifuld løftestang og en nødvendig katalysator for at gennemføre reformer og opnå offentlig støtte til disse reformer, som sigter mod at styrke Armeniens forpligtelser for så vidt angår fælles værdier, retsstatsprincippet, menneskerettigheder og god regeringsførelse
   f) indarbejde klausuler og benchmarks i associeringsaftalen vedrørende beskyttelse og fremme af menneskerettigheder, som afspejler de højeste internationale og europæiske standarder, idet man udnytter rammerne inden for Europarådet og OSCE og den igangværende menneskerettighedsdialog mellem EU og Armenien fuldt ud
   g) i associeringsaftalen understrege betydningen af at sikre borgernes grundlæggende frihedsrettigheder, herunder forsamlings- og foreningsfrihed, udvikling af det civile samfund, retsstatsprincippet, den fortsatte kamp mod korruption, markedets konkurrenceevne samt mediernes uafhængighed
   h) indtrængende opfordre de armenske myndigheder til at vedtage en lovgivning om ikke-forskelsbehandling, der forbyder enhver form for forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering og kønsidentitet
   i) opfordre de armenske myndigheder til at fortsætte de lovgivningsmæssige reformer i landet med fornyet styrke
   j) opfordre de armenske myndigheder til fortsat at udvikle menneskerettighedskontoret, navnlig ved at forsyne det med yderligere økonomiske og menneskelige ressourcer og ved at støtte de nye regionale kontorer; sikre, at støtte til institutioner som menneskerettighedskontoret afbalanceres forholdsmæssigt med støtte til civilsamfundets organisationer;
   k) navnlig understrege betydningen af retsvæsenets uafhængighed, gennemsigtige udbudsprocedurer, adskillelse af politik og erhvervsliv og behovet for at ophæve oligarkiske strukturer i økonomien, pålidelige retsprocedurer, som sikrer retfærdig rettergang og domstolsadgang for alle borgere, et sikkert miljø for undersøgende journalistik, adgang til oplysninger og uafhængige og sociale medier samt forebyggelse af alle former for tortur og mishandling i tilbageholdelsescentre; opfordre den armenske regering til at gøre alt for at fortsætte med at overholde EU's bedste praksis og henstillinger på disse områder
   l) understrege, hvor stor betydning EU tillægger forebyggelse og bekæmpelse af korruption i de østlige partnerskabslande, navnlig i lyset af Rådets konklusioner om samarbejde på området for retlige og indre anliggender inden for det østlige partnerskab på dets 3.135. møde den 13.-14. december 2011
   m) understrege forholdet mellem reformen af de retshåndhævende myndigheder i partnerlandene og foranstaltninger til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, korruption, hvidvaskning af penge og finansiering af terror
   n) understrege behovet for at bekæmpe straffrihed for retshåndhævende organer og politiet, bl.a. ved at sikre, at torturtilfælde og tilsidesættelser af rettigheder for mennesker, som tilbageholdes i fængsler og lukkede institutioner, efterforskes fuldt ud
   o) sikre, at civilsamfundet og ngo'er i Armenien høres regelmæssigt og systematisk gennem hele forhandlingsprocessen om associeringsaftalen, og sikre, at deres anbefalinger bemærkes og tages i betragtning, hvor det er passende
   p) sikre, at associeringsaftalen er i overensstemmelse med de folkeretlige principper, især de principper, som er defineret i FN's charter, i slutakten fra Helsinki og inden for rammerne af OSCE, dvs. afkald på magtanvendelse, territorial integritet og ret til selvbestemmelse
   q) minde alle parter om, at der ikke er noget alternativ til en fredelig løsning på konflikten i Nagorno-Karabakh; understrege, at enhver trussel om at bruge magt undergraver det internationale samfunds fælles indsats
   r) opfordre Armenien og Aserbajdsjan til at iværksætte tillidsskabende foranstaltninger langs frontlinjen, herunder tilbagetrækning af snigskytter fra frontlinjen (i henhold til OSCE's henstillinger), tilbagetrækning og ophør med at anvende enhver form for artilleri samt en væsentlig forhøjelse af antallet af OSCE-observatører som en midlertidig foranstaltning, indtil der kan indsættes en multinational fredsbevarende styrke i FN-regi som led i gennemførelsen af en fredsaftale; opfordre Armenien til at ophøre med at sende almindelige værnepligtige i tjeneste i Nagorno-Karabakh
   s) styrke EU's konfliktløsnings- og mæglingskapacitet, bl.a. ved at intensivere sin støtte til Minskgruppens bestræbelser og tilbyde en mere aktiv og stærkere rolle med hensyn til at støtte gennemførelsen af tillidsskabende projekter og øge tilliden mellem konfliktens parter, herunder ved at hjælpe med at fremme en mere intensiv forhandlingsproces og EU-finansierede projekter, som tilsigter at øge den folkelige støtte til gensidige indrømmelser og en fredelig løsning samt støtte humanitære programmer i de konfliktramte områder, navnlig minerydningsaktioner
   t) spille en mere fremtrædende rolle i forbindelse med at finde frem til en løsning på konflikten i Nagorno-Karabakh ved at støtte gennemførelsen af tillidsskabende foranstaltninger, hvilket vil bringe det armenske og det aserbajdsjanske samfund tættere sammen og sprede idéerne om fred, forsoning og tillid blandt alle parter; understrege, at både Armenien og Aserbajdsjan bør træffe passende foranstaltninger for at sikre, at alle beslutninger om etablering og konsolidering af en fredelig løsning på konflikten i Nagorno-Karabakh, der træffes i Minskgruppens regi, gennemføres fuldt ud og på betimelig vis; understrege behovet for betingelsesløs adgang for EU's repræsentanter til Nagorno-Karabakh og de omkringliggende besatte områder
   u) anse EU's tilstedeværelse i OSCE's Minskgruppe som et øget engagement fra EU's side med henblik på at løse konflikten mellem Armenien og Aserbajdsjan
   v) styrke EU's konfliktløsningskapacitet i Sydkaukasus, bl.a. ved at styrke Minskgruppens bestræbelser og bane vejen for gennemførelsen af tillidsskabende foranstaltninger, som præsidenten for henholdsvis Aserbajdsjan og Armenien er blevet enige om; understrege, at der snarest muligt må findes en fredelig løsning på konflikten mellem Armenien og Aserbajdsjan på grundlag af folkerettens principper og de beslutninger og dokumenter, der er godkendt inden for denne ramme;
   w) opfordre alle aktører uden for konflikten til at udvise velvilje og bidrage positivt til en øjeblikkelig og fredelig løsning
   x) opfordre lederne i Armenien og Aserbajdsjan til at handle ansvarligt, nedtone deres udtalelser og undlade brugen af opflammende erklæringer med henblik på at bane vejen for en ægte dialog på alle samfundsniveauer og danne grundlag for effektive tillidsskabende foranstaltninger
   y) udtrykke bekymring over den militære oprustning i området og især over de høje armenske militærudgifter, som tapper ressourcer fra mere presserende områder, såsom fattigdomsbekæmpelse, social sikring og økonomisk udvikling, og i denne forbindelse opfordre medlemsstaterne til at indstille leveringen af våben og ammunition til såvel Aserbajdsjan som Armenien i overensstemmelse med OSCE's krav fra februar 1992, så længe de to parter ikke er nået frem til og har undertegnet en samlet løsning
   z) i denne forbindelse bemærke, at det er nødvendigt at undersøge bekymrende rapporter om en bosættelsespolitik, som gennemføres af de armenske myndigheder for at øge den armenske befolkning i de besatte områder i Nagorno-Karabakh
   aa) understrege betydningen af at ratificere de protokoller, som Armenien og Tyrkiet undertegnede i Zurich i 2009, og intensivere bestræbelserne for at lette normaliseringen af forholdet mellem Armenien og Tyrkiet med efterfølgende åbning af grænsen mellem de to lande; hilse beslutningen om at indlede forhandlinger om en frihandelsaftale velkommen og i denne forbindelse understrege, at det er uacceptabelt fortsat at have lukkede grænser mellem lande, som stræber efter medlemskab af eller associering med EU, og opfordre til, at denne situation bringes til ophør
   ab) opfordre Armenien til at bestræbe sig på at tilpasse sin politik i forhold til Iran til EU's tilgang til dette land
   ac) understrege behovet for at bruge associeringsaftalen som platform til at fremme regionale synergier og regionalt samarbejde; understrege, at demokratisk pluralistisk udvikling og konfliktløsning gensidigt nærer hinanden; navnlig understrege, at det er vigtigt at skabe synergier inden for transport og energi; opfordre alle parter til at engagere sig fuldt ud i det multilaterale samarbejde i det østlige partnerskab uden at knytte det sammen med konflikten
   ad) finde måder at fremme dialogen og det regionale samarbejde på ved at støtte organisationer som f.eks. det regionale miljøcenter (REC) gennem fælles grænseoverskridende projekter, der involverer ngo'er, lokalsamfund og interessenter i Armenien, Aserbajdsjan og Georgien
   ae) kraftigt opfordre Armenien til omgående at ratificere Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol som et vigtigt skridt til at bringe den nationale lovgivning i overensstemmelse med internationale retsaftaler, som EU's lande har tilsluttet sig
   af) opfordre de armenske myndigheder til at undertegne og ratificere konventionen om forbud mod brug, oplagring, produktion og overførsel af personelminer og om deres destruktion samt konventionen om klyngeammunition
   ag) understrege betydningen af mobilitet for udviklingen af europæisk integration; behandle mobiliteten for unge og for akademikere som en prioritet under forhandlingerne om visumlempelses- og tilbagetagelsesaftaler; opfordre Armenien til at forbedre sin nationale lovgivning for videregående uddannelser med særlig vægt på at synkronisere procedurerne for akademiske grader og bestemmelserne for praktikforløb for studerende i lyset af Bolognaprocessen; sikre, at asylbestemmelserne er i fuld overensstemmelse med de internationale forpligtelser og aftaler samt EU's standarder
   ah) sikre en gennemsigtig forvaltning af offentlige finanser og forbedring af lovgivningen for offentlige indkøb med henblik på at sikre god forvaltningspraksis og en gennemsigtig beslutningsproces
   ai) tilskynde til et bredt sektorsamarbejde mellem EU og Armenien og navnlig forklare fordele og fremme konvergens i lovgivningen på dette område og til dette formål yde den nødvendige finansielle og tekniske bistand
   aj) glæde sig over, at EU's bedste praksis og EU's henstillinger er blevet indarbejdet i Armenien under udarbejdelsen af de nationale handlingsplaner inden for retsvæsen, frihed og sikkerhed; navnlig bemærke de håndgribelige resultater inden for migrationssektoren, som er opnået med underskrivelsen af den fælles erklæring om et mobilitetspartnerskab
   ak) træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at indarbejde bestemmelserne i associeringsaftalen i Fællesskabets programmer og agenturer som et grundlæggende redskab til fremme af den europæiske integration på alle niveauer
   al) understrege behovet for en bæredygtig økonomi, herunder ved at fremme vedvarende energikilder og energieffektivitet i overensstemmelse med EU's målsætninger om klimaændringer; sørge for, at udviklingen i energisektoren foregår i overensstemmelse med EU's miljøstandarder og FN's konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (ESPOO-konventionen)
   am) gentage opfordringen til at lukke Medzamoratomkraftværket inden 2016, da det ikke kan opgraderes, så det opfylder gældende internationale standarder
   an) fortsætte med at stille den nødvendige tekniske bistand til rådighed for at give mulighed for straks at indlede forhandlinger om alle aspekter i associeringsaftalen og sikre, at de nyligt indledte forhandlinger om det vidtgående og brede frihandelsområde fortsættes i et stabilt tempo
   ao) indarbejde en stærk parlamentarisk dimension i associeringsaftalen, som fastlægger fuld inddragelse af Armeniens nationalforsamling og Europa-Parlamentet i gennemførelsen og overvågningen af aftalen; bistå Armeniens parlament både teknisk og økonomisk med henblik på at udvikle dets forfatningsbestemte funktioner, organer og tjenester, herunder etableringen af en fuldt udviklet stående komité og en øget dialog med civilsamfundet; sørge for, at Europa-Parlamentet regelmæssigt orienteres om situationen i forhandlingsprocessen
   ap) indføje klare benchmarks for dens gennemførelse i associeringsaftalen og sørge for overvågningsmekanismer, herunder indsendelsen af regelmæssige rapporter til Europa-Parlamentet
   aq) yde mere målrettet finansiel og teknisk bistand til Armenien for at sikre, at landet kan opfylde de forpligtelser, der følger af forhandlingerne om associeringsaftalen og den fuldstændige gennemførelse af denne, idet der fortsat tilbydes omfattende programmer til opbygning af institutioner, herunder på områder som offentlig forvaltning og reform af retsvæsenet
   ar) opfordre de armenske myndigheder til fuldt ud at benytte sig af ekspertisen i EU's Rådgivende Højniveaugruppe i forhandlings- og gennemførelsesfasen og holde EU's rådgivere fuldt informeret også om aktiviteterne i det østlige partnerskabs IBM flagskibsinitiativ; overveje at give en sådan bistand til alle østlige partnerlande
   as) anerkende Armeniens ambitiøse reformdagsorden i henhold til det østlige partnerskab og give passende bistand i overensstemmelse med princippet om »flere midler for flere reformer« i overensstemmelse med reformtempoet og målt i forhold til indikatorer for demokrati og menneskerettigheder
   at) i overensstemmelse med den fælles meddelelse om »En ny tilgang til nabolande i forandring« øge EU's bistand til civilsamfundets organisationer i Armenien, så de har mulighed for at foretage intern overvågning af reformer og forpligtelser og sikre, at regeringen i højere grad gøres ansvarlig for herfor
   au) tilskynde EU-forhandlerne til at fortsætte det gode samarbejde med Europa-Parlamentet og fortløbende give feedback, ledsaget af dokumentation, om fremskridt i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvori det hedder, at Europa-Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af proceduren

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning med Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten samt til Armenien.

(1) EUT C 66 E af 20.3.2009, s. 67.
(2) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 136.
(3) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0025.
(4) EUT C 41 E af 19.2.2009, s. 64.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0153.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0576.
(7) EUT L 221 af 27.8.2011, s. 5.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik