Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2315(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0079/2012

Predkladané texty :

A7-0079/2012

Rozpravy :

PV 17/04/2012 - 19
CRE 17/04/2012 - 19

Hlasovanie :

PV 18/04/2012 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0128

Prijaté texty
PDF 243kWORD 87k
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg
Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom
P7_TA(2012)0128A7-0079/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom (2011/2315(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania medzi EÚ a Arménskom o dohode o pridružení,

–  so zreteľom na závery Rady z 10. mája 2010 týkajúce sa Arménska, v ktorých prijala smernice na rokovania,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Arménskom a Európskou úniou, ktorá nadobudla platnosť 1. júla 1999,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o partnerstve v oblasti mobility medzi Európskou úniou a Arménskom z 27. októbra 2011,

–  so zreteľom na Akčný plán európskej susedskej politiky prijatý 14. novembra 2006 a na spoločné oznámenie s názvom Nová reakcia na meniace sa susedstvo z 25. mája 2011,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa konal 7. mája 2009 v Prahe,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 25. októbra 2010 týkajúce sa Východného partnerstva,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo samitu Východného partnerstva, ktorý sa konal 29. a 30. septembra 2011 vo Varšave,

–  so zreteľom na zakladajúcu listinu Parlamentného zhromaždenia Euronest z 3. mája 2011,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 27. februára 2012 týkajúce sa Zakaukazska,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2008 o Arménsku(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 20. januára 2011 o stratégii EÚ pre oblasť Čierneho mora(3) a zo 17. januára 2008 o koncepcii čiernomorskej regionálnej politiky(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 7. apríla 2011 o revízii východnej dimenzie európskej susedskej politiky(5) a zo 14. decembra 2011 o revízii európskej susedskej politiky(6),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/518/SZBP z 25. augusta 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Zakaukazsko a pre krízu v Gruzínsku(7),

–  so zreteľom na správu Európskej komisie o pokroku Arménska prijatú 25. mája 2011,

–  so zreteľom na tretie kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Arménskom, ktoré sa uskutočnilo 6. decembra 2011,

–  so zreteľom na všeobecnú amnestiu, ktorú arménsky parlament prijal 26. mája 2011 na návrh prezidenta Sargsiana,

–  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré 2. novembra 2008 v Moskve podpísali prezidenti Arménska, Azerbajdžanu a Ruskej federácie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie, ktoré 23. januára 2012 v Soči podpísali prezidenti Arménska, Azerbajdžanu a Ruskej federácie,

–  so zreteľom na článok 90 ods. 4 a článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0079/2012),

A.  keďže Východné partnerstvo poskytuje politický rámec na posilnenie dvojstranných vzťahov prostredníctvom nových dohôd o pridružení, pričom sa zohľadňuje osobitná situácia a ambície partnerskej krajiny a strategický záujem EÚ o stabilitu a demokratický rozvoj tohto regiónu;

B.  keďže dohody o pridružení predstavujú vhodný rámec na prehĺbenie vzťahov tým, že posilňujú politické zoskupovanie, sociálno-hospodársku integráciu a právne zbližovanie s EÚ a rozvíjajú kultúrne vzťahy;

C.  keďže v tejto súvislosti je mnohostranný rozmer Východného partnerstva doplnkový a neoddeliteľný od dvojstranného rozmeru a mal by sa rozvíjať súbežne s prebiehajúcimi rokovaniami o dohodách o pridružení s cieľom zabezpečiť ich úplné vykonávanie a stanoviť základ pre skutočnú regionálnu spoluprácu v súlade so zásadami európskej susedskej politiky;

D.  keďže aktívny záväzok Arménska presadzovať spoločné hodnoty a zásady vrátane demokracie, právneho štátu, dobrej správy vecí verejných a dodržiavania ľudských práv je základom pre dosiahnutie pokroku v tomto procese a pre zaistenie úspechu rokovaní a následného vykonávania dohody o pridružení;

E.  keďže arménske orgány opakovane vyjadrili svoju vôľu dodržiavať tieto hodnoty a poukázali na európske ambície Arménska; keďže sľuby neboli vždy v súlade s realitou, pokiaľ ide o pokrok reforiem; keďže aktívna účasť Arménska na mnohostrannej parlamentnej spolupráci v rámci zhromaždenia Euronest, ktorá zahŕňa štyri tematické platformy Východného partnerstva, je dobrým príkladom jeho záväzku dodržiavať európske hodnoty a zásady, pričom o dôležitosti tohto záväzku panuje v arménskej spoločnosti široká dohoda;

F.  keďže nevyriešený konflikt týkajúci sa Náhorného Karabachu ohrozuje stabilitu a rozvoj Arménska a regiónu Zakaukazska; keďže EÚ vo svojom spoločnom oznámení o novej reakcii na meniace sa susedstvo vyjadrila ambície zapojiť sa aktívnejšie do riešenia konfliktu v Zakaukazsku a urýchliť toto zapojenie jednak podporou súčasnej štruktúry rokovaní a jednak návrhmi nových iniciatív; keďže osobitný zástupca Európskej únie pre Zakaukazsko zohráva dôležitú úlohu pri mierovom riešení konfliktov v tomto regióne;

G.  keďže okupovanie území tretej krajiny predstavuje porušenie medzinárodného práva a je v rozpore so základnými zásadami európskej susedskej politiky, čo ohrozuje celý projekt Východného partnerstva;

H.  keďže existujú veľmi znepokojujúce správy o nelegálnych činnostiach arménskych jednotiek na okupovanom území Azerbajdžanu, konkrétne pravidelné vojenské manévre, obnovenie vojenskej techniky a personálu a rozšírenie defenzívnych formácií;

I.  keďže riadny priebeh nadchádzajúcich parlamentných volieb, ktoré sa majú konať 6. mája 2012, v súlade s medzinárodnými a európskymi normami bude mať prvoradý význam pre rozvoj vzťahov medzi EÚ a Arménskom a keďže voľby sa majú konať v súlade s novým volebným zákonom Arménska;

J.  keďže rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom pokračujú dobrým tempom a stimulujú vnútornú reformu;

1.  obracia sa na Radu, Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť s týmito odporúčaniami: mali by

   a) zaistiť, aby dohoda o pridružení bola komplexným a progresívnym rámcom pre budúci rozvoj vzťahov s Arménskom, ktorý bude posilňovať politické pridruženie, hospodárske zbližovanie a aproximáciu práva;
   b) zaistiť, aby rokovania o dohodách o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom a EÚ a Arménskom, v súlade s požiadavkami uvedenými v uznesení Európskeho parlamentu o potrebe stratégie EÚ pre Zakaukazsko z 20. mája 2010 a so všetkými základnými zásadami Minskej skupiny OBSE zakotvenými v spoločnom vyhlásení z Aquily z 10. júla 2009, boli prepojené s dôveryhodnými záväzkami uskutočniť zásadný pokrok zameraný na vyriešenie konfliktu v Náhornom Karabachu vrátane okrem iného opatrení na budovanie dôvery, ako je všeobecná demilitarizácia, stiahnutie ostreľovačov z kontaktnej línie, stiahnutie arménskych vojsk z okupovaných území v okolí Náhorného Karabachu a ich návrat pod azerbajdžanskú kontrolu a mechanizmus aktívnej prevencie incidentov a preskúmanie prípadov porušenia prímeria pozdĺž kontaktnej línie, práva všetkých osôb vysídlených v rámci štátu a utečencov na návrat do svojich domovov a k svojmu majetku a medzinárodných bezpečnostných záruk, ktoré budú zahŕňať skutočné nadnárodné mierové operácie s cieľom vytvoriť vhodné dohodnuté podmienky pre budúce slobodné a právne záväzné vyjadrenie vôle, pokiaľ ide o konečný štatút Náhorného Karabachu;
   c) zdôrazniť prvoradý význam riadneho priebehu demokratických, transparentných, slobodných a spravodlivých pluralistických volieb v máji 2012, ktoré zároveň zabezpečia pluralitu, slobodu politického názoru, slobodu prejavu a rovnaký prístup všetkých politických strán k mienkotvorným vysielacím médiám, slobodu zhromažďovania a pohybu počas celého predvolebného a povolebného procesu; zdôrazniť, že je potrebné poskytnúť delegácii EÚ v Arménsku potrebné zdroje, aby EÚ mohla lepšie prispieť ku kvalite volebného procesu; privítať prijatie nového volebného zákona Arménska, ktorý je v súlade s medzinárodnými záväzkami a odporúčaniami;
   d) zdôrazniť, že je nevyhnutné doviesť do konca transparentné, nezávislé a nestranné vyšetrenie udalostí z 1. marca 2008 vrátane nezávislého vyšetrenia policajného zásahu pri rozohnaní demonštrácie;
   e) uznať európske ašpirácie Arménska a vnímať ich ako hodnotný prístup a katalyzátor potrebný na vykonávanie reforiem a dosiahnutie podpory verejnosti pre tieto reformy zamerané na posilnenie záväzku Arménska v súvislosti so spoločnými hodnotami a zásadami právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a dobrej správy vecí verejných;
   f) zahrnúť do dohody o pridružení zahrnúť a kritériá týkajúce sa ochrany a presadzovania ľudských práv, ktoré sú vyjadrením najvyšších medzinárodných a európskych noriem a ktoré sa v maximálnej možnej miere opierajú o rámce Rady Európy a OBSE a pokračujúci dialóg EÚ a Arménska o ľudských právach;
   g) poukázať v dohode o pridružení na význam zaručenia uplatňovania základných slobôd vrátane slobody zhromažďovania a združovania, rozvoja občianskej spoločnosti, právneho štátu, trvalého boja proti korupcii, zabezpečenia konkurencieschopnosti trhu a nezávislosti médií;
   h) naliehať na arménske orgány, aby prijali antidiskriminačné právne predpisy, ktoré zakážu diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity vo všetkých oblastiach;
   i) nabádať arménske orgány, aby aj naďalej pokračovali vo svojom úsilí o nové legislatívne reformy v krajine;
   j) nabádať arménske orgány, aby naďalej rozvíjali úrad obhajcu ľudských práv najmä tým, že mu poskytnú dodatočné finančné a ľudské zdroje a podporia novozriadené regionálne úrady; zabezpečiť, aby podpora pre inštitúcií, ako je úrad obhajcu ľudských práv, bola v primeranom pomere s podporou organizáciám občianskej spoločnosti;
   k) osobitne zdôrazniť význam nezávislosti súdnictva, transparentných postupov obstarávania, oddelenia politiky od podnikania a potreby odstránenia oligarchických štruktúr v hospodárstve, spoľahlivých súdnych postupov, ktoré zaručia spravodlivý súdny proces a prístup k spravodlivosti pre všetkých občanov, ako aj význam bezpečného prostredia pre investigatívnu žurnalistiku, prístupu k informáciám a nezávislým a sociálnym médiám a predchádzania všetkých formám mučenia a zlého zaobchádzania v zadržiavacích zariadeniach; nabádať arménsku vládu, aby vynaložila všetko úsilie potrebné na zachovanie súladu s najlepšími postupmi a odporúčaniami EÚ v týchto oblastiach;
   l) zdôrazniť význam, ktorý Európska únia prikladá boju proti korupcii a prevencii korupcie v krajinách Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o závery Rady týkajúce sa spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v rámci Východného partnerstva, ktoré prijala na svojom 3 135. zasadnutí 13. a 14. decembra 2011;
   m) zdôrazniť vzťah medzi reformou orgánov na presadzovanie práva v partnerských krajinách a opatreniami zameranými na boj proti finančnej trestnej činnosti, korupcii, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;
   n) zdôrazniť potrebu bojovať proti beztrestnosti príslušníkov orgánov presadzovania práva a príslušníkov polície, okrem iného zabezpečením podrobného vyšetrenia prípadov mučenia a porušovania práv ľudí nachádzajúcich sa vo väzbe a v uzavretých inštitúciách;
   o) zabezpečiť, aby sa s občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami v Arménsku pravidelne a systematicky viedli konzultácie počas celého procesu rokovaní o dohode o pridružení, a zabezpečiť, aby sa ich odporúčania zaznamenali a v prípade potreby zohľadnili;
   p) zaistiť, aby dohoda o pridružení bola v súlade so zásadami medzinárodného práva, najmä pokiaľ ide o zásady vymedzené v Charte OSN a v Záverečnom akte helsinskej konferencie a prijaté rámci OBSE, t. j. nepoužívanie sily, územná celistvosť a právo na sebaurčenie;
   q) pripomenúť všetkým stranám, že nemôže existovať žiadna iná alternatíva ako mierové riešenie konfliktu v Náhornom Karabachu; zdôrazniť, že každá hrozba použitia sily ohrozuje spoločné úsilie medzinárodného spoločenstva;
   r) vyzvať Arménsko a Azerbajdžan, aby prijali opatrenia na budovanie dôvery pozdĺž frontovej línie vrátane stiahnutia ostreľovačov z kontaktnej línie (v súlade s odporúčaniami OBSE), stiahnutia a ukončenia využívania akéhokoľvek delostrelectva a značného zvýšenia počtu pozorovateľov OBSE ako predbežného opatrenia, kým nebudú rozmiestnené nadnárodné mierové sily pod mandátom OSN, čo je súčasťou vykonávania mierovej dohody; vyzvať Arménsko, aby zastavilo vysielanie brancov do bojov v Náhornom Karabachu;
   s) posilniť schopnosť Európskej únie riešiť konflikty a uskutočňovať mediácie, okrem iného tým, že zvýši svoju podporu pre úsilie Minskej skupiny a že sa bude aktívnejšie a výraznejšie zapájať, pokiaľ ide o podporu vykonávania opatrení na budovanie dôvery a zvyšovanie dôvery medzi stranami konfliktu, a to aj prostredníctvom presadzovania intenzívnejšieho rokovacieho procesu a pomoci obom strán formou projektov financovaných EÚ, ktorých cieľom je zvýšiť verejnú podporu vzájomných ústupkov a mierového urovnania sporov, a poskytovania podpory pre humanitárne programy v oblastiach zasiahnutých konfliktom, najmä pokiaľ ide o činnosti zamerané na odstraňovanie nášľapných mín;
   t) zohrávať významnejšiu úlohu v úsilí o urovnanie konfliktu v Náhornom Karabachu podporou vykonávania opatrení na budovanie dôvery, ktoré spoja arménske a azerbajdžanské spoločenstvá a ktoré budú medzi všetkými stranami šíriť myšlienky mieru, zmierenia a dôvery; zdôrazniť, že Arménsko aj Azerbajdžan by mali prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa všetky rozhodnutia týkajúce sa upevňovania mierového riešenia konfliktu v Náhornom Karabachu, ktoré sa prijmú v rámci Minskej skupiny, vykonávali v plnej miere a včas; zdôrazniť, že je potrebné, aby zástupcovia EÚ mali bezpodmienečný prístup do Náhorného Karabachu a okolitých okupovaných oblastí;
   u) zvážiť účasť EÚ v Minskej skupine OBSE s cieľom zvýšiť zapojenie EÚ do riešenia konfliktu medzi Arménskom a Azerbajdžanom;
   v) posilniť schopnosť EÚ riešiť konflikty v Zakaukazsku, okrem iného podporou úsilia Minskej skupiny a pripravením pôdy pre realizáciu opatrení na budovanie dôvery, ako sa na tom zhodli prezidenti Azerbajdžanu aj Arménska; zdôrazniť potrebu čo najskoršieho mierového urovnania konfliktu medzi Arménskom a Azerbajdžanom na základe zásad medzinárodného práva, ako aj rozhodnutí a dokumentov schválených v tomto rámci;
   w) vyzvať externých účastníkov konfliktu, aby preukázali dobrú vôľu a pozitívnym spôsobom prispeli k jeho urýchlenému a mierovému riešeniu;
   x) vyzvať vedúcich predstaviteľov Arménska a Azerbajdžanu, aby konali zodpovedne, zmiernili svoje vyjadrenia a zdržali sa štvavých vyhlásení s cieľom pripraviť cestu pre skutočný dialóg na všetkých úrovniach spoločnosti a vytvoriť základ pre účinné opatrenia na budovanie dôvery;
   y) vyjadriť znepokojenie nad posilňovaním vojenskej prítomnosti v tomto regióne a najmä nad vysokými vojenskými výdavkami Arménska, ktoré odoberajú zdroje z naliehavejších oblastí, ako je znižovanie chudoby, sociálne zabezpečenie a hospodársky rozvoj, a v tejto súvislosti vyzvať členské štáty, aby pozastavili dodávky zbraní a munície do Azerbajdžanu aj Arménska v súlade so žiadosťou OBSE z februára 1992, kým obe strany neschvália a nepodpíšu dohodu o úplnom urovnaní sporu;
   z) v tejto súvislosti poukázať na potrebu preskúmania správ týkajúcich sa politiky zameranej na výstavbu osád, ktorú vykonávajú arménske orgány s cieľom zvýšiť počet arménskeho obyvateľstva na okupovaných územiach Náhorného Karabachu;
   aa) zdôrazniť význam ratifikácie protokolov, ktoré Arménsko a Turecko podpísali v Zürichu v roku 2009, a zintenzívniť úsilie s cieľom uľahčiť normalizáciu vzťahov s následným bezpodmienečným otvorením hraníc; privítať rozhodnutie začať rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA) a v tejto súvislosti zdôrazniť, že je neprijateľné, aby hranice medzi krajinami, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ alebo o pridruženie k nej, boli neustále zatvorené, a naliehavo vyzvať na ukončenie tejto situácie;
   ab) naliehať na Arménsko, aby vynaložilo úsilie a svoju politiku voči Iránu zosúladilo s prístupom EÚ voči tejto krajine;
   ac) zdôrazniť, že je potrebné využívať dohodu o pridružení ako platformu na podporu regionálnej synergie a spolupráce; zdôrazniť vzájomne sa podporujúce prepojenia medzi demokratickým, pluralistickým rozvojom a riešením konfliktu; zdôrazniť najmä význam vytvárania synergií v oblasti dopravy a energetiky; vyzvať všetky strany, aby sa v plnej miere zapájali do mnohostrannej spolupráce v rámci Východného partnerstva bez toho, aby sa to spájalo s konfliktami;
   ad) nájsť spôsoby, akými podporiť dialóg a regionálnu spoluprácu podporovaním organizácií, ako je Regionálne environmentálne centrum (REC), a to prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov s účasťou MVO, miestnych spoločenstiev a zúčastnených strán z Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska;;
   ae) naliehať na Arménsko, aby bezodkladne ratifikovalo Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu ako dôležitý krok k zosúladeniu vnútroštátnych právnych predpisov s medzinárodnými súdnymi dohodami, ktoré prijali krajiny Európskej únie;
   af) vyzvať arménske orgány, aby podpísali a ratifikovali Dohovor o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení, ako aj Dohovor o kazetovej munícii;
   ag) zdôrazniť význam mobility pri presadzovaní európskej integrácie; považovať mobilitu mladých ľudí a akademickú mobilitu za prioritu počas rokovaní o zjednodušení vízového režimu a readmisných dohodách; vyzvať Arménsko, aby zlepšilo svoje vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa vyššieho vzdelávania s osobitným dôrazom na zosúladenie postupov pre vedecké diplomy a právnu reguláciu štipendijných pobytov študentov v súvislosti s bolonským procesom; zaistiť, aby ustanovenia o azyle boli v plnej miere v súlade s medzinárodnými záväzkami a povinnosťami a normami EÚ;
   ah) zabezpečiť transparentné riadenie verejných financií a zlepšenie právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania s cieľom zabezpečiť dobrú správu vecí verejných a transparentné rozhodovanie;
   ai) podnietiť širokú odvetvovú spoluprácu medzi EÚ a Arménskom; predovšetkým vysvetliť prínosy zbližovania právnych predpisov a podporovať zbližovanie v tejto oblasti a s týmto cieľom poskytnúť potrebnú finančnú a technickú pomoc;
   aj) privítať začlenenie najlepších postupov a odporúčaní EÚ počas prípravy národných pracovných plánov Arménska v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti; osobitne poukázať na hmatateľné výsledky v oblasti migrácie, ktoré boli dosiahnuté podpísaním spoločného vyhlásenia o partnerstve v oblasti mobility;
   ak) podniknúť potrebné kroky na to, aby sa do dohody o pridružení začlenili ustanovenia, ktoré Arménsku umožnia podieľať sa na programoch Spoločenstva a zúčastňovať sa na činnosti jeho agentúr, čo je základným nástrojom na podporu európskej integrácie na všetkých úrovniach;
   al) zdôrazňovať potrebu udržateľného hospodárstva, a to aj podporou obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti v súlade s cieľmi EÚ v oblasti zmeny klímy; zaistiť, aby sa rozvoj odvetví energetiky realizoval v súlade s normami EÚ v oblasti životného prostredia a s Dohovorom OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich štátne hranice (dohovor z ESPOO);
   am) znovu pripomenúť požiadavku zatvoriť jadrovú elektráreň Medzamor do roku 2016, pretože ju nie je možné modernizovať tak, aby spĺňala súčasné medzinárodne schválené a uznávané normy;
   an) naďalej poskytovať potrebnú technickú podporu, ktorou sa zabezpečí okamžité začatie rokovaní o všetkých aspektoch dohody o pridružení, a zaistiť, aby rokovania o prehĺbenej a komplexnej zóne voľného obchodu (DCFTA), ktoré sa nedávno začali, pokračovali plynulým tempom;
   ao) začleniť do dohody o pridružení silný parlamentný rozmer, ktorý zabezpečí, aby sa Národné zhromaždenie Arménska a Európsky parlament v plnej miere zapojili do vykonávania a monitorovania tejto dohody; technicky aj finančne pomáhať arménskemu parlamentu, aby mohol v plnej miere rozvíjať svoje ústavné funkcie, orgány a služby vrátane vytvorenia plnohodnotných stálych výborov a lepšej interakcie s občianskou spoločnosťou; poskytovať Európskemu parlamentu pravidelné informácie o aktuálnom stave rokovaní;
   ap) začleniť do dohody o pridružení jasné kritériá pre jej vykonávanie a zabezpečiť mechanizmy monitorovania vrátane predkladania pravidelných správ Európskemu parlamentu;
   aq) poskytnúť Arménsku lepšie zacielenú finančnú a technickú pomoc s cieľom zaistiť, aby dokázalo plniť záväzky vyplývajúce z rokovaní o dohode o pridružení a jej úplného vykonávania, a to pokračovaním v realizácii komplexných programov budovania inštitúcií, okrem iného aj v takých oblastiach, ako sú verejná služba a reforma súdnictva;
   ar) nabádať arménske orgány, aby v procese rokovaní a vykonávania dohody v plnej miere využívali skúsenosti poradnej skupiny EÚ na vysokej úrovni a aby zabezpečili úplnú informovanosť poradcov EÚ aj o činnostiach panela pre hlavnú iniciatívu integrovaného riadenia hraníc v rámci Východného partnerstva; zvážiť poskytnutie takejto pomoci všetkým krajinám Východného partnerstva;
   as) uznať ambiciózny reformný program Arménska v rámci Východného partnerstva a poskytnúť primeranú pomoc v súlade so zásadou „viac za viac“ na základe pokroku reforiem meraných podľa ukazovateľov demokracie a ľudských práv;
   at) v súlade so spoločným oznámením o novej reakcii na meniace sa susedstvo zvýšiť pomoc EÚ pre organizácie občianskej spoločnosti v Arménsku tak, aby mohli vykonávať interné monitorovanie reforiem a záväzkov v tejto krajine a zaistiť, aby vláda niesla za tieto reformy a záväzky väčšiu zodpovednosť;
   au) nabádať rokovací tím EÚ, aby pokračoval v dobrej spolupráci s Európskym parlamentom a nepretržite poskytoval informácie o dosiahnutom pokroku doplnené dokumentáciou v súlade s článkom 218 ods. 10 ZFEÚ, ktorým sa stanovuje, že Parlament musí byť ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách konania;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Arménsku.

(1) Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 67.
(2) Ú. v. EÚ C 161 E, 31.5.2011, s. 136.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0025.
(4) Ú. v. EÚ C 41 E, 19.2.2009, s. 64.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2011)0153.
(6) Prijaté texty, P7_TA(2011)0576.
(7) Ú. v. EÚ L 221, 27.8.2011, s. 5.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia