Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 63kWORD 33k
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Παιδιά με σύνδρομο Ντάουν
P7_TA(2012)0130P7_DCL(2011)0052

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι περιπτώσεις να γεννηθεί ένα παιδί με σύνδρομο Ντάουν είναι 1 στις 600-1000,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνδρομο Ντάουν αποτελεί τη συχνότερη γενετική αιτία για τις μαθησιακές διαταραχές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγγενείς ανωμαλίες συνιστούν ένα από τα κύρια αίτια παιδικής θνησιμότητας και μακροπρόθεσμης αναπηρίας και ότι τα παιδιά με σύνδρομο Ντάουν μπορεί να πάσχουν από πολλές συγγενείς διαταραχές, οι συχνότερες των οποίων είναι οι καρδιοπάθειες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας»,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η οποία καθορίζει ελάχιστα καθολικά πρότυπα για την προστασία και την κατοχύρωση ενός φάσματος αστικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων,

1.  ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη:

   να συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν, μέσω μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
   να προωθήσουν την πανευρωπαϊκή έρευνα για την αντιμετώπιση της πάθησης αυτής·
   να οργανώσουν πανευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν στην ΕΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις ενδιαφερόμενες εθνικές αρχές.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 18ης Απριλίου 2012 (P7_PV(2012)04-18(ANN2)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου