Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Prijaté texty
PDF 78kWORD 36k
Streda, 18. apríla 2012 - Štrasburg
Deti s Downovým syndrómom
P7_TA(2012)0130P7_DCL(2011)0052

Vyhlásenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2012 o deťoch s Downovým syndrómom

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa odhadov je pravdepodobnosť narodenia dieťaťa s Downovým syndrómom 1 ku 600 až 1000,

B.  keďže Downov syndróm je jednou z najčastejších genetických príčin porúch učenia,

C.  keďže vrodené anomálie sú jednou z hlavných príčin detskej úmrtnosti a dlhodobého zdravotného postihnutia a keďže deti s Downovým syndrómom môžu trpieť mnohými vrodenými poruchami, z ktorých najčastejšie sú ochorenia srdca,

D.  keďže v článku 26 Charty základných práv Európskej únie sa uvádza, že: „Únia uznáva a rešpektuje právo osôb so zdravotným postihnutím využívať opatrenia, ktoré sú určené na zabezpečenie ich nezávislosti, sociálnej integrácie a integrácie v zamestnaní a účasti na spoločenskom živote“,

E.  keďže EÚ ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, v ktorom sú stanovené univerzálne minimálne normy na ochranu a zaručenie celého radu občianskych, politických, sociálnych a ekonomických práv,

1.  vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby:

   prispeli k sociálnemu začleňovaniu detí s Downovým syndrómom prostredníctvom informačných kampaní na vnútroštátnej a európskej úrovni;
   podporovali celoeurópsky výskum zameraný na liečbu tohto typu ochorenia;
   vypracovali celoeurópsku stratégiu na ochranu práv detí s Downovým syndrómom v EÚ;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu so zoznamom podpísaných poslancov(1) Komisii, Rade a príslušným orgánom jednotlivých členských štátov.

(1) Zoznam podpísaných poslancov je uvedený v prílohe 2 k zápisnici z 18. apríla 2012 (P7_PV(2012)04-18(ANN2)).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia