Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0127(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0082/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0082/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.1
CRE 19/04/2012 - 6.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0131

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 257kWORD 33k
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
P7_TA(2012)0131A7-0082/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14034/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (14036/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0046/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0082/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή των υφιστάμενων εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) και τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή νέων ΕΣΕΣ·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου