Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0283(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0067/2012

Внесени текстове :

A7-0067/2012

Разисквания :

PV 18/04/2012 - 18
CRE 18/04/2012 - 18

Гласувания :

PV 19/04/2012 - 6.3
CRE 19/04/2012 - 6.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0133

Приети текстове
PDF 280kWORD 38k
Четвъртък, 19 април 2012 г. - Страсбург
Инструменти за споделяне на риска за държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения ***I
P7_TA(2012)0133A7-0067/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 19 април 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0655),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0350/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 8 декември 2011 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 28 март 2012 г. за одобрение на позицията на Парламента, в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на комисията по бюджетен контрол и на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0067/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 13.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 19 април 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби, свързани с инструменти за споделяне на риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения
P7_TC1-COD(2011)0283

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 423/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност