Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0283(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0067/2012

Indgivne tekster :

A7-0067/2012

Forhandlinger :

PV 18/04/2012 - 18
CRE 18/04/2012 - 18

Afstemninger :

PV 19/04/2012 - 6.3
CRE 19/04/2012 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0133

Vedtagne tekster
PDF 10kWORD 34k
Torsdag den 19. april 2012 - Strasbourg
Risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet ***I
P7_TA(2012)0133A7-0067/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. april 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet (COM(2011)0655 - C7-0350/2011 - 2011/0283(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0655),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0350/2011),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 8. december 2011 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 28. marts 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetkontroludvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A7-0067/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 43 af 15.2.2012, s. 13.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. april 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om risikodelingsinstrumenter for medlemsstater, der har vanskeligheder eller har risiko for alvorlige vanskeligheder med deres finansielle stabilitet
P7_TC1-COD(2011)0283

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 423/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik