Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0283(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0067/2012

Ingediende teksten :

A7-0067/2012

Debatten :

PV 18/04/2012 - 18
CRE 18/04/2012 - 18

Stemmingen :

PV 19/04/2012 - 6.3
CRE 19/04/2012 - 6.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0133

Aangenomen teksten
PDF 199kWORD 33k
Donderdag 19 april 2012 - Straatsburg
Risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit ***I
P7_TA(2012)0133A7-0067/2012
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 april 2012 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, wat betreft sommige bepalingen betreffende risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0655),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0350/2011),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 8 december 2011(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 28 maart 2012 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de Commissie begrotingscontrole en de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0067/2012),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 43 van 15.2.2012, blz. 13.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 april 2012 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, wat betreft sommige bepalingen betreffende risicodelingsinstrumenten voor lidstaten die ernstige moeilijkheden ondervinden of dreigen te ondervinden ten aanzien van hun financiële stabiliteit
P7_TC1-COD(2011)0283

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) nr.423/2012.)

Juridische mededeling - Privacybeleid