Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0382(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0099/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0099/2012

Συζήτηση :

PV 19/04/2012 - 4
CRE 19/04/2012 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.5
CRE 19/04/2012 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0134

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 323kWORD 41k
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ***
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών (PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (17433/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, που επισυνάπτεται στην προαναφερθείσα πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (17434/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0511/2011),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες (COM(2010)0492),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την παγκόσμια εταιρία διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών (SWIFT), τη συμφωνία για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) και το διατλαντικό διάλογο επί των θεμάτων αυτών(1), της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής(2), της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά(3), και της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες και σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών(4),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων της 19ης Οκτωβρίου 2010 που αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες(5) και τις 9ης Δεκεμβρίου 2011 επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 7/2010 της 12ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες, που εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, και την επιστολή της της 6ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση και διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0099/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  θεωρεί ότι η διαδικασία 2009/0187(NLE) έχει παύσει να ισχύει ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η συμφωνία PNR του 2007 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αντικατασταθεί από τη νέα συμφωνία PNR·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σ. 349.
(2) ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. 564.
(3) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 70.
(4) ΕΕ C 74 E της 13.3.2012, σ. 8.
(5) ΕΕ C 357 της 30.12.2010, σ. 7.
(6) ΕΕ C 35 της 9.2.2012, σ. 16.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου