Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0058(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0080/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0080/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 16
CRE 18/04/2012 - 16

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0135

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 168kWORD 217k
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών *
P7_TA(2012)0135A7-0080/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0121),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0092/2011),

–  έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που διαβίβασαν το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μάλτας, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, η Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, το Εθνικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας και η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0080/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης 27 διαφορετικών συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις στην Ένωση και αντιμάχονται τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Συγκρούονται επίσης με τις απαιτήσεις μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.
(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης 27 διαφορετικών συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις στην Ένωση και αντιμάχονται τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», το σύμφωνο για το Ευρώ +, καθώς και την οικονομική, δημοσιονομική και φορολογική ολοκλήρωση που απαιτείται για την υλοποίηση μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Περισσότερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Τα φορολογικά εμπόδια για τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σοβαρά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως στερούνται των απαραίτητων πόρων για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς.
(2)  Τα φορολογικά εμπόδια μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες, δεδομένου ότι συνήθως στερούνται των απαραίτητων πόρων για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Θα πρέπει να προωθηθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε περιφερειακό επίπεδο για περιφέρειες που διαθέτουν φορολογικές και νομοθετικές εξουσίες.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί τον βασικό παράγοντα για να τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης. Η θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας ρταιρειών (ΚΕΒΦΕ) θα βελτιώσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση με τον περιορισμό του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να εισαχθεί ΚΕΒΦΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Εντούτοις, εάν το Συμβούλιο δεν κατορθώσει να λάβει ομόφωνη απόφαση σχετικά με την πρόταση θέσπισης ΚΕΒΦΕ, ενδείκνυται να κινηθεί χωρίς αναβολή η διαδικασία ενόψει της λήψης απόφασης του Συμβουλίου που θα επιτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της ΚΕΒΦΕ. Η ενισχυμένη αυτή συνεργασία πρέπει να κινηθεί από το κράτος μέλος το νόμισμα του οποίου είναι το ευρώ, αλλά θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι ανοικτή σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Ορισμένες έντονες μορφές φορολογικού ανταγωνισμού, φορολογικής βελτιστοποίησης και επιλογής ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος (αρμπιτράζ) ενδέχεται να υπονομεύσουν τα έσοδα ορισμένων κρατών μελών και να δημιουργήσουν στρεβλώσεις ως προς την φορολόγηση μεταξύ του κεφαλαίου, που είναι κινητό, και της εργασίας, που είναι λιγότερο κινητή. Το ενισχυμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση απαιτούν από τα κράτη μέλη, και ειδικότερα από αυτά που έχουν το ευρώ ως νόμισμα, να συμμορφωθούν προς την αυστηρή φορολογική πειθαρχία, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα ελέγχους των δαπανών και δημιουργώντας επαρκή φορολογικά έσοδα. Για τους λόγους αυτούς και επειδή το σύμφωνο για το Ευρώ + επί του οποίου συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, καθορίζουν ότι η διαμόρφωση μιας ΚΕΒΦΕ «θα μπορούσε να είναι ένας ουδέτερος ως προς τα έσοδα τρόπος για την εξασφάλιση της συνοχής των εθνικών φορολογικών συστημάτων, τηρουμένων των εθνικών φορολογικών στρατηγικών, και τη συμβολή στη δημοσιονομική διατηρησιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων», είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη που έχουν το ευρώ ως νόμισμα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δημοσιονομικές τους δεσμεύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ευρωζώνης ως συνόλου, και είναι ευκταίο η ΚΕΒΦΕ να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν συντομότερα σε όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρίες.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)  Υπό το φως του ζωτικού ρόλου που οι ΜΜΕ διαδραματίζουν στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή οφείλει να αναπτύξει και να θέσει στη διάθεση των ΜΜΕ που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες ένα εργαλείο που να περιορίζει το διοικητικό φόρτο και τα έξοδα επιτρέποντάς τους να επιλέξουν σε εθελοντική βάση να συμμετάσχουν στο σύστημα ΚΕΒΦΕ.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Δεδομένου ότι οι διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές δεν δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα (η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των εθνικών συντελεστών φορολογίας των εταιρειών.
(5)  Δεδομένου ότι οι διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές δεν δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, η ΚΕΒΦΕ δεν χρειάζεται να θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των εθνικών συντελεστών φορολογίας των εταιρειών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ορισμένα κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα με τη μορφή πίστωσης φόρου.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στην εναρμόνιση των συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων των κρατών μελών. Εάν αποδειχτεί ωστόσο ότι η εισαγωγή ελάχιστων συντελεστών θα συντελούσε στην οικονομική αποδοτικότητα, στην αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα της φορολογίας εταιρειών, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο ενδείκνυται παρόμοια εναρμόνιση κατά την αναθεώρηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τούτο αποκτά μεγαλύτερη ακόμα σημασία υπό το φως της εξέλιξης των συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη, που καθιστά σαφές ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός έχει επιπτώσεις εντός της εσωτερικής αγοράς. Είναι, ως εκ τούτου, χρήσιμο, σύμφωνα με το πνεύμα της έκθεσης με τίτλο «Νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά» της 9ης Μαΐου 2010, να καθοριστεί κατά πόσο ο αντίκτυπος αυτού του ανταγωνισμού είναι ευνοϊκός ή επιβλαβής για ένα φορολογικό πλαίσιο που να αρμόζει στην εσωτερική αγορά του 21ου αιώνα. Ειδικότερα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο ερώτημα του κατά πόσο η άρση της αντίφασης μεταξύ ενοποίησης της αγοράς και φορολογικής κυριαρχίας συνιστά έναν από τους τρόπους συμφιλίωσης μεταξύ της αγοράς αφενός και της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς αφετέρου.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο ενός συστήματος του είδους αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην Ένωση μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν τις τιμές μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία στο εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι ζημίες των φορολογουμένων εταιρειών συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου ομίλου.
(6)  Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο ενός συστήματος του είδους αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του ίδιου ομίλου που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες στην Ένωση μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν τις τιμές μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία στο εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι ζημίες των φορολογουμένων εταιρειών συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου ομίλου.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η ευρεία φορολογική βάση, η ενοποίηση, και η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά τους εθνικούς τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών καθιστούν την ΚΕΒΦΕ φορολογικά ουδέτερη.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Στο μέτρο που η χρήση της ΚΕΒΦΕ θα επηρέαζε τα φορολογικά έσοδα περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με το συνταγματικό τους καθεστώς και κατά τρόπο συμβατό με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι σχεδιασμένο πρωτίστως για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εταιρειών που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, θα πρέπει να αποτελεί προαιρετικό καθεστώς, το οποίο θα συνοδεύει τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα φορολογίας των εταιρειών.
(8)  Επειδή η παρούσα οδηγία είναι σχεδιασμένη πρωτίστως προς όφελος των εταιρειών που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει άλλες εταιρείες, έχει διαμορφωθεί ως προαιρετικό σύστημα, που επιτρέπει σε όλες τις επιλέξιμες εταιρίες να επιλέξουν συμμετοχή. Εντούτοις, ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες, που είναι εξ ορισμού διακρατικές, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία εφαρμογής της. Όλες οι άλλες εταιρείες που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, εξαιρουμένων των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως προσδιορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ1της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της. Κατά την αξιολόγηση του αντικτύπου της ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική και για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
1 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, ο οποίος θα συμπληρώνεται από μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό συγκεκριμένων τύπων καταχρηστικών πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των τόκων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς σε χώρα χαμηλής φορολογίας εκτός της Ένωσης που δεν ανταλλάσσει πληροφορίες με το κράτος μέλος της καταβάλλουσας εταιρείας βάσει συμφωνίας ανάλογης με την οδηγία 2011/16/EE σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ και βάσει κανόνων σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες.
(20)  Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν αποτελεσματικό γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, ο οποίος θα συμπληρώνεται από μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό συγκεκριμένων τύπων καταχρηστικών πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των τόκων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς σε χώρα χαμηλής φορολογίας εκτός της Ένωσης που δεν ανταλλάσσει πληροφορίες με το κράτος μέλος της καταβάλλουσας εταιρείας βάσει συμφωνίας ανάλογης με την οδηγία 2011/16/EE σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και βάσει κανόνων σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη η λήψη και ο μεταξύ τους συντονισμός πρόσθετων μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες από τις εκτός Ένωσης χώρες χαμηλής φορολογίας, οι οποίες δεν ανταλλάσσουν τις αναγκαίες φορολογικές πληροφορίες.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Ο μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές (εργασία, στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις). Ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό των εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται από τον μαθηματικό τύπο λόγω του μεταβλητού τους χαρακτήρα και των κινδύνων καταστρατήγησης του συστήματος. Η χρήση των συντελεστών αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του κράτους μέλους προορισμού. Οι συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης προβλέπει εναλλακτική μέθοδο.
(21)  Ο μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις συντελεστές (εργασία, στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις). Οι συντελεστές εργασία και στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει να σταθμίζονται με 45%, ενώ ο συντελεστής πωλήσεις πρέπει να έχει βαρύτητα 10%. Ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό των εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται από τον μαθηματικό τύπο λόγω του μεταβλητού τους χαρακτήρα και των κινδύνων καταστρατήγησης του συστήματος. Η χρήση των συντελεστών αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του κράτους μέλους προορισμού. Οι συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης προβλέπει εναλλακτική μέθοδο.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21a)  Οι κοινοί κανόνες για τον υπολογισμό της ΚΕΒΦΕ δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετες δυσανάλογες διοικητικές δαπάνες για τις εταιρείες, ώστε να μη μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική αρχή»), η οποία θα πρέπει να είναι η διοίκηση του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια φορολογούμενη εταιρεία»). Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διαδικαστικούς κανόνες για τη διοίκηση του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει έναν μηχανισμό εκ των προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. Οι έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται και να συντονίζονται από την κύρια φορολογική αρχή, αλλά οι αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου υπόκειται σε φορολογία μπορούν να ζητήσουν να κινηθεί ο έλεγχος. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα μέλος του ομίλου μπορεί να προσβάλει απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής σχετικά με την δήλωση υπαγωγής στο σύστημα ή τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Οι διαφορές μεταξύ φορολογουμένων εταιρειών και φορολογικών αρχών θα πρέπει να επιλύονται από διοικητικό φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής.
(23)  Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική αρχή»), η οποία θα πρέπει να είναι μια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια φορολογούμενη εταιρεία»). Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διαδικαστικούς κανόνες για τη διοίκηση του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει έναν μηχανισμό εκ των προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. Οι έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται και να συντονίζονται από την κύρια φορολογική αρχή, αλλά οι αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου υπόκειται σε φορολογία μπορούν να ζητήσουν να κινηθεί ο έλεγχος. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα μέλος του ομίλου μπορεί να προσβάλει απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής σχετικά με την δήλωση υπαγωγής στο σύστημα ή τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Οι διαφορές μεταξύ φορολογουμένων εταιρειών και φορολογικών αρχών θα πρέπει να επιλύονται από διοικητικό φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23a)  Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει νέο φόρουμ ΚΕΒΦΕ, παρεμφερές προς το κοινό φόρουμ σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης, στο οποίο θα μπορούν οι εταιρείες και τα κράτη μέλη να παραπέμπουν ερωτήματα και διαφορές που αφορούν την ΚΕΒΦΕ. Το φόρουμ αυτό θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση στις εταιρείες και τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27a)  Η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει εντελώς νέα προσέγγιση μιας ουσιαστικής πτυχής της φορολογίας εταιρειών. Η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να πραγματοποιήσει ενδελεχή ανάλυση και ανεξάρτητη αξιολόγηση, μόλις αυτό καταστεί εφικτό και σκόπιμο. Λόγω του ρυθμού που συνεπάγονται η θέσπιση και η έμπρακτη εφαρμογή της φορολογίας εταιρειών, δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί παρόμοια ανάλυση και αξιολόγηση πριν από την πάροδο πενταετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο της ανάλυσης και αξιολόγησης της Επιτροπής θα πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα: ο προαιρετικός χαρακτήρας της ΚΕΒΦΕ, ο περιορισμός της εναρμόνισης της φορολογικής βάσης, ο τύπος επιμερισμού, εξέταση της πρακτικής χρησιμότητας του καθεστώτος για τις ΜΜΕ και ο αντίκτυπος στα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α

Ευρωπαϊκές Εταιρείες και Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες

Από ... *, επιλέξιμες ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες, όπως αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του Παραρτήματος Ι, θα θεωρούνται εταιρείες που έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία.

*Η πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη διετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 β (νέο)
Άρθρο 6β

Εφαρμογή σε άλλες επιλέξιμες επιχειρήσεις

Από ... *, επιλέξιμες εταιρείες εκτός των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως προσδιορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ, θα εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία.

*H πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την πενταετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – πρώτο εδάφιο
Οι εκπίπτουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος των πωλήσεων και όλα τα έξοδα, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον μπορεί να εκπέσει, στα οποία υποβάλλεται η φορολογούμενη εταιρεία με σκοπό την απόκτηση ή τη διασφάλιση εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των εξόδων άντλησης ιδίων κεφαλαίων ή σύναψης δανείων για τους σκοπούς της επιχείρησης.

Οι εκπίπτουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος των πωλήσεων και όλα τα έξοδα, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον μπορεί να εκπέσει, στα οποία υποβάλλεται η φορολογούμενη εταιρεία με σκοπό την απόκτηση ή τη διασφάλιση εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των εξόδων άντλησης ιδίων κεφαλαίων ή σύναψης δανείων για τους σκοπούς της επιχείρησης. Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θεωρούνται επίσης εκπίπτουσες δαπάνες.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
ι) οι φόροι που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, με εξαίρεση τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται στα ενεργειακά προϊόντα, στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και στα βιομηχανοποιημένα καπνά.
ι) οι φόροι που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – στοιχείο γ
γ) τα τεχνικά αποθεματικά που σχηματίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την οδηγία 91/674/ΕΟΚ εκπίπτουν, με εξαίρεση τα αποθεματικά εξισορρόπησης. Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει έκπτωση των αποθεματικών εξισορρόπησης. Στην περίπτωση ομίλου, η έκπτωση των αποθεματικών εξισορρόπησης εφαρμόζεται στο επιμερισμένο μερίδιο των μελών του ομίλου που έχουν έδρα ή βρίσκονται στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα ποσά που εκπίπτουν επανεξετάζονται και διορθώνονται στο τέλος κάθε φορολογικού έτους. Κατά τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης τα επόμενα έτη λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν ήδη εκπέσει.
γ) τα τεχνικά αποθεματικά που σχηματίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την οδηγία 91/674/ΕΟΚ εκπίπτουν, με εξαίρεση τα αποθεματικά εξισορρόπησης. Ένα κράτος μέλος που σύμφωνα με το άρθρο 62 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ έχει καθιερώσει εξισωτική πρόβλεψη στο εμπορικό του δίκαιο, πρέπει και να επιτρέπει την φορολογική έκπτωση των αποθεματικών εξισορρόπησης. Στην περίπτωση ομίλου, η έκπτωση των αποθεματικών εξισορρόπησης εφαρμόζεται στο επιμερισμένο μερίδιο των μελών του ομίλου που έχουν έδρα ή βρίσκονται στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα ποσά που εκπίπτουν επανεξετάζονται και διορθώνονται στο τέλος κάθε φορολογικού έτους. Κατά τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης τα επόμενα έτη λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν ήδη εκπέσει.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48
Εάν η φορολογούμενη εταιρεία πραγματοποίησε, πριν από την υπαγωγή της στο σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν από τη φορολογική βάση στην έκταση που προβλέπεται από την εν λόγω εθνική νομοθεσία.

Εάν η φορολογούμενη εταιρεία πραγματοποίησε, πριν από την υπαγωγή της στο σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν από το μέρος της φορολογικής βάσης που φορολογείται στο κράτος μέλος της προηγούμενης εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας στην έκταση που προβλέπεται από την εν λόγω εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α
α) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 40% του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη·
α) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 70% του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη·
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – πρώτο εδάφιο
Τεχνητές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή της φορολογίας αγνοούνται για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης.

Τεχνητές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κύριο σκοπό την αποφυγή της φορολογίας αγνοούνται για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης.

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 40% του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη ή η οντότητα υπόκειται σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς·
β) βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 70% του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη ή η οντότητα υπόκειται σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς·
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η ενοποιημένη φορολογική βάση κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου κάθε φορολογικό έτος με βάση μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:
1.  Η ενοποιημένη φορολογική βάση κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου κάθε φορολογικό έτος με βάση μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος έχει την ακόλουθη μορφή, καλύπτοντας τους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – μαθηματικός τύπος
20120419-P7_TA(2012)0135_EL-p0000001.fig
20120419-P7_TA(2012)0135_EL-p0000003.fig
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή σχεδιάζει ενιαίο μορφότυπο επιστροφής φόρου με τη συνεργασία των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
1.  Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να κινεί και να συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου των μελών του ομίλου. Η διαδικασία ελέγχου μπορεί επίσης να κινηθεί κατόπιν αιτήσεως μιας αρμόδιας αρχής.
1.  Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να κινεί και να συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου των μελών του ομίλου. Η διαδικασία ελέγχου μπορεί επίσης να κινηθεί κατόπιν αιτήσεως μιας αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το μέλος του ομίλου.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 123 α (νέο)
Άρθρο 123α

Φόρουμ ΚΕΒΦΕ

Η Επιτροπή δημιουργεί φόρουμ ΚΕΒΦΕ, στο οποίο θα μπορούν οι εταιρείες και τα κράτη μέλη να παραπέμπουν ερωτήματα και διαφορές που αφορούν την ΚΕΒΦΕ. Το φόρουμ αυτό προσφέρει καθοδήγηση στις εταιρείες και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 130
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις κατ' αυτών ή για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις κατ' αυτών ή για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο. Οποιαδήποτε μελλοντική αποτίμηση του μέσου κοινοποιείται στα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 132 α (νέο)
Άρθρο 132 α

ΜΜΕ με διασυνοριακή δραστηριότητα

Έως ...* η Επιτροπή θα παράσχει εργαλείο που θα επιτρέψει στις ΜΜΕ που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες να επιλέξουν το σύστημα της ΚΕΒΦΕ σε εθελοντική βάση.

*Η πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη διετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133
Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της παρούσας οδηγίας σχετικά με την κατανομή των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή έως ...* επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την λειτουργία της. Στην έκθεση περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ανάλυση, βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης,

α) των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI σχετικά με την κατανομή των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών και του αντίκτυπου στα φορολογικά τους έσοδα·
β) της χρήσης και της πρακτικής χρησιμότητας της παρούσας οδηγίας για τις ΜΜΕ·
γ) των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που θα προέκυπταν εάν γινόταν υποχρεωτικό το σύστημα για τις ΜΜΕ·
δ) των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη γενική δραστηριότητα των εταιρειών και στην ανταγωνιστικότητα των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εταιρειών·
ε) των επιπτώσεων στη δίκαιη και θεμιτή είσπραξη των φόρων στα κράτη μέλη·
στ) των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της εισαγωγής ελάχιστων φορολογικών συντελεστών.
Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως το 2020. Έως ...** η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στην εσωτερική αγορά και, ειδικότερα, σχετικά με τις ενδεχόμενες στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που υπάγονται στο σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία και εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια για την ενοποίηση.

* H πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την πενταετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Η πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη διετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Τίτλος 5 – σειρά 4
Versicherungsteuer

Διαγράφεται

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου