Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0092(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0052/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0052/2012

Συζήτηση :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 19/04/2012 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0136

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 576kWORD 285k
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας *
P7_TA(2012)0136A7-0052/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0169),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0105/2011),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, το Κογκρέσο του Βασιλείου της Ισπανίας και την Γερουσία του Βασιλείου της Ισπανίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0052/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου εκδόθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, βάσει, ιδίως του πρωτοκόλλου του Κιότο.
(1)  Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου εκδόθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, βάσει, ιδίως του πρωτοκόλλου του Κιότο. Έχει σημασία, σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, να εξακριβωθεί κατά πόσον λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η προστασία της ανθρώπινης υγείας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η αντιμετώπιση ενός θέματος τόσο εκτενούς και κεφαλαιώδους όπως η φορολογία της ενέργειας στην Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί στην εξέταση των καθοριστικών αναγκών της πολιτικής για το κλίμα και το περιβάλλον. Για την Ένωση, οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής και οι στόχοι της βιομηχανικής πολιτικής αποτελούν εξίσου αποφασιστικές προκλήσεις. Επιπλέον, προκειμένου η ενιαία αγορά να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά στον τομέα της ενέργειας, όλες οι πρωτοβουλίες και τα νομοθετικά μέτρα της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να συντονίζονται προσεκτικά και σε διαρκή βάση. Οι τροπολογίες στην οδηγία 2003/96/ΕΚ θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις άλλες πολιτικές σε σχέση με την ενέργεια, αλλά παράλληλα θα πρέπει και οι συγκεκριμένες πολιτικές να προσαρμοστούν κατάλληλα στο πλαίσιο της ενεργειακής φορολογίας. Ειδικότερα, θα πρέπει τα υπάρχοντα προβλήματα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας1να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα, προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Οποιαδήποτε έλλειψη συνοχής θα ήταν εις βάρος της εκπλήρωσης των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
1 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά συνεχίζει να λειτουργεί εύρυθμα στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008.
(2)  Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί κατά τον βέλτιστο τρόπο στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεπής μεταχείριση των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, έτσι ώστε να παρέχονται πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους καταναλωτές ενέργειας, ανεξάρτητα από την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα για ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η φορολογία που συνδέεται με το διοξείδιο του άνθρακαμπορεί να αποτελέσει οικονομικά συμφέρον μέσο προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Λόγω του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.
(3)  Η φορολογία που συνδέεται με τις εκπομπές CO2αποτελεί γενικά οικονομικά συμφέρον μέσο προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Λόγω του παρόντος και του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το CO2, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Η αξιοποίηση αποβλήτων για την παραγωγή θερμότητας και ιδίως η χρήση τους ως εναλλακτικών καυσίμων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην φορολογία της ενέργειας, δεδομένου ότι σκοπός της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα1είναι οι παραγωγοί και κάτοχοι αποβλήτων να τα διαθέτουν με τρόπο όσο το δυνατόν αποδοτικότερο από ενεργειακή άποψη και όσο το δυνατόν φιλικότερο προς τους πόρους δίνοντας προτεραιότητα στην αξιοποίηση έναντι της διάθεσης.
1 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διατηρήσουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες, ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα.
(5)  Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες, ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το CO2 και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα, λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν ως ανανεώσιμη, οικονομική και σχεδόν ουδέτερη από την άποψη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πηγή ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές1. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία θα εξετάζει κατά πόσον, πέραν των εκπομπών CO2, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκπομπές άλλων βλαβερών αερίων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες πρέπει να υπολογίζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να γίνει αναφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την χρήση κάθε συναφούς ενεργειακού προϊόντος, με χρήση των συντελεστών αναφοράς για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τους σκοπούς της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των προϊόντων από βιομάζα. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φορολογούνται βάσει των συντελεστών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα και το ενεργειακό περιεχόμενό τους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι η κατεξοχήν σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα με το αν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, οι ειδικές τιμές αναφοράς για τη βιομάζα και τα προϊόντα που αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια.
(6)  Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες πρέπει να υπολογίζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της φορολογίας που σχετίζεται με το CO2, πρέπει να γίνει αναφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την χρήση κάθε συναφούς ενεργειακού προϊόντος, με χρήση των συντελεστών αναφοράς για την εκπομπή CO2 που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ. Για τους σκοπούς της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των προϊόντων από βιομάζα. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φορολογούνται βάσει των συντελεστών εκπομπής CO2 που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα και το ενεργειακό περιεχόμενό τους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ είναι η κατεξοχήν σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα με το αν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, οι ειδικές τιμές αναφοράς για τη βιομάζα και τα προϊόντα που αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια. Μόλις καθοριστούν δυνάμει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, οι συγκεκριμένες τιμές αναφοράς θα πρέπει να ισχύουν για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά μόνο αν αυτά συμμορφώνονται προς τα νέα κριτήρια βιωσιμότητας.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να προσαρμοστεί στη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, έτσι ώστε να την συμπληρώνει αποτελεσματικά. Η εν λόγω φορολογία πρέπει να ισχύει για όλες τις χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πλην της θέρμανσης, των ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι η οικεία εγκατάσταση δεν υπόκειται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών βάσει της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι με τη σωρευτική εφαρμογή αμφότερων των μέσων δεν θα επέλθουν μειώσεις των εκπομπών πέραν αυτών που συνολικά επιτυγχάνονται μόνο μέσω του συστήματος εμπορίας των εκπομπών, αλλά απλώς θα αυξηθεί το συνολικό κόστος των εν λόγω μειώσεων, η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα δεν πρέπει να ισχύει για την κατανάλωση σε εγκαταστάσεις του υπάγονται στο σύστημα της Ένωσης.
(7)  Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να προσαρμοστεί στη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, έτσι ώστε να την συμπληρώνει αποτελεσματικά. Η εν λόγω φορολογία πρέπει να ισχύει για όλες τις χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πλην της θέρμανσης, των ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν εκπομπές CO2 σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι η οικεία εγκατάσταση δεν υπόκειται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών βάσει της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι με τη σωρευτική εφαρμογή αμφότερων των μέσων δεν θα επέλθουν μειώσεις των εκπομπών πέραν αυτών που συνολικά επιτυγχάνονται μόνο μέσω του συστήματος εμπορίας των εκπομπών, αλλά απλώς θα αυξηθεί το συνολικό κόστος των εν λόγω μειώσεων, η φορολογία που σχετίζεται με το CO2 δεν πρέπει να ισχύει για την άμεση ή έμμεση κατανάλωση σε εγκαταστάσεις του υπάγονται στο σύστημα της Ένωσης. Ο διπλός φόρτος λόγω διπλής φορολογίας και διπλής ρύθμισης θα προκαλούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού και πρέπει να αποκλειστεί.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Προς το σκοπό της φορολογικής ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να ισχύουν για κάθε συνιστώσα του ενεργειακού φόρου, για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για δεδομένη χρήση. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που προβλέπονται ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης, για λόγους φορολογικής ουδετερότητας, να εξασφαλίσουν ίσα επίπεδα εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι για τον σκοπό εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών.
Διαγράφεται

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Δεδομένου ότι η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα συμπληρώνει τη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η τιμή αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής πρέπει να παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο της περιοδικής αναθεώρησης της οδηγίας, που αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής. Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της γενικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να αναπροσαρμόζονται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της πραγματικής τους τιμής ώστε να διατηρηθεί το υφιστάμενο επίπεδο εναρμόνισης των συντελεστών. Για να μειωθεί η αστάθεια που οφείλεται στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, η εν λόγω ευθυγράμμιση πρέπει να πραγματοποιείται βάσει των αλλαγών του πανευρωπαϊκά εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).
(11)  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Για τον σκοπό αυτό, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της γενικής κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν τα δύο συστατικά του νέου συστήματος, δηλαδή η φορολογία της ενέργειας και η φορολογία που σχετίζεται με τις εκπομπές CO2, θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς και ξεκάθαροι κανόνες οι οποίοι, προκειμένου να εξυπηρετούν το συμφέρον όλων των καταναλωτών, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να είναι εύκολα κατανοητοί, να θεσπιστούν δε σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα για σωστή διαχείριση του συστήματος.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Στον τομέα των καυσίμων κίνησης, το ευνοϊκότερο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, προϊόν που αρχικά χρησιμοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος για επαγγελματική χρήση και κατά συνέπεια φορολογείται παραδοσιακά με χαμηλότερο συντελεστή, δημιουργεί στρεβλωτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την βενζίνη, το κύριο ανταγωνιστικό του καύσιμο. Κατά συνέπεια, το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ παρέχει τα πρώτα στάδια της βαθμιαίας ευθυγράμμισης του ελάχιστου επιπέδου φορολογίας που εφαρμόζεται στη βενζίνη. Απαιτείται η εν λόγω ευθυγράμμιση να συμπληρωθεί και να επιτευχθεί σταδιακά μια κατάσταση στην οποία το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή.
Διαγράφεται

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Η εφαρμογή της νέας φορολογικής δομής θα περιλαμβάνει την αύξηση του ποσοστού της φορολογίας του πετρελαίου ντίζελ έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτό της βενζίνης. Αυτό μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τόσο την απόφαση της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ένωσης να επικεντρωθεί σε καθαρούς, ενεργειακά αποδοτικούς συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2, καθώς οι οριακές τιμές CO2που έχουν τεθεί μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν κυκλοφορεί ικανός αριθμός πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα και ευέλικτα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν διακυβεύονται ούτε η ανταγωνιστικότητα του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ούτε η επιτυχία της στρατηγικής για τη μείωση εκπομπών CO2 στον τομέα αυτόν. Τα τέλη επί των πωλήσεων, τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να εναρμονιστούν και να αφορούν κατ' αρχήν αποκλειστικά τις εκπομπές CO2 ενός οχήματος.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα στους τομείς και τους επιμέρους τομείς που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα κατά την έννοια του άρθρου 10α παράγραφος 13 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Συνεπώς, ενδείκνυται η πρόβλεψη αντίστοιχων μεταβατικών μέτρων, τα οποία όμως πρέπει να διατηρούν την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα.
(14)  Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της νέας φορολογικής δομής στους τομείς και τους επιμέρους τομείς που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Συνεπώς, ενδείκνυται η πρόβλεψη αντίστοιχων μέτρων, τα οποία όμως πρέπει να διατηρούν την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της φορολογίας που σχετίζεται με το CO2.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση της φορολογίας της ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση εις βάρος των τομέων που δεν υπόκεινται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ σε σχέση με τομείς που υπόκεινται στο σύστημα αυτό.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων και φορέων ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί.
(15)  Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που προέρχονται από το πετρέλαιο και χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων και φορέων ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Δεδομένου ότι η καθιέρωση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση της εξάρτησης από μη ανανεώσιμα καύσιμα στον τομέα των μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να προβλέπουν φοροαπαλλαγές ή φοροελαφρύνσεις για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των οχημάτων αυτών.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, για λόγους ίσης μεταχείρισης των ενεργειακών πηγών, να επεκταθεί σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιορισμένη επίπτωσή τους στην εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μη επαγγελματικές δραστηριότητες.
(17)  Οι απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων δεν θα επέτρεπαν να δοθεί το σωστό μήνυμα σε σχέση με τις τιμές, με αποτέλεσμα την απώλεια ενός σημαντικού κινήτρου για τη μείωση των λογαριασμών και της χρήσης ενέργειας. Η δυνατότητα που προσφέρει η οδηγία 2003/96/ΕΚ για την εφαρμογή τέτοιων απαλλαγών ή μειώσεων θα πρέπει επομένως να καταργηθεί σταδιακά, αφού μεσολαβήσει μια μακρά μεταβατική περίοδος. Σε κράτη μέλη όπου τούτο επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, θα πρέπει να προσφερθεί στα νοικοκυριά και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις αντιστάθμιση μέσω αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων κοινωνικών μέτρων.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων, δεν δικαιολογούνται πλέον, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας αύξησης του μεριδίου της αγοράς που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια πρέπει μεσοπρόθεσμα να καταργηθούν.
(18)  Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων, δεν δικαιολογούνται πλέον μακροπρόθεσμα, και κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθούν, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης να καταστεί δυνατόν να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεδομένου, ωστόσο, ότι το υγραέριο και το φυσικό αέριο έχουν μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από ό,τι τα άλλα ορυκτά καύσιμα, και ότι η υποδομή της διανομής τους θα μπορούσε να ευνοήσει την καθιέρωση ανανεώσιμων εναλλακτικών λύσεων, τα σχετικά προνόμια θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας. Η ανάλυση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης εκτός και αν συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες που εφαρμόζονται στους βιομηχανικούς κλάδους.
(20)  Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας, με στόχο να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των συγκεκριμένων τομέων, που ήδη καλούνται να αντιμετωπίσουν υψηλές κοινωνικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις οι οποίες δεν αντισταθμίζονται επαρκώς από την αγορά. Παρά ταύτα, η ανάλυση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης εκτός και αν συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, προκαλώντας ταυτοχρόνως μεσοπρόθεσμα μείωση του πάγιου κόστους παραγωγής στους τομείς αυτούς. Η βελτίωση αυτή της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εννοηθεί στην διάρκεια ενός αρκετά μεγάλου κύκλου ετών και να αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού και ελέγχου από δημόσιους οργανισμούς. Σε περίπτωση που εφαρμοστούν πρόσθετες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση σε σχέση με μειωμένους συντελεστές φορολογίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν τεχνική καθοδήγηση στους φορείς εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων τομέων. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, καθώς και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα για κάθε έναν από τους ανωτέρω τομείς και επιμέρους τομείς, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητά τους. Θα πρέπει να εξαιρούνται οι τομείς που παράγουν βιομάζα με μεγάλες δυνατότητες δέσμευσης άνθρακα. Σε περιφέρειες με ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ιδιαίτερη σημασία να ενθαρρύνεται η ενεργειακή ανεξαρτησία της γεωργοκτηνοτροφικής τους δραστηριότητας.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν με την εν λόγω οδηγία συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την συμβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα όσο και το μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα ποσότητας σε σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ με τις οποίες επιτρέπονται μειώσεις ή απαλλαγές για τα εν λόγω καύσιμα πρέπει να καταργηθούν μεσοπρόθεσμα. Για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας.
(21)  Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν με την εν λόγω οδηγία συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την συμβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα όσο και το μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα ποσότητας σε σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ με τις οποίες επιτρέπονται μειώσεις ή απαλλαγές για τα εν λόγω καύσιμα πρέπει να καταργηθούν μεσοπρόθεσμα. Για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας αυτής. Το συγκεκριμένο άρθρο συνεπάγεται την αυστηροποίηση των κριτηρίων βιωσιμότητας το 2017 και το 2018. Για να πληρούνται τα κριτήρια, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η εξοικονόμηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για τα προϊόντα που παράγονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες η παραγωγή άρχισε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Μόλις καθοριστούν δυνάμει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, οι πρόσθετες φοροαπαλλαγές θα ισχύουν μόνο για όσα από τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τα νέα κριτήρια.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.
(28)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά τριετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το CO2 μέσα από το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων, τον αντίκτυπο σε επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς εκπομπές άλλες από το CO2, την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, καθώς και όλες τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του βιοαερίου, του φυσικού αερίου και του υγραερίου στις οδικές μεταφορές. Η ανωτέρω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει επισκόπηση των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών. Στην έκθεση θα πρέπει να εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος που έχει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της βιομηχανικής πολιτικής. Καταρτίζεται και επανεξετάζεται τακτικά κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται σε ευρώ ανά τόνο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βάσει των συντελεστών αναφοράς για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στο σημείο 11 του παραρτήματος I της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Οι συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα, στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ ισχύουν μόνο όταν τα οικεία προϊόντα πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (**). Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των βιοκαυσίμων και των βιορευστών με τα εν λόγω κριτήρια, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία.

Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται σε ευρώ ανά τόνο εκπομπών CO2, βάσει των συντελεστών αναφοράς για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στο σημείο 11 του παραρτήματος I της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ. Οι συντελεστές εκπομπής CO2 που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα, στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ ισχύουν μόνο όταν τα οικεία προϊόντα πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των βιοκαυσίμων και των βιορευστών με τα εν λόγω κριτήρια, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία. Σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ και προκειμένου να πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η εξοικονόμηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για τα προϊόντα που παράγονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες η παραγωγή άρχισε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
4.  Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται τόσο στην φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα όσο και στην φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας.
4.  Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται τόσο στην φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα όσο και στην φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας. Όταν καθοριστούν δυνάμει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, οι συντελεστές αναφοράς για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται στο σημείο (11) του παραρτήματος Ι στην απόφαση της Επιτροπής 2007/589/ΕΚ και οι τιμές αναφοράς για την κατώτερη θερμογόνο δύναμη που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ πρέπει να έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα προϊόντα αυτέ ικανοποιούν τα εν λόγω κριτήρια βιωσιμότητας. Στις περιπτώσεις όπου τα συγκεκριμένα προϊόντα βιομάζας δεν ικανοποιούν τα εν λόγω κριτήρια βιωσιμότητας, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την τιμή αναφοράς για την κατώτερη θερμογόνο δύναμη για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η άμεση και έμμεση χρήση των ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή η άμεση και έμμεση χρήση των ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις που φορολογούνται μέσω εθνικών μέτρων μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα δεν υπόκεινται σε διπλή φορολογία ή διπλή ρύθμιση.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α α (νέο)
αα) ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την άντληση νερού για άρδευση·
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β – δεύτερη περίπτωση
– διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων.
ενεργοβόροι βιομηχανικοί κλάδοι και διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 - πρώτο εδάφιο – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα)
– απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικό καύσιμο ή ανακτώνται ως θερμότητα υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 15 και του Παραρτήματος ΙΙ σημείο R1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, διαφοροποιήσεων και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη περίπτωση που στο παράρτημα Ι καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση, καθορίζονται ίσα επίπεδα φορολογίας για προϊόντα που διατίθενται για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), για τα καύσιμα κίνησης που αναφέρονται στο παράρτημα I πίνακας Α, τούτο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.
Διαγράφεται

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, κάθε χρήση για την οποία προσδιορίζεται ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, αντίστοιχα, στους πίνακες Α, Β και Γ του παραρτήματος I, θεωρείται ως ενιαία χρήση.

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου ως καυσίμων κίνησης, τα υψηλότερα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να εφαρμοστούν μόνο αφού η Επιτροπή διεξαγάγει, έως το 2023, αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με το ύψος της φορολογίας του φυσικού αερίου στις οδικές μεταφορές. Στην αξιολόγηση αυτή πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάζονται η εξέλιξη της διαθεσιμότητας του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου, η ανάπτυξη του δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού στην Ευρώπη, το μερίδιο αγοράς των οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο εντός της ΕΕ, η καινοτομία και οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του βιομεθανίου ως καυσίμου μεταφορών, και η πραγματική αξία του κατώτατου επιπέδου φορολόγησης.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο
4.  Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία αναπροσαρμόζονται κάθε τρία χρόνια αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, που δημοσιεύει η Eurostat. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκύπτοντα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.  Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία επανεξετάζονται κάθε τρία χρόνια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με το άρθρο 29. Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την αλλαγή των ελάχιστων αυτών επιπέδων.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο
Τα ελάχιστα επίπεδα προσαρμόζονται αυτομάτως, αυξάνοντας ή μειώνοντας το βασικό ποσό σε ευρώ κατά το ποσοστό μεταβολής του προαναφερθέντος δείκτη κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη. Εάν, μετά την τελευταία αναπροσαρμογή, η ποσοστιαία μεταβολή είναι μικρότερη του 0,5%, δεν πραγματοποιείται νέα αναπροσαρμογή.

Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ορίζει για το CO2 η παρούσα οδηγία πρέπει, από την 1η Ιουλίου 2016 και ανά τριετία, να ευθυγραμμίζονται με τη μέση τιμή αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής στο σύστημα εμπορίας εκπομπών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ για το 18μηνο που προηγείται της ευθυγράμμισης. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 27 για τον καθορισμό του μαθηματικού τύπου βάσει του οποίου υπολογίζεται η ευθυγράμμιση αυτή.

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 5 – τρίτη περίπτωση
– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων των ταξί), αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα,
– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων των ταξί), αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά,
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 7
Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κινητήρων καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κίνησης καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διαφοροποιήσουν τη φορολογία για την εμπορική και τη μη εμπορική χρήση πετρελαίου.
'Ως εμπορικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως προωθητικό' νοείται πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, από μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο ζευγμένων οχημάτων με αποκλειστικό προορισμό την οδική μεταφορά εμπορευμάτων [...]·
β) τακτική ή περιστασιακή μεταφορά επιβατών, με μηχανοκίνητο όχημα [...].
3.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα των εμπορικών μεταφορέων να εφαρμόζουν διαφορετικό φορολογικό λογιστικό σύστημα.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – σημείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ(*) σε ό,τι αφορά τις απαλλασσόμενες χρήσεις των φορολογητέων προϊόντων και με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των απαλλαγών αυτών και να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η κατάχρηση:

1.  Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τις απαλλασσόμενες χρήσεις των φορολογητέων προϊόντων και με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των απαλλαγών αυτών και να αποφευχθεί η ενεργειακή πενία, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η κατάχρηση:
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – σημείο α – σημείο iii
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα πλοία.
ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα πλοία σε θαλάσσιο λιμένα ή σε λιμένα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14α – παράγραφος 1
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη παρέχουν έκπτωση σε ό,τι αφορά τη φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα για τη χρήση ενεργειακών προϊόντων από εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τομείς ή σε επιμέρους τομείς οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα κράτη μέλη παρέχουν έκπτωση σε ό,τι αφορά τη φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα για τη χρήση ενεργειακών προϊόντων από εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τομείς ή σε επιμέρους τομείς οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο α – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
(-i) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
'βα) έως την 1η Ιανουαρίου 2023, στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων για οδικές μεταφορές·«
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η) στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική·
η) έως την 1η Ιανουαρίου 2025, στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ)
(i)  Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά·
θ) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο, το βιοαέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, και το υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 1η Ιανουαρίου 2030, τα κράτη μέλη μπορούν να επιφέρουν μείωση έως και 50% στα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα συγκεκριμένα καύσιμα.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Οι δικαιούχοι υπόκεινται σε ρυθμίσεις που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Τα κράτη μέλη από κοινού με τους δικαιούχους χαράσσουν ειδικές στρατηγικές που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα κράτη μέλη παρέχουν σφαιρική καθοδήγηση στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με μειωμένους συντελεστές φορολογίας.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13α* – σημείο α – σημείο i α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
(ia) μετά το πρώτο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
'Όταν καθοριστούν δυνάμει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, εξαιρέσεις ή μειωμένοι συντελεστές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για όσα από τα προϊόντα αυτά ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια βιωσιμότητας.«
*Σημ: έχει αριθμηθεί, λανθασμένα, με (1) στην πρόταση της Επιτροπής.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – πρώτο εδάφιο
Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται τουλάχιστον στο 3,0 % της αξίας παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της επεξεργασίας και του τομέα δραστηριοτήτων.

Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται τουλάχιστον στο 5,0 % της αξίας παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της επεξεργασίας και του τομέα δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29
Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Ανά τριετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλλειστο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων:

(i) το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας γενικής κατανάλωσης ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,
(ii) τις εξελίξεις όσον αφορά την τιμή του CO2 στο σύστημα εμπορίας εκπομπών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ,
(iii) τον αντίκτυπο της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση,
(iv) τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές,
(v) την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,
(vi) τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στον καθορισμό προτεραιοτήτων της βιομηχανικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους καθαρούς, ενεργειακά αποδοτικούς συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, και στους στόχους της ΕΕ για μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των επιβατικών οχημάτων.
(vii) τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του βιοαερίου, του φυσικού αερίου και του υγραερίου στις οδικές μεταφορές, και
(viii) το αν θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς έκπομπές άλλες από το CO2.
Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επισκόπηση των υπαρχουσών φορολογικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η πραγματική τιμή των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της Συνθήκης.

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς του άρθρου 14α της παρούσας οδηγίας αποτελεί αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας των εμφανιζόμενων αποδείξεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα αποτελεί αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας των εμφανιζόμενων αποδείξεων. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται λεπτομερής εξέταση των όρων εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι κατανοητοί, σαφείς και διαφανείς για όλους τους καταναλωτές.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου