Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0092(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0052/2012

Predkladané texty :

A7-0052/2012

Rozpravy :

PV 18/04/2012 - 17
CRE 18/04/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 19/04/2012 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0136

Prijaté texty
PDF 603kWORD 289k
Štvrtok, 19. apríla 2012 - Štrasburg
Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny *
P7_TA(2012)0136A7-0052/2012

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2011)0169),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0105/2011),

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality bulharským Národným zhromaždením, španielskym Poslaneckým kongresom a španielskym Senátom, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A7-0052/2012),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  Smernica Rady 2003/96/ES bola prijatá s cieľom zaistiť riadne fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny. V súlade s článkom 6 zmluvy boli požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia zahrnuté do podmienok tejto smernice najmä so zreteľom na Kjótsky protokol.
(1)  Smernica Rady 2003/96/ES bola prijatá s cieľom zaistiť riadne fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny. V súlade s článkom 11 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) boli požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia zahrnuté do podmienok uvedenej smernice najmä so zreteľom na Kjótsky protokol. Je dôležité, aby sa podľa článku 9 ZFEÚ zistilo, či sa dostatočne zohľadňuje ochrana ľudského zdravia, a to napríklad v súvislosti so znečistením ovzdušia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)  Riešenie tak rozsiahlej a významnej otázky, akou je zdaňovanie energie v Únii, sa nemôže obmedziť iba na zohľadnenie požiadaviek v oblasti klimatickej a environmentálnej politiky, aj keď sú veľmi dôležité. Ciele energetickej, ako aj priemyselnej politiky predstavujú pre Úniu rovnako naliehavé výzvy. Okrem toho, aby vnútorný trh v oblasti energetiky fungoval primeraným a efektívnym spôsobom, musia sa všetky iniciatívy a právne predpisy Únie, ktoré sa týkajú tejto oblasti, neustále a dôkladne koordinovať. Nielenže by zmeny a doplnenia smernice 2003/96/ES mali byť v súlade s inými politikami, ktoré sa týkajú energetiky, ale tieto politiky by sa tiež mali vhodným spôsobom prispôsobiť rámcu zdaňovania energetiky. Predovšetkým by sa mali rázne riešiť existujúce problémy týkajúce sa systému Únie na obchodovanie s emisiami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve1, aby mohol účinne fungovať. Akýkoľvek nesúlad by ohrozoval splnenie dlhodobého cieľa Únie dosiahnuť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.
1 Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Je potrebné zaistiť, aby vnútorný trh naďalej riadne fungoval v kontexte nových požiadaviek súvisiacich s obmedzením zmeny klímy, využívaním energie z obnoviteľných zdrojov a úsporami energie, ako boli schválené v záveroch predsedníctva Európskej rady z 8. – 9. marca 2007 a 11. – 12. decembra 2008.
(2)  Je potrebné zaistiť, aby vnútorný trh fungoval optimálnym spôsobom v kontexte nových požiadaviek súvisiacich s obmedzením zmeny klímy, využívaním energie z obnoviteľných zdrojov a úsporami energie, ako boli schválené v záveroch predsedníctva Európskej rady z 8. – 9. marca 2007 a 11. – 12. decembra 2008. Malo by sa preto zaručiť konzistentné zaobchádzanie so zdrojmi energie podľa smernice 2003/96/ES, aby sa všetkým spotrebiteľom energie zabezpečili skutočne spravodlivé podmienky bez ohľadu na použitý zdroj energie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Zdaňovanie energetických výrobkov by sa malo uskutočňovať technologicky neutrálnym spôsobom, aby mali nové technológie možnosť rozvoja.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 3
(3)  Zdaňovanie vzťahujúce sa emisie CO2môže byť pre členské štáty nákladovo účinný prostriedok na dosiahnutie znížení emisií skleníkových plynov potrebných podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Únie týkajúce sa emisií skleníkových plynov do roku 2020, pokiaľ ide o zdroje, na ktoré sa nevzťahuje systém Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 96/61/ES. Z hľadiska možnej úlohy zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2 musia byť na riadne fungovanie vnútorného trhu spoločné pravidlá tohto zdaňovania.
(3)  Zdaňovanie vzťahujúce sa emisie CO2je vo všeobecnosti pre členské štáty nákladovo účinný prostriedok na dosiahnutie znížení emisií skleníkových plynov potrebných podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 406/2009/ES z 23. apríla 2009 o úsilí členských štátov znížiť emisie skleníkových plynov s cieľom splniť záväzky Únie týkajúce sa emisií skleníkových plynov do roku 2020, pokiaľ ide o zdroje, na ktoré sa nevzťahuje systém Únie podľa smernice 2003/87/ES. Z hľadiska súčasnej apotenciálnej úlohy zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2 musia byť na riadne fungovanie vnútorného trhu spoločné pravidlá tohto zdaňovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Zdaňovanie energie by sa nemalo týkať získavania energie z odpadu, a najmä používania odpadu ako alternatívneho paliva, keďže ceiľom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade1je, aby výrobcovia a držitelia odpadu zneškodňovali odpad energeticky čo najúčinnejším spôsobom, ktorý bude čo najpriaznivejší voči zdrojom a ktorý pred zneškodňovaním uprednostňuje energetické zhodnocovanie.
1 Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Členské štáty by si mali ponechať aj právo uplatňovať nulové všeobecné zdaňovanie spotreby energie v prípade spotreby energetických produktov a elektriny v poľnohospodárstve, záhradníctve, pri rybochovných prácach a v lesníctve.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Preto by sa malo prijať ustanovenie, že zdanenie energie pozostáva z dvoch zložiek, a to zdaňovania vzťahujúceho sa na CO2 a všeobecného zdaňovania spotreby energie. S cieľom prispôsobiť zdaňovanie energie fungovaniu systému Únie podľa smernice 2003/87/ES by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby výslovne rozlišovali medzi týmito dvomi zložkami. Tak by sa zároveň umožnilo rozdielne zaobchádzať s palivami, ktoré sú biomasou alebo sú vyrobené z biomasy.
(5)  Preto by sa malo prijať ustanovenie, že zdanenie energie pozostáva z dvoch zložiek, a to zdaňovania vzťahujúceho sa na CO2 a všeobecného zdaňovania spotreby energie. S cieľom prispôsobiť zdaňovanie energie fungovaniu systému Únie podľa smernice 2003/87/ES by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby výslovne rozlišovali medzi týmito dvomi zložkami. Tak by sa zároveň umožnilo rozdielne zaobchádzať s palivami, ktoré sú biomasou alebo sú vyrobené z biomasy, vzhľadom na výhody, ktoré ponúkajú ako obnoviteľný zdroj energie, ktorá je lacná a takmer neutrálna z hľadiska emisií skleníkových plynov, za predpokladu, že spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie1. Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť správu, v ktorej preskúma, či by sa v záujme ochrany verejného zdravia nemali okrem emisií CO2 zohľadňovať aj emisie iných škodlivých plynov.
1 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Každá z týchto zložiek by sa mala vypočítať na základe objektívnych kritérií umožňujúcich rovnako zaobchádzať s rôznymi zdrojmi energie. Na účely zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2 by sa mal uviesť odkaz na emisie CO2 spôsobené používaním jednotlivých dotknutých energetických výrobkov, pričom sa použijú referenčné faktory emisií CO2 ustanovené v rozhodnutí Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES. Na účely všeobecného zdanenia spotreby energie by sa mal uviesť odkaz na energetický obsah rôznych energetických výrobkov a energetický obsah elektrickej energie, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2004 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS. V tejto súvislosti by sa mali vziať do úvahy prínosy biomasy alebo výrobkov z biomasy pre životné prostredie. Tieto produkty by sa mali zdaňovať na základe emisných faktorov CO2 uvedených v rozhodnutí 2007/589/ES pre biomasu alebo výrobky z biomasy a ich energetického obsahu, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2009/28/ES. Biopalivá a biokvapaliny definované v článku 2 písm. h) a i) smernice 2009/28/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov sú tou najdôležitejšou dotknutou kategóriou. Vzhľadom na to, že prínosy týchto výrobkov pre životné prostredie sa líšia podľa toho, či sú v súlade s kritériami udržateľnosti ustanovenými v článku 17 uvedenej smernice, špecifické referenčné hodnoty pre biomasu a výrobky z biomasy by mali platiť iba vtedy, keď sú tieto kritériá dodržané.
(6)  Každá z týchto zložiek by sa mala vypočítať na základe objektívnych kritérií umožňujúcich rovnako zaobchádzať s rôznymi zdrojmi energie. Na účely zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2 by sa mal uviesť odkaz na emisie CO2 spôsobené používaním jednotlivých dotknutých energetických výrobkov, pričom sa použijú referenčné faktory emisií CO2 ustanovené v rozhodnutí Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice 2003/87/ES. Na účely všeobecného zdanenia spotreby energie by sa mal uviesť odkaz na energetický obsah rôznych energetických výrobkov a energetický obsah elektrickej energie, ako sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách. V tejto súvislosti by sa mali vziať do úvahy prínosy biomasy alebo výrobkov z biomasy pre životné prostredie. Tieto produkty by sa mali zdaňovať na základe emisných faktorov CO2 uvedených v rozhodnutí 2007/589/ES pre biomasu alebo výrobky z biomasy a ich energetického obsahu, ako sa uvádza v prílohe III k smernici 2009/28/ES. Biopalivá a biokvapaliny vymedzené v článku 2 písm. h) a i) smernice 2009/28/ES sú tou najdôležitejšou dotknutou kategóriou. Vzhľadom na to, že prínosy týchto výrobkov pre životné prostredie sa líšia podľa toho, či sú v súlade s kritériami udržateľnosti ustanovenými v článku 17 uvedenej smernice, špecifické referenčné hodnoty pre biomasu a výrobky z biomasy by mali platiť iba vtedy, keď sú tieto kritériá dodržané. Hneď, ako budú podľa smernice 2009/28/ES ustanovené kritériá udržateľnosti pre výrobky z biomasy iné než biopalivá a biokvapaliny, mali by sa tieto špecifické referenčné hodnoty uplatňovať na výrobky z biomasy iné než biopalivá len vtedy, ak sú v súlade s novými kritériami udržateľnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2 by sa malo prispôsobiť fungovaniu smernice 2003/87/ES tak, aby ju účinne doplňovalo. Toto zdanenie by malo platiť pre všetky účely používania energetických výrobkov spôsobujúcich emisie CO2 v zariadeniach v zmysle uvedenej smernice, vrátane účelov používania iných než vykurovanie, za predpokladu, že príslušné zariadenie nepodlieha systému obchodovania s emisiami podľa uvedenej smernice. Keďže kumulatívnym uplatňovaním oboch nástrojov by sa neumožnilo znížiť emisie pod úroveň už dosiahnutých znížení prostredníctvom samotného systému obchodovania s emisiami, ale by sa len zvýšili celkové náklady na tieto zníženia, zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2by sa nemalo uplatňovať na spotrebu v zariadeniach podliehajúcich systému Únie.
(7)  Zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2 by sa malo prispôsobiť fungovaniu smernice 2003/87/ES tak, aby ju účinne dopĺňalo. Toto zdanenie by malo platiť pre všetky účely používania energetických výrobkov spôsobujúcich emisie CO2 v zariadeniach v zmysle uvedenej smernice, vrátane účelov používania iných než vykurovanie, za predpokladu, že príslušné zariadenie nepodlieha systému obchodovania s emisiami podľa uvedenej smernice. Keďže kumulatívnym uplatňovaním oboch nástrojov by sa neumožnilo znížiť emisie pod úroveň už dosiahnutých znížení prostredníctvom samotného systému obchodovania s emisiami, ale by sa len zvýšili celkové náklady na tieto zníženia, zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2 sa nesmie uplatňovať na priamu ani nepriamu spotrebu v zariadeniach podliehajúcich systému Únie. Dvojitá záťaž vo forme dvojitého zdanenia a dvojitej regulácie by viedla k narušeniu hospodárskej súťaže a je nutné jej zamedziť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  V záujme fiškálnej neutrality by sa mali rovnaké minimálne úrovne zdanenia uplatňovať na každú zložku zdanenia energie, na všetky energetické výrobky dané do používania. Ak teda existujú takto predpísané minimálne úrovne zdanenia, členské štáty by mali aj z dôvodu daňovej neutrality zaistiť rovnaké úrovne vnútroštátneho zdanenia všetkých dotknutých výrobkov. V prípade potreby by sa malo počítať s prechodnými obdobiami na účely vyrovnania týchto úrovní.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Malo by sa zaistiť, aby si minimálne úrovne zdanenia zachovali svoje plánované účinky. Keďže zdaňovaním vzťahujúcim sa na emisie CO2 sa dopĺňa fungovanie smernice 2003/87/ES, trhová cena emisných kvót by sa mala dôsledne monitorovať v rámci pravidelného preskúmania smernice, ktoré bude úlohou Komisie. Minimálne úrovne všeobecného zdanenia spotreby energie by sa mali v pravidelných intervaloch automaticky zosúladiť, aby sa zohľadnil vývoj ich skutočnej hodnoty s cieľom zachovať terajšiu úroveň zosúladenia sadzieb; na zníženie kolísavosti vyplývajúcej z cien energie a potravín by sa toto usporiadanie malo uskutočňovať na základe zmien v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien v celej EÚ pri vylúčení energie a nespracovaných potravín, ako ho uverejňuje Eurostat.
(11)  Malo by sa zaistiť, aby si minimálne úrovne zdanenia zachovali svoje plánované účinky. Minimálne úrovne všeobecného zdanenia spotreby energie by sa na tieto účely mali skúmať v pravidelných intervaloch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)  Vzhľadom na zložitú povahu požiadaviek, ktoré majú obe zložky nového systému, konkrétne zdaňovanie energie a zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2, splniť, by sa na všetkých úrovniach mali stanoviť jasné pravidlá, ktoré budú v záujme všetkých spotrebiteľov transparentné a ľahko zrozumiteľné, aby sa zaručilo, že tento systém možno náležitým spôsobom spravovať.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  V oblasti motorových palív výhodnejšia minimálna úroveň zdanenia uplatňovaná na plynový olej, čo je výrobok pôvodne zavedený na používanie zväčša na obchodné účely, a preto tradične zdaňovaný na nižšej úrovni, vytvára skresľujúci účinok so zreteľom na benzín, jeho hlavné konkurenčné palivo. Článok 7 smernice 2003/96/ES preto obsahuje prvé kroky k postupnému prispôsobeniu na minimálnu úroveň zdanenia uplatňovanú na benzín. Je potrebné dokončiť toto prispôsobenie a postupne sa dostať do situácie, v ktorej sa plynový olej a benzín budú zdaňovať na rovnakej úrovni.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)  Zavádzanie novej daňovej štruktúry bude zahŕňať zvyšovanie miery zdanenia plynového oleja s cieľom zosúladiť ju s mierou zdanenia benzínu. To môže spochybniť jednak rozhodnutie automobilového priemyslu Únie zamerať sa na čisté, energeticky účinné spaľovacie motory, jednak dosiahnutie cieľov Únie v oblasti znižovania emisií CO2, keďže limitné hodnoty CO2 možno dosiahnuť len vtedy, ak bude dostatočný počet vozidiel na cestách na plynový olej pohon. Mali by sa prijať vhodné pružné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že nebude ohrozená konkurencieschopnosť automobilového odvetvia ani úspech stratégie znižovania emisií CO2 v tomto odvetví. Dane z predaja, registračné dane a každoročné dane z používania ciest by sa mali harmonizovať a v zásade sa stanoviť výhradne na základe emisií CO2 vozidla.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 14
(14)  Okrem toho je potrebné obmedziť možný vplyv nákladov zdanenia vzťahujúceho sa na emisie CO2 na sektory alebo subsektory pokladané za také, ktoré sú vystavené značnému riziku úniku uhlíka v zmysle článku 10a bodu 13 smernice 2003/87/ES. Z toho dôvodu je vhodné zaistiť príslušné prechodné opatrenia, ktoré by však mali zachovávať aj účinnosť zdanenia vzťahujúceho sa na emisie CO2 na životné prostredie.
(14)  Je potrebné obmedziť možný vplyv nákladov novej daňovej štruktúry na odvetvia alebo pododvetvia pokladané za také, ktoré sú vystavené značnému riziku úniku uhlíka. Z toho dôvodu je vhodné zaistiť príslušné opatrenia, ktoré by však mali zachovávať aj účinnosť zdanenia vzťahujúceho sa na emisie CO2 na životné prostredie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Akákoľvek reštrukturalizácia zdanenia energie by mala zabezpečiť, aby odvetvia, ktoré nepodliehajú systému obchodovania s emisnými kvótami podľa smernice 2003/87/ES, neboli oproti odvetviam, ktoré mu podliehajú, penalizované.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 15
(15)  Článkom 5 smernice 2003/96/ES sa v určitých prípadoch povoľuje uplatňovať diferencované sadzby zdanenia. Na zaistenie súladu s cenovým signálom CO2 by sa však možnosť, aby členské štáty diferencovali vnútroštátne sadzby, mala obmedziť na všeobecné zdanenie spotreby energie. Okrem toho možnosť uplatniť nižšiu úroveň zdanenia na motorové palivo používané taxislužbami už nie je v súlade s cieľom politík podporujúcich alternatívne palivá a nosiče energie a používanie ekologickejších vozidiel v mestskej doprave, a preto by sa mala vypustiť.
(15)  Článok 5 smernice 2003/96/ES v určitých prípadoch povoľuje uplatňovať diferencované sadzby zdanenia. Na zaistenie súladu s cenovým signálom CO2 by sa však možnosť, aby členské štáty diferencovali vnútroštátne sadzby, mala obmedziť na všeobecné zdanenie spotreby energie. Okrem toho možnosť uplatniť nižšiu úroveň zdanenia na motorové palivo získané z ropy a používané vozidlami taxislužby už nie je v súlade s cieľom politík podporujúcich alternatívne palivá a nosiče energie a používanie ekologickejších vozidiel v mestskej doprave, a preto by sa mala vypustiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Keďže zavádzanie elektrických a hybridných vozidiel je kľúčom k zníženiu závislosti od neobnoviteľných palív v odvetví dopravy, členské štáty by mali mať na obmedzené obdobie možnosť uplatňovať na elektrinu používanú na nabíjanie týchto vozidiel výnimku alebo zníženie úrovne zdanenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 17
(17)  Oslobodenia alebo úľavy v prospech domácností a charitatívnych organizácií môžu byť súčasťou sociálnych opatrení vymedzených členskými štátmi. Možnosť uplatňovať tieto oslobodenia alebo úľavy by sa z dôvodu rovnakého zaobchádzania so zdrojmi energie rozšírila na všetky energetické výrobky používané ako vykurovacie palivo a na elektrinu. S cieľom zaistiť, aby ich vplyv na vnútorný trh ostal obmedzený, tieto oslobodenia a úľavy by sa mali vzťahovať len na neobchodné činnosti.
(17)  Oslobodenia alebo úľavy v prospech domácností a charitatívnych organizácií zabraňujú tomu, aby sa poskytol správny cenový signál, čím sa odstraňuje významný stimul na zníženie účtov za energiu a spotrebu energie. Možnosť uplatňovať tieto oslobodenia alebo úľavy, stanovená v smernici 2003/96/ES, by sa preto po dlhom prechodnom období mala zrušiť. V členských štátoch, v ktorých to má vplyv na ceny energie, by sa domácnostiam s nízkym príjmom a charitatívnym organizáciám mala poskytovať kompenzácia prostredníctvom dôkladných a komplexných sociálnych opatrení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh smernice
Odôvodnenie 18
(18)  V prípade skvapalneného ropného plynu (LPG) a zemného plynu, ktoré sa používajú ako pohonné hmoty, nie sú výhody v podobe nižších minimálnych úrovní všeobecného zdanenia spotreby energie alebo možnosti oslobodenia týchto energetických výrobkov od zdanenia opodstatnené, najmä so zreteľom na potrebu zvýšiť trhový podiel energie z obnoviteľných zdrojov, a preto by sa mali v strednodobom horizonte vypustiť.
(18)  V prípade skvapalneného ropného plynu (LPG) a zemného plynu, ktoré sa používajú ako pohonné hmoty, nie sú výhody v podobe nižších minimálnych úrovní všeobecného zdanenia spotreby energie alebo možnosti oslobodenia týchto energetických výrobkov od zdanenia z dlhodobého hľadiska opodstatnené, a preto by sa mali vypustiť, najmä vzhľadom na potrebu umožniť, aby sa zvýšil podiel obnoviteľných palív na trhu. Keďže však LPG a zemný plyn majú menej škodlivý vplyv na životné prostredie než iné fosílne palivá a keďže ich distribučná infraštruktúra by mohla pomôcť pri zavádzaní obnoviteľných alternatív, mali by sa výhody rušiť postupne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh smernice
Odôvodnenie 20
(20)  Ustanovením článku 15 ods. 3 smernice 2003/96/ES sa členským štátom umožňuje, aby uplatňovali na poľnohospodárske, záhradnícke alebo rybochovné práce a v lesníctve nielen ustanovenia všeobecne uplatňované na obchodné použitia, ale aj úroveň zdanenia zníženú na nulu. Po preskúmaní tejto možnosti sa zistilo, že pokiaľ ide o všeobecné zdanenie spotreby energie, jeho zachovanie by bolo v rozpore so širšími cieľmi politiky Únie, pokiaľ by sa neprepojilo so zložkou zaisťujúcou pokroky v energetickej účinnosti. Vzhľadom na zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2 je potrebné zaobchádzanie s príslušnými sektormi zosúladiť s pravidlami vzťahujúcimi sa na priemyselné odvetvia.
(20)  Ustanovením článku 15 ods. 3 smernice 2003/96/ES sa členským štátom umožňuje, aby na poľnohospodárske, záhradnícke a rybochovné práce, ako aj v lesníctve, uplatňovali nielen ustanovenia všeobecne uplatňované na obchodné použitia, ale aj úroveň zdanenia zníženú na nulu s cieľom zabezpečiť hospodársku životaschopnosť týchto odvetví, ktoré sú už aj tak obmedzované náročnými sociálnymi, fytosanitárnymi a environmentálnymi požiadavkami, ktoré trh dostatočne nekompenzuje. Napriek tomu sa po preskúmaní tejto možnosti zistilo, že pokiaľ ide o všeobecné zdanenie spotreby energie, jeho zachovanie by bolo v rozpore so širšími cieľmi politiky Únie, pokiaľ by sa neprepojilo so zložkou zaisťujúcou pokroky v oblasti energetickej účinnosti. Tieto pokroky v energetickej účinnosti by sa mali uskutočňovať v rámci dostatočne dlhého cyklu a mali by byť verejne plánované a monitorované zo strany verejných orgánov. Členské štáty by mali subjektom pôsobiacim v týchto odvetviach poskytovať technické usmernenia, ak sa v súvislosti so zníženými sadzbami dane uplatňujú dodatočné požiadavky na energetickú účinnosť.Pokiaľ ide o zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2, zaobchádzanie s príslušnými odvetviamiby malo zohľadňovať špecifickú schopnosť zachytávania a ukladania uhlíka a riziko úniku uhlíka pre každé z uvedených odvetví a pododvetví, ako aj možný vplyv na ich produktivitu a životaschopnosť. Odvetvia vyrábajúce biomasu s vysokým potenciálom sekvestrácie uhlíka by mali byť vyňaté. Je nevyhnutné, aby sa v regiónoch s mimoriadne vysokou kapacitou na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov podporovala energetická nezávislosť ich poľnohospodárskej činnosti a činnosti chovu dobytka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh smernice
Odôvodnenie 21
(21)  Vo všeobecných pravidlách zavedených touto smernicou sa zohľadňujú špecifiká palív, ako je biomasa, alebo palív vyrobených z biomasy, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti ustanovené v článku 17 smernice 2009/28/ES so zreteľom na ich príspevok k bilancii CO2, ako aj na ich nižší energetický obsah na jednotku množstva v porovnaní s niektorými konkurenčnými fosílnymi palivami. V dôsledku toho by sa ustanovenia smernice 2003/96/ES, ktorými sa povoľujú úľavy alebo oslobodenia pre tieto palivá, mali v strednodobom horizonte vypustiť. Na prechodný čas by sa malo zaistiť zosúladenie uplatňovania týchto ustanovení so všeobecnými pravidlami zavedenými touto smernicou. Pre biopalivá a biokvapaliny vymedzené v článku 2 písm. h) a i) smernice 2009/28/ES by mali byť prospešné dodatočné daňové zvýhodnenia uplatňované členskými štátmi, ak spĺňajú kritériá udržateľnosti ustanovené v článku 17 tejto smernice.
(21)  Vo všeobecných pravidlách zavedených touto smernicou sa zohľadňujú špecifiká palív, ako je biomasa, alebo palív vyrobených z biomasy, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti ustanovené v článku 17 smernice 2009/28/ES so zreteľom na ich príspevok k bilancii CO2, ako aj na ich nižší energetický obsah na jednotku množstva v porovnaní s niektorými konkurenčnými fosílnymi palivami. V dôsledku toho by sa ustanovenia smernice 2003/96/ES, ktorými sa povoľujú úľavy alebo oslobodenia pre tieto palivá, mali v strednodobom horizonte vypustiť. Na prechodný čas by sa malo zaistiť zosúladenie uplatňovania týchto ustanovení so všeobecnými pravidlami zavedenými touto smernicou. Na biopalivá a biokvapaliny vymedzené v článku 2 písm. h) a i) smernice 2009/28/ES by sa mali vzťahovať dodatočné daňové zvýhodnenia uplatňované členskými štátmi, iba ak spĺňajú kritériá udržateľnosti ustanovené v článku 17 uvedenej smernice. Uvedený článok predpokladá, že kritériá udržateľnosti budú prísnejšie v roku 2017 a 2018. S cieľom splniť kritériá musí byť úspora emisií skleníkových plynov od 1. januára 2017 najmenej 50 %. Od 1. januára 2018 bude musieť úspora dosahovať aspoň 60 % v prípade výrobkov vyrobených v zariadeniach, v ktorých sa výroba začala 1. januára 2017 alebo po tomto dátume. Hneď, ako budú podľa smernice 2009/28/ES ustanovené kritériá udržateľnosti pre výrobky z biomasy iné než biopalivá a biokvapaliny, dodatočné daňové výhody by sa v prípade týchto výrobkov mali využívať len vtedy, ak sú v súlade s týmito novými kritériami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh smernice
Odôvodnenie 28
(28)  Komisia by mala každých päť rokov a po prvýkrát do konca rok 2015 predložiť Rade správu o uplatňovaní tejto smernice, pričom preskúma najmä minimálnu úroveň zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2 so zreteľom na vývoj trhovej ceny emisných kvót v EÚ, vplyve inovácií a technologického vývoja a opodstatnenia oslobodení od dane a daňových úľav ustanovených v tejto smernici, a to aj v prípade palív používaných na účely leteckej a námornej dopravy. Zoznam sektorov alebo subsektorov, ktoré sú považované za také, ktoré sú vystavené závažnému riziku úniku uhlíka, sa bude pravidelne revidovať, najmä so zreteľom na dostupné nové zistenia.
(28)  Komisia by mala každé tri roky a po prvýkrát do konca roka 2015 predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice, pričom preskúma najmä minimálne úrovne všeobecného zdanenia spotreby energie s cieľom zabezpečiť, aby sa zachovali ich zamýšľané účinky, minimálnu úroveň zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2 so zreteľom na vývoj trhovej ceny emisných kvót v EÚ, vplyv inovácií a technologického vývoja, vplyv na škodlivé alebo potenciálne škodlivé emisie iných látok než CO2 a opodstatnenie oslobodení od dane a daňových úľav ustanovených v tejto smernici, a to aj v prípade palív používaných na účely leteckej a námornej dopravy, ako aj vývoj vo využívaní bioplynu, zemného plynu a LGP v cestnej doprave. Táto správa by mala obsahovať aj prehľad existujúcich ustanovení týkajúcich sa zdaňovania, ktoré obsahujú bilaterálne dohody o leteckých službách. Správa by mala preskúmať aj vplyv na určovanie priorít priemyselnej politiky v európskom automobilovom priemysle. Vypracuje sa zoznam odvetví alebo pododvetví, ktoré sú považované za vystavené závažnému riziku úniku uhlíka, a bude sa pravidelne revidovať, najmä so zreteľom na dostupné nové zistenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1
Smernica 2003/96/ES
Článok 1 – odsek 2 – pododsek 2
Zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2 sa počíta v EUR/t emisií CO2 na základe referenčných emisných faktorov CO2 ustanovených v bode 11 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES. Faktory emisií CO2 presne uvedené v tomto rozhodnutí pre biomasu alebo výrobky vyrobené z biomasy sa v prípade biopalív a biokvapalín vymedzených v článku 2 písm. h) a i) smernice 2009/28/ES uplatňujú len vtedy, keď dotknutý výrobok spĺňa kritériá udržateľnosti ustanovené v článku 17 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov. V prípade, že biopalivá a biokvapaliny tieto kritériá nespĺňajú, členské štáty uplatnia referenčný faktor emisií CO2 na rovnocenné vykurovacie palivo alebo motorové palivo, pre ktoré sú minimálne úrovne zdaňovania špecifikované v tejto smernici.

Zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2 sa počíta v EUR/t emisií CO2 na základe referenčných emisných faktorov CO2 ustanovených v bode 11 prílohy I k rozhodnutiu Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice 2003/87/ES. Faktory emisií CO2 presne uvedené v tomto rozhodnutí pre biomasu alebo výrobky vyrobené z biomasy sa v prípade biopalív a biokvapalín vymedzených v článku 2 písm. h) a i) smernice 2009/28/ES uplatňujú len vtedy, keď dotknutý výrobok spĺňa kritériá udržateľnosti ustanovené v článku 17 smernice 2009/28/ES. V prípade, že biopalivá a biokvapaliny tieto kritériá nespĺňajú, členské štáty uplatnia referenčný faktor emisií CO2 na rovnocenné vykurovacie palivo alebo motorové palivo, pre ktoré sú minimálne úrovne zdaňovania špecifikované v tejto smernici. V súlade s ustanoveniami smernice 2009/28/ES a s cieľom splniť tieto kritériá, musí sa od 1. januára 2017 dosiahnuť úspora emisií skleníkových plynov najmenej 50 % a od 1. januára 2018 musí dosiahnuť najmenej 60 % v prípade výrobkov vyrobených v zariadeniach, v ktorých sa výroba začala 1. januára 2017 alebo po tomto dátume.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – bod 1
Smernica 2003/96/ES
Článok 1 – odsek 4
4.  Pokiaľ sa neuvádza inak, ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú jednak na zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2, a jednak na všeobecné zdaňovanie spotreby energie.
4.  Pokiaľ sa neuvádza inak, ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú jednak na zdaňovanie vzťahujúce sa na emisie CO2, a jednak na všeobecné zdaňovanie spotreby energie. Ak sú kritériá udržateľnosti pre výrobky z biomasy iné než biopalivá a biokvapaliny ustanovené podľa smernice 2009/28/ES, referenčné faktory emisií CO2 uvedené v bode 11 prílohy I k rozhodnutia Komisie 2007/589/ES a hodnoty čistej výhrevnosti uvedené v prílohe III smernice 2009/28/ES sa uplatňujú v prípade týchto výrobkov z biomasy len vtedy, ak sú v súlade s týmito kritériami udržateľnosti. Ak takéto výrobky z biomasy tieto kritériá udržateľnosti nespĺňajú, členské štáty uplatňujú referenčný faktor emisií CO2 a referenčnú hodnotu čistej výhrevnosti pre rovnocenné vykurovacie alebo motorové palivo, pre ktoré sú v tejto smernici uvedené minimálne úrovne zdaňovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 2 – odsek 4 a (nový)
4a.  Členské štáty zabezpečia, aby priame ani nepriame používanie energetických výrobkov v zariadeniach v zmysle smernice 2003/87/ES ani priame či nepriame používanie energetických výrobkov v zariadeniach zdaňovaných prostredníctvom vnútroštátnych opatrení na znižovanie emisií CO2 nepodliehalo dvojitému zdaňovaniu alebo dvojitej regulácii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/96/ES
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa) elektrinu využívanú na čerpanie vody na zavlažovanie,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/96/ES
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – druhá zarážka
– dvojité používanie energetických výrobkov
− energeticky náročné priemyselné odvetvia a dvojité používanie energetických výrobkov,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3
Smernica 2003/96/ES
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b – zarážka 2 a (nová)
– odpad používaný ako alternatívne palivo alebo odpad, ktorý je tepelne zhodnocovaný v zmysle článku 3 ods. 15 a prílohy II bodu (R1) smernice 2008/98/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 4 – odsek 3
3.  Bez toho, aby boli dotknuté oslobodenia, odstupňovania a úľavy uvedené v tejto smernici, členské štáty zaistia, aby v prípade, že sú v prílohe I stanovené rovnaké minimálne úrovne zdaňovania v súvislosti s daným druhom používania, stanovili rovnaké úrovne zdaňovania pre výrobky určené na toto použitie. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 1 písm. i), pre motorové palivá uvedené v prílohe I tabuľky A sa to uplatňuje od 1. januára 2020.
vypúšťa sa
Na účely prvého pododseku každé používanie, pre ktoré je stanovená minimálna úroveň v tabuľkách A, B alebo C v prílohe I, sa považuje za jeden druh použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)
V prípade zemného plynu a biometánu používaných ako motorové palivo sa vyššie minimálne úrovne všeobecného zdaňovania spotreby energie uplatňujú až po posúdení vykonávania ustanovení tejto smernice týkajúcich sa úrovne zdaňovania zemného plynu v cestnej doprave, ktoré uskutoční Komisia do roku 2023. V tomto posúdení sa okrem iného zameria na pokrok z hľadiska dostupnosti zemného plynu a biometánu, rast siete čerpacích staníc v Únii, podiel vozidiel na zemný plyn na trhu v Únii, inovačný a technologický vývoj biometánu používaného ako palivo v doprave, a reálnu hodnotu minimálnej úrovne zdanenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 1
4.  Minimálne úrovne všeobecného zdaňovania spotreby energie stanovené v tejto smernici sa upravujú každé tri roky od 1. júla 2016, aby sa zohľadnili zmeny v harmonizovanom indexe spotrebiteľských cien bez cien energie a nespracovaných potravín, ako sa zverejňuje Eurostatom. Komisia uverejní výsledné minimálne úrovne zdanenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
4.  Minimálne úrovne všeobecného zdaňovania spotreby energie stanovené v tejto smernici sa prehodnocujú každé tri roky s cieľom zabezpečiť, aby sa zachovali ich zamýšľané účinky v súlade s článkom 29. Ak sa to považuje za potrebné, Komisia predloží návrhy na zmenu týchto minimálnych úrovní.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – bod 4 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 4 – odsek 4 – pododsek 2
Minimálne úrovne sa prispôsobujú automaticky zvýšením alebo znížením základnej sumy v eurách o percentuálnu zmenu v indexe za predchádzajúce tri kalendárne roky. Ak percentuálna zmena od poslednej úpravy je nižšia než 0,5 %, úprava sa neuskutoční.

Minimálne úrovne zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2 stanovené v tejto smernici sa od 1. júla 2016 každé tri roky zosúladia s priemernou trhovou cenou emisných kvót v systéme obchodovania s emisnými kvótami podľa smernice 2003/87/ES za posledných 18 mesiacov. Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 27, v ktorom stanoví vzorec, na základe ktorého sa toto zosúladenie vypočíta.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 5 – zarážka 3
– na tieto účely: miestna preprava cestujúcich (bez taxislužby), zber odpadu, ozbrojené sily a orgány verejnej správy, osoby so zdravotným postihnutím, sanitky,
– na tieto účely: miestna preprava cestujúcich (bez taxislužby), zber odpadu, ozbrojené sily a orgány verejnej správy, osoby so zdravotným postihnutím, sanitky, požiarne vozidlá a policajné vozidlá,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 2003/96/ES
Článok 7
Úrovne zdaňovania uplatňované na motorové palivá od 1. januára 2013, od 1. januára 2015 a od 1. januára 2018 sa stanovia tak, ako sa ustanovuje v tabuľke A prílohy I.

1.  Minimálne úrovne zdaňovania uplatňované na motorové palivá od 1. januára 2013, od 1. januára 2015 a od 1. januára 2018 sa stanovia tak, ako sa ustanovuje v tabuľke A prílohy I.
2.  Členské štáty môžu rozlišovať medzi komerčným a nekomerčným využívaním plynového oleja.
'Plynový olej používaný ako pohonná hmota na komerčné účely' je pohonná hmota používaná na tieto účely:
a) preprava tovaru pre cudzie alebo vlastné potreby motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami určenými výlučne na prepravu tovaru po ceste [...];
b) pravidelná alebo príležitostná preprava cestujúcich motorovým vozidlom [...].
3.  Členské štáty zabezpečia, aby mali komerční dopravcovia možnosť uplatňovať odlišný systém zdaňovania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – bod 11 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/96/ES
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť
Popri všeobecných ustanoveniach ustanovených v smernici Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS o používaní zdaniteľných výrobkov, ktoré sú oslobodené od daní a bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia Únie, členské štáty oslobodia na základe podmienok, ktoré ustanovia na účely zaistenia správneho a jednoznačného uplatňovania takýchto oslobodení od dane a zabránenia daňových únikov, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti alebo zneužívania daňového režimu, od zdanenia tieto výrobky:

1.  Popri všeobecných ustanoveniach ustanovených v smernici Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní, ktoré sa týkajú používania zdaniteľných výrobkov, ktoré sú oslobodené od daní, a bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia Únie, členské štáty oslobodia od zdanenia na základe podmienok, ktoré ustanovia na účely zaistenia správneho a jednoznačného uplatňovania takýchto oslobodení od dane a zabránenia energetickej chudobe, daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti alebo zneužívaniu daňového režimu, tieto výrobky:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – bod 11 – písmeno a – bod iii
Smernica 2003/96/ES
Článok 14 – odsek 1 – písmeno e
e) do 31. decembra 2020elektrická energia dodávaná priamo plavidlám ukotveným v prístavoch.
e) do 31. decembra 2025elektrina dodávaná priamo plavidlám ukotveným v námorných a vnútrozemských prístavoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – bod 12
Smernica 2003/96/ES
Článok 14a – odsek 1
1.  Členské štáty poskytujú do 31. decembra 2020 úľavu týkajúcu sa zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2, v súvislosti s používaním energetických výrobkov zariadeniami patriacimi do sektorov alebo subsektorov, ktoré sú pokladané za také, ktoré sú vystavené značnému riziku úniku uhlíka.
1.  Členské štáty poskytujú do 31. decembra 2025 úľavu týkajúcu sa zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2, v súvislosti s používaním energetických výrobkov zariadeniami patriacimi do sektorov alebo subsektorov, ktoré sú pokladané za vystavené značnému riziku úniku uhlíka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod -i (nový)
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
-i) vkladá sa tento bod:
'ba) do 1. januára 2023 elektrina používaná na dobíjanie elektrických a hybridných vozidiel používaných v cestnej doprave;„
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 1 – písmeno h
h) energetické výrobky používané ako vykurovacie palivo a elektrinu, ak sa používajú domácnosťami, a/alebo organizáciami, ktoré sú príslušnými členskými štátmi uznávané ako charitatívne. V prípade takýchto charitatívnych organizácií obmedzia členské štáty oslobodenie od daní alebo daňové úľavy na používanie na účely neobchodných činností. Pri zmiešanom používaní sa zdaňovanie uplatňuje v závislosti od podielu každého druhu používania. Ak je niektorý druh používania bezvýznamný, môže sa pokladať za nulový;
h) do 1. januára 2025 energetické výrobky používané ako vykurovacie palivo a elektrinu, ak sa používajú domácnosťami, a/alebo organizáciami, ktoré sú príslušnými členskými štátmi uznávané ako charitatívne. V prípade takýchto charitatívnych organizácií obmedzia členské štáty oslobodenie od daní alebo daňové úľavy na používanie na účely neobchodných činností. Pri zmiešanom používaní sa zdaňovanie uplatňuje v závislosti od podielu každého druhu používania. Ak je niektorý druh používania bezvýznamný, môže sa pokladať za nulový;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno a – bod i
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 1 – písmeno i
i)  Do 1. januára 2023 zemný plyn a LPG používané ako pohonné hmoty;
i) do 1. januára 2023 zemný plyn, bioplyn a LPG používané ako pohonné hmoty a LPG používaný ako palivo; od 1. januára 2023 do 1. januára 2030 môžu členské štáty uplatňovať zníženie minimálnych úrovní zdaňovania týchto palív až do výšky 50 %,
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 3
3.  Členské štáty môžu na spotrebu energetických výrobkov a elektriny používanú na poľnohospodárske, záhradnícke a akvakultúrne práce a v lesníctve uplatňovať úroveň všeobecného zdaňovania spotreby energie zníženú až na nulu. Príjemcovia podliehajú ustanoveniam, ktoré musia viesť k zvýšenej energetickej účinnosti vo všeobecnosti rovnocennej s tou, ktorú by dosiahli, ak by sa dodržiavali štandardné minimálne sadzby Únie.
3.  Členské štáty môžu na spotrebu energetických výrobkov a elektriny používanej na poľnohospodárske, záhradnícke a rybochovné práce a v lesníctve uplatňovať úroveň všeobecného zdaňovania spotreby energie zníženú až na nulu. Členské štáty a príjemcovia vytvárajú osobitné stratégie, ktoré musia viesť k zvýšenej energetickej účinnosti vo všeobecnosti rovnocennej s tou, ktorú by dosiahli, ak by sa dodržiavali štandardné minimálne sadzby Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh smernice
Článok 1 – bod 13 – písmeno b
Smernica 2003/96/ES
Článok 15 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty poskytnú príjemcom pomoci vrátane malých a stredných poľnohospodárskych podnikov komplexné usmernenia týkajúce sa uplatňovania požiadaviek na energetickú účinnosť súvisiacich so zníženými sadzbami dane.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh smernice
Článok 1 – bod 13a* – písmeno a – bod i a (nový)
Smernica 2003/96/ES
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
ia) za prvý pododsek sa vkladá tento pododsek:
'Hneď, ako budú kritériá udržateľnosti pre výrobky z biomasy iné než biopalivá a biokvapaliny stanovené podľa smernice 2009/28/ES, oslobodenie od dane alebo jej znížená sadzba sa na tieto výrobky môže uplatňovať len vtedy, ak sú v súlade s týmito kritériami udržateľnosti.„
*Pozn: chybne číslované „(1)“ v návrhu Komisie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh smernice
Článok 1 – bod 14
Smernica 2003/96/ES
Článok 17 – odsek 1 – písmeno a – odsek 1
„Energeticky náročný podnik“ znamená podnikateľský subjekt uvedený v článku 11, keď buď nákupy energetických výrobkov a elektrickej energie dosahujú aspoň 3,0 % hodnoty produkcie, alebo výška splatnej vnútroštátnej energetickej dane dosahuje aspoň 0,5 % pridanej hodnoty. V rámci tohto vymedzenia smú členské štáty uplatňovať prísnejšie vymedzené pojmy, vrátane vymedzenia hodnoty predaja, ale aj vymedzenia procesu a sektora.
„Energeticky náročný podnik“ znamená podnikateľský subjekt uvedený v článku 11, keď buď nákupy energetických výrobkov a elektrickej energie dosahujú aspoň 5,0 % hodnoty produkcie, alebo výška splatnej vnútroštátnej energetickej dane dosahuje aspoň 0,5 % pridanej hodnoty. V rámci tohto vymedzenia smú členské štáty uplatňovať prísnejšie vymedzené pojmy, vrátane vymedzenia hodnoty predaja, ale aj vymedzenia procesu a sektora.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh smernice
Článok 1 – bod 21
Smernica 2003/96/ES
Článok 29
Komisia každých päť rokov a prvý raz do konca roka 2015 predloží Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej úpravu.

Komisia každé tri roky a prvý raz do konca roka 2015 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a v prípade potreby návrh na jej úpravu.

V správe od Komisie sa okrem iného preskúmaminimálna úroveň zdaňovania vzťahujúceho sa na emisie CO2, vplyv inovácií a technologického vývoja, najmä pokiaľ ide energetickú účinnosť, používanie elektrickej energie v doprave opodstatnenosť oslobodení a úľav, a to aj v prípade palív používaných na účely leteckej a námornej dopravy, ustanovených v tejto smernici.

V správe Komisie sa okrem iného preskúmajú:

i) minimálne úrovne všeobecného zdanenia spotreby energie s cieľom zabezpečiť, aby sa zachovali ich zamýšľané účinky,
ii) vývoj ceny CO2 v systéme obchodovania s emisnými kvótami podľa smernice 2003/87/ES,
iii) vplyv inovácií a technologického vývoja, najmä pokiaľ ide energetickú účinnosť,
iv) používanie elektriny v doprave,
v) opodstatnenosť oslobodení a úľav, a to aj v prípade palív používaných na účely leteckej a námornej dopravy, ustanovených v tejto smernici,
vi) vplyv tejto smernice na určovanie priorít priemyselnej politiky v automobilovom priemysle Únie, a to aj vo vzťahu k čistým, energeticky účinným konvenčným spaľovacím motorom a k cieľom Únie v oblasti znižovania emisií CO2 v automobilovom odvetví,
vii) vývoj vo využívaní bioplynu, zemného plynu a LGP v cestnej doprave a
viii) to, či by sa mali zohľadniť aj škodlivé alebo potenciálne škodlivé emisie iné ako CO2.
V správe sa tiež uvedie prehľad súčasných daňových ustanovení, ktoré obsahujú dvojstranné dohody o leteckých službách. Správa zohľadní správne fungovanie vnútorného trhu, skutočnú hodnotu minimálnych sadzieb zdaňovania a všeobecné ciele stanovené v zmluve.

Zoznam sektorovsubsektorov, ktoré sú považované za také, ktoré sú vystavené závažnému riziku úniku uhlíka, sa bude na účely článku 14a tejto smernice v každom prípade pravidelne revidovať, najmä so zreteľom na dostupné nové zistenia.

Zoznam odvetvípododvetví, ktoré sú považované za vystavené závažnému riziku úniku uhlíka, sa bude pravidelne revidovať, najmä so zreteľom na dostupné nové zistenia. V tejto súvislosti sa starostlivo skúmajú vnútroštátne vykonávacie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby boli jasné, jednoznačné a transparentné pre všetkých spotrebiteľov.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia