Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2599(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0203/2012

Předložené texty :

B7-0203/2012

Rozpravy :

PV 18/04/2012 - 14
CRE 18/04/2012 - 14

Hlasování :

PV 19/04/2012 - 6.8
CRE 19/04/2012 - 6.8
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0137

Přijaté texty
PDF 208kWORD 42k
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - Štrasburk
Výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům
P7_TA(2012)0137B7-0203/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 o výzvě k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům (2012/2599(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry Evropské rady, které přijala ve dnech 1. a 2. března 2012,

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení B7-0635/2011 Komisi ze dne 4. října 2011 týkající se souladu německých a britských daňových dohod se Švýcarskem se směrnicí EU o zdanění příjmů z úspor,

–  s ohledem na studii OECD z března 2012 nazvanou „Hybridní nesourodá opatření: daňová politika a otázky dodržování“,

–  s ohledem na zprávu o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, jak ji schválil Hospodářský a měnový výbor na své schůzi dne 21. března 2012 (A7-0080/2012),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o výroční zprávě o daních(1),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v důsledku daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem přicházejí vlády členských států EU o významné částky, pokud jde o nevybrané daně;

B.  vzhledem k tomu, že ztráty v oblasti daní zvyšují deficit a míru zadlužení členských států a snižují objem finančních prostředků, které jsou k dispozici na podporu veřejných investic, růstu a zaměstnanosti;

C.  vzhledem k tomu, že míra daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem oslabuje důvěru občanů ve spravedlnost a legitimitu systému výběru daní;

D.  vzhledem k tomu, že je třeba provést zásadní zlepšení, pokud jde o informace poskytované veřejnosti ohledně vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků v jednotlivých členských státech;

E.  vzhledem k tomu, že členské státy by obecně neměly zahajovat dvoustranná jednání s třetími zeměmi a že by měly, pokud považují za nezbytné jakoukoli takovouto dohodu uzavřít, informovat okamžitě Komisi, aby se předešlo jakémukoli porušení právních předpisů EU;

F.  vzhledem k tomu, že v zemích zapojených do programů pomoci došlo poté, co zintenzívnily výběr daní a zrušily v souladu s návrhy trojky zvýhodnění, k přesunu mnoha velkých podniků, které tyto země opustily s cílem využít výhod nabízených jinými zeměmi;

G.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí jednoznačných pravidel EU, aby se zabránilo takovýmto formám daňové soutěže, která oslabuje strategie hospodářského oživení v dotčených zemích;

1.  vítá závěry, které přijala Evropská rada na zasedání konaném ve dnech 1. a 2. března 2012, v nichž členské státy vyzývá, aby ve vhodných případech provedly revizi svých daňových systémů s cílem zvýšit jejich účinnost a účelnost, odstranit neodůvodněné výjimky, rozšířit základ daně, snížit daňové zatížení práce, zefektivnit výběr daní a řešit daňové úniky, neprodleně zintenzívnit boj proti daňovým podvodům a vyhýbání se daňové povinnosti, a to i ve vztahu k třetím zemím, a aby do června 2012 podaly v této věci zprávu;

2.  vyzývá Komisi, aby urychleně řešila otázky, na něž poukázal přezkum směrnici EU o zdanění příjmů z úspor, a aby rychle dosáhla dohody se Švýcarskem a dotčenými členskými státy;

3.  zdůrazňuje, že je třeba obecně aplikovat automatickou výměnu informací a rozšířit působnost směrnice o zdanění příjmů z úspor, aby se účinným způsobem dosáhlo zrušení bankovního tajemství;

4.  opětovně připomíná, že je třeba se zaměřit na klíčovou úlohu, kterou může plnit v boji proti daňovým podvodům společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob;

5.  domnívá se, že posílení regulace a transparentnosti podnikových rejstříků a rejstříku správy majetku je základním předpokladem pro řešení problému, který představuje vyhýbání se daňovým povinnostem;

6.  vítá návrhy, které předložila Komise ohledně zpráv podle jednotlivých zemích v rámci směrnic o účetnictví a transparentnosti; připomíná, že požadavky na podávání zpráv podle jednotlivých zemí mají v případě přeshraničních podniků zásadní význam pro odhalování případů vyhýbání se daňovým povinnostem;

7.  vyzývá k tomu, aby byl proveden přezkum směrnice o mateřských a dceřiných společnostech a směrnice o úrocích a licenčních poplatcích s cílem zabránit únikům v důsledku nesourodých finančních nástrojů v EU;

8.  vyzývá Komisi, aby označila oblasti, v nichž je možno zlepšením jak právních předpisů, tak administrativní spolupráce mezi členskými státy dosáhnout snížení výskytu daňových podvodů;

9.  vyzývá členské státy, aby zajistily hladkou spolupráci a koordinaci svých daňových systémů s cílem zamezit neúmyslnému nezdanění a vyhýbání se daňovým povinnostem a podvodům;

10.  vyzývá členské státy, aby vyčlenily příslušné prostředky vnitrostátním subjektům, které jsou pověřeny bojem proti daňovým podvodům;

11.  vyzývá členské státy, aby v souladu s článkem 65 SFEU a v úzké spolupráci s Komisí a ve spolupráci s ECB přijaly opatření zaměřená na prevenci porušování vnitrostátního práva a vnitrostátních nařízení, zejména v oblasti daní; konstatuje, že tato otázka má zvláštní význam v souvislosti s členskými státy, které se potýkají se  závažnými obtížemi, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jim podobné obtíže hrozí;

12.  zdůrazňuje význam, které má provádění nové a inovativní strategie boje proti podvodům s DPH v rámci celé EU;

13.  vyzývá členské státy, aby provedly přezkum platných dvoustranných dohod, které uzavřely členské státy, a dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi, a to z hlediska toho, jak přispívají k vyhýbání se daňovým povinnostem a komplikují efektivní zdanění u zdroje v některých členských státech;

14.  vyzývá Komisi, aby podala zprávu o možné koordinaci na úrovni EU při změnách bilaterálních smluv mezi členskými státy, jejichž cílem je dosáhnout jejich sladění s cíli Evropské rady, a tedy ztížení vyhýbání se daňovým povinnostem;

15.  připomíná svůj požadavek na zvýšení transparentnosti a důslednější kontrolu využívání daňových rájů, které patří k zahraničním nespolupracujícím jurisdikcím, jež se vyznačují zejména minimálními daněmi nebo neexistencí daní, nedostatečně účinnou výměnou informací se zahraničními daňovými orgány a nedostačující transparentností legislativních, právních nebo administrativních předpisů, nebo je takto označila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo Finanční akční výbor;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0030.

Právní upozornění - Ochrana soukromí