Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2599(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0203/2012

Indgivne tekster :

B7-0203/2012

Forhandlinger :

PV 18/04/2012 - 14
CRE 18/04/2012 - 14

Afstemninger :

PV 19/04/2012 - 6.8
CRE 19/04/2012 - 6.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0137

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 42k
Torsdag den 19. april 2012 - Strasbourg
Efterlysning af konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse
P7_TA(2012)0137B7-0203/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 19. april 2012 om efterlysning af konkrete metoder til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse (2012/2599/(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner den 1.-2. marts 2012,

–  der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0635/2011 til Kommissionen af 4. oktober 2011 om spørgsmålet, om de skatteaftaler, Tyskland og Det Forenede Kongerige har indgået med Schweiz, er forenelige med EU's rentebeskatningsdirektiv,

–  der henviser til OECD's undersøgelse fra marts 2012 med titlen »Hybrid mismatch arrangements: Tax policy and compliance issues«,

–  der henviser til betænkningen om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, som Udvalget om Økonomi- og Valutaudvalget vedtog den 21. marts 2012 (A7-0080/2012),

–  der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om den årlige skattebetænkning(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at skatteunddragelse og -undgåelse koster EU-medlemsstaternes regeringer et betydeligt beløb i ikke-opkrævede indtægter;

B.  der henviser til, at tabet af indtægter øger medlemsstaternes underskud og gældsniveauer og reducerer de disponible midler til fremme af offentlige investeringer, vækst og beskæftigelse;

C.  der henviser til, at omfanget af skatteunddragelse og -undgåelse undergraver borgernes tillid og tiltro til skatteopkrævningens rimelighed og legitimitet;

D.  der henviser til, at der er brug for betydelige forbedringer i den offentligt tilgængelige information om skatteunddragelse og -undgåelse i hver medlemsstat;

E.  der henviser til, at medlemsstaterne generelt bør undgå at indlede bilaterale forhandlinger med tredjelande og bør, hvis de ikke desto mindre anser det for nødvendigt at indgå sådanne bilaterale aftaler, straks underrette Kommissionen for at undgå overtrædelser af EU-lovgivningen;

F.  der henviser til, at lande under bistandsprogrammer har efter styrkelse af skatteopkrævningen og fjernelse af fordele i overensstemmelse med trojkaens forslag oplevet, at mange af deres større virksomheder har forladt landet for at drage fordel af skattefordele, som tilbydes af andre lande;

G.  der henviser til, at der er brug for klare EU-regler for at forhindre disse former for skattekonkurrence, som undergraver de pågældende landes genopretningsstrategier;

1.  glæder sig over konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 1. og 2. marts 2012, hvori medlemsstaterne blev opfordret til, hvor det er relevant, at tage deres skattesystemer op til revision med henblik på at effektivisere dem ved at fjerne uberettigede undtagelser, gøre beskatningsgrundlaget bredere, flytte beskatningen væk fra arbejde, skabe en mere effektiv skatteopkrævning og tackle skatteunddragelse, til hurtigt at styrke bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse, bl.a. i forbindelse med tredjelande, og aflægge rapport herom inden udgangen af juni 2012;

2.  opfordrer Kommissionen til hurtigt at behandle de spørgsmål, der er nævnt i revisionen af EU's rentebeskatningsdirektiv og hurtigt nå frem til en aftale med Schweiz og de pågældende medlemsstater;

3.  fremhæver behovet for at generalisere den automatiske informationsudveksling og udvide anvendelsesområdet for rentebeskatningsdirektivet for effektivt at bringe bankhemmeligheden til ophør;

4.  gentager behovet for stadig at fokusere på den vigtige rolle, som det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag, kan spille for bekæmpelsen af skattesvig;

5.  mener, at styrkelsen af reguleringen og gennemsigtigheden af selskabsregistre og trustregistre er en forudsætning for at håndtere skatteundgåelse;

6.  glæder sig over Kommissionens forslag til landebaseret rapportering i regnskabs- og gennemsigtighedsdirektiverne; minder om, at kravene om landebaseret rapportering for grænseoverskridende selskaber er afgørende for at afsløre selskabers skatteundgåelse;

7.  kræver en revision af moder-/datterselskabsdirektivet og direktivet om renter og royalties for at bekæmpe skatteundgåelse via hybride finansielle instrumenter i EU;

8.  opfordrer Kommissionen til at udpege de områder, hvor der kan foretages forbedringer af både EU-lovgivningen og det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at nedbringe skattesvig;

9.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre et problemfrit samarbejde og koordinering mellem deres skattesystemer for at undgå utilsigtet ikke-beskatning samt skatteundgåelse og -svig;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at afsætte tilstrækkelige midler til de nationale tjenestegrene, som har beføjelse til at bekæmpe skattesvig;

11.  opfordrer medlemsstaterne i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 65 og i tæt samarbejde med Kommissionen og i kontakt med ECB til at træffe foranstaltninger med henblik på at forhindre overtrædelser af den nationale lovgivning og nationale bestemmelser, navnlig på beskatningsområdet; bemærker, at dette er af særlig betydning for medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet;

12.  understreger betydningen af at gennemføre nye og innovative strategier for at bekæmpe momssvig i hele EU;

13.  opfordrer medlemsstaterne til at revidere gældende bilaterale aftaler mellem medlemsstater og bilaterale aftaler mellem medlemsstater og tredjelande, i det omfang de bidrager til skatteundgåelse og vanskeliggør den effektive kildebeskatning i visse medlemsstater;

14.  opfordrer Kommissionen til at rapportere om muligheden for EU-koordinering i forbindelse med at ændre bilaterale aftaler mellem medlemsstater med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med Det Europæiske Råds målsætninger og dermed yderligere vanskeliggøre skatteundgåelse;

15.  minder om sin anmodning om øget gennemsigtighed og øget kontrol for at hindre anvendelsen af skattely, som er fremmede ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner, som især er kendetegnet ved, at der ikke pålægges nogen skat eller kun en nominel skat, at der ikke foregår effektiv udveksling af oplysninger med andre landes skattemyndigheder, og at der mangler gennemsigtighed i lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, eller som er identificeret som sådanne af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling eller Den Finansielle Aktionsgruppe;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0030.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik