Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2599(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0203/2012

Predkladané texty :

B7-0203/2012

Rozpravy :

PV 18/04/2012 - 14
CRE 18/04/2012 - 14

Hlasovanie :

PV 19/04/2012 - 6.8
CRE 19/04/2012 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0137

Prijaté texty
PDF 208kWORD 44k
Štvrtok, 19. apríla 2012 - Štrasburg
Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom
P7_TA(2012)0137B7-0203/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. apríla 2012 o výzve na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom ((2012/2599/(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na závery Európskej rady z 1. a  2. marca 2012,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie B7-0635/2011 pre Komisiu zo 4. októbra 2011 o súlade nemeckých a britských daňových dohôd so Švajčiarskom so smernicou EÚ o zdaňovaní úspor,

–  so zreteľom na štúdiu OECD z marca 2012 s názvom Hybridné nesúrodé dohovory: daňová politika a otázky súladu,

–  so zreteľom na správu o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, ktorú schválil jeho Výbor pre hospodárske a menové veci 21. marca 2012 (A7-0080/2012),

–  so zreteľom na uznesenie EP z 2. februára 2012 výročnej správe o daniach(1),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa odhadov predstavujú daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam pre vlády členských štátov EÚ výraznú sumu nevybratých príjmov;

B.  keďže strata príjmov zvyšuje úroveň deficitu a dlhu členských štátov a znižuje dostupné finančné prostriedky na podporu verejných investícií, rastu a zamestnanosti;

C.  keďže rozsah daňových únikov a vyhýbania sa daňovým povinnostiam oslabuje dôveru občanov v spravodlivosť a legitímnosť výberu daní a ich presvedčenie o ňom;

D.  keďže je potrebné výrazné zlepšenie v oblasti verejne dostupných informácií o daňových únikoch a vyhýbaní sa daňovým povinnostiam v každom členskom štáte;

E.  keďže členské štáty by sa mali vo všeobecnosti vyhýbať bilaterálnym rokovaniam s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, a ak považujú uzatvorenie akýchkoľvek takýchto bilaterálnych dohôd aj tak za potrebné, mali by okamžite informovať Komisiu s cieľom zabrániť akémukoľvek porušeniu právnych predpisov EÚ;

F.  keďže z krajín s programami pomoci odišlo po zvýšení výberu daní a odstránení výhod v súlade s návrhmi trojky veľa vlastných veľkých podnikov, aby profitovali z daňových výhod v iných krajinách;

G.  keďže treba jasné pravidlá EÚ, aby sa zabránilo takýmto spôsobom daňovej hospodárskej súťaže, ktorá narúša stratégie ozdravovania príslušných krajín;

1.  víta závery Európskej rady z 1. a 2. marca 2012, v ktorých sa členské štáty vyzývajú, aby zrevidovali, ak treba, svoje daňové systémy s cieľom zvýšiť ich účinnosť a efektívnosť, odstrániť neodôvodnené výnimky, rozšíriť daňový základ, presunúť daňové zaťaženie z práce, zlepšiť účinnosť výberu daní a boja s daňovými únikmi, urýchlene zintenzívniť boj proti daňovým podvodom a únikom vrátane tým, ktoré sa vzťahujú na tretie krajiny, a predložiť správu do júna 2012;

2.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene riešila otázky, ktoré vznikli pri revízii smernice EÚ o zdaňovaní úspor a aby sa pohotovo dohodla so Švajčiarskom a s príslušnými členskými štátmi;

3.  zdôrazňuje potrebu všeobecného zavedenia automatickej výmeny informácií a rozšírenia pôsobnosti smernice o zdaňovaní úspor, aby sa účinne skončilo uplatňovanie bankového tajomstva;

4.  opakuje potrebu zamerania sa na kľúčovú úlohu, ktorú môže zohrávať spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb v boji proti daňovým podvodom;

5.  domnieva sa, že posilnenie regulácie a transparentnosti pokiaľ ide o obchodné registre a registre trustov je podmienkou pre riešenie vyhýbania sa daňovým povinnostiam;

6.  víta návrhy Komisie týkajúce sa predkladania správ jednotlivých krajín v rámci smernice o účtovníctve a smernice o transparentnosti; pripomína, že požiadavky predkladania správ jednotlivých krajín týkajúce sa cezhraničných spoločností sú zásadné pre zisťovanie vyhýbania sa daňovým povinnostiam právnických osôb;

7.  vyzýva na revíziu smernice o materských a dcérskych spoločnostiach a smernice o úrokoch a licenčných poplatkoch s cieľom odstrániť úniky cez hybridné finančné nástroje v EÚ;

8.  vyzýva Komisiu, aby identifikovala oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť zlepšenie právnych predpisov EÚ a administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom obmedziť daňové podvody;

9.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili hladkú spoluprácu a koordináciu medzi svojimi daňovými systémami s cieľom zabrániť neúmyselnému nezdaňovaniu a vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým podvodom;

10.  vyzýva členské štáty, aby vyčlenili dostatočné zdroje pre vnútroštátne útvary poverené bojom proti daňovým podvodom;

11.  vyzýva členské štáty, aby v súlade s článkom 65 ZFEÚ a v úzkej spolupráci s Komisiou a ECB prijali opatrenia zamerané na zabránenie porušovaniu vnútroštátnych právnych predpisov a nariadení, a to najmä v oblasti zdaňovania; poznamenáva, že to má význam najmä pokiaľ ide o rozpočtový dohľadu nad členskými štátmi, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou v eurozóne alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené;

12.  zdôrazňuje význam zavádzania nových a inovatívnych stratégií na boj proti podvodom v oblasti DPH v celej EÚ;

13.  vyzýva členské štáty, aby zrevidovali platné bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, keďže prispievajú k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a komplikujú účinné zdaňovanie pri zdroji v niektorých členských štátoch;

14.  vyzýva Komisiu, aby predložila správu o možnej koordinácii EÚ pri zmene bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi s cieľom zladiť ich s cieľmi Európskej rady, a teda sťažiť vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

15.  opakuje svoju výzvu na transparentnejšiu a prísnejšiu kontrolu, aby sa zabránilo využívaniu daňových rajov, ktoré sú zahraničnými nespolupracujúcimi jurisdikciami charakteristickými najmä žiadnym alebo len formálnym zdaňovaním, nedostatočnou výmenou informácií so zahraničnými daňovými orgánmi a nedostatočnou transparentnosťou v legislatívnych, právnych alebo administratívnych ustanoveniach, alebo ich za také označuje Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo Finančná akčná skupina ;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2012)0030.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia