Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2011(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0097/2012

Ingediende teksten :

A7-0097/2012

Debatten :

PV 19/04/2012 - 16
CRE 19/04/2012 - 16

Stemmingen :

PV 20/04/2012 - 10.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0138

Aangenomen teksten
PDF 198kWORD 32k
Vrijdag 20 april 2012 - Straatsburg
Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012: financiering van ITER
P7_TA(2012)0138A7-0097/2012

Resolutie van het Europees Parlement van 20 april 2012 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, afdeling III – Commissie (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD))

Het Europees Parlement,

–  gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 314, en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 106 bis,

–  gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1), en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan,

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, definitief vastgesteld op 1 december 2011(2),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

–  gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, ingediend door de Commissie op 27 januari 2012 (COM(2012)0031),

–  gezien het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012, goedgekeurd door de Raad op 26 maart 2012 (08136/2012 – C7-0088/2012),

–  gezien de artikelen 75 ter en 75 sexies van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7-0097/2012),

A.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012 tot doel heeft om op de begroting 2012 een bedrag van 650 miljoen EUR aan vastleggingskredieten toe te wijzen aan artikel 08 20 02: Euratom – Europese Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER – Fusie voor energie (F4E);

B.  overwegende dat deze aanpassing van de begroting volledig aansluit bij de overeenstemming die het Parlement en de Raad in december 2011 hebben bereikt om de bijkomende kosten voor het ITER-project in 2012-2013 ter hoogte van 1 300 miljoen EUR te dekken;

1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012;

2.  keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2012 zonder wijzigingen goed en verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 1/2012 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

(1) PB L 248 van 16.9.2002, blz.. 1.
(2) PB L 56 van 29.2.2012.
(3) PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid