Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2178(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0083/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0083/2012

Συζήτηση :

PV 19/04/2012 - 19
CRE 19/04/2012 - 19

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2012 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0140

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 412kWORD 130k
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά - η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος
P7_TA(2012)0140A7-0083/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά – η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος (2011/2178(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κοινοτικό κεκτημένο στους τομείς της εσωτερικής αγοράς και της κοινωνίας της πληροφορίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» (COM(2010)0245),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου(2),

  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2010 σχετικά με ένα Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη,

  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 για τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού θεματολογίου (σημείο 7),

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό για την προμήθεια ΤΠΕ που βασίζεται σε πρότυπα – Στοιχεία ορθής πρακτικής, που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 23 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποιώντας τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την Ευρώπη» (COM(2010)0712),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 922/2009/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA)(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση, 2011-2015 – Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την προώθηση έξυπνης, αειφορικής και καινοτομικής διακυβέρνησης (COM(2010)0743),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών δημόσιων υπηρεσιών – ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας (EIS) (παράρτημα 1) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (ΕΠΔ/EIF) για τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες (παράρτημα 2)» (COM(2010)0744),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010: Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων» (COM(2006)0173),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Πράξη για την ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης: Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2011)0206),

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την «προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – Επιτεύγματα και επόμενα βήματα: προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο» (COM(2011)0163),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2009, σχετικά με την «προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας – Προστασία της Ευρώπης από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και διαταραχές μεγάλης κλίμακας: αναβάθμιση της ετοιμότητας, της ασφάλειας και της ικανότητας αποκατάστασης» (COM(2009)0149),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη για τα ανοιχτά δεδομένα της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2011 και αποτελείται από: την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανοιχτά δεδομένα – Κινητήρας καινοτομίας, οικονομικής μεγέθυνσης και διακυβέρνησης με διαφάνεια», την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία που τροποποιεί την οδηγία 2003/98/ΕΚ σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα (COM(2011)0877) και την απόφαση 2011/833/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των εγγράφων της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 (μελέτη Vickery),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (COM(2011)0635),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα συνεκτικό πλαίσιο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ψηφιακή ενιαία αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (COM(2011)0942),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πράσινη βίβλος – Προς ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών με κάρτα, μέσω του Διαδικτύου και μέσω κινητών τηλεφώνων» (COM(2011)0941),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου 2011 σχετικά με το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, που δημοσιεύτηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης – Κύρια επιτεύγματα της στρατηγικής i2010 μεταξύ 2005-2009» (COM(2009)0390),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τα Ευρωπαϊκά δίκτυα ευρυζωνικότητας: επένδυση στην ψηφιακά τροφοδοτούμενη ανάπτυξη(4)

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη για τις κοινωνικές επιπτώσεις των ΤΠΕ - SMART 2007/0068, που δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για τον οικονομικό αντίκτυπο των ΤΠΕ– SMART 2007/0020, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση i2010 – Μελέτη προόδου (SMART 2008/0042)», που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της σουηδικής προεδρίας, της 10ης Νοεμβρίου 2009 από τη διάσκεψη του Visby σχετικά με τη δημιουργία αντίκτυπου για μια Ένωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, eUnion 2015,

  έχοντας υπόψη την έκθεση της σουηδικής προεδρίας «Μια πράσινη κοινωνία της γνώσης – Θεματολόγιο πολιτικής ΤΠΕ έως το 2015 για την κοινωνία γνώσης της Ευρώπης του μέλλοντος», που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο 2009,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής «Υπολογιστικό νέφος: έκθεση δημόσιας διαβούλευσης», που δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα δράσης για τις ηλ-υπογραφές και την ηλ-ταυτοποίηση προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών στην ενιαία αγορά» (COM(2008)0798),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0083/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) επηρεάζει βαθιά τόσο άμεσα όσο και έμμεσα τους πολίτες της ΕΕ στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και καθημερινή ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά η οποία θα εξαλείψει όλα τα εμπόδια για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα είναι απαλλαγμένη από στρεβλώσεις του ανταγωνισμού θα ωφελήσει σημαντικά τους πολίτες της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συγκεντρώνει όλες τις τεχνολογίες και όλες τις χρήσεις που σχετίζονται με την ενημέρωση, τον προσανατολισμό και τις διοικητικές διατυπώσεις που γίνονται τηλεματικά·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ΤΠΕ είναι άμεσα υπεύθυνος για το 5 % του ΑΕΠ της ΕΕ, με χρηματιστηριακή αξία 660 δισ. EUR ετησίως, αλλά συμβάλλει πολύ περισσότερο στη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας (20 % απευθείας από τον τομέα των ΤΠΕ και 30 % από τις επενδύσεις στις ΤΠΕ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν είναι ομοιόμορφοι και ότι τα πλεονεκτήματά της παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη στρατηγική της ΕΕ για το 2020, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών, την Ε&Α, την ενέργεια, την καινοτομία και το περιβάλλον και την αντιμετώπιση των σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ψηφιακή αγορά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το «υπολογιστικό νέφος» είναι ένα οικονομικό και οικολογικό εργαλείο για τη βελτίωση των επιδόσεων των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα της πληροφορικής, τη μείωση του κόστους επεξεργασίας και τον περιορισμό των εξόδων αποθήκευσης, ότι δηλαδή προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, αλλά ότι παράλληλα δεν προσφέρει επαρκώς ασφαλή σύνδεση μεταξύ χρήστη και διακομιστή και δεν επιτρέπει στον χρήστη να έχει πλήρη έλεγχο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου 2011 έχει σημειωθεί πρόοδος, ωστόσο το 26 % των πολιτών της ΕΕ δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση του Διαδικτύου και μόνο το 48 % των ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες το χρησιμοποιούν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψηφιακό χάσμα, είτε αφορά την πρόσβαση στο Διαδίκτυο είτε αφορά τις ικανότητες και τις γνώσεις πληροφορικής, επηρεάζει άμεσα την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αποβαίνει σε βάρος της συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο βίο και τη δημοκρατία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά είναι αναγκαίο να εξασφαλίσει την επιτυχή ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων τηλεπικοινωνιών σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και να εξαλείψει τις διαφορές μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των υποδομών εντός και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δημογραφική βιωσιμότητα των αραιοκατοικημένων περιφερειών·

1.  έχει επίγνωση της σημαντικής συμβολής του τομέα των ΤΠΕ στη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, την καινοτομία, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και το εμπορικό ισοζύγιο·

2.  υπογραμμίζει ότι οι χρήστες είναι το κλειδί για την ψηφιακή στρατηγική και ότι υπάρχει πιεστική ανάγκη στην ΕΕ για ενίσχυση της ενημέρωσης, του ρόλου, της συμμετοχής, της προοπτικής και της εμπιστοσύνης των χρηστών στην ασφάλεια, την προστασία και την ιδιωτικότητα στην κοινωνία της πληροφορίας, και για ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου που σχετίζεται με τις ΤΠΕ·

3.  επανεπιβεβαιώνει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ενισχύει τους ευρωπαίους πολίτες και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, καθιστώντας την διαφανέστερη και πιο υπεύθυνη, και μειώνοντας το κόστος των δημόσιων υπηρεσιών·

4.  υπογραμμίζει ότι τα εμπόδια για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν είναι κατ' ανάγκη μόνο τεχνολογικά αλλά και οργανωτικά, πολιτικά, νομικά και πολιτιστικά και ότι οι επιτυχημένες λύσεις και πρακτικές εξαρτώνται συνήθως στενά από τις τοπικές συνθήκες·

5.  υπογραμμίζει ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να αποτελέσει βασικό τμήμα της ατζέντας «Ορίζοντας 2020», στηρίζοντας την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και συμβάλλοντας στην ανταπόκριση στις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ·

6.  τονίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη το ψηφιακό χάσμα και να καταπολεμηθεί·

7.  επισημαίνει ότι το «υπολογιστικό νέφος» επιτρέπει την πρόσβαση σε κοινόχρηστα δεδομένα πληροφορικής που μπορούν να μεταδίδονται γρήγορα με ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης και ελάχιστη αλληλεπίδραση του παρόχου υπηρεσιών, και ότι η αποτελεσματικότητα του «νέφους» έγκειται στην ελαστικότητά του, την αύξηση της παραγωγικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και ότι πρέπει πρωτίστως να είναι τεχνικά αξιόπιστο και ανθεκτικό·

Πρόγραμμα δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

8.  επικροτεί την έγκριση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την ηλε-διακυβέρνηση 2011-2015, την ευρωπαϊκή στρατηγική διαλειτουργικότητας (EIS) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας (EIF) για τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες (EPS)· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν τάχιστα στην ευθυγράμμιση των εθνικών στρατηγικών τους με αυτές τις γενικές πολιτικές·

9.  στηρίζει τον γενικό στόχο για αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το 2015 στο 50 % των πολιτών (από 41 %) και στο 80 % των επιχειρήσεων (από 75 %), αλλά καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεωρήσουν τους στόχους αυτούς ελάχιστα όρια·

10.  ζητεί να αναπτυχθούν ειδικά προγράμματα και πλατφόρμες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την προστασία και προώθηση της τοπικής, περιφερειακής, εθνοτικής και γλωσσικής πολυμορφίας·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου του 2011, μόνο το 50 % των χρηστών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμπλήρωσαν έντυπα μέσω Διαδικτύου·

12.  επισημαίνει τη συσχέτιση μεταξύ του ΑΕγχΠ και της διαθεσιμότητας υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και ζητεί την κατάλληλη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

13.  υπογραμμίζει ότι το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε φορητές συσκευές τόσο από τους πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις, και ζητεί να εξασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα είναι προσιτές και προσαρμοσμένες στα πολλαπλά κανάλια μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κέντρων και του κινητού Διαδικτύου (διακυβέρνηση μέσω κινητών υπηρεσιών)·

14.  επισημαίνει ότι προϋπόθεση για επιτυχημένη ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η ολοκληρωμένη ενσωμάτωση και βελτιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, όπου θα λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα για τοπική αυτοδιακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και μεταξύ όλων των επιπέδων.

15.  τονίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ιδιαίτερα επωφελής για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της ΕΕ, ιδίως για τις ΜΜΕ, που τώρα αντιμετωπίζουν συχνά ανυπέρβλητα εμπόδια όταν λειτουργούν διασυνοριακά εντός της ΕΕ, καθώς έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο διοικητικό κόστος και επιβάρυνση, αυξημένη παραγωγικότητα, αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα, διαφάνεια, ευρύτητα, αποτελεσματικότητα των πολιτικών, προσβασιμότητα και εξορθολογισμό των διαδικασιών·

16.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δημοσιοποιούν τα δεδομένα που λαμβάνουν με χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους σε μορφή αναγνώσιμη από μηχάνημα (και σε πραγματικό χρόνο) και με «ανοικτές άδειες», έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η καινοτόμος επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα από τους πανεπιστημιακούς κύκλους, συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών, και από το ευρύ κοινό, με στόχο την έρευνα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, προκειμένου να αυξάνεται με τον τρόπο αυτό και η διαφάνεια·

17.  επισημαίνει ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφής ορισμός του όρου «δημόσια διοικητικά δεδομένα» και ότι, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η έννοιά του, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί κάποια κοινή αντίληψη, με δημόσιο διάλογο·

18.  καλεί την Επιτροπή να πράξει ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να διατηρήσει την εξαίρεση των εκπαιδευτικών και των πολιτιστικών ιδρυμάτων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/98/ΕΚ·

19.  επισημαίνει ότι τα πιο σημαντικά εμπόδια για τη διασυνοριακή πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των δημόσιων διοικήσεων συνδέονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών υπογραφών, και ότι υπάρχει έλλειψη διαλειτουργικότητας σε επίπεδο ΕΕ·

20.  θεωρεί ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρότηση αποτελεσματικών πανευρωπαϊκών διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που να παρέχουν διπλής κατεύθυνσης και/ή αυτόματη αλληλεπίδραση μεταξύ των διοικήσεων και των πολιτών και/ή επιχειρήσεων, υπάρχει ανάγκη για ένα σαφές και συνεκτικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση της ηλεκτρονικής πιστοποίησης, της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και των ηλεκτρονικών υπογραφών·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενημερώνουν διαρκώς τους πολίτες σχετικά με τις υπάρχουσες διαδικτυακές πύλες της ΕΕ όπως το SOLVIT και το Your Europe, καθώς η σημερινή έλλειψη πληροφόρησης καθυστερεί την περαιτέρω ανάπτυξη ρυθμίσεων για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο·

22.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί όλα τα υπάρχοντα τηλεματικά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων και τις ενημερωτικές πύλες που παρέχουν η ίδια και τα κράτη μέλη, και να όπου είναι δυνατόν να τα ενοποιεί ή να τα διασυνδέει· συνιστά να συγκροτούνται νέες τηλεματικές πύλες μόνο όταν δεν είναι δυνατή η ένταξη σε ήδη υπάρχουσες λύσεις·

23.  επικροτεί την έγκριση και τη συμβολή του σχεδίου δράσης για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση καθώς και του δοκιμαστικού σχεδίου STORK στη διαλειτουργικότητα των διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία σχετικά με την ηλεκτρονική υπογραφή και ζητεί τη λήψη απόφασης για την εξασφάλιση της αμοιβαίας αναγνώρισης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και της ηλεκτρονική πιστοποίησης·

24.  επισημαίνει ότι στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, θα πρέπει τα προσωπικά δεδομένα να καλύπτονται από ατομικά δικαιώματα πρόσβασης, έτσι ώστε να προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση·

25.  θεωρεί ότι η διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής από την άποψη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει τόσο νομικές (χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής στον δημόσιο τομέα – άρθρο 3.7 της οδηγίας για την ηλεκτρονική υπογραφή, σχέση διλήμματος υπογραφής-απόδειξης γνησιότητας, ελέγχου-διαπίστευσης, εθνική προοπτική, επίπεδα ασφάλειας και ιδιότητες της υπογραφής) όσο και τεχνικές πτυχές (αναγνωριστικοί κωδικοί σε πιστοποιητικά, τύπος υπογραφής, μορφή υπογραφής, επικύρωση υπογραφής)· θεωρεί ότι για την εξέλιξη των εφαρμογών σε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ηλεκτρονικής υπογραφής πλήρους διαλειτουργικότητας, για λόγους επικύρωσης υπογραφής, η πιο σημαντική πρόταση είναι η δημιουργία ομοσπονδίας αρχών επικύρωσης (ΟΑΕ) για τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών επικύρωσης (ΕΑΕ) των κρατών(6)·

26.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή ανέθεσε στη CEN, στη CENELEC και στο ETSI την επικαιροποίηση και τον εξορθολογισμό του ευρωπαϊκού πλαισίου τυποποίησης της ηλεκτρονικής υπογραφής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει στο ΕΚ ετήσια έκθεση προόδου με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλονται δύο φορές το χρόνο από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ανοικτό διδακτικό λογισμικό σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να δημιουργήσουν τηλεματικές πλατφόρμες για συνεργασία στον τομέα του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτικών πόρων, στις οποίες θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι σπουδαστές και θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη η προστασία των δεδομένων και οι κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας·

28.  υπογραμμίζει ότι οι εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να επανεξετάζονται και, εφόσον απαιτείται, να τροποποιούνται για να είναι ανοιχτές και στους χρήστες που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι· τονίζει ότι η διαλειτουργικότητα είναι αναγκαία σε τοπικό, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ·

29.  θεωρεί ότι η διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί τη διαλειτουργικότητα των εθνικών υποδομών ιδιωτικού κλειδιού (PKI) μέσω μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας επικύρωσης (Ευρωπαϊκό Bridge)·

30.  επικροτεί τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε σχετικά με το θέμα του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών για τις σχέσεις μεταξύ τυποποίησης των ΤΠΕ και δημόσιων συμβάσεων και ζητεί να υποβληθεί σχετική πρόταση·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και του ψηφιακού θεματολογίου, ως μέσο για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς και του ευρωπαϊκού χώρου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

32.  επισημαίνει ότι, κατά την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, της υποδομής και των υπηρεσιών, πρέπει να τηρούνται σε όλα τα επίπεδα οι απαιτήσεις ασφαλείας και να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται η υποκλοπή τους υπό οποιαδήποτε μορφή·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των εργαλείων ΤΠΕ για τη βελτίωση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της συμμετοχής των πολιτών, την αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του διοικητικού φόρτου, του χρόνου και του κόστους, τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων και τη συμβολή σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία με τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης·

34.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τους δημόσιους φορείς να καθιστούν τα δεδομένα διαθέσιμα, τηρώντας αρχεία και καταλόγους δημόσιων δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι έχουν θεσπιστεί κανόνες κοινοποίησης και περαιτέρω χρήσης, με τη δέουσα συνεκτίμηση των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας των βάσεων δεδομένων·

35.  ζητεί από τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν μονοκατευθυντικές θυρίδες και να χρησιμοποιήσουν ενδιάμεσους φορείς για την παροχή ενός συνεχούς, ολοκληρωμένου και ευπρόσιτου συστήματος σημείων επαφής για τους χρήστες, τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

36.  υπογραμμίζει ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της δημοκρατίας μας και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών -ιδιαίτερα των νέων- και των επιχειρήσεων στον δημόσιο και τον πολιτικό βίο και στις δημοκρατικές διαδικασίες· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται διερευνητικές διαβουλεύσεις ή δημοψηφίσματα σε τοπικό επίπεδο·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη λειτουργίας του OCS (λογισμικό τηλεματικής συλλογής -Online Collection Software), που αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος ISA και έχει ως στόχο να μπορούν οι συμβαλλόμενοι να υποβάλλουν με τηλεματικά μέσα, από την 1η Απριλίου 2012, την υποστήριξή τους σε πρωτοβουλίες πολιτών, ενώ θα μπορούν επίσης να το χρησιμοποιούν οι οργανωτές πρωτοβουλιών για τη συλλογή, την αποθήκευση και την υποβολή των υπογραφών. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν οι στρατηγικές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση·

38.  υπογραμμίζει ότι οι διαλειτουργικές διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να επωφεληθούν από τις καινοτόμες αρχιτεκτονική και τεχνολογίες (νέφος δημόσιων υπηρεσιών και αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες) και ζητεί την αναβάθμιση της υποδομής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που συνδέεται με το IPv6 και τις διαδικτυακές υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος·

39.  αναγνωρίζει τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει το υπολογιστικό νέφος στις επιχειρήσεις και τους πολίτες· τονίζει, ωστόσο, ότι με η αυξημένη χρήση των υπηρεσιών νέφους προϋποθέτει εποπτεία της μεταφοράς των πόρων πληροφορικής και αυστηρό έλεγχο της πρόσβασης στους διακομιστές και τα δεδομένα, μεταξύ άλλων για την πρόληψη της αθέμιτης εμπορικής χρήσης τους από τρίτους, και ότι συνεπώς τα ζητήματα αυτά πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, που έχει προτείνει η Επιτροπή (COM(2012)0011, COM(2012)0010

40.  επισημαίνει ότι ένα ασφαλές διασυνοριακό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας· ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής και τη μείωση στο ελάχιστο της ευπάθειας σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της ENISA στην υποστήριξη των προσπαθειών της ΕΕ και των κρατών μελών για παροχή ασφαλών και ουσιαστικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης· ζητεί να καθιερωθούν πραγματικά δημοκρατικές μορφές εποπτείας της χρήσης των δεδομένων και των χρησιμοποιούμενων μεθόδων·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμβολή των προγραμμάτων IDA, IDABCD και ISA και των δοκιμαστικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας του CIP, καθώς και του φόρουμ ηλεκτρονικής πρακτικής, στη σχεδίαση και την εφαρμογή διασυνοριακών διαλειτουργικών λύσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ενεργειών αυτών·

42.  επικροτεί και υποστηρίζει την πρόταση για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), η οποία διαθέτει περίπου 9,2 δισεκατομμύρια EUR για τη στήριξη των επενδύσεων σε ταχέα και υπερταχέα ευρυζωνικά δίκτυα και πανευρωπαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες· η ΔΣΕ θα παρέχει επιχορηγήσεις για τη δημιουργία των υποδομών που απαιτούνται για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικών συμβάσεων, υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας, ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και τελωνειακών υπηρεσιών, και θα εξυπηρετήσει για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας και την κάλυψη του κόστους λειτουργίας των υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνδέοντας μεταξύ τους τις υποδομές των κρατών μελών·

43.  θεωρεί ότι η πρωτοβουλία για τα ομόλογα χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα κινητοποιήσει τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις για στοχευμένες επενδύσεις στο πλαίσιο μελλοντικών βασικών υποδομών της ΕΕ όπως αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, δίκτυα και αγωγοί ενέργειας και ευρυζωνικά δίκτυα·

44.  επαναλαμβάνει τη σημασία των μελλοντικών υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση, τους στόχους ασφάλειας και άλλες δυνατότητες επικοινωνίας της ΕΕ (π.χ. αποδοτικά και έξυπνα συστήματα μεταφορών, συστήματα επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής)·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της δέσμης για τα ανοιχτά δεδομένα και ζητεί από τα κράτη μέλη να στηρίξουν την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα με καινοτόμους τρόπους (μη-προσωπικές πληροφορίες)· ζητεί ουσιαστικότερη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα, προκειμένου να βελτιωθεί η παροχή πληροφοριών στο κοινό, στις επιχειρήσεις και τα θεσμικά όργανα και να διευκολυνθεί η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς επίσης να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο·

46.  υπογραμμίζει τη σημασία των μεθόδων μέτρησης (ποιοτικών και ποσοτικών) που επικεντρώνονται στην απόδοση και την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της δημοκρατίας με τη χρήση στόχων SMART(7), που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ενεργά στις κυβερνήσεις·

47.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο κατάλογος όλων των βασικών διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών που θα διατίθεται διαδικτυακά έως το 2015 δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την επίτευξη του εν λόγω στόχου·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να θέσουν σε λειτουργία ειδικά μέσα ΤΠΕ για τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής συμμετοχής -όπως κοινά συστήματα ηλεκτρονικών αναφορών- με στόχο να δοθούν στους πολίτες της ΕΕ και στους φορείς εκπροσώπησης τα πρακτικά μέσα για την άσκησης του δικαιώματος της πρωτοβουλίας πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

49.  υπενθυμίζει τη βασική δέσμευση για μείωση των χασμάτων ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων έως τα μέσα του 2015 και, σε αυτό το πλαίσιο, επικροτεί τις προτάσεις για ενίσχυση του ψηφιακού αλφαβητισμού, των δεξιοτήτων στην πληροφορική και της ηλεκτρονικής ένταξης, ιδίως δε την πρόταση για να γίνουν ο ψηφιακός αλφαβητισμός και οι συναφείς τομείς προτεραιότητα για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (2014-2020)· επαναλαμβάνει την ανάγκη για μια προσέγγιση στη σχεδίαση η οποία θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των πολιτών, και υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να σχεδιάζονται με γνώμονα τον πολίτη-χρήστη·

50.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα κατάρτισης στην ψηφιακή τεχνολογία, για την προώθηση της πλήρους χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού και την υπέρβαση των φραγμών που θέτει ψηφιακή τεχνολογία στις επιχειρήσεις και στις μειονεκτούσες πληθυσμιακές ομάδες όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία, οι μειονότητες, οι άνεργοι και όσοι ζουν σε απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης· για τούτο, η ηλεκτρονική μάθηση θα πρέπει να ενσωματωθεί στις εθνικές πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μεταξύ άλλων στον καθορισμό των προγραμμάτων, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης και στην επαγγελματική ανάπτυξη των διδασκόντων και των εκπαιδευτών·

51.  εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση της νομοθετικής πρότασης που έχει ως στόχο να διασφαλιστεί ότι όλες οι ιστοθέσεις του δημόσιου τομέα θα είναι πλήρως προσβάσιμες μέχρι το 2015· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον χάρτη πορείας για την ψηφιακή ένταξη, και ζητεί την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (WAI), συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού (WCAG) για τις πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς και τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα τερματικών σταθμών προσαρμοσμένων στις ανάγκες ατόμων με αναπηρίες·

52.  με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, προτείνει τη συμμόρφωσή τους προς διεθνή πρότυπα, κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής όπως το ISO 27001 σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών ή το ISO 20000 σχετικά με την ποιότητα των διαδικασιών διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής·

Ηλεκτρονικές συμβάσεις

53.  τονίζει ότι οι ηλεκτρονικές συμβάσεις διευκολύνουν τις δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ και μεγιστοποιούν τις επιλογές για τις δημόσιες αρχές, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική διάθεση των χρημάτων, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την εμπιστοσύνη του κοινού, την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και του ανταγωνισμού·

54.  υπογραμμίζει ότι στην ΕΕ των 27 οι δημόσιες δαπάνες αντιπροσωπεύουν το 16 % του ΑΕγχΠ, και ζητεί τη χρήση ηλεκτρονικών συμβάσεων για όλες τις δημόσιες συμβάσεις έως το 2015· ζητεί τη χρήση των ηλεκτρονικών συμβάσεων και στις παραχωρήσεις·

55.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το 2010 μόνο το 13 % των κοινοτικών επιχειρήσεων χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για να υποβάλουν πρόταση στις δημόσιες αρχές μέσω δημόσιου ηλεκτρονικού συστήματος προσφορών· καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ΜΜΕ στις ηλεκτρονικές συμβάσεις·

56.  τονίζει ότι η διαδικασία των ηλεκτρονικών συμβάσεων αποτελείται από δύο στάδια: το στάδιο πριν την ανάθεση(8) και το στάδιο μετά την ανάθεση(9)· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως και να ενσωματώσουν και τα δύο στάδια στις πύλες τους για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις, έως το 2015·

57.  ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ποιότητα των προγραμμάτων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών που καταρτίζουν οι δημόσιες διοικήσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν, αφενός η επίτευξη των στρατηγικών στόχων καινοτομίας της διοίκησης και αφετέρου η βελτίωση των γενικών προτύπων ποιότητας, του χρόνου και του κόστους των προμηθειών·

58.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, μέσω των δημόσιων κεντρικών και τοπικών κυβερνήσεων το μοντέλο των προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων (pre-commercial procurement, PCP), το οποίο επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να μοιράζονται με τους προμηθευτές τους κινδύνους και τα οφέλη της σχεδίασης, της κατασκευής πρωτοτύπων (μοντελοποίησης) και της δοκιμής των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, να συγκεντρώνουν πόρους από περισσότερους προμηθευτές, και να δημιουργούν τις βέλτιστες συνθήκες για ευρύτερη εμπορία και διάδοση των αποτελεσμάτων της Ε&Α·

59.  υπογραμμίζει τις επιτυχείς δραστηριότητες των δοκιμαστικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας PEPPOL και e-CERTIS για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις·

60.  υπογραμμίζει ότι τα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικών συμβάσεων πρέπει να εξελιχθούν περισσότερο, για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών υπηρεσιών και την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες·

61.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τη Λευκή Βίβλο για τη διασύνδεση της ικανότητας για ηλεκτρονικές συμβάσεις στην ΕΕ - «Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις'·

62.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει έναν μηχανισμό με τον οποίο θα παρακολουθούνται στα κράτη μέλη τόσο η υλοποίηση της προόδου σε σχέση με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, όσο και τα εμπόδια και τα διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο της υιοθέτησης του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων·

63.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, με τον ηγετικό της ρόλο, οφείλει να δώσει το παράδειγμα και να θεσπίσει ένα σύστημα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων σε όλους τους οργανισμούς της·

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

64.  επικροτεί την πρωτοβουλία ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η οποία έχει ως στόχο να καταστήσει την ηλεκτρονική τιμολόγηση την επικρατούσα μέθοδο τιμολόγησης στην ΕΕ έως το 2020, και την απόφαση της Επιτροπής για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού φόρουμ όλων των ενδιαφερομένων για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (EMSFEI)·

65.  υπογραμμίζει τα σημαντικά οφέλη που προσφέρει η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ως μέσο που καθιστά πιο αποτελεσματική και λιγότερο δαπανηρή τη διαχείριση όλων των σχέσεων πελάτη-προμηθευτή, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, μέσα από συντομότερες προθεσμίες πληρωμής, λιγότερα λάθη, καλύτερη είσπραξη του ΦΠΑ, μείωση του κόστους εκτύπωσης και ταχυδρομικών τελών και ολοκληρωμένες διαδικασίες διεκπεραίωσης στις επιχειρήσεις· υπογραμμίζει επίσης ότι ένα τέτοιο μέσο προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τη ροή των πληροφοριών και των συναλλαγών που οδηγούν στην έκδοση του τιμολογίου·

66.  έχει επίγνωση του κατακερματισμού της αγοράς λόγω των εθνικών κανόνων σχετικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση· λυπάται για το γεγονός ότι μόνο το 22 % των ΜΜΕ λαμβάνουν ή στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια·

67.  επικροτεί τους νέους κανόνες ΦΠΑ(10) όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι οποίοι καθιερώνουν την ίση μεταχείριση έντυπων και ηλεκτρονικών τιμολογίων·

68.  υπογραμμίζει τη σημασία των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης για τον ΦΠΑ προκειμένου να διευκολυνθεί το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο για τις ΜΜΕ και να προωθηθεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση·

69.  τονίζει τη σπουδαιότητα που έχουν για τη διευκόλυνση της μαζικής υιοθέτησης, η ασφάλεια δικαίου, ένα ξεκάθαρο τεχνικό περιβάλλον, και οι ανοικτές και διαλειτουργικές λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης στη βάση κοινών νομικών απαιτήσεων, επιχειρηματικών διαδικασιών και τεχνικών προτύπων·

70.  καλεί τη βιομηχανία και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της σύγκλισης προς ένα κοινό μοντέλο δεδομένων ηλεκτρονικής τιμολόγησης·

71.  εκτιμά τις πρωτοβουλίες της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας να καταστήσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική για τις δημόσιες αρχές, και ζητεί να έχει καταστεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική για όλες τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι το 2016·

72.  επισημαίνει ότι τα προβλήματα διασυνοριακής διαλειτουργικότητας σε σχέση με την ηλεκτρονική υπογραφή καθυστερούν την υιοθέτηση διασυνοριακών λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης·

73.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το EMSFEI για την εξέταση των νομικών πτυχών και τον συντονισμό των εθνικών πρωτοβουλιών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση σε ετήσια βάση και να καλεί βουλευτές του ΕΚ να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της EMSFEI·

74.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, με ισόρροπη εκπροσώπηση των ενδιαφερόμενων μερών·

75.  θεωρεί ότι οι καταναλωτές που δεν έχουν ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν πρέπει να μείνουν πίσω, και ότι οι καταναλωτές πρέπει πάντα να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν έντυπα τιμολόγια·

Γενικές παρατηρήσεις

76.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία που αντιπροσωπεύουν τα 132 έργα στο πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων CIP ICT PSP, και υπογραμμίζει τη σημασία της Ε&Α και της καινοτομίας στην ανάπτυξη και βελτίωση των διασυνοριακών υπηρεσιών· ζητεί την υποστήριξη της «απλής και γρήγορης» πρόσβασης σε κοινοτικά κονδύλια Ε&Α της ΕΕ για τις ΤΠΕ, καθώς και την αύξηση των κονδυλίων για τις διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υποδομής για την περίοδο 2014-2020·

77.  αναγνωρίζει τη συμβολή και τον πρωταρχικό ρόλο του προγράμματος ISA στον καθορισμό, την προώθηση και τη στήριξη της εφαρμογής λύσεων και πλαισίων διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις, στην επίτευξη συνεργειών και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των υποδομών, των ψηφιακών υπηρεσιών και των λύσεων λογισμικού καθώς και στη μετατροπή των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας των δημόσιων διοικήσεων σε προδιαγραφές και πρότυπα ψηφιακών υπηρεσιών, και ζητεί την αύξηση των κονδυλίων για τις λύσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων της ΕΕ (πρόγραμμα ISA) για την περίοδο 2014-2020·

78.  τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2011-2015 αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία εκσυγχρονισμού και μείωσης του κόστους των ευρωπαϊκών και εθνικών δημόσιων διοικήσεων, επιτρέποντάς τους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να προωθήσουν την ανάπτυξη, την καινοτομία, την κινητικότητα των πολιτών και τις επαγγελματικές ευκαιρίες για επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, καθώς και τη δημόσια συμμετοχή στη χάραξη πολιτικών· υπογραμμίζει τη σημασία εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα στην παροχή καινοτόμων λύσεων, εφαρμογών και υπηρεσιών για την ανάπτυξη διαλειτουργικών υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην ΕΕ και στην αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων·

79.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί σε ετήσια βάση τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου, ιδιαίτερα εκείνους που σχετίζονται με το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση·

80.  επιδοκιμάζει την προτεραιότητα που έχει δοθεί από τη σουηδική, ισπανική, πολωνική και δανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιακής αγοράς, και υπογραμμίζει τη θετική συμβολή των διασκέψεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Μάλμοε, του Πόζναν, και της Μαδρίτης· θεωρεί ότι η περίοδος 2012-2013 είναι μια κρίσιμη περίοδος για τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και, ως εκ τούτου, αναμένει με ενδιαφέρον τις διαδικασίες και τα συμπεράσματα της διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση τον Μάρτιο του 2012·

o
o   o

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 45.
(2) ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 1.
(3) ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 20.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0322.
(5) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
(6) IDABC- Preliminary Study on Mutual Recognition of eSignatures for eGovernment applications, (Προκαταρκτική μελέτη για την αμοιβαία αναγνώριση ηλεκτρονικών υπογραφών για τις εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), 2007.
(7) SMART: Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timed (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι στόχοι).
(8) e-Notice, e-Tendering, e-Submission, acceptance of e-Signatures.
(9) e-Ordering, e-Invoicing, e-Payments, use of e-Signatures.
(10) Οδηγία 2010/45/EΕ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου