Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2604(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0202/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/04/2012 - 10.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0142

Vedtagne tekster
PDF 139kWORD 53k
Fredag den 20. april 2012 - Strasbourg
Situationen i Burma/Myanmar
P7_TA(2012)0142RC-B7-0202/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om situationen i Burma/Myanmar (2012/2604(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 18-21 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til artikel 25 i den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til EU-formandskabets erklæring af 23. februar 2009 med opfordring til en altomfattende dialog mellem myndighederne og de demokratiske bevægelser i Burma/Myanmar,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Burma/Myanmar, særlig beslutningerne af 25. november 2010(1) og af 20. maj 2010(2),

–  der henviser til EU's restriktive foranstaltninger som fastsat i Rådets afgørelse 2010/232/FUSP af 26. april 2010, senest ændret ved Rådets forordning (EU) nr. 1083/2011 af 27. oktober 2011,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 12. april 2011 om ophævelse af suspensionen af møder på højt niveau og suspension af forbuddet mod udstedelse af visum til civile regeringsmedlemmer (Rådets afgørelse 2011/239/FUSP),

–  der henviser til Unionens højtstående repræsentants erklæring af 28. april 2011,

–  der henviser til rapporten af 12. marts 2012 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar,

–  der henviser til erklæringen af 2. april 2012 fra FN's generalsekretær om valget i Burma/Myanmar,

–  der henviser til beslutningen fra ASEAN-topmødet (Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien) i november 2011 om at overdrage formandskabet for ASEAN til Burma/Myanmar i 2014,

–  der henviser til erklæringen af 30. januar 2012 fra formanden for Det Europæiske Råd om reformvejen i Burma/Myanmar,

–  der henviser til erklæringerne af 28. april 2011 og 14. oktober 2011 fra den højtstående repræsentant om visse tredjelandes tilslutning til ovennævnte rådsafgørelser (2011/239/FUSP og 2011/504/FUSP) om restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar,

–  der henviser til EU's Udenrigsråds konklusioner af 23. januar 2012 om Burma/Myanmar,

–  der henviser til EU-kommissær for udvikling, Andris Piebalgs, besøg i Burma/Myanmar den 12.-14. februar 2012,

–  der henviser til resultaterne af det første interparlamentariske møde mellem EU og Burma/Myanmar den 26. februar - 2. marts 2012,

–  der henviser til erklæringerne fra den højtstående repræsentant og i særdeleshed den af 13. november 2010 om frigivelsen af Aung San Suu Kyi, af 13. januar 2011 og 12. oktober 2011 om løsladelse af politiske fanger samt af 2. april 2012 om gennemførelsen af suppleringsvalg,

–  der henviser til erklæringen fra ASEAN-topmødet af 3. april 2012 om resultatet af suppleringsvalget den 1. april 2012 og med en opfordring til ophævelse af sanktioner,

–  der henviser til rækken af møder mellem Burmas/Myanmars præsident U Thein Sein og Daw Aung San Suu Kyi siden august 2011,

–  der henviser til præsident Thein Seins tale om Unionens tilstand i forbindelse med etårsdagen for hans regering den 1. marts 2012, hvori han erkendte, at der til trods for de bestræbelser, der var blevet gjort, stadig var meget mere at gøre,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at Burma den 1. april 2012 afholdt suppleringsvalg til over 40 pladser i parlamentets underhus (Pyithu Hluttaw), hvor Aung San Suu Kyis parti NLD (National League for Democracy) var i stand til at deltage fuldt ud, og at dette suppleringsvalg, som af det internationale samfund bredt blev anset for at være frit og retfærdigt, er en indikation af, at Burma/Myanmar er på vej mod en demokratisk forandring;

B.  der henviser til, at præsident Thein Seins regering i løbet af sit første år har gjort flere fremskridt i retning af demokrati og fred, end der var blevet gjort i løbet af de sidste årtier;

C.  der henviser til, at oppositionen på nuværende tidspunkt kun har 6,6 % af pladserne i parlamentet (42 ud af 659), mens de fleste af pladserne kontrolleres af det regerende parti »Union Solidarity and Development Party« (USDP), herunder 25 % af pladserne, som er reserveret til militærofficerer,

D.  der henviser til, at det næste parlamentsvalg, der skal afholdes i 2015, og hvor der vil være valg til 75 % af pladserne, vil være den ægte test af de burmesiske myndigheders vilje til at demokratisere landet;

E.  der henviser til, at gennemførelsen af suppleringsvalget den 1. april 2012 og indbydelsen til og tilstedeværelsen af udenlandske observatører - herunder en repræsentant fra Europa-Parlamentet - er et bevis på regeringen i Burmas/Myanmars vilje til at fortsætte sin reformproces, som bør være bæredygtig og irreversibel;

F.  der henviser til, at de igangværende ændringer skaber vigtige muligheder for at udvikle et stærkt forbedret forhold mellem Den Europæiske Union og Burma/Myanmar;

G.  der henviser til, at der er grund til forsigtighed, idet der i henhold til rapporten om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar fra FN's særlige rapportør, Tomás Ojea Quintana, fortsat er grund til alvorlig bekymring med hensyn til menneskerettighedssituationen, ligesom der stadig sidder hundredvis af politiske fanger i fængslerne, og mange af dem, der ikke længere er tilbageholdt, kun er blevet frigivet betinget;

H.  der henviser til, at regeringen er ved at rette op på arven efter årtier med borgerkrig og væbnede uroligheder, hvilket har resulteret i en række våbenhvileaftaler med hovedparten af de væbnede etniske grupper, dog ikke for Kachins vedkommende, mens den humanitære bistand til titusinder af fordrevne civile er blokeret, og de diskriminerende politikker mod Rohingya-mindretallet fortsætter med uformindsket styrke;

I.  der henviser til, at regeringen har ladet forstå, at den vil følge en tre-trins-proces for fredsopbygningen: for det første en våbenhvile, for det andet socioøkonomiske, kulturelle og politiske processer og endelig en altomfattende aftale - der indebærer ændringer til forfatningen - om etniske spørgsmål, herunder demobilisering og integration af tidligere kombattanter, ressourcedeling og større autonomi;

J.  der henviser til, at der er en kløft mellem de politiske beslutninger på højeste niveau og den begrænsede institutionelle og tekniske kapacitet på stedet samt at ændringerne er længe om at få direkte indflydelse på livet for hovedparten af de burmesiske borgere, som fortsat står over for dyb fattigdom, høje gældsbyrder, mangel på beskæftigelse og fraværet af sociale tjenesteydelser;

K.  der henviser til, at mange økonomiske sektorer i Burma/Myanmar, såsom minedrift, tømmer-, olie- og gasindustri samt dæmningsbyggeri, tidligere har været direkte forbundet med alvorlige menneskerettighedskrænkelser og miljømæssig ødelæggelse, samtidig med at de udgjorde militærets største kilde til statslige indtægter;

L.  der henviser til, at regeringen har taget adskillige initiativer til at udvide de borgerlige rettigheder i landet med større informations- og ytringsfrihed, ophævelse af forbuddet mod mange internetsider og publikationer, forsamlingsfrihed, nedsættelse af en national menneskerettighedskommission og den planlagte nedlæggelse af censurorganet inden udgangen af 2012;

M.  der henviser til, at Catherine Ashton, EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, aflægger besøg i Burma/Myanmar kort efter rådsmødet den 23. april 2012;

N.  der henviser til, at et uafhængigt og upartisk retsvæsen er afgørende, hvis der skal herske respekt for retsstatsprincippet og retfærdigheden i Burma/Myanmar; opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til også at indlede juridiske reformer for at sikre et reelt uafhængigt og upartisk retsvæsen;

O.  der henviser til, at regeringen endelig noterer sig folks bekymringer vedrørende projekter, som kan være miljømæssigt og socialt forstyrrende;

P.  der henviser til, at EU's restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar skal revideres på det næste møde i Det Almindelige Råd den 23. april 2012;

1.  glæder sig over den gennemsigtige og troværdige gennemførelse af suppleringsvalget den 1. april 2012, der af internationale observatører blev anset for at være frit, men noterer sig samtidig de indberettede uregelmæssigheder i optaktsperioden til valget; har tillid til, at de nyvalgte parlamentarikere vil påbegynde deres hverv så hurtigt som muligt; støtter myndighederne i deres bestræbelser på at garantere, at reformprocessen er bæredygtig og irreversibel;

2.  udtrykker sin store respekt for den årtier lange kamp, som er blevet ført af oppositionsleder og Sakharovprismodtager Aung San Suu Kyi, lykønsker hende med hendes partis sejr ved suppleringsvalget i april og fremhæver hendes mod og ihærdighed som et eksempel på uselvisk mod og kamp for frihed og demokrati under et tyranni;

3.  anerkender de skridt, som præsident Thein Sein og andre reformatorer i det burmesiske styre har taget for at gennemføre demokratiske reformer i det forløbne år, og opfordrer dem til at uden tøven at fortsætte denne proces, således at ændringen bliver irreversibel;

4.  udtrykker stor tilfredshed med den indsats, som regeringen, parlamentet og lederen af de væbnede styrker har gjort for at bringe årtier gamle interne væbnede konflikter til ophør, og opfordrer indtrængende til en hastig afslutning af fredsforhandlingerne med kachinerne;

5.  opfordrer indtrængende den burmesiske regering til at ændre 2008-forfatningen inden valget i 2015 med henblik på at sløjfe militærets rolle i den civile politik, navnlig dets pladser i begge parlamentets kamre;

6.  glæder sig over den gensidige tilnærmelse mellem præsident U Thein Sein og Daw Aung San Suu Kyi og dialogen mellem regeringen og oppositionen;

7.  glæder sig over de internationale bestræbelser på højt plan for at fremme en demokratisk forandring i Burma/Myanmar, bemærker den britiske premierminister David Camerons besøg efter suppleringsvalget i april og glæder sig over de positive drøftelser, han afholdt med Burmas præsident Thein Sein og med Aung San Suu Kyi;

8.  glæder sig over løsladelsen af et betydeligt antal politiske fanger og den stærkt forbedrede medie- og internetfrihed, men udtrykker bekymring over den fortsatte censur og de fortsatte restriktionen; glæder sig over den nye lovgivning om forsamlingsfrihed og det rapporterede fremskridt med hensyn til ændringer i lovgivning og praksis med henblik på at afskaffe brugen af tvangsarbejde;

9.  opfordrer Burmas/Myanmars regering til at frigive alle resterende politiske fanger straks og betingelsesløst og give ICRC og internationale menneskerettighedsorganer adgang til Myanmars fængsler; opfordrer også den nationale menneskerettighedskommission til at intensivere sit arbejde for at fremme og beskytte borgernes grundlæggende rettigheder;

10.  opfordrer til at ændre loven om statsborgerskab fra 1982 for at sikre behørig anerkendelse af det etniske Rohingya-mindretals ret til statsborgerskab;

11.  opfordrer Burmas/Myanmars myndigheder til at sikre frie og uafhængige medier og sikre, at den nye medielov giver mulighed for ubegrænset adgang til kommunikations- og informationsteknologi;

12.  opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til at indlede juridiske reformer for at sikre et reelt uafhængigt og upartisk retsvæsen og iværksætte en proces for retfærdighed og ansvarlighed for så vidt angår tidligere krænkelser af menneskerettighederne;

13.  glæder sig over resultatet af den 19. samling i FN's Menneskerettighedsråd, hvor det besluttedes at forlænge mandatet for den særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Burma/Myanmar med endnu et år;

14.  opfordrer præsident Thein Sein til at undersøge beskyldninger om seksuel vold fra den burmesiske hærs side og retsforfølge de soldater, der har deltaget i sådanne handlinger; opfordrer indtrængende regeringen i Burma/Myanmar til straks at indstille rekrutteringen af og brugen af børnesoldater, intensivere foranstaltningerne til at sikre beskyttelsen af børn mod væbnede konflikter og fortsætte sit samarbejde med FN's generalsekretærs særlige repræsentant for børn og væbnede konflikter;

15.  opfordrer præsident Thein Sein til at høre de lokalsamfund, der berøres af de planlagte dæmningsprojekter, og til at gennemføre uafhængige miljøkonsekvensvurderinger;

16.  glæder sig over EU's positive tilkendegivelse om at støtte indledningen af den politiske overgang i landet, herunder tilsagnet om økonomisk støtte på 150 mio. EUR til humanitær bistand, der navnlig tilsigter at udvikle sundheds- og uddannelsesfaciliteter og yde støtte til fordrevne personer;

17.  glæder sig over de burmesiske myndigheders foranstaltninger i forhold til den burmesiske valutas vekselkurs;

18.  opfordrer Rådet til at suspendere de nuværende restriktive foranstaltninger, med undtagelse af våbenembargoen, for en indledende periode på et år og nøje overvåge situationen i landet,

19.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at opstille klare tidsplaner og benchmarks vedrørende evalueringen af den igangværende politiske og økonomiske reformproces i Burma/Myanmar;

20.  anerkender, at ansvarlig og bæredygtig handel og investeringer - herunder med og fra Den Europæiske Union - vil støtte Burmas/Myanmars bestræbelser på at bekæmpe fattigdom og sikre, at foranstaltningerne er til fordel for bredere dele af befolkningen, og opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje at tillade, at Burma/Myanmar får privilegeret markedsadgang i EU;

21.  glæder sig over EU's tilsagn om at øge støtten til konfliktramte befolkninger og opfordrer regeringen i Burma/Myanmar til at give hjælpeorganisationer og FN adgang til etniske stater eller lade lokalsamfundsbaserede og grænseoverskridende støtte nå frem til disse sårbare befolkningsgrupper;

22.  glæder sig over det forestående officielle besøg af Catherine Ashton, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og hendes beslutning om at etablere en diplomatisk tilstedeværelse i landet samt til at indvie EU-kontoret ved denne lejlighed;

23.  gentager sin opfordring til Sakharovprismodtageren Daw Aung San Suu Kyi til at besøge Europa-Parlamentet for officielt at få overrakt den Sakharovpris, som hun blev tildelt i 1991 for alt, hvad hun har gjort for at fremme demokrati og frihed i Burma/Myanmar;

24.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær, ASEAN's generalsekretær samt parlamentet og regeringen i Burma/Myanmar.

(1) EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 120.
(2) EUT C 161 E af 31.5.2011, s. 154.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik