Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2604(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0202/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/04/2012 - 10.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0142

Aangenomen teksten
PDF 127kWORD 47k
Vrijdag 20 april 2012 - Straatsburg
Situatie in Birma/Myanmar
P7_TA(2012)0142RC-B7-0202/2012

Resolutie van het Europees Parlement van 20 april 2012 over de situatie in Birma/Myanma (2012/2604(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien de artikelen 18 tot en met 21 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

–  gezien artikel 25 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966,

–  gezien de verklaring van het EU-voorzitterschap van 23 februari 2009, waarin wordt opgeroepen tot een allesomvattende dialoog tussen de overheid en de democratische krachten van Birma/Myanmar,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Birma/Myanmar, met name die van 25 november 2010(1) en 20 mei 2010(2),

–  gezien de beperkende maatregelen van de Europese Unie die zijn neergelegd in Besluit 2010/232/GBVB van de Raad van 26 april 2010 en laatstelijk gewijzigd zijn bij Verordening (EU) nr. 1083/2011 van de Raad van 27 oktober 2011,

–  gezien de conclusies van de Raad van 12 april 2011 inzake opheffing van de opschorting van vergaderingen op hoog niveau en opschorting van het visumverbod voor burgerleden van de regering (Besluit 2011/239/GBVB van de Raad),

–  gezien de verklaring van de hoge vertegenwoordiger van 28 april 2011,

–  gezien het verslag van 12 maart 2012 van de speciale rapporteur van de VN over de mensenrechtensituatie in Birma/Myanmar,

–  gezien de verklaring van de secretaris-generaal van de VN van 2 april 2012 over de verkiezingen in Birma/Myanmar,

–  gezien het besluit van de ASEAN-top van november 2011 om het voorzitterschap van de ASEAN in 2014 aan Birma/Myanmar toe te laten vallen,

–  gezien de verklaring van de voorzitter van de Europese Raad van 30 januari 2012 over het pad van de hervorming in Birma/Myanmar,

–  gezien de verklaringen van de hoge vertegenwoordiger van 28 april 2011 en 14 oktober 2011 betreffende de aanpassing van bepaalde derde landen aan Besluit 2011/239/GBVB van de Raad en Besluit 2011/504/GBVB van de Raad inzake beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar,

–  gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU van 23 januari 2012 over Birma/Myanmar,

–  gezien het bezoek van de commissaris voor ontwikkelingssamenwerking, Andris Piebalgs, aan Birma/Myanmar van 12 tot14 februari 2012,

–  gezien de resultaten van de eerste interparlementaire vergadering EU-Birma/Myanmar van 26 februari tot 2 maart 2012,

–  gezien de verklaringen van de hoge vertegenwoordiger, met name die van 13 november 2010 over de vrijlating van Aung San Suu Kyi, van 13 januari 2011 en 12 oktober 2011 over de vrijlating van politieke gevangenen en van 2 april 2012 over het houden van tussentijdse verkiezingen,

–  gezien de verklaring van de ASEAN-Top van 3 april 2012 over de uitslag van de tussentijdse verkiezingen van 1 april 2012, waarin wordt opgeroepen tot opheffing van de sancties,

–  gezien de verschillende ontmoetingen die sinds augustus 2011 tussen president Thein Sein van Birma/Myanmar en Daw Aung San Suu Kyi hebben plaatsgevonden,

–  gezien de Staat van de Unie van president Thein Sein ter gelegenheid van de eerste verjaardag van zijn regering op 1 maart 2012, waarin hij erkende dat er ondanks alle inspanningen nog een lange weg te gaan is,

–  gezien artikel 110, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat op 1 april 2012 in Birma tussentijdse verkiezingen zijn gehouden voor meer dan 40 zetels in het Lagerhuis van het parlement (Pyithu Hluttaw) en dat de Nationale Liga voor Democratie (NLD), de partij van Aung San Suu Kyi, hieraan volledig heeft kunnen deelnemen; dat deze tussentijdse verkiezingen, die door de internationale gemeenschap algemeen zijn beoordeeld als vrij en eerlijk, een aanwijzing vormen dat Birma/Myanmar de weg naar democratische verandering is ingeslagen;

B.  overwegende dat de regering van president Thein Sein in haar eerste regeringsjaar meer vorderingen op de weg naar democratie en vrede heeft geboekt dan wat er in de laatste decennia was verwezenlijkt;

C.  overwegende dat de oppositie momenteel slechts 6,6% van de zetels in het parlement bekleedt (42 van de 659), terwijl de overgrote meerderheid van de zetels gecontroleerd wordt door de regerende Union Solidarity and Development Party (USDP), met inbegrip van de 25% die voor legerofficieren zijn gereserveerd;

D.  overwegende dat bij de volgende algemene verkiezingen, die voor 2015 zijn gepland en waarbij het om 75% van de zetels zal gaan, pas zal blijken of de Birmese autoriteiten het land echt willen democratiseren;

E.  overwegende dat de tussentijdse verkiezingen die op 1 april 2012 werden gehouden en het feit dat daarbij buitenlandse waarnemers uitgenodigd en aanwezig waren, waaronder ook een vertegenwoordiger van het Europees Parlement, het bewijs vormen dat de regering van Birma/Myanmar bereid is het hervormingsproces door te zetten, dat duurzaam en onomkeerbaar moet worden;

F.  overwegende dat deze veranderingen die zich nu voltrekken, belangrijke nieuwe mogelijkheden kunnen scheppen voor het ontwikkelen van veel betere betrekkingen tussen de Europese Unie en Birma/Myanmar;

G.  overwegende dat er voorzichtigheid moet worden betracht, in de wetenschap dat de mensenrechtensituatie volgens het verslag van de Speciale Rapporteur van de VN voor de mensenrechtensituatie in Birma/Myanmar nog steeds zeer zorgwekkend is, dat er nog steeds honderden gewetensgevangenen in de gevangenis zitten en dat degenen die niet langer vastzitten in vele gevallen slechts voorwaardelijk zijn vrijgelaten;

H.  overwegende dat de regering bezig is met het aanpakken van de erfenis van tientallen jaren van burgeroorlog en gewapende onrust, hetgeen heeft geleid tot een staakt-het-vuren met de meeste gewapende etnische groepen, met uitzondering van de situatie in Kachin, maar dat anderzijds de humanitaire hulpverlening aan tienduizenden ontheemde burgers geblokkeerd wordt en het discriminatiebeleid ten aanzien van de Rohingya-minderheid onverminderd wordt voortgezet;

I.  overwegende dat de regering heeft laten weten dat zij een driestappenplan voor vredesopbouw wil volgen: eerst een staakt-het-vuren, vervolgens sociaal-economische, culturele en politieke processen en tot slot een alomvattende overeenkomst - onder meer met grondwetswijzigingen - over etnische kwesties, met inbegrip van demobilisatie en herintegratie van voormalige strijders, gemeenschappelijk gebruik van middelen en grotere autonomie;

J.  overwegende dat er een kloof bestaat tussen de politieke besluiten die op het hoogste niveau worden genomen en de beperkte institutionele en technische capaciteiten in de praktijk, en dat de veranderingen slechts zeer langzaam voelbaar zijn in het leven van de meeste Birmaanse burgers, die nog steeds gebukt gaan onder bittere armoede, hoge schuldenlast en gebrek aan werkgelegenheid en sociale diensten;

K.  overwegende dat in het verleden talrijke sectoren van de Birmese economie, zoals de mijnbouw, de houtkap, de olie-industrie, de gasindustrie en de dambouw, rechtstreeks in verband zijn gebracht met ernstige schendingen van de mensenrechten en vernietiging van het milieu, en dat die sectoren tevens de belangrijkste inkomstenbronnen van de militaire regering vormden;

L.  overwegende dat de regering stappen heeft ondernomen om de burgerlijke vrijheden in het land uit te breiden: er is meer vrijheid van informatie en meningsuiting is, het verbod op talrijke internetsites en publicaties is opgeheven, er is nu vrijheid van vergadering, er is een nationale mensenrechtencommissie ingesteld en de censuurraad zal voor eind 2012 worden opgeheven;

M.  overwegende dat mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, kort na de vergadering van de Raad van 23 april 2012 een bezoek zal brengen aan Birma/Myanmar;

N.  overwegende dat een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht een eerste voorwaarde is voor rechtsstatelijkheid en recht in Birma/Myanmar; dat de regering van Birma/Myanmar juridische hervormingen moet starten om een werkelijk onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht te waarborgen;

O.  overwegende dat de regering eindelijk kennis neemt van de bezorgdheid over projecten die het milieu en de maatschappij ernstig kunnen verstoren;

P.  overwegende dat de beperkende maatregelen van de EU tegen Birma/Myanmar opnieuw zullen worden bezien op de volgende vergadering van de Algemene Raad op 23 april 2012;

1.  noemt het verheugend dat de tussentijdse verkiezingen van 1 april 2012 een transparant en geloofwaardig verloop hebben gekend en door internationale waarnemers als vrij zijn beoordeeld, ofschoon er wel onregelmatigheden zijn gemeld in de aanloopperiode naar de stembusgang; vertrouwt erop dat de nieuwgekozen parlementsleden zo spoedig mogelijk een aanvang kunnen maken met hun taken; steunt de autoriteiten in hun streven om dit proces blijvend en onomkeerbaar te maken;

2.  geeft uiting aan zijn diepe respect voor de decennialange strijd van oppositieleidster en Sacharovprijswinnares Aung San Suu Kyi, feliciteert haar met de overwinning van haar partij in de tussentijdse verkiezingen van april en prijst haar om haar moed en vasthoudendheid, waarmee zij een voorbeeld is van onzelfzuchtige moed en van de strijd voor vrijheid en democratie en tegen de tirannie;

3.  erkent de stappen die president Thein Sein en andere hervormers in het Birmese regime het laatste jaar hebben ondernomen om democratische hervormingen door te voeren en moedigt hen aan dit proces bij wijze van urgentie voort te zetten, zodat de verandering onomkeerbaar wordt;

4.  verwelkomt van harte de inspanningen van de regering, het parlement en de legerleiding om een einde te maken aan decennialange interne gewapende conflicten, en dringt aan op een snelle afronding van vredesonderhandelingen met de Kachins;

5.  dringt er bij de Birmese regering op aan om voor de verkiezingen van 2015 wijzigingen aan te brengen in de grondwet van 2008, zodat het leger geen rol meer kan spelen in het burgerlijk beleid en met name haar zetels in beide kamers van het parlement moet inleveren;

6.  is ingenomen met de wederzijdse toenadering tussen president U Thein Sein en Daw Aung San Suu Kyi en met de dialoog tussen regering en oppositie;

7.  verwelkomt de inspanningen op hoog niveau om democratische veranderingen in Birma/Myanmar aan te moedigen, neemt nota van het bezoek van de Britse premier David Cameron na de tussentijdse verkiezingen in april en is verheugd over de vruchtbare gesprekken die hij met president Thein Sein en Aung San Suu Kyi heeft gehad;

8.  verwelkomt de vrijlating van een aanzienlijk aantal politieke gevangenen en de veel grotere vrijheid van de media en op internet, maar spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat er nog steeds censuur en restricties worden toegepast; is ingenomen met de nieuwe wetgeving inzake vrijheid van vergadering en over de gerapporteerde vooruitgang met betrekking tot veranderingen in de wetgeving en in de praktijk waarmee dwangarbeid moet worden uitgebannen;

9.  verzoekt de regering van Birma/Myanmar alle resterende politieke gevangenen onverwijld en onvoorwaardelijk vrij te laten en het Internationale Rode Kruis en internationale mensenrechtenorganisaties vrije toegang te verlenen tot de gevangenissen in het land; doet tevens een beroep op de Nationale Mensenrechtencommissie om intensiever te werken aan de bevordering en bescherming van de grondrechten van de burgers;

10.  dringt aan op veranderingen in de burgerschapswet van 1982, opdat het recht op burgerschap van de Rohingya-minderheid wordt erkend;

11.  verzoekt de autoriteiten van Birma/Myanmar vrije en onafhankelijke media te garanderen en te waarborgen dat de nieuwe mediawet voor onbeperkte toegang tot communicatie- en informatietechnologie zorgt;

12.  roept de regering van Birma/Myanmar op om hervormingen van het rechtsstelsel te starten om een werkelijk onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke macht te waarborgen en ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor in het verleden gepleegde schendingen van de mensenrechten ter verantwoording worden geroepen en worden berecht;

13.  is ingenomen met het resultaat van de 19e vergadering van de Mensenrechtenraad van de VN, dat inhoudt dat het mandaat van de Speciale Rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Birma/Myanmar met een jaar wordt verlengd;

14.  vraagt president Thein Sein een onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen van seksuele geweldpleging door het Birmese leger en de soldaten te vervolgen die zich daaraan schuldig hebben gemaakt; verzoekt de regering van Birma/Myanmar met aandrang om onmiddellijk een einde te maken aan het rekruteren en inzetten van kindsoldaten, krachtigere maatregelen te nemen om kinderen tegen gewapende conflicten te beschermen en haar samenwerking met de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor kinderen in gewapende conflicten voort te zetten;

15.  vraagt president Thein Sein om de betrokken plaatselijke gemeenschappen te raadplegen over geplande damprojecten en om onafhankelijke milieueffectbeoordelingen te laten verrichten;

16.  is ingenomen met de positieve gebaren van de EU ter ondersteuning van de start van de politieke overgang in het land, waaronder de toewijzing van een bedrag van 150 miljoen euro voor humanitaire bijstand, dat vooral bedoeld is voor de ontwikkeling van de onderwijs- en gezondheidszorgfaciliteiten in het land en voor de hulpverlening aan de ontheemden;

17.  verwelkomt de maatregelen van de Birmese autoriteiten met betrekking tot de wisselkoers van de Birmese valuta;

18.  verzoekt de Raad de momenteel geldende beperkende maatregelen, met uitzondering van het wapenembargo, op te schorten voor een eerste periode van een jaar en de situatie in het land nauwlettend te volgen;

19.  vraagt de Commissie en de Raad om duidelijke tijdslijnen en ijkpunten vast te stellen voor de evaluatie van de lopende politieke en economische hervormingen in Birma/Myanmar;

20.  beseft dat verantwoorde en duurzame handelscontacten en investeringen – ook met en vanuit de Europese Unie – de inspanningen van Birma/Myanmar op het gebied van de armoedebestrijding zullen steunen en ervoor zullen zorgen dat de maatregelen aan een groter deel van de bevolking ten goede komen, en vraagt de Raad en de Commissie te overwegen om Birma/Myanmar geprivilegieerde markttoegang tot de Europese Unie te verlenen;

21.  verwelkomt de toezegging van de EU om de hulp aan door conflicten getroffen bevolkingsgroepen te verhogen, en roept de regering van Birma/Myanmar op toe te staan dat hulporganisaties en de Verenigde Naties etnische staten binnengaan, of ervoor te zorgen dat er vanuit plaatselijke gemeenschappen of over de grenzen heen hulp wordt geboden om deze kwetsbare bevolkingsgroepen te bereiken;

22.  is ingenomen met het aanstaande bezoek van mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, alsook met haar besluit een diplomatieke vertegenwoordiging in het land te vestigen en het EU-kantoor te Yangon bij die gelegenheid in te wijden;

23.  nodigt Sacharovprijswinnares Daw Aung San Suu Kyi opnieuw uit voor een bezoek aan het Europees Parlement om officieel de Sacharovprijs in ontvangst te komen nemen die haar in 1991 werd toegekend voor alles wat zij voor democratie en vrijheid in Birma/Myanmar heeft gedaan;

24.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de ASEAN en het parlement en de regering van Birma/Myanmar.

(1) PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 120.
(2) PB C 161 E van 31.5.2011, blz. 154.

Juridische mededeling - Privacybeleid