Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2604(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0202/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/04/2012 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0142

Teksty przyjęte
PDF 289kWORD 62k
Piątek, 20 kwietnia 2012 r. - Strasburg
Sytuacja w Mjanmie
P7_TA(2012)0142RC-B7-0202/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie sytuacji w Republice Związku Mjanmy (2012/2604(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 18-21 Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r.,

–  uwzględniając art. 25 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych (ICCPR) z 1966 r.,

–  uwzględniając oświadczenie prezydencji UE z dnia 23 lutego 2009 r. wzywające do nawiązania wszechstronnego dialogu pomiędzy władzami a siłami demokratycznymi w Republice Związku Mjanmy,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Republiki Związku Mjanmy, w szczególności rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r.(1) oraz z dnia 20 maja 2010 r.(2),

–  uwzględniając zestaw podjętych przez Unię Europejską środków ograniczających określonych w decyzji Rady (2010/232/CFSP) z dnia 26 kwietnia 2010 r., a ostatnio zmienionych rozporządzeniem Rady (EU) nr 1083/2011 z dnia 27 października 2011 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zawieszenia spotkań wysokiego szczebla oraz w sprawie zawieszenia zakazu wydawania wiz cywilnym członkom rządu (decyzja Rady 2011/239/WPZiB),

–  uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel z dnia 28 kwietnia 2011 r.,

–  – uwzględniając raport specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Republice Związku Mjanmy z dnia 12 marca 2012 r.,

–  uwzględniając oświadczenie sekretarza generalnego ONZ z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyborów w Republice Związku Mjanmy,

–  uwzględniając decyzję podjętą na szczycie ASEAN w listopadzie 2011 r. o przekazaniu przewodnictwa w ASEAN w 2014 r. Republice Związku Mjanmy,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ścieżki reform w Republice Związku Mjanmy,

–  uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel z dnia 28 kwietnia 2011 r. i 14 października 2011 r. na temat dostosowania niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2011/239/CFSP i 2011/504/CFSP w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do Republiki Związku Mjanmy,

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych UE w sprawie Republiki Związku Mjanmy z dnia 23 stycznia 2012 r.,

–  uwzględniając wizytę europejskiego komisarza ds. rozwoju, Andrisa Pielbagsa, w Republice Związku Mjanmy w dniach 12-14 lutego 2012 r.,

–  uwzględniając wyniki pierwszego posiedzenia międzyparlamentarnego UE–Republika Związku Mjanmy, które odbyło się w dniach 26 lutego–2 marca 2012 r.,

–  uwzględniając oświadczenia wysokiej przedstawiciel, w szczególności z dnia 13 listopada 2010 r. w sprawie uwolnienia Aung San Suu Kyi, z dnia 13 stycznia 2011 r. i z dnia 12 października 2011 r. w sprawie uwolnienia więźniów politycznych oraz z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przebiegu wyborów uzupełniających,

–  uwzględniając oświadczenie ze szczytu ASEAN z dnia 3 kwietnia 2012 r. dotyczące wyniku wyborów uzupełniających w dniu 1 kwietnia 2012 r. oraz apelu o zniesienie sankcji,

–  uwzględniając szereg spotkań pomiędzy prezydentem Republiki Związku Mjanmy U Thein Seinem a Daw Aung San Suu Kyi, które miały miejsce od sierpnia 2011 r.,

–  uwzględniając orędzie prezydenta Thein Seina wygłoszone w dniu 1 marca 2012 r. po roku sprawowania władzy przez jego rząd, w którym uznał, że mimo wysiłków nadal jest „jeszcze dużo do zrobienia”,

–  uwzględniając art. 110 ust. 2 i art. 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 1 kwietnia 2012 r. w Birmie odbyły się wybory uzupełniające dotyczące 40 mandatów w niższej izbie parlamentu (Pyithu Hluttaw), w których partia Aung San Suu Kyi – Narodowa Liga na Rzecz Demokracji (NLD) – mogła w pełni uczestniczyć; mając na uwadze, że te wybory uzupełniające, które przez społeczność międzynarodową były szeroko postrzegane jako wolne i sprawiedliwe, są sygnałem, że Republika Związku Mjanmy znajduje się na drodze do demokratycznych zmian;

B.  mając na uwadze, że w ciągu pierwszego roku funkcjonowania rządu prezydenta Thein Seina poczyniono większe postępy na drodze ku demokracji i pokojowi niż przez ostatnie dziesięciolecia;

C.  mając na uwadze, że opozycja posiada obecnie jedynie 6,6% miejsc w parlamencie (42 z 659 miejsc), podczas gdy przeważającą większość miejsc zajmuje rządząca Partia Solidarności i Rozwoju Unii (USDP), w tym 25% miejsc jest zarezerwowanych dla oficerów wojskowych;

D.  mając na uwadze, że następne wybory powszechne – zaplanowane na 2015 r., w których kandydaci będą ubiegać się o 75% miejsc – będą stanowić prawdziwy sprawdzian woli władz birmańskich przeprowadzenia demokratyzacji kraju;

E.  mając na uwadze, że przebieg wyborów uzupełniających z 1 kwietnia 2012 r. i zaproszenie dziennikarzy i obserwatorów międzynarodowych oraz ich obecność, w tym przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, dowodzą gotowości rządu Republiki Związku Mjanmy do kontynuowania procesu reform, przy czym proces ten powinien mieć charakter trwały i nieodwracalny;

F.  mając na uwadze, że trwające przemiany tworzą nowe istotne możliwości rozwoju dużo lepszych stosunków pomiędzy Unią Europejską i Republiką Związku Mjanmy;

G.  mając na uwadze, że należy wykazać ostrożność, pamiętając, że według raportu specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw człowieka w Republice Związku Mjanmy sytuacja w zakresie praw człowieka nadal budzi poważne zaniepokojenie, setki więźniów politycznych nadal przebywają w więzieniu, a wielu z tych, którzy nie są już przetrzymywani, zostało zwolnionych warunkowo;

H.  mając na uwadze, że rząd zajmuje się kwestią legalności trwających od dziesięcioleci wojny domowej i zamieszek zbrojnych, w wyniku czego podpisano szereg porozumień o zawieszeniu broni z większością zbrojnych grup etnicznych, za wyjątkiem Kaczinów, podczas gdy pomoc humanitarna dla dziesiątek tysięcy przesiedlonych cywili jest blokowana, a polityka dyskryminowania mniejszości Rohingya nie ulega ograniczeniu;

I.  mając na uwadze, że rząd poinformował, iż realizuje trzyetapowy proces budowania pokoju: po pierwsze zawieszenie broni, po drugie zmiany społeczno-gospodarcze, kulturalne i polityczne i wreszcie szeroko zakrojone porozumienie obejmujące poprawki do konstytucji i dotyczące kwestii etnicznych, w tym demobilizacji i integracji byłych żołnierzy, wspólnego korzystania z zasobów i większej autonomii;

J.  mając na uwadze rozdźwięk między decyzjami politycznymi na najwyższym szczeblu a ograniczonymi możliwościami instytucjonalnymi i technicznymi w kraju, mając również na uwadze iż wpływ wprowadzanych zmian na życie większości obywateli Mjanmy jest powolny, więc nadal borykają się oni z głębokim ubóstwem, wysokim poziomem zadłużenia, bezrobociem i brakiem usług społecznych;

K.  mając na uwadze, że w przeszłości liczne sektory działalności gospodarczej w Republice Związku Mjanmy, takie jak górnictwo, przemysł drzewny, przemysł naftowy i gazowy oraz budowa tam, są bezpośrednio łączone z przypadkami poważnego łamania praw człowieka i niszczeniem środowiska, a jednocześnie stanowiły one główne źródło dochodów rządu wojskowego;

L.  mając na uwadze, że rząd podjął działania na rzecz rozszerzenia swobód obywatelskich w kraju, takich jak większa wolność informacji i wypowiedzi, zniesienie zakazu obowiązującego wobec wielu stron internetowych i publikacji, zapewnienie wolności zgromadzania się, stworzenie Krajowej Komisji Praw Człowieka oraz planowana likwidacja komisji cenzorskiej do końca 2012 r.;

M.  mając na uwadze wizytę wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton w Republice Związku Mjanmy planowaną wkrótce po posiedzeniu Rady w dniu 23 kwietnia 2012 r.;

N.  mając na uwadze, że bezstronne i niezależne sądownictwo ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości w Republice Związku Mjanmy; wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy do rozpoczęcia reform prawa w celu zagwarantowania prawdziwie niezależnego i bezstronnego systemu sądowego;

O.  mając na uwadze, że rząd wreszcie zwrócił uwagę na obawy ludności związane z projektami, które mogą być szkodliwe dla środowiska i społeczeństwa;

P.  mając na uwadze, że środki ograniczające UE wobec Republiki Związku Mjanmy zostaną poddane przeglądowi podczas następnego posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych w dniu 23 kwietnia 2012 r.;

1.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wybory uzupełniające z dnia 1 kwietnia 2012 r. miały przejrzysty i wiarygodny przebieg, i zostały określone przez międzynarodowych obserwatorów jako wolne, odnotowując jednocześnie zidentyfikowane nieprawidłowości w okresie poprzedzającym wybory; wyraża nadzieję, że nowo wybrani parlamentarzyści jak najszybciej podejmą swoje obowiązki; wspiera władze w wysiłkach mających zagwarantować, że proces reform będzie miał stały i nieodwracalny charakter;

2.  wyraża ogromny szacunek dla liderki opozycji i laureatki Nagrody Sacharowa Aung San Suu Kyi za trwającą od dziesięcioleci walkę i składa jej gratulacje z okazji walnego zwycięstwa kierowanej przez nią partii w kwietniowych wyborach uzupełniających oraz wyraża podziw dla jej odwagi i wytrwałości, która jest przykładem bezinteresownej walki o wolność i demokrację w obliczu tyranii;

3.  uznaje kroki poczynione przez prezydenta Thein Seina i innych reformatorów w birmańskim reżimie w celu wprowadzenia demokratycznych reform w ciągu ostatniego roku i zachęca ich do pilnej kontynuacji tego procesu, tak aby zmian nie dało się już odwrócić;

4.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki rządu, parlamentu i przywódców sił zbrojnych na rzecz położenia kresu trwającym od dziesięcioleci wewnętrznym konfliktom zbrojnym oraz apeluje o szybkie zakończenie negocjacji pokojowych z Kaczinami;

5.  wzywa władze Birmy do wprowadzenia, przed wyborami w 2015 r., zmian do konstytucji z 2008 r., które wyeliminują udział wojsk w polityce cywilnej, a mianowicie mandaty oficerów wojskowych w obu izbach parlamentu;

6.  z zadowoleniem przyjmuje wzajemne ocieplenie stosunków pomiędzy prezydentem U Thein Seinem i Daw Aung San Suu Kyi oraz nawiązanie dialogu między rządem i opozycją;

7.  z zadowoleniem przyjmuje międzynarodowe wysiłki wysokiego szczebla mające na celu zachęcenie do zmian demokratycznych w Republice Związku Mjanmy, odnotowuje wizytę premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona po kwietniowych wyborach uzupełniających oraz z zadowoleniem przyjmuje owocne rozmowy, które przeprowadził on z prezydentem Birmy Thein Seinem oraz z Aung San Suu Kyi;

8.  z zadowoleniem przyjmuje uwolnienie znaczącej liczby więźniów politycznych oraz znacznie większą liberalizację w zakresie środków przekazu i wolności internetu, wyraża jednak zaniepokojenie z powodu nieustającej cenzury i restrykcji; z zadowoleniem przyjmuje nowe przepisy dotyczące swobody zgromadzeń i odnotowany postęp w zakresie zmian w prawie i w praktyce mających na celu zaprzestanie korzystania z pracy przymusowej;

9.  wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy do bezzwłocznego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich pozostałych więźniów politycznych, gwarantując MKCK i międzynarodowym organizacjom praw człowieka wolny dostęp do birmańskich więzień; wzywa również Krajową Komisję Praw Człowieka do wzmożenia działań w zakresie promowania i obrony podstawowych praw obywateli;

10.  wzywa do wprowadzenia zmian do ustawy o obywatelstwie z 1982 r., aby zagwarantować należne uznanie prawa do obywatelstwa mniejszości etnicznej Rohingya;

11.  wzywa władze Republiki Związku Mjanmy do zagwarantowania wolnych i niezależnych mediów oraz dopilnowania, aby nowe prawo w zakresie środków przekazu zezwalało na nieograniczony dostęp do technologii komunikacyjnych i informacyjnych;

12.  wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy do rozpoczęcia reform prawa w celu zagwarantowania prawdziwie niezależnego i bezstronnego systemu sądowego oraz do ustanowienia procesu egzekwowania sprawiedliwości i odpowiedzialności za łamanie praw człowieka w przeszłości;

13.  z zadowoleniem przyjmuje wyniki 19. sesji Rady Praw Człowieka ONZ, która przedłużyła o kolejny rok mandat specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Republice Związku Mjanmy;

14.  wzywa prezydenta Thein Seina do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zarzutów stosowania przez birmańską armię przemocy o podłożu seksualnym oraz do postawienia żołnierzy biorących udział w tych aktach przed sądem; wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy do natychmiastowego zaprzestania praktyki rekrutowania i wykorzystywania żołnierzy-dzieci, do wzmocnienia środków mających na celu zapewnienie ochrony dzieci w konfliktach zbrojnych oraz do kontynuowania współpracy ze specjalnym przedstawicielem sekretarza generalnego ONZ do spraw dzieci w konfliktach zbrojnych;

15.  wzywa prezydenta Thein Seina do przeprowadzenia konsultacji z zainteresowanymi społecznościami lokalnymi na temat planowanych projektów tam i zastosowania niezależnych ocen oddziaływania na środowisko;

16.  z zadowoleniem przyjmuje pozytywne gesty UE popierające początek przemian politycznych w kraju, w tym obietnicę pomocy humanitarnej w wysokości 150 mln EUR, która ma zostać przeznaczona głównie na rozwój placówek opieki zdrowotnej i edukacji w kraju oraz pomoc dla przesiedleńców;

17.  z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte przez władze birmańskie w zakresie kursu wymiany walut w odniesieniu do birmańskiej waluty;

18.  wzywa Radę do zawieszenia obecnie obowiązujących środków ograniczających, z wyjątkiem embargo na dostawy broni, na początkowy okres jednego roku oraz do ścisłego monitorowania sytuacji w kraju;

19.  wzywa Komisję i Radę do ustalenia jasnych terminów i kryteriów dotyczących oceny trwającego procesu reform politycznych i gospodarczych w Republice Związku Mjanmy;

20.  przyznaje, że odpowiedzialny i trwały handel i inwestycje – w tym we współpracy z Unią Europejską oraz ze strony Unii – wesprą wysiłki Republiki Związku Mjanmy w zakresie zwalczania ubóstwa i przyniosą korzyści szerszym kręgom społeczeństwa; wzywa zatem Radę i Komisję, aby rozważyły możliwość pozwolenia Republice Związku Mjanmy na uprzywilejowany dostęp do rynku Unii Europejskiej;

21.  z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie UE na rzecz zwiększenia pomocy dla ludności dotkniętej konfliktem i wzywa rząd Republiki Związku Mjanmy do umożliwienia agencjom pomocy i Organizacji Narodów Zjednoczonych dostępu do obszarów zamieszkałych przez grupy etniczne i dopilnowania by pomoc pochodząca z organizacji lokalnych i pomoc transgraniczna były świadczone na rzecz tych społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji;

22.  oczekuje zbliżającej się oficjalnej wizyty wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton, a także jej decyzji o zapoczątkowaniu obecności dyplomatycznej w kraju i inauguracji z tej okazji biura UE Yangonie;

23.  przypomina o zaproszeniu laureatki Nagrody Sacharowa Daw Aung San Suu Kyi do złożenia wizyty w Parlamencie Europejskim w celu oficjalnego wręczenia jej Nagrody Sacharowa, która została jej przyznana w 1991 r. za całokształt działań na rzecz promowania demokracji i wolności w Republice Związku Mjanmy;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, parlamentom i rządom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu ASEAN oraz parlamentowi i rządowi Republiki Związku Mjanmy.

(1) Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 120.
(2) Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 154.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności