Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2619(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0214/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0143

Aangenomen teksten
PDF 126kWORD 46k
Vrijdag 20 april 2012 - Straatsburg
Rechtszekerheid van Europese investeringen buiten de Europese Unie
P7_TA(2012)0143RC-B7-0214/2012

Resolutie van het Europees Parlement van 20 april 2012 over rechtszekerheid rond Europese investeringen buiten de Europese Unie (2012/2619(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU),

–  gezien zijn resolutie van 6 april 2011 over het toekomstig Europees internationaal investeringsbeleid(1),

–  gezien zijn resolutie van 21 oktober 2010 over de handelsbetrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika(2),

–  gezien zijn resolutie van 13 december 2011 over handels- en investeringsbelemmeringen(3),

–  gezien het voorstel van de Commissie voor een verordening tot vaststelling van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen lidstaten en derde landen (de „grandfathering”-verordening) (COM(2010)0344),

–  gezien de mededeling van de Commissie van 7 juli 2010 „Naar een algemeen Europees internationaal investeringsbeleid” (COM(2010)0343),

–  gezien de resolutie van EUROLAT van 19 mei 2011 over de vooruitzichten voor de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en Latijns-Amerika(4),

–  gezien de gemeenschappelijke verklaring van de WTO van 30 maart 2012 over de invoerbeperkende beleidsmaatregelen en praktijken in Argentinië(5),

–  gezien de verklaringen van de G20 in Washington (15 november 2008), Londen (2 april 2009), Pittsburgh (25 september 2009), Toronto (26 juni 2010), Seoel (12 november 2010) en Cannes (4 november 2011), waarin wordt toegezegd protectionisme te bestrijden,

–  gezien de tussen Argentinië en Spanje, en een aantal andere EU-lidstaten, gesloten overeenkomsten inzake wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen,

–  gezien de onderhandelingen over een interregionale associatieovereenkomst tussen de EU en MERCOSUR, en met name de vrijhandelsovereenkomst,

–  gezien zijn resolutie van 5 mei 2010 over de strategie van de EU voor de betrekkingen met Latijns-Amerika(6),

–  gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat in artikel 207 van het Verdrag wordt bepaald dat Europese investeringen in derde landen een fundamenteel bestanddeel van het gemeenschappelijke handelspolitiek van de Europese Unie zijn en dus een wezenlijk onderdeel vormen van het externe optreden, dat de EU sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon exclusief bevoegd is op het gebied van buitenlandse directe investeringen, zoals vastgelegd in artikel 3, lid 1, onder e), artikel 206 en artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU;

B.  overwegende dat de EU van die nieuwe bevoegdheid gebruik heeft gemaakt om (nog steeds lopende) onderhandelingen te voeren over investeringsovereenkomsten met India, Singapore en Canada en om voorstellen in te dienen om onderhandelingen aan te knopen met Marokko, Tunesië, Jordanië en Egypte;

C.  overwegende dat investeringen als centraal punt op de agenda staan van de eerstvolgende Top EU-LAC die in januari 2013 in Santiago de Chile zal plaatsvinden;

D.  overwegende dat investeringen vanuit de EU in Argentinië worden beschermd door bilaterale investeringsovereenkomsten met lidstaten voor zover die bestaan; op dit moment zijn er achttien lidstaten waarmee zo'n bilaterale overeenkomst met Argentinië van kracht is;

E.  overwegende dat de regering van de Republiek Argentinië heeft aangekondigd een wetsvoorstel bij haar Congres te zullen indienen om de nationalisering te bekrachtigen van 51% van de aandelen van het olieconcern YPF, dat voor het grootste deel in handen is van een Europese onderneming wier meerderheidsbelang in YPF volgens het wetsvoorstel nu dus moet worden genationaliseerd;

F.  overwegende dat de aankondiging in kwestie gepaard ging met een onmiddellijke overname van de hoofdkantoren van het bedrijf door de autoriteiten van de Argentijnse federale regering, waarbij de rechtmatige bedrijfsleiding en het aangestelde personeel gedwongen werden de gebouwen te verlaten;

G.  overwegende dat de onderneming gedurende de laatste maanden heeft blootgestaan aan een publieke hetzecampagne die tezamen met een groot aantal besluiten van overheidsinstanties, haar aandelen in waarde heeft doen verminderen met alle gevolgen van dien voor haar aandeelhouders en de met haar verbonden ondernemingen;

H.  overwegende dat de Spaanse regering en YPF-Repsol voor de aankondiging in kwestie hadden geprobeerd te onderhandelen over een oplossing, maar dat de Argentijnse regering hier niet voor openstond;

I.  overwegende dat andere Europese ondernemingen door soortgelijk optreden of politiek ingrijpen op de vrije markt door de Argentijnse overheid kunnen worden getroffen;

J.  overwegende dat de Republiek Argentinië als lid van MERCOSUR op dit moment onderhandelingen voert over een associatieovereenkomst met de EU;

K.  overwegende dat de Commissie in haar verslagen over handels- en investeringsbelemmeringen desondanks heeft vastgesteld dat Argentinië een aantal protectionistische maatregelen heeft genomen die voor een verstoring hebben gezorgd van het ondernemingsklimaat voor EU-investeerders in Argentinië ;

L.  overwegende dat de Europese Commissie bij tal van gelegenheden in de WTO haar bezorgdheid heeft uitgesproken over de aard en de toepassing van beperkende maatregelen die de Argentijnse regering toepast op de import en waarvan een steeds groter aantal landen die deel uitmaken van de Wereldhandelsorganisatie te lijden hebben;

M.  overwegende dat de Republiek Argentinië altijd profijt heeft gehad van het stelsel van algemene preferenties (SAP) dat de EU haar unilateraal heeft aangeboden;

N.  overwegende dat Argentinië als lid van de G20 op iedere top van die groep heeft toegezegd te zullen strijden tegen protectionisme en voor het openhouden van de markten voor handel en investeringen;

1.  betreurt het besluit van de Argentijnse regering om zonder enige onderhandelingsbereidheid de nationalisering van een meerderheidsbelang in handen van een Europees bedrijf door te zetten; houdt dit voor een unilateraal en willekeurig besluit dat in feite neerkomt op een aantasting van de vrijheid van onderneming en het beginsel van rechtszekerheid, waardoor het investeringsklimaat voor EU-ondernemers in Argentinië zal verslechteren;

2.  merkt op dat dit besluit slechts één onderneming in de sector treft, en slechts een deel van de aandelen daarvan, hetgeen als discriminerend aan te merken is;

3.  toont zich uiterst bezorgd over deze situatie, aangezien het gaat om de niet-naleving van in het kader van internationale overeenkomsten aangegane verplichtingen; waarschuwt voor de negatieve gevolgen die dergelijke maatregelen kunnen hebben, zoals buitenlandse desinvestering en ongunstige consequenties voor Argentinië in de internationale gemeenschap;

4.  herinnert eraan dat de lopende onderhandelingen over de associatieovereenkomst tussen de EU en MERCOSUR tot doel hebben een kader van economische integratie en politieke dialoog tussen beide blokken tot stand te brengen om zo een zo hoog mogelijk peil van vooruitgang en welvaart voor beide regio's te bewerkstelligen, en meent dat dergelijke onderhandelingen slechts kunnen slagen wanneer beide partijen te werk gaan in een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen; wijst erop dat besluiten als dat van de Argentijnse autoriteiten het klimaat van begrip en vriendschap kunnen belasten dat nodig is om zo'n overeenkomst te bereiken;

5.  betreurt het dat Argentinië dit beginsel niet heeft geëerbiedigd en dat het land verschillende handels- en investeringsbeperkende maatregelen heeft genomen, zoals niet-tarifaire belemmeringen, die het bedrijfsleven in de EU en de wereldhandel met Argentinië schade hebben berokkend;

6.  verzoekt de Commissie op deze beperkende maatregelen te reageren met behulp van alle relevante instrumenten voor geschillenbeslechting waarover de Wereldhandelsorganisatie en de G20 beschikken, en samen te werken met andere landen die met soortgelijke discriminatoire handels- en investeringsbelemmeringen worden geconfronteerd;

7.  verzoekt de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlands en veiligheidsbeleid stappen te ondernemen bij de Argentijnse autoriteiten om de belangen van de Unie te verdedigen en het beginsel van rechtszekerheid te bewaren, dat de Europese aanwezigheid en de Europese investeringen in dit Zuid-Amerikaanse land waarborgt, door hen te bewegen tot terugkeer naar de weg van onderhandelingen;

8.  verzoekt de Europese Commissie dringend naar maatregelen om te zien c.q. maatregelen te nemen om de Europese belangen te beschermen, teneinde te vermijden dat dergelijke situaties zich nogmaals voordoen, waaronder ook mogelijke gedeeltelijke opschorting van de unilaterale tariefpreferenties in het kader van het SAP-stelsel;

9.  herinnert aan de hechte vriendschap tussen de EU en de Republiek Argentinië, die waarden en beginselen gemeen hebben, en verzoekt de Argentijnse autoriteiten met klem terug te keren naar de weg van dialoog en onderhandelingen, aangezien dat de beste manier is om mogelijke meningsverschillen tussen strategische handelspartners en vanouds bevriende landen op te lossen;

10.  is verheugd over de verklaring van hoge vertegenwoordiger Ashton die het optreden van de Argentijnse regering veroordeelt, en over de afgelasting van de vergadering van het gemengd samenwerkingscomité EU-Argentinië; verzoekt commissaris De Gucht en hoge vertegenwoordiger Ashton om alle mogelijke diplomatieke instrumenten te gebruiken om deze zaak samen met hun Argentijnse gesprekspartners op te lossen, vraagt de Commissie en de lidstaten nauw samen te werken met hun collega's op internationale fora als de G20 en de WTO, zodat ze het eens kunnen worden over een gemeenschappelijke reactie op het optreden van de Argentijnse regering;

11.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten, de regering en het parlement van de Argentijnse Republiek en de leden van de Raad van de Mercosur.

(1) Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0141.
(2) PB C 70 E van 8.3.2012, blz. 79.
(3) Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0565.
(4) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2011/resolutions/trade_en.pdf
(5) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/documents/press_corner/2012_03_30_joint_statement_argentina.pdf
(6) PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 54.

Juridische mededeling - Privacybeleid