Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2619(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0214/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/04/2012 - 10.6
CRE 20/04/2012 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0143

Prijaté texty
PDF 222kWORD 56k
Piatok, 20. apríla 2012 - Štrasburg
Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie
P7_TA(2012)0143RC-B7-0214/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. apríla 2012 o právnej istote európskych investícií mimo Európskej únie (2012/2619(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2011 o budúcej európskej medzinárodnej investičnej politike(1),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o obchodných vzťahoch Európskej únie s Latinskou Amerikou(2),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2011 o obchodných a investičných prekážkach(3),

–  so zreteľom na Komisiou predložený návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami (nariadenie o ochrane predchádzajúceho stavu) (COM(2010)0344),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júla 2010 s názvom Na ceste ku komplexnej európskej medzinárodnej investičnej politike (COM(2010)0343),

–  so zreteľom na uznesenie parlamentného zhromaždenia Eurolat z 19. mája 2011 o vyhliadkach obchodných vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou(4),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie WTO z 30. marca 2012 o politikách a praktikách obmedzujúcich dovoz, ktoré uplatňuje Argentína(5),

–  so zreteľom na vyhlásenia zo samitov krajín G20 konaných vo Washingtone (15. novembra 2008), v Londýne (2. apríla 2009), v Pittsburghu (25. septembra 2009), v Toronte (26. júna 2010), v Soule (12. novembra 2010) a v Cannes (4. novembra 2011), v ktorých sa zaväzujú, že budú bojovať proti protekcionizmu,

–  so zreteľom na dohody o vzájomnej podpore a ochrane investícií uzatvorené medzi Argentínou a Španielskom a niekoľkými ďalšími členskými štátmi EÚ,

–  so zreteľom na rokovania o medziregionálnej asociačnej dohode medzi EÚ a Mercosurom, a najmä na dohodu o voľnom obchode,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 5. mája 2010 o stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou(6),

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v článku 207 ZFEÚ sa stanovuje, že európske investície v tretích krajinách predstavujú základný prvok spoločnej obchodnej politiky Európskej únie, a teda neodmysliteľnú súčasť jej politiky v oblasti vonkajšej činnosti, a keďže podľa Lisabonskej zmluvy má EÚ výlučnú právomoc v oblasti priamych zahraničných investícií stanovenú v článku 3 ods. 1 písm. e) a v článkoch 206 a 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

B.  keďže Únia začala túto právomoc uplatňovať práve prebiehajúcimi rokovaniami o investičných dohodách s Indiou, Singapurom a Kanadou a návrhmi mandátov na rokovanie s Marokom, Tuniskom, Jordánskom a Egyptom;

C.  keďže ústrednou témou nadchádzajúceho samitu EÚ – LAC, ktorý sa bude konať v januári 2013 v Santiagu de Chile, budú investície;

D.  keďže investície EÚ v Argentíne sú chránené bilaterálnymi investičnými dohodami členských štátov, ak došlo k ich uzatvoreniu, a keďže v súčasnosti má platné dohody s Argentínou 18 členských štátov EÚ;

E.  keďže vláda Argentínskej republiky oznámila svoje rozhodnutie predložiť kongresu návrh zákona s cieľom schváliť znárodnenie 51 % podielu akcií ropnej spoločnosti YPF, ktorej väčšinovým vlastníkom je európska spoločnosť, ktorej väčšina akcií je presne predmetom navrhovaného znárodnenia;

F.  keďže uvedené oznámenie bolo sprevádzané okamžitým prevzatím hlavného sídla spoločnosti orgánmi argentínskej federálnej vlády, ktoré vykázali legitímne riadenie a vybraných zamestnancov uvedenej spoločnosti z jej priestorov;

G.  keďže počas posledných pár mesiacov bola táto spoločnosť vystavená verejnej zastrašovacej kampani, ktorá spolu s množstvom rozhodnutí prijatých administratívnymi orgánmi spôsobila stratu hodnoty jej akcií, čo malo následný dosah na všetkých jej akcionárov a jej pridružené spoločnosti;

H.  keďže ešte pred týmto oznámením sa španielska vláda a spoločnosť YPF-Repsol pokúšali formou rokovaní nájsť riešenie, ale o tento postup nemala argentínska vláda záujem;

I.  keďže podobné kroky alebo politický zásah do voľného trhu zo strany argentínskych orgánov sa môžu dotknúť aj ďalších európskych spoločností;

J.  keďže Argentínska republika ako riadny člen colnej únie Mercosur rokuje v súčasnosti s EÚ o asociačnej dohode;

K.  keďže aj napriek týmto rokovaniam Komisia vo svojich správach o prekážkach v oblasti obchodu a investícií uviedla, že Argentína prijala viacero ochranných opatrení, ktoré spôsobili, že sa v Argentíne zhoršilo podnikateľské prostredie pre investorov z EÚ;

L.  keďže Európska komisia vyjadrila na pôde Svetovej obchodnej organizácie už pri mnohých príležitostiach svoje obavy, pokiaľ ide o povahu reštriktívnych opatrení uplatňovaných argentínskou vládou pri dovoze, ktoré majú vplyv na neustále rastúci počet krajín, ktoré sú členmi Svetovej obchodnej organizácie;

M.  keďže Argentínska republika mala zvyčajne prospech zo všeobecného systému preferencií (VSP), ktorý jej EÚ jednostranne poskytla;

N.  keďže Argentína sa ako člen skupiny G20 na každom zo samitov G20 zaviazala, že bude bojovať proti protekcionizmu a dbať na to, aby jej trhy boli otvorené obchodu a investíciám;

1.  odsudzuje rozhodnutie argentínskej vlády pristúpiť k znárodneniu väčšiny akcií európskej spoločnosti bez pokusu nájsť riešenie formou rokovaní; trvá na tom, že ide o jednostranné a svojvoľné rozhodnutie, ktoré je útokom na slobodu podnikania a na zásadu právnej istoty, a tým zhoršuje investičné prostredie pre podniky z EÚ v Argentíne;

2.  poznamenáva, že toto rozhodnutie sa týka iba jedného podniku v odvetví a len časti jeho akcií, čo by sa mohlo považovať za diskrimináciu;

3.  vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad vzniknutou situáciou, ktorá znamená neplnenie povinností vyplývajúcich z medzinárodných dohôd; varuje pred možnými negatívnymi dôsledkami, ktoré takéto opatrenia môžu mať, ako napríklad odliv medzinárodných investícií a nepriaznivé následky pre Argentínu v rámci medzinárodného spoločenstva;

4.  pripomína, že cieľom prebiehajúcich rokovaní o asociačnej dohode medzi EÚ a colnou úniou Mercosur je zaviesť rámec pre hospodársku integráciu a  politický dialóg medzi oboma blokmi s cieľom dosiahnuť čo najvyšší stupeň pokroku a prosperity v oboch regiónoch, a domnieva sa, že v záujme úspešnosti týchto rokovaní musia obe strany k nim pristupovať otvorene a so vzájomnou dôverou; zdôrazňuje tiež, že rozhodnutia podobné rozhodnutiu, ktoré prijali argentínske orgány, môžu vyvolať napätie v prostredí porozumenia a priateľstva, ktoré je potrebné na dosiahnutie takejto dohody;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Argentína túto zásadu nedodržala a zaviedla niekoľko reštriktívnych opatrení v oblasti obchodu a investícií, ako napríklad necolné prekážky obchodu, ktoré komplikujú činnosť podnikom z EÚ, ako aj svetový obchod s Argentínou;

6.  vyzýva Komisiu, aby v reakcii na tieto reštrikcie využila všetky vhodné nástroje na riešenie sporov, ktoré sú k dispozícii v rámci Svetovej obchodnej organizácie a skupiny G20, a aby spolupracovala s ďalšími krajinami, ktoré sa stretávajú s podobnými diskriminačnými prekážkami pre obchod a investície;

7.  vyzýva predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby spolu s argentínskymi orgánmi vyvinuli maximálne úsilie a bránili záujmy Spoločenstva a aby chránili zásadu právnej istoty, ktorá zabezpečuje prítomnosť a investície firiem z EÚ v tejto juhoamerickej krajine, a návrat na cestu k dialógu;

8.  naliehavo vyzýva Európsku komisiu a Radu, aby preskúmali a prijali opatrenia potrebné na ochranu európskych záujmov s cieľom zabrániť opakovaniu takejto situácie, vrátane prípadného čiastočného pozastavenia jednostranných colných preferencií v súlade so systémom všeobecných colných preferencií;

9.  pripomína hlboké priateľstvo medzi EÚ a Argentínskou republikou, s ktorou ju spájajú spoločné hodnoty a zásady, a naliehavo vyzýva argentínske orgány, aby sa vrátili na cestu k dialógu a rokovaniam, pretože je to najlepší spôsob, ako vyriešiť prípadné nezhody medzi obchodnými partnermi a krajinami, ktorých vzťahy sú dlhodobo priateľské;

10.  víta vyhlásenie vysokej predstaviteľky Ashtonovej, v ktorom odsúdila postup argentínskej vlády, a zrušenie zasadnutí Spoločného výboru pre spoluprácu medzi EÚ a Argentínou; naliehavo vyzýva komisára De Guchta a vysokú predstaviteľku Ashtonovú, aby využili všetky možné diplomatické cesty a so svojimi argentínskymi partnermi túto situáciu vyriešili; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby úzko spolupracovali so svojimi kolegami na medzinárodných fórach, ako sú summity krajín G20 a WTO, s cieľom dosiahnuť konsenzus, na základe ktorého budú odsúdené kroky argentínskej vlády;

11.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam členských štátov, vláde a parlamentu Argentínskej republiky a členom Rady colnej únie Mercosur.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2011)0141.
(2) Ú. v. EÚ C 70 E, 8.3.2012, s. 79.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2011)0565.
(4) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2011/resolutions/trade_en.pdf
(5) http://eeas.europa.eu/delegations/wto/documents/press_corner/2012_03_30_joint_statement_argentina.pdf
(6) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 54.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia