Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2194(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0048/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0048/2012

Συζήτηση :

PV 20/04/2012 - 8
CRE 20/04/2012 - 8

Ψηφοφορία :

PV 20/04/2012 - 10.10
CRE 20/04/2012 - 10.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0147

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 406kWORD 116k
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Αναθεώρηση του 6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και καθορισμός προτεραιοτήτων για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον
P7_TA(2012)0147A7-0048/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012 σχετικά με την αναθεώρηση του 6ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και τον καθορισμό προτεραιοτήτων για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον – Ένα καλύτερο περιβάλλον για μια καλύτερη ζωή (2011/2194(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον – Τελική αξιολόγηση» (COM(2011)0531),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 191 και 192 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της 10ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την αξιολόγηση του έκτου κοινοτικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και της μελλοντικής πορείας: Για ένα 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση «The European Environment - State and Outlook 2010» (SOER 2010) (Η κατάσταση και οι προοπτικές του περιβάλλοντος της Ευρώπης) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος,

–  έχοντας υπόψη την τεχνική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) αριθ. 15/2011 με τίτλο «Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe» (Αποκαλύπτοντας το κόστος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Ευρώπη 2020 - Στρατηγική της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Η ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας περιβάλλον: στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020» (COM(2011)0244),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050» (COM(2011)0112),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής «Χάρτης πορείας προς μια Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους» (COM(2011)0571),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020 (COM(2011)0398),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καθώς και της πολιτικής για τη συνοχή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0048/2012),

Α.  εκτιμώντας ότι το τρέχον 6ο ΠΔΠ θα λήξει στις 22 Ιουλίου 2012·

Β.  εκτιμώντας ότι το 6ο ΠΔΠ παρείχε ένα βασικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική πολιτική επί μία δεκαετία, κατά την οποία η περιβαλλοντική νομοθεσία κωδικοποιήθηκε και συμπληρώθηκε σε σημαντικό βαθμό, και εκτιμώντας ότι η θέσπισή του με συναπόφαση αύξησε τη νομιμοποίησή του και συνέβαλε στην οικειοποίηση των προτάσεων άσκησης πολιτικής που ακολούθησαν· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν ενεργούσαν πάντα σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, και εκτιμώντας ότι το πρόγραμμα είχε ορισμένες ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Γ.  εκτιμώντας ότι η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων που διατυπώνονται στο 6ο ΠΔΠ δεν είναι σταθερή, καθώς ορισμένοι στόχοι έχουν επιτευχθεί (κλιματική αλλαγή, απόβλητα) και άλλοι δεν έχουν επιτευχθεί (αέρας, αστικό περιβάλλον, φυσικοί πόροι), ενώ η επίτευξη κάποιων άλλων εξαρτάται από τις μελλοντικές προσπάθειες εφαρμογής (χημικά, φυτοφάρμακα, νερό), και εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να υφίστανται κάποιες προκλήσεις και απαιτούνται επιπλέον προσπάθειες·

Δ.  εκτιμώντας ότι το 6ο ΠΔΠ διακυβεύθηκε από τη μη εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου στους τομείς του ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των υδάτων και της επεξεργασίας λυμάτων, των αποβλήτων και της διατήρησης της φύσης·

Ε. εκτιμώντας ότι ο στόχος ανάσχεσης της μείωσης της βιοποικιλότητας έως το 2010 δεν έχει επιτευχθεί λόγω έλλειψης πολιτικών και χρηματοδοτικών δεσμεύσεων·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι η έκθεση «The European Environment – State and Outlook 2010» (SOER 2010) (Η κατάσταση και οι προοπτικές του περιβάλλοντος της Ευρώπης) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος τονίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις οι οποίες θα έχουν σοβαρές συνέπειες αν δεν αντιμετωπιστούν·

Ζ.  εκτιμώντας ότι ορισμένες πτυχές της περιβαλλοντικής νομοθεσίας θα πρέπει να επανεξεταστούν, ιδίως ενισχύοντας την ανεξαρτησία των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον·

Η.  εκτιμώντας ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος – ατμοσφαιρική ρύπανση, θόρυβος, χημικά, κακή ποιότητας ύδατος και υποβάθμιση του οικοσυστήματος – αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης των χρόνιων νόσων· εκτιμώντας ότι μια φιλόδοξη ατζέντα της ΕΕ για την περιβαλλοντική προστασία αποτελεί, επομένως, βασικό στοιχείο για την αποτελεσματική πρόληψη των ασθενειών και της κακής κατάστασης της υγείας·

Θ.  εκτιμώντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία·

1.  υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί το συντομότερο δυνατόν ένα 7ο ΠΔΠ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να παρουσιάσει πάραυτα μια πρόταση για ένα 7ο ΠΔΠ·

2.  θεωρεί ότι το νέο 7ο ΠΔΠ πρέπει να περιγράψει κατά τρόπο σαφή τις περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης της κλιματικής αλλαγής, της επιδείνωσης του οικοσυστήματός μας και της αύξησης της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων·

3.  τονίζει, με βάση τις παρούσες προκλήσεις βιωσιμότητας τις οποίες αντιμετωπίζει η ΕΕ, ότι τα προγράμματα δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος, ως συνολικά μέσα, συμβάλλουν στη διασφάλιση του αναγκαίου συντονισμού μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών πολιτικών· θεωρεί, συγκεκριμένα, ότι την επόμενη δεκαετία θα είναι ακόμη πιο ζωτική η ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα με πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τους δεσμούς ανάμεσά τους και να καλύπτει τα εντοπισμένα κενά, καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί μη αναστρέψιμη βλάβη·

4.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να παράσχει θετική περιγραφική έκθεση σχετικά με τα οφέλη της αυστηρής περιβαλλοντικής πολιτικής για την ενίσχυση της δημόσιας υποστήριξης και της πολιτικής θέλησης για δράση·

5.  έχει την άποψη ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να θέσει συγκεκριμένους στόχους για το 2020, καθώς και ένα σαφές, φιλόδοξο όραμα για το περιβάλλον το 2050, που θα αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας ζωής και ευημερίας για όλους εντός ασφαλών περιβαλλοντικών ορίων·

6.  θεωρεί ότι το χρονοδιάγραμμα του 7ου ΠΔΠ θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το μετά το 2013 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και με τη στρατηγική Ευρώπη 2020· τονίζει, ωστόσο, ότι βασικές αποφάσεις σε άλλους τομείς πολιτικής με ισχυρό αντίκτυπο στο περιβάλλον ενδέχεται να ληφθούν πριν από την έγκριση του 7ου ΠΔΠ·

7.  Sτονίζει ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να παράσχει το σωστό πλαίσιο για τη διασφάλιση της κατάλληλης χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων για καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη, και ότι η χρηματοδότηση περιβαλλοντικών στόχων, σε συνέργεια με το LIFE, και η πλήρης ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος, θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό τμήμα του προσεχούς Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), της πολιτικής για τη συνοχή και του Horizon 2020· έχει, ειδικότερα, την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να επιτρέψει την εμφάνιση νέων πηγών χρηματοδότησης για το ΠΔΠ, π.χ. μέσω της κινητοποίησης μέσων της αγοράς και των πληρωμών για υπηρεσίες οικοσυστήματος·

8.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να αποτελεί ένα βασικό πλαίσιο που θα επιτρέπει το χειρισμό τόσο των υφιστάμενων όσο και των αναδυόμενων προκλήσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υφιστάμενα και τα προβλεπόμενα μέτρα·

9.  εκτιμά ότι, για την επόμενη δεκαετία, το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιλογές είναι αρκούντως σαφείς και προβλέψιμες για τις εθνικές και τις τοπικές διοικήσεις, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της ΕΕ· έχει την άποψη ότι το εν λόγω συνολικό πρόγραμμα της ΕΕ θα πρέπει να στείλει ισχυρό πολιτικό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο και να συμβάλει στη θέσπιση μιας διεθνούς διακυβέρνησης του περιβάλλοντος·

10.  καλεί την Επιτροπή να βασίσει τη μελλοντική της πρόταση για το 7ο ΠΔΠ στις 3 ακόλουθες προτεραιότητες:

   - Θέση σε εφαρμογή και ενίσχυση
   - Ένταξη
   - Διεθνής διάσταση·

11.  θεωρεί ότι πολλοί από τους στόχους που περιλαμβάνονται στο 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον είναι καλά διατυπωμένοι, αλλά διαπιστώνει συγχρόνως ότι και πολλοί εξ αυτών κάθε άλλο παρά έχουν επιτευχθεί· επιθυμεί, κατά συνέπεια, να μεταφερθούν περισσότεροι από αυτούς τους στόχους στο 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον·

12.  επιθυμεί να τονίσει ότι είναι σημαντικό να αποκτήσει η αρχή της προφύλαξης κατευθυντήριο ρόλο στην περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ·

Θέση σε εφαρμογή και ενίσχυση

13.  παρατηρεί με ανησυχία ότι η θέση σε εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής· θεωρεί ότι η πλήρης θέση σε εφαρμογή και η επιβολή, σε όλα τα επίπεδα, και η περαιτέρω ενίσχυση, βασικών περιβαλλοντικών και συναφών πολιτικών προτεραιοτήτων – κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, πόροι, περιβάλλον και υγεία, καθώς και κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης, ενέργεια, βιώσιμες μεταφορές, βιώσιμη γεωργία και αγροτική ανάπτυξη – είναι ζωτικής σημασίας· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη ύπαρξης σαφούς και συνεκτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η οποία να στηρίζεται στην αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών και την αξιοποίηση της εμπειρίας·

14.  επισημαίνει το γεγονός ότι η πλήρης συμμόρφωση προς την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ συνιστά πραγματική υποχρέωση της Συνθήκης και κριτήριο για τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ από τα κράτη μέλη·

15.  επισημαίνει το θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει η ενημέρωση του πολίτη σχετικά με τις περιβαλλοντικές πολιτικές μας στο να συμμετάσχει για την επιτυχία τους· ζητεί, ως εκ τούτου, στο μελλοντικό πρόγραμμα δράσης να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση ενός καλύτερου περιβάλλοντος για καλύτερη διαβίωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μονομερώς από τα θεσμικά όργανα χωρίς τη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας·

Κλιματική αλλαγή

16.  έχει την άποψη ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή του κλιματικού και ενεργειακού πακέτου και να προβλέπει την ενίσχυσή του·

17.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάγκη δεσμευτικών στόχων για ενεργειακή απόδοση και/ή ενεργειακές εξοικονομήσεις, καθώς τούτο θα συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος· τονίζει τη σημασία ενός ευέλικτου κοινοτικού πλαισίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα ενεργειακής απόδοσης λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους·

18.  έχει την άποψη ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να επεκτείνει τη συζήτηση πέραν του 2020 και να εξετάσει μεσοπρόθεσμους στόχους για τις μειώσεις εκπομπών, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2030·

19.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζει τις εκπομπές από θαλάσσιες μεταφορές και τις εκπομπές εκτός του CO2·

20.  θεωρεί ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατάλληλα από το 7ο ΠΔΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των περιφερειών, με βάση την επερχόμενη Στρατηγική Προσαρμογής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προτείνει φιλόδοξη μεταρρύθμιση της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας της ΕΕ, με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού εισβαλλόντων ειδών και επιβλαβών οργανισμών, που οφείλεται εν μέρει στην κλιματική αλλαγή·

21.  αναγνωρίζει τα πρόσθετα οφέλη μιας αναπτυσσόμενης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως προς τη μείωση της ρύπανσης και τις επιπτώσεις στην υγεία, υπό τον όρο ότι μειώνει πραγματικά την παραγωγή ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές·

22.  συνιστά την αύξηση της στήριξης προς τις περιφερειακές στρατηγικές που προβλέπουν χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και είναι ευπροσάρμοστες ως προς το κλίμα και τα σχετικά με το κλίμα έργα μικρής κλίμακας τα οποία υλοποιούνται από ΜΜΕ, ΜΚΟ και τοπικές αρχές στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Δράση για το κλίμα», που περιλαμβάνεται στο νέο πρόγραμμα LIFE το οποίο έχει προτείνει η Επιτροπή·

Αποδοτική και βιώσιμη χρήση των πόρων

23.  υπενθυμίζει ότι απαιτείται επειγόντως μια απόλυτη μείωση της χρήσης πόρων· καλεί την Επιτροπή να ερμηνεύσει διασταλτικά την έννοια της αποδοτικότητας των πόρων, έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλους τους πόρους· επισημαίνει ότι σε αυτούς συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, ενεργειακοί και μη ενεργειακοί φυσικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων του νερού, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας· καλεί επίσης την Επιτροπή να ενσωματώσει στον τομέα της αποδοτικότητας των πόρων τη βιώσιμη διαχείριση υλικού και τη βιωσιμότητα στην παραγωγή και την κατανάλωση·

24.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να συντελέσει στην επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου στόχου, και συγκεκριμένα τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος κατά 50 % εντός των επόμενων 20 ετών· επισημαίνει ότι το υπερβολικό οικολογικό αποτύπωμα της ΕΕ υπονομεύει τις περιφερειακές και παγκόσμιες προοπτικές για τα φυσικά οικοσυστήματα που μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς το ανθρώπινο είδος·

25.  θεωρεί ότι οι στόχοι του χάρτη πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη θα πρέπει να συμπεριληφθούν πλήρως στο 7ο ΠΔΠ·

26.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ήδη – και να βελτιώσει – τους υπάρχοντες δείκτες αποδοτικότητας των πόρων, όπου διατίθενται, και να θέσει στόχους χωρίς καθυστέρηση, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και με κάθε άλλη ενδιαφερόμενη πλευρά, καθώς και να αναπτύξει το συντομότερο δυνατόν νέους δείκτες και στόχους όπου χρειάζεται, όπως απαιτείται από το χάρτη πορείας· καλεί την Επιτροπή, λόγω των περιορισμών του εμβληματικού δείκτη για την αποδοτικότητα των πόρων, να ορίσει χωρίς καθυστέρηση έναν δείκτη κατανάλωσης υλών σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει του κύκλου ζωής, η οποία θα περιλαμβάνει τις κρυφές ροές, ήτοι την ενδεχόμενη μεταφορά περιβαλλοντικών πιέσεων εκτός της ΕΕ και τη μετακίνηση τυχόν ανεπαρκειών και εξαρτήσεων·

27.  έχει την άποψη ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει την ανάπτυξη ενός νομοθετικού πλαισίου για την ενσωμάτωση της έννοιας της κλιμακωτής χρήσης πόρων σε σχετικές πολιτικές, ιδίως στην πολιτική βιώσιμης παραγωγής, εξασφαλίζοντας ότι οι εν ανεπαρκεία πρώτες ύλες μας αξιοποιούνται στο μέγιστο·

28.  έχει την άποψη ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει στόχους για την αντιμετώπιση του αστικού περιβάλλοντος, όπου ζει η πλειονότητα των ευρωπαίων πολιτών, παράγονται πάνω από τα δύο τρίτα των εκπομπών CO2 και όπου προκαλούνται σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, παρέχοντας οδηγίες ως προς τον τρόπο προώθησης του ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού, της βιώσιμης κινητικότητας, της ποιότητας της ζωής και της ανθρώπινης υγείας στις πόλις, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας·

29.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, με στόχο την εφαρμογή στρατηγικών μείωσης της ρύπανσης στο αστικό περιβάλλον, να εξετάσουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για την προοδευτική εφαρμογή σχεδίων αστικής κινητικότητας σε ευρωπαϊκές πόλεις, τον καθορισμό διαδικασιών και μηχανισμών οικονομικής υποστήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προετοιμασία σχεδίων αστικής κινητικότητας και τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού πίνακα αποτελεσμάτων αστικής κινητικότητας·

30.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει την πλήρη επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη και οικολογική κατανάλωση και παραγωγή που ορίζονται στον χάρτη πορείας, για παράδειγμα όσον αφορά τις Πράσινες και Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και του θεμιτού ανταγωνισμού· ζητεί την ανάπτυξη μιας πολιτικής προϊόντος, η οποία να αντιμετωπίζει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος και να περιλαμβάνει φιλικές προς την ευημερία των ζώων μεθόδους παραγωγής· καλεί την Επιτροπή, αφ' ης στιγμής ολοκληρωθεί η ευρωπαϊκή εναρμονισμένη μέθοδος για τον υπολογισμό του οικολογικού αποτυπώματος των προϊόντων, να διασφαλίσει την ένταξη πρόσθετης ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων, πέραν των υπαρχόντων σχημάτων (οικολογικό σήμα, ετικέτα ενέργειας, σήμα βιολογικής γεωργίας, κ.λπ.)· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό και να επανεξετάσει την εφαρμογή της·

31.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία μηχανισμών παροχής κινήτρων με στόχο τη στήριξη της ζήτησης των ανακυκλωμένων υλικών, ειδικά όταν αυτά έχουν ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα·

32.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με την ιεραρχία επεξεργασίας των αποβλήτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεκτικότητα με άλλες πολιτικές της ΕΕ· θεωρεί ότι θα πρέπει να θέσει πιο φιλόδοξους στόχους που να αφορούν την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, μεταξύ δε άλλων μια καθαρή μείωση της παραγωγής αποβλήτων, τη μη καύση των αποβλήτων τα οποία είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή κομποστοποίηση σύμφωνα με την ιεραρχία της οδηγίας πλαισίου για τα απόβλητα, και μια αυστηρή απαγόρευση της απόρριψης επιλεκτικά συγκεντρωμένων αποβλήτων σε χωματερές, καθώς και τομεακούς στόχους για δείκτες επιδόσεων ως προς την αποδοτικότητα των πόρων και την αποδοτικότητα της επεξεργασίας· υπενθυμίζει ότι και τα απόβλητα αποτελούν πόρο και επίσης μπορούν συχνά να επαναχρησιμοποιηθούν, περίπτωση κατά την οποία μπορούμε να διασφαλίσουμε την αποδοτική χρήση των πόρων· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της αποκομιδής αποβλήτων που προέρχονται από καταναλωτικά προϊόντα, τόσο μέσω της επέκτασης της εφαρμογής της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, όσο και μέσω κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση των συστημάτων ανάκτησης, συλλογής κα ανακύκλωσης· τονίζει την ανάγκη επενδύσεων στην ανακύκλωση πρώτων υλών και σπάνιων γαιών, δεδομένου ότι η εξόρυξη, ο εξευγενισμός και η ανακύκλωση σπάνιων γαιών ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, εάν δεν τυγχάνουν σωστής διαχείρισης·

33.  πιστεύει ότι οι στόχοι που έχουν ήδη προσδιοριστεί σε διάφορες οδηγίες σχετικά με τη συλλογή και τον διαχωρισμό των αποβλήτων θα πρέπει να γίνουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας και ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν στόχοι για την υψηλότερη και πιο ποιοτική ανάκτηση υλικών σε κάθε στάδιο της ανακύκλωσης, και συγκεκριμένα κατά τη συλλογή, τη διάλυση, την προεπεξεργασία και την ανακύκλωση/εξευγενισμό·

34.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις προβλέψεις του επερχόμενου σχεδίου για την πολιτική υδάτων της ΕΕ και υπογραμμίζει την αξία μιας καλύτερα συντονισμένης προσέγγισης για την τιμολόγηση του νερού· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να διευκολύνει την εξεύρεση λύσεων όσον αφορά τη λειψυδρία, την ανάκτηση υδάτων και την ανάπτυξη εναλλακτικών τεχνικών άρδευσης, και να ενθαρρύνει τη βελτιστοποίηση των διαδοχικών χρήσεων των υδάτων στο πλαίσιο του υδρολογικού κύκλου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ανακυκλωμένου νερού για γεωργικούς και βιομηχανικούς σκοπούς, εφόσον αυτό είναι σκόπιμο, και της ανάκτησης των θρεπτικών ουσιών και του ενεργειακού περιεχομένου των λυμάτων·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για το νερό και θεωρεί ότι, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την οδηγία πλαίσιο για το νερό και με την οδηγία για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα για την ανάκτηση των φυσικών σύρτεων των ποταμών και την αναδάσωση των παρακείμενων ζωνών·

36.  ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στη διατύπωση στόχων που θα πρέπει να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της χρήσης γης στο 7ο ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει κρίσιμα ζητήματα χρήσης γης, όπως είναι η απώλεια ημι-φυσικών οικοτόπων και η μετατόπιση χρήσεων γης υψηλής αξίας λόγω καλλιεργειών βιοενέργειας· τονίζει, στο θέμα αυτό, την ανάγκη κριτηρίων βιωσιμότητας για τη βιομάζα και τα βιοκαύσιμα, τα οποία να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της έμμεσης αλλαγής χρήσης της γης·

37.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ πρέπει να αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών εκτός της ΕΕ, και ζητεί, κατά συνέπεια, από την Επιτροπή να προωθήσει το ζήτημα της μείωσης του αποτυπώματος γης της ΕΕ σε τρίτες χώρες, ιδίως αντιμετωπίζοντας την έμμεση αλλαγή χρήσης της γης λόγω βιοκαυσίμων και βιομάζας για ενέργεια, και να συμπεριλάβει τον στόχο σύμφωνα με τον οποίο δεν θα πραγματοποιείται αλλαγή χρήσης σε καμία έκταση γης με υψηλή περιβαλλοντική αξία με σκοπό την παραγωγή καλλιεργειών για την ΕΕ·

Βιοποικιλότητα και δάση

38.  υπογραμμίζει τη σημασία της άμεσης δράσης, προκειμένου να τεθεί η ΕΕ στο σωστό δρόμο για να εκπληρώσει πλήρως το δικό της μεγάλο στόχο για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, καθώς και τις παγκόσμιες δεσμεύσεις της σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας, γιατί δεν μπορούμε να αποτύχουμε ξανά, και να προγραμματίσει επαρκείς πόρους για τη διατήρηση του δικτύου Natura 2000· θεωρεί ότι οι δυσκολίες που συνάντησε για την επίτευξη των στόχων του 2010, απαιτούν μια εις βάθος επανεξέταση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα· πιστεύει ότι πρέπει να διεξαχθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων μελετών για τα στοιχεία που μπορούν ενδεχομένως να επηρεάσουν προστατευόμενες περιοχές· θεωρεί ότι οι εν λόγω μελέτες θα πρέπει να ενσωματωθούν στον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό και να συνδυαστούν με εκστρατείες εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τη σημασία των τοπικών φυσικών πόρων και τη διατήρησή τους·

39.  θεωρεί ότι οι στόχοι της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, συμπεριλαμβανομένων των στοχεύσεων και των δράσεών της, θα πρέπει να περιληφθούν πλήρως στο 7ο ΠΔΠ ως μέσο εξασφάλισης της πλήρους εφαρμογής του· θεωρεί ότι ορισμένες δράσεις πρέπει να ενισχυθούν βραχυπρόθεσμα, έτσι ώστε η βιοποικιλότητα να συνεκτιμάται σαφέστερα σε όλους τους τομείς πολιτικής, και ότι απαιτούνται πρόσθετες δράσεις (π.χ. δράση για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων) για την αποτελεσματική επίτευξη του στόχου για το 2020· τονίζει ότι το 7ο ΠΔΠ θα παράσχει ένα ισχυρό πλαίσιο στήριξης της έγκρισης των απαραίτητων νομικών και χρηματοδοτικών μέσων, αρχής γενομένης με την εγγύηση της χρηματοδότησης του Natura 2000·

40.  επισημαίνει τη σημασία της κινητοποίησης για οικονομική ενίσχυση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, από όλες τις πιθανές πηγές, καθώς και της ανάπτυξης καινοτόμων χρηματοδοτικών μηχανισμών έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο υποστήριξης για τη βιοποικιλότητα·

41.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση για τη νέα ευρωπαϊκή δασική στρατηγική μέχρι τα τέλη του 2012, να προτείνει αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στο δασικό τομέα και να ενθαρρύνει την ορθολογική χρήση των δασικών πόρων και τη βιώσιμη διαχείριση των δασών·

42.  συνιστά την απόδοση μεγαλύτερης σημασίας στα δάση στο πλαίσιο την νέας κοινής γεωργικής πολιτικής μέσω της προβολής της αγροδασοκομίας, καθώς και την προαγωγή μιας πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου που να βασίζεται στα βιώσιμα τοπία·

43.  ζητεί τη θέσπιση νέου κοινοτικού κανονισμού για την πρόληψη των πυρκαγιών ή, τουλάχιστον, προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στον εν λόγω τομέα·

Ποιότητα του περιβάλλοντος και υγεία

44.  θεωρεί, δεδομένου ότι οι κακές συνθήκες περιβάλλοντος έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία, ενέχοντας υψηλά έξοδα, ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει ιδίως:

   να εξακολουθήσει να περιέχει τον στόχο του 6ου ΠΔΠ σύμφωνα με τον οποίο, μέχρι το 2020, οι χημικές ουσίες θα παράγονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο με τρόπους που δεν έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον·
   να αντιμετωπίζει το θέμα της ποιότητας του αέρα – συμπεριλαμβανομένου του αέρα των εσωτερικών χώρων – και του αντίκτυπού του στην υγεία
   να αντιμετωπίζει το θέμα του θορύβου και του αντίκτυπού του στην υγεία·
   να προβλέπει την ανάπτυξη ειδικών μέτρων που συνδέονται με την ανάδυση απειλών για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς επί του παρόντος, να εξετάζει τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων νέες εξελίξεις, όπως τα νανοϋλικά, οι ενδοκρινείς διαταράκτες, καθώς και οι συνδυαστικές συνέπειες των χημικών, με βάση επιστημονικές μελέτες και κοινά αποδεκτούς ορισμούς, όπου υπάρχουν·
   να συμπεριλάβει δράση για την προστασία της υγείας των παιδιών από τη ρύπανση του περιβάλλοντος, επί τη βάσει της Διακήρυξης της Πάρμας ΠΟΕ/Ευρώπης για το Περιβάλλον και την Υγεία του Μαρτίου 2010·
   να συνδεθεί με δεύτερο σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία·

45.  υπογραμμίζει ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να θέσει συγκεκριμένους στόχους ώστε να εξασφαλιστεί ότι έως το 2020 η υγεία των ευρωπαίων πολιτών δεν θα υπονομεύεται πλέον από τη ρύπανση και τις επικίνδυνες ουσίες·

46.  θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του κινδύνου των χημικών, δίνοντας προτεραιότητα σε εναλλακτικές μεθόδους αντί των δοκιμών σε ζώα· κρίνει επίσης ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει την έγκριση μιας στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται σε δοκιμές ασφάλειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους και τα ζώα στην ΕΕ·

47.  θεωρεί ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση στα θέματα του περιβάλλοντος και της υγείας, η οποία να εστιάζεται στην προφύλαξη και στην πρόληψη των κινδύνων, και να λαμβάνει ιδιαίτερα υπ' όψιν τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα έμβρυα, τα παιδιά και οι νέοι·

48.  θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες ώστε να υπάρξει εστίαση στην πρόληψη, την προφύλαξη και την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων σε επίπεδο ΕΕ, στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ασθενειών·

49.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα των μεταφορών προωθώντας περισσότερες επενδύσεις σε συστήματα μεταφορών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και προτείνοντας λύσεις για την αντιμετώπιση της συμφόρησης, των εκπομπών CO2 και μικροσωματιδίων·

50.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να δώσει το 7ο ΠΔΠ ιδιαίτερη προσοχή στη συνέχιση της σταδιακής κατάργησης της χρήσης υδραργύρου, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ·

Επιβολή

51.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την πλήρη και ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και των πολιτικών και στρατηγικών που έχουν εγκριθεί, και να εξασφαλίσουν επαρκή ικανότητα και κεφάλαια για την πλήρη εφαρμογή της, ακόμα και σε καιρούς λιτότητας, καθώς η μη εφαρμογή ή η ελλιπής εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ δεν είναι μόνο παράνομη, αλλά και πολύ πιο δαπανηρή για την κοινωνία μακροπρόθεσμα·

52.  θεωρεί ότι είναι ουσιώδες να ενισχυθεί το Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εφαρμογή και την Επιβολή του Δικαίου του Περιβάλλοντος (IMPEL) και παροτρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τους πιθανούς τρόπους που μπορεί να γίνει αυτό·

53.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόζει συστηματικά εκ των προτέρων ελέγχους συμμόρφωσης προς όλους τους σχετικούς κοινοτικούς νόμους, ιδίως στον τομέα της πολιτικής συνοχής, πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε χρηματοδότησης·

54.  έχει την άποψη ότι είναι σημαντικό το 7ο ΠΔΠ να θεωρείται μέσο επικοινωνίας με τους ευρωπαίους πολίτες, έτσι ώστε να μπορεί να τους κινητοποιήσει, συμπεριλαμβανομένης κυρίως της περίπτωσης επιβολής των συμπεφωνημένων πολιτικών στον τομέα αυτό·

55.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το ρόλο της ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών» για να διασφαλίσει τη σωστή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από όλα τα κράτη μέλη· συνιστά περισσότερη συμμετοχή των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χάραξης της περιβαλλοντικής πολιτικής, προκειμένου να βελτιωθεί η γενική εφαρμογή της νομοθεσίας, κυρίως μέσω της συγκρότησης ομάδων μεταφοράς του περιβαλλοντικού δίκαιου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να διερευνήσει τον ρόλο τον οποίο θα μπορούσε να αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος όσον αφορά τη μεταφορά και την εφαρμογή·

Ενσωμάτωση

56.  έχει την άποψη ότι η σημασία των περιβαλλοντικών ζητημάτων αυξάνεται και σε άλλες σχετικές τομεακές πολιτικές και ότι, ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική πολιτική θα πρέπει να ενσωματωθεί περαιτέρω στις άλλες τομεακές πολιτικές·

57.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει δείκτες για να είναι δυνατή η μέτρηση της βελτίωσης της ενσωμάτωσης·

58.  εκτιμά ότι οι στόχοι του χάρτη πορείας 2050 μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν εφαρμοστούν συμπληρωματικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης της γεωργίας, της αναδάσωσης και της καθιέρωσης πολιτικής κινήτρων για την καινοτομία και την ταχεία εφαρμογή θαλάσσιας, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας·

59.  παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της για το 7ο ΠΔΠ έναν συγκεντρωτικό κατάλογο με όλους τους υφιστάμενους στόχους σχετικά με το περιβάλλον για τους διαφορετικούς τομείς πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, τις μεταφορές, την ενέργεια, τη γεωργία, την αλιεία και την πολιτική συνοχής, και να τους εξετάσει σε συνάρτηση τον έναν με τον άλλον, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να γίνει μια κατάλληλη σύγκριση και να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι είναι συνεκτικοί·

60.  καλεί την Επιτροπή, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, να διασφαλίσει ότι συμβάλλουν σε μια βιώσιμη χρήση της γης ως ζωτικού πόρου στην ΕΕ και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να μην καλύπτουν μόνον έργα ευρείας κλίμακας, καθιστώντας παράλληλα αυστηρότερα και διευρύνοντας τα κριτήρια αυτών των εκτιμήσεων, αλλά και να συμπεριλάβει την έννοια της κλιμακωτής χρήσης των πόρων και της ανάλυσης καθ' όλον τον κύκλο ζωής·

61.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια διαδικασία που θα εξασφαλίζει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καταργώντας, πρώτα απ' όλα, την άμεση σχέση μεταξύ των υπεύθυνων ανάπτυξης έργων και των εκτιμητών·

62.  συνιστά να επιτευχθεί θεμιτή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, της ανάγκης για ανάσχεση ή μετριασμό της απώλειας της βιοποικιλότητας και του έβδομου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι σε θέση να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 και να αποφύγει τις περιττές δαπάνες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της πολιτικής για τη συνοχή μετά το 2013· υπογραμμίζει επίσης, έχοντας κατά νου την ανάγκη προώθησης μιας πολιτικής πρόληψης, ότι οι δαπάνες πρέπει να θεωρούνται ως επενδύσεις για το μέλλον και για νέες θέσεις εργασίες, καθώς και να οργανωθούν ενημερωτικές εκστρατείες, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και εκστρατείες ανταλλαγής καλών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα· υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερη χρήση της τεχνικής βοήθειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, όπου αυτό χρειάζεται· θεωρεί αναγκαίο να συνδυαστούν αποτελεσματικά οι στόχοι της έρευνας και της καινοτομίας με τις ανάγκες ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

63.  εκτιμά ότι οι στόχοι του χάρτη πορείας 2050 μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν εφαρμοστούν συμπληρωματικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων της αξιολόγησης της γεωργίας, της αναδάσωσης και της καθιέρωσης πολιτικής κινήτρων για την καινοτομία και την ταχεία εφαρμογή θαλάσσιας, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας·

64.  έχει την άποψη το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ένα αυστηρό και λεπτομερές σχέδιο, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για τη σταδιακή κατάργηση όλων των βλαβερών για το περιβάλλον επιδοτήσεων μέχρι το 2020, για παράδειγμα αυτών που πλήττουν τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Nagoya·

65.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών ζητημάτων πέραν της τρέχουσας κλιματικής αλλαγής και των βασικών ενεργειακών δεικτών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να ενσωματώσει πολιτικές απόδοσης των πόρων, όπως αναφέρεται στον χάρτη πορείας για την απόδοση των πόρων, και να παρακολουθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τη συνέχεια που δίνουν τα κράτη μέλη στις συστάσεις που αφορούν κάθε χώρα ξεχωριστά·

66.  υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα, στην προώθηση και εφαρμογή μιας αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής σε όλη την ΕΕ·

67.  πιστεύει ότι, για να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα, πρέπει να διασφαλιστεί η υλοποίηση των προγραμμάτων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ότι στη διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· ζητεί να δοθεί προσοχή στην κατάσταση των περιφερειών και εδαφών με ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως είναι τα νησιά, οι ορεινές περιοχές και οι αραιοκατοικημένες περιοχές· επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η χρήση των εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των στρατηγικών αξιολογήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

68.  υπογραμμίζει ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την επιτακτική ανάγκη έγκρισης της οδηγίας για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· καλεί το Συμβούλιο να τηρήσει τις υποχρεώσεις του οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση του Aarhus και να υιοθετήσει κοινή θέση σχετικά με την αντίστοιχη πρόταση της Επιτροπής πριν από το τέλος του 2012·

69.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να στοχεύει στη στήριξη της ανάπτυξης εναλλακτικών μοντέλων για τη μέτρηση της ανάπτυξης και της ευημερίας «πέρα από το ΑΕΠ'·

70.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν συνολικά την «πράσινη» οικονομία, με την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών, όπως η μείωση της φτώχειας·

71.  υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό είναι να περάσει στους πολίτες της ΕΕ, ιδίως υπό τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, το μήνυμα ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι αντιφατική με τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί, για το σκοπό αυτό, την προώθηση επιτυχημένων έργων και τη διάδοση πληροφοριών στο κοινό σχετικά με τη σκοπιμότητα μιας οικολογικά ωφέλιμης οικονομικής ανάπτυξης σε περιοχές σημαντικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως το δίκτυο Natura 2000·

72.  υπενθυμίζει ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει το σωστό πλαίσιο για να διασφαλίζει την κατάλληλη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης για την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη·

73.  θεωρεί ότι η διαχείριση του προγράμματος LIFE+ θα πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή και ότι θα πρέπει να δίνεται έμφαση σε σχέδια καινοτομίας και αριστείας, με την προώθηση των ΜΜΕ και των ιδρυμάτων έρευνας και ανάπτυξης και με την απόδοση προτεραιότητας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας με μια συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, και σε γεωργικές τεχνολογίες συμβατές με τη διατήρηση του εδάφους και της τροφικής αλυσίδας των οικοσυστημάτων των ζώων· θεωρεί ότι το πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ θα πρέπει να προωθηθεί ευρύτερα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, με στόχο την ενθάρρυνση των καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και την αύξηση του αντίκτυπου και της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ενότητα «Περιβαλλοντική πολιτική και διακυβέρνηση» του εν λόγω προγράμματος·

74.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν, στο επόμενο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο ένα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας το οποίο θα στοχεύει σε νέες ύλες και πόρους που θα μπορούσαν μελλοντικά να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες πρώτες ύλες, η προσφορά των οποίων είναι ανεπαρκής·

Διεθνής διάσταση

75.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, ιδίως στην αναπτυξιακή βοήθεια και τις εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να προωθηθεί η περιβαλλοντική προστασία σε τρίτες χώρες· ενθαρρύνει την ΕΕ να ενισχύσει τον κοινό προγραμματισμό της έρευνας στον τομέα του περιβάλλοντος με τους γείτονές της·

76.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της έναν στόχο ώστε η ΕΕ να υποστηρίζει πλήρως το έργο των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, προκειμένου να προσφέρει στον κόσμο ένα εναρμονισμένο σύστημα περιβαλλοντικών λογαριασμών· χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που προβλέπει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων για τα οικοσυστήματα και τα ευεργετήματά τους για την ΕΕ (για παράδειγμα, τα ευεργετήματα των δασών)· ενθαρρύνει το συντονισμό μεταξύ των εμπειριών διαφόρων κρατών μελών και τον αμοιβαίο μεθοδολογικό προβληματισμό για τους οικοσυστημικούς λογαριασμούς·

77.  θεωρεί ότι το 7ο ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει την έγκαιρη εφαρμογή των διεθνών δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο των συμβάσεων UNFCCC και του CBD·

78.  παροτρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει στο 7ο ΠΔΠ το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Ρίο+20 σχετικά με την πράσινη οικονομία και την ενίσχυση μιας διεθνούς διακυβέρνησης σε θέματα περιβάλλοντος·

o
o   o

79.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου