Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2219(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0125/2012

Esitatud tekstid :

A7-0125/2012

Arutelud :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Hääletused :

PV 10/05/2012 - 12.18
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0165

Vastuvõetud tekstid
PDF 230kWORD 71k
Neljapäev, 10. mai 2012 - Brüssel
2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
P7_TA(2012)0165A7-0125/2012
Otsus
 Otsus
 Resolutsioon
 Lisa

1.Euroopa Parlamendi 10.mai 2012. aasta otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (C7-0280/2011 – 2011/2219(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 (Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta),(3) eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(4), eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0125/2012),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori tegevusele keskuse 2010. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 366, 15.12.2011, lk 117.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


2.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta (C7-0280/2011 – 2011/2219(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 (Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta),(3) eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 )raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185),(4) eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0125/2012),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT C 366, 15.12.2011, lk 117.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.


3.Euroopa Parlamendi 10. mai 2012. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa (C7-0280/2011 – 2011/2219(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta lõplikku raamatupidamise aastaaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse nõukogu 21. veebruari 2012. aasta soovitust (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust)(2), eriti selle artiklit 185,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 (Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta)(3), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(4), eriti selle artiklit 94,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A7-0125/2012),

A.  arvestades, et kontrollikoda on märkinud, et on leidnud piisavalt kinnitust Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (edaspidi „keskus”) 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament andis 10. mail 2011. aastal heakskiidu keskuse direktori tegevusele selle 2009. aasta eelarve täitmisel(5), ning arvestades, et eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud resolutsioonis palus Euroopa Parlament keskusel teha muu hulgas järgmist:

   arendada tulemuste hindamist, seostades paremini strateegilist tegevust ja iga-aastases tööprogrammis ette nähtud tegevust ning vaadates läbi tulemuse jälgimise näitajad, et täita SMART-kriteeriume;
   võtta tulemuslikumaid meetmeid ülejäägi pideva kasvu piiramiseks; 2009. aastal oli ülejääk 24 000 000 eurot, kusjuures 2008. aastal oli see 26 700 000 eurot, 2006. aastal 16 900 000 eurot, 2005. aastal 10 500 000 eurot ja 2004. aastal 3 500 000 eurot;
   teavitada eelarve täitmisele heakskiitu andvat institutsiooni võetud meetmetest, mille eesmärk on panna ABAC-raamatupidamissüsteem tulemuslikult toimima;

C.  arvestades, et keskuse 2010. aasta lõplik eelarve oli 55 928 077 eurot, mis kujutab endast 11,98% vähenemist 2009. aasta 62 630 000 euro suuruse eelarvega võrreldes;

D.  arvestades, et 2010. aasta tõlkemaht oli suurim maht, mille keskus on asutamisest saadik saavutanud, ning tõlgitud lehekülgede arv suurenes 2010. aastal 2009. aastaga võrreldes 20,1%;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib selle iga-aastase tegevusaruande ja selle raamatupidamise aastaaruande (eelarveaasta 2010 kohta) põhjal, et keskuse algset 48 100 000 euro suurust eelarvet muudeti kahe paranduseelarvega; märgib eelkõige, et paranduseelarvetel oli kaks eesmärki:

   lisada eelarvesse eelmiste aastate eelarve ülejääk (24 000 000 eurot), et maksta komisjonile tööandja osa pensionifondi aastate 1998–2009 eest kogusummas 18 400 000 eurot ning maksta keskuse suurimale kliendile, Siseturu Ühtlustamise Ametile tagasi 2009. aasta majandustulemus 6 121 255 eurot;
   tasakaalustada eelarvet summaga 8 000 000 eurot pärast tõlketellimuste prognoosi märkimisväärset suurenemist;

2.  võtab selle iga-aastase tegevusaruande põhjal teadmiseks, et suurema tõlgitud lehekülgede arvu tõttu kasvas keskuse tulu 2010. aastal 51 200 000 euroni, mida on 13,71% rohkem kui 2009. aastal; märgib selle iga-aastase tegevusaruande põhjal samuti, et keskuse eelarve kulukohustuste täitmise määr tõusis 43 040 000 euroni – s.o 86,79% assigneeringutest, mis kujutab endast 18,27% kasvu 2009. aastaga võrreldes;

3.  tuletab meelde, et keskuse asutamise määruse (EÜ) nr 2965/94 artikli 10 kohaselt peavad keskuse eelarves näidatud tulud ja kulud olema tasakaalus; märgib, et 2010. aastaks ulatus 2009. aasta kumuleeritud ülejääk 24 000 000 euroni; võtab siiski teadmiseks, et peamiselt tänu vahendite ülekandele liidu pensionifondi ja klientidele tehtud tagasimaksetele suutis keskus vähendada nimetatud ülejääki 9 200 000 euroni; märgib lisaks keskuse esitatud teabe põhjal, et haldusnõukogu otsustas 2011. aastal kasutada 9 200 000 eurot erakorralise investeeringu (4 300 000 eurot) reservi ja hindade stabiliseerimise reservi (4 900 000 eurot) loomiseks;

4.  väljendab heameelt, et lahendati keskuse ja komisjoni vaheline kaua kestnud vaidlus, mis puudutas tööandjapoolseid sissemakseid liidu pensioniskeemi;

5.  väljendab heameelt haldusnõukogu 2011. aastal vastu võetud ülalmainitud otsuse üle luua 4 300 000 euro suurune reserv 2012.−2013. aasta jooksul teostatavasse e-CdT programmi investeerimiseks ning 4 900 000 euro suurune reserv hindade stabiliseerimiseks, et tasakaalustada tulude võimalik vähenemine eeldatava tõlketellimuste vähenemise tõttu keskuse klientidelt;

6.  tunneb heameelt selle üle, et vastavalt eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni nõudmisele avaldati keskuse 2010. aasta lõplik raamatupidamise aastaaruanne keskuse veebisaidil;

Hankemenetlused

7.  palub keskusel tagada vastavus selle finantseeskirjade artiklile 60, võttes tegevuskulude kohta vastu rahastamisotsused; palub keskusel eelkõige rangemalt kontrollida hangete kavandamise protsessi;

8.  võtab selle iga-aastase tegevusaruande põhjal teadmiseks, et keskus käivitas kaks uut menetlust tõlke- ja toimetamisteenuste pakkumiseks raudtee ja merenduse valdkonnas;

9.  märgib samuti, et kokku sõlmiti 47 raamlepingut;

Personal

10.  võtab teadmiseks, et kaheksat suurema punktide arvuga töötajat ei edutatud, samal ajal kui mõnesid teisi sama palgaastme töötajaid edutati, ning järelikult ei järgitud selle personalieeskirjade artiklit 45, sest edutamise lõpliku otsuse tegemisel lähtuti tegelikult muudest kaalutlustest; võtab teadmiseks keskuse avalduse, mille kohaselt märkis siseauditi talitus, et ametnike ja ajutiste töötajate karjääri ja edutamist puudutavate haldusnõukogu 7. veebruari 2008. aasta otsuste puhul oli mitmeid tõlgendamisvõimalusi ja 2010. aasta septembris avaldatud siseauditi talituse lõpliku töötajate edutamise alase hinnangu tulemusel viis keskus oma tõlgenduse siseauditi talituse omaga vastavusse ning loobus lisakriteeriumidest, mida edutamiste puhul varem kasutati;

11.  võtab selle iga-aastase tegevusaruande põhjal samuti teadmiseks, et keskus viis 2010. aastal läbi 22 valikumenetlust ajutiste ja lepinguliste töötajate töölevõtmiseks, samuti kaks konkurssi koosseisuliste töötajate töölevõtmiseks;

12.  märgib, et keskus võttis kasutusele kutseorientatsiooni teenuse, et teha kindlaks personali võimalused ning pakkuda liikuvust ja karjäärinõustamist;

Tulemused

13.  väljendab heameelt selle üle, et keskus suurendas 2009. aastaga võrreldes liidu institutsioonidele tõlgitud lehekülgede arvu ning tõlgitud dokumentide arv kasvas 20,1% võrra, samal ajal kui keskuse eelarvet vähendati eelmise aastaga võrreldes 11,98% võrra;

14.  märgib keskuse iga-aastase tegevusaruande põhjal, et keskus sõlmis 2010. aastal lepingud kuue uue kliendiga (ühisettevõtted ARTEMIS, ENIAC, IMI ja FCH ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet ja Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet) ning esimesed kontaktid loodi Euroopa Pangandusjärelevalve, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalvega;

15.  võtab keskuse iga-aastase tegevusaruande põhjal teadmiseks, et ligikaudu 55% 2010. aastal tõlgitud lehekülgedest tõlgiti allhanke teel; märgib selle iga-aastase tegevusaruande põhjal, et keskus astus 2010. aastal samme tõlketööde haldamise konsolideerimiseks, ühendades nõudluse haldamise ja allhanke haldamise üksused; võtab eelkõige teadmiseks, et välisuuring keskuse sees ja allhanke teel tehtud tõlgete suhte valideerimiseks on lõpule viidud ja keskuse poolt kasutatav arvutusmeetod kiideti heaks;

16.  tunneb heameelt pingutuste üle, mida keskus teeb tõlkekvaliteedi parandamiseks; rõhutab, et 2010. aasta lõpuks oli lõpule viidud 17 terminibaasi täiendamiseks mõeldud terminoloogiaprojekti; toetab keskust tõlkijate tootlikkuse suurendamiseks mõeldud koolituste korraldamisel;

17.  palub keskusel analüüsida praegu eelarve kavandamiseks kasutatavat andmevoogu ja tööriistu ning luua kontrollid; märgib sellega seoses, et keskuse eelarve kavandamine põhineb Exceli tabelitel ning manuaalsel või süsteemipõhisel andmekontrollil, mis võib kaasa tuua arvutusvead ja kulude vale kavandamise ning lõpuks avaldada negatiivset mõju keskuse teenuste hinnale;

18.  innustab keskust kohaldama prognoositeabe miinimumnõudeid ning tõhustama prognoosimise osas koostööd ja teabevahetust valitud klientidega, et vältida kulude ja hinna ülehindamist;

Siseaudit

19.  märgib, et 31. detsembri 2010. aasta seisuga oli siseauditi talituse 12 väga olulist soovitust ikka veel täitmata; tunneb muret, et neist seitsme soovituse rakendamine on hilinenud; võtab eelkõige teadmiseks, et kõnealune hilinemine puudutab järgmisi olulisi küsimusi:

   tõlketellimuste prognoosi kvaliteet;
   eelarveaasta 2008 andmete avalikustamine;
   sisekontrollisüsteemi hindamine;
  

palub keskusel kõnealust hilinemist eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selgitada ja kõnealune olukord lahendada;

20.  märgib, et keskus lükkas siseauditi talituse 12 väga olulise soovituse hulgast tagasi soovituse finantsaruandluse kohta; palub, et keskus annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile teada oma otsuse põhjused;

21.  märgib, et siseauditi talitus viis läbi auditi kulude eelarvestamise kohta, viis lõpule järelauditi personalijuhtimise ja sisekontrollistandardite rakendamise kohta ning viis läbi IT riskihindamise;

22.  märgib keskuse iga-aastase tegevusaruande põhjal, et siseauditi talituse lõpliku auditi järelaruande kohaselt esitati 41 soovitust, millest 29 soovituse täitmine ei olnud veel lõppenud, kümme soovitust olid täidetud ja kaks soovitust olid osaliselt või tervenisti tagasi lükatud;

23.  võtab teadmiseks, et siseauditi üksus viis läbi formaalsed konsulteerimised järgmistes valdkondades:

o
o   o

   organisatsioonilise struktuuri optimeerimise ja sellega seotud kulude vähendamise nõustamine;
   IT riskihindamise koordineerimine;
   keskuse iga-aastase riskihindamise hõlbustamine ja nõustamine;
   kvaliteediauditi toetamine ja nõustamine;

24.  juhib tähelepanu oma eelmistes eelarve täitmisele heakskiidu andmise raportites esitatud soovitustele, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

25.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 10. mai 2012. aasta resolutsioonile(6) asutuste tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

(1) ELT C 366, 15.12.2011, lk 117.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.
(4) EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.
(5) ELT L 250, 27.9.2011, lk 125.
(6) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0164.


LISA

Euroopa Parlamendi soovitused eelmistel aastatel

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus

2006

2007

2008

2009

Tulemused

puudub

– Eesmärgid ja tulemuslikkuse näitajad ei ole sageli mõõdetavad.

– Märgib, et 2007. aastal tagastas keskus klientidele 9 300 000 eurot.

– Arengud IT valdkonnas (FLOSYSWEB).

– Märgib, et 2008. aastal tagastas keskus klientidele 11 450 000 eurot.

– Kutsub keskust üles arendama tulemuste hindamist, seostades paremini strateegilist tegevust ja tööprogrammis ette nähtud tegevust ning vaadates läbi tulemuse jälgimise näitajad, et täita SMART-kriteeriume.

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

puudub

– Kavandamise käigus tuleks luua selge ja järjepidev seos püstitatud eesmärkide ja nende täitmiseks vajalike eelarvevahendite rakendamise vahel.

– Palub keskusel võtta tõhusamaid meetmeid, et vältida ülejäägi pidevat suurenemist → 2008: 26 700 000 eurot; 2006: 10 500 000 eurot.

– Palub komisjonil uurida keskuse sularahareservi suurust: 48 405 006 eurot.

– Kutsub keskust üles pakkuma oma klientidele tulevikus teenuseid kulusid katva hinnaga.

– Kutsub keskust üles kohaldama süstemaatiliselt oma finantsmääruse artiklit 8.2, milles sätestatakse, et „kulukohustuste assigneeringud peavad katma jooksvaks eelarveaastaks võetud juriidiliste kohustuste üldmaksumuse”.

– Kutsub keskust üles võtma tulemuslikumaid meetmeid ülejäägi pideva kasvu piiramiseks; ülejääk tuleneb peamiselt täpsuse puudumisest klientidelt saadavate tõlketellimuste prognoosimisel.

Personal

– Puudused töötajate värbamisel: puuduvad kirjalikud tõendid kandidaatide hindamiseks kasutatud eeskirjade kohta.

– Keskuse ja komisjoni vahelist vaidlust tööandjapoolsete sissemaksete kohta ühenduse pensioniskeemi ei ole lahendatud.

puudub

– Keskus peaks kavandama töölevõtmismenetlusi realistlikumalt ja tõhusamalt, et pidada kinni tähtaegadest ja täita kõik nõuded (nii kvantitatiivselt kui kvalitatiivselt), mis on seotud keskuse töötajate arvu suurenemisega.

– Keskuse ja komisjoni vahelist vaidlust tööandjapoolsete sissemaksete kohta ühenduse pensioniskeemi ei ole lahendatud.

– Kutsub keskust üles lisama ametijuhenditesse teabe tundliku iseloomuga töö kohta ja tagama kõigi kasutusele võetud riske maandavate kontrollide väljatoomise.

– Julgustab keskust ajakohastama koolitust käsitlevaid rakenduseeskirju ja määrama selleks uue ajakava.

Siseaudit

puudub

puudub

puudub

– Kutsub keskust üles koostama üksikasjalikku kirjalikku menetlust, milles määratletakse asutuse ülesanded, ajakava ja tööprotsessid, klientidele edastatud tõlgete eest sissenõudekorralduste valideerimine ja kirjendamine.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika