Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2224(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0124/2012

Внесени текстове :

A7-0124/2012

Разисквания :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Гласувания :

PV 10/05/2012 - 12.22
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0169

Приети текстове
PDF 421kWORD 113k
Четвъртък, 10 май 2012 г. - Брюксел
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност
P7_TA(2012)0169A7-0124/2012
Решение
 Решение
 Резолюция
 Приложение

1.Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година (C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 г. (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност(3), и по-специално член 60 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4), и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0124/2012),

1.  Освобождава изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2010 година;

2.  Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 366 15.12.2011 г., стр. 21.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


2.Решение на Европейския парламент от 10 май 2012 г. относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година (C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност(3), и по-специално член 60 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4), и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0124/2012),

1.  Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 366 15.12.2011 г., стр. 21.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


3.Резолюция на Европейския парламент от 10 май 2012 г. съдържащо забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година (C7-0285/2011 – 2011/2224(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2010 година, придружен от отговорите на Агенцията(1),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 21 февруари 2012 г. (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(2), и по-специално член 185 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност(3), и по-специално член 60 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4), и по-специално член 94 от него,

–  като взе предвид член 77 и Приложение VI към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A7-0124/2012),

A.  като има предвид декларацията на Сметната палата, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) за финансовата 2010 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни,

Б.  като има предвид, че на 10 май 2011 г. Парламентът освободи изпълнителния директор на Агенцията от отговорност във връзка с изпълнението на нейния бюджет за финансовата 2009 година(5) и в резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност, Парламентът, наред с другото:

   настоятелно призова Агенцията да въведе основана на дейностите структура за оперативния бюджет, с цел установяване на ясна връзка между работната програма и финансовите прогнози и подобряване на мониторинга и отчитането на изпълнението;
   обърна внимание на факта, че Агенцията отново е пренесла за 2010 г. голям брой бюджетни кредити, свързани с оперативни разходи;
   изиска към бюджета за всяка година да се прилага доклад за пренесените от предходни години неусвоени бюджетни кредити, който да обяснява защо тези средства не са били усвоени и как и кога ще бъдат използвани;
   отбеляза недостатъци в процедурите на подбор на персонал, които излагат на риск прозрачността на тези процедури,

В.  като има предвид, че Агенцията се финансира от такси и възнаграждения и от вноската на Съюза,

Г.  като има предвид, че бюджетът на Агенцията за финансовата 2010 година беше 137 200 000 EUR, в сравнение със 122 200 000 EUR през 2009 г., което представлява увеличение от 12,27 %; като има предвид, че вноската на Съюза в бюджета на Агенцията за 2010 г. беше 34 197 000 EUR(6), което представлява увеличение от 0,87 % в сравнение с 2009 г.,

Бюджетно и финансово управление

1.  Припомня, че две трети от бюджета на Агенцията идват от таксите и възнагражденията, платени от сектора, една трета идва от субсидията от Съюза и първоначалната вноска на Съюза за Агенцията за 2010 г. възлиза на 32 879 000 EUR; отбелязва обаче, че към тази сума са добавени 1 318 000 EUR възстановен излишък, в резултат на което общата вноска на Съюза става 34 197 000 EUR;

2.  Отбелязва, че бюджетът на Агенцията се е увеличил с 61 % от 85 200 000 EUR на 137 200 000 EUR за периода от 2007 до 2010 г., а броят на служителите е нараснал от 333 на 524;

3.  Отбелязва, че съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 593/2007 на Комисията от 31 май 2007 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност(7), приходите от такси представляват целеви приходи, които могат да бъдат пренесени от Агенцията, ако не са били използвани; отбелязва, че постъпленията от сектора могат да бъдат свързани с повече от една финансова година; отбелязва, че резервът, който може да бъде използван през следващите години, се коригира въз основа на бюджетния резултат за годината; отбелязва, че размерът на резерва е намалял през последните две години от 29 000 000 EUR в края на 2008 г. до 21 000 000 EUR в края на 2010 г.;

4.  Въз основа на окончателните годишни отчети за финансовата 2010 година отбелязва, че Агенцията е използвала единствено недиференцирани бюджетни кредити и че вследствие на това бюджетните кредити за поети задължения са равни на бюджетните кредити за плащания; освен това отбелязва, че общата степен на изпълнение на бюджета е 99,51 % за бюджетните кредити за 2010 г.;

5.  Призовава Агенцията да продължи да предприема съответните мерки, за да избегне слабостите, които излагат на риск прозрачността на процедурата за възлагане на обществени поръчки, както и принципа на добро финансово управление;

Счетоводна отчетност

6.  Установява от окончателните годишни отчети, че през 2010 г. Агенцията е променила своя метод на признаване на приходите, като е преминала от метод, основан на разходите, към метод, основан на линейния метод, предложен в счетоводно правило №  4 на ЕО;

7.  Узнава от Агенцията, че промяната е направена, за да се подобри точността и прозрачността на начина, по който се изчисляват реализираните приходи, и за да се вземе предвид препоръката на Сметната палата от 2009 г. за прилагането на метод, който отразява по-точно размера на приходите, разпределени за една финансова година;

8.  Въз основа на годишния доклад за дейността на Агенцията отбелязва, че системата за планиране на ресурсите на предприятието е допълнително укрепена и системно използвана за всички видове финансови операции и за приключването на финансовата година;

Процедура за възлагане на обществени поръчки

9.  Въз основа на годишния доклад за дейността отбелязва, че през 2010 г. са управлявани 23 тръжни процедури с висока стойност, които покриват както оперативни, така и административни нужди, че 20 от тях са приключили и че са подписани 29 договора с висока стойност на стойност приблизително 14 000 000 EUR; освен това отбелязва, че след провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки с ниска стойност са подписани 428 договора на обща стойност приблизително 1 650 000 EUR;

10.  Отбелязва по-конкретно, че според Сметната палата по отношение на две големи процедури за възлагане на обществени поръчки методът на оценяване не е позволил търговете с най-добрата финансова оферта да получат най-високата оценка за цена; отбелязва, че според Агенцията тези две процедури за възлагане на обществени поръчки се отнасят за:

   подновяването на четиригодишен договор за услуги по почистване на стойност 1 000 000 EUR;
   рамков договор с максимален срок от четири години за проучвания за изискванията и стандартите за сертифициране на двигателите на въздухоплавателни средства с максимална стойност 2 500 000 EUR, за който изпълнителят, на който е възложена поръчката, не е попълнил всички елементи на разходите в кандидатурата си;
  

отбелязва отговора на Агенцията, че не се съобщава за отрицателно въздействие върху изхода, и все пак ще вземе предвид съображенията на Сметната палата и в бъдеще ще разглежда установените рискове, като обръща още повече внимание на формулите за финансова оценка;

Човешки ресурси

11.  Отбелязва, че органът по освобождаване от отговорност отново е установил недостатъци в процедурите за подбор на персонал, които излагат на риск прозрачността на тези процедури; отбелязва, че според Сметната палата липсват доказателства, че праговете за покана за събеседване или за включване в списъка на издържалите конкурса са били определени преди началото на прегледа на кандидатурите; отбелязва, че това би могло да служи за прикриване на случай на облагодетелстване на приятелски и роднински кръгове или конфликт на интереси; изисква да се направи всичко възможно, за да се избегнат конфликтите на интереси; призовава Комисията да гарантира правилното прилагане на правилата на Съюза от Агенцията; подчертава значението на прозрачността на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за назначаване на персонал;

12.  Отбелязва, че Агенцията не е информирала органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия за осигуряване на повече прозрачност при процедурите на подбор на своите експерти/служители, както беше поискано през 2009 г., въпреки че признава, че проблемът е бил решен през 2010 г. след като Сметната палата отново подчерта проблема в своя доклад; отново подчертава, че последиците от наличието на тези недостатъци са още по-съществени, ако се отчете факта, че целите на Агенцията са следните: да издава сертификационни спецификации, да взема решения за летателна годност и екологично сертифициране и да провежда стандартизационни инспекции на компетентните органи на държавите членки;

13.  Отбелязва отговора на Агенцията до Сметната палата, че насоките й за членовете на комисията посочват ясно минималния праг, който кандидатите трябва да достигнат, за да бъдат поканени на събеседване (50 %) или за да бъдат включени в списъка на издържалите конкурса (65 %), но че си запазва правото да определя максимален разумен брой кандидати, които да бъдат поканени по реда на успеха им;

14.  Припомня на Агенцията, че е важно да се осигурят адекватни критерии за обучение и квалификация на членовете и ръководителите на инспектиращите екипи; призовава Агенцията да предприеме конкретни мерки и да информира органа по освобождаване от отговорност за тях;

15.  Отбелязва, че в периода от 2009 г. до 2010 г. броят на служителите на Агенцията е нараснал от 509 на 578, включително срочно наетите и тези, наети на договор служители;

Конфликт на интереси

16.  Отбелязва, че Агенцията обикновено трябва да набира техническия си персонал сред служителите на националните органи по въздухоплаване и авиационния сектор; разбира, че служителите трябва да имат достатъчен и актуален технически опит в областта на авиацията, за да извършват техническа проверка на документите за доказване на съответствието с цел гарантиране на адекватно равнище на авиационната безопасност, както се изисква съгласно приложимото законодателство на Съюза; изразява загриженост обаче, че тази ситуация би могла да доведе до конфликти на интереси, ако служител, нает от производител на въздухоплавателни средства, работи и взема решения в Агенцията относно сертифицирането на въздухоплавателното средство, върху което е работил, докато е бил служител на производителя, и да породи ситуация на конфликт на интереси, ако не бъде установена и адекватно управлявана; признава обаче, че Агенцията е въвела процедура по сертифициране, при която безпристрастността на процеса на вземане на решения се гарантира чрез колегиалността на техническите оценки и самия процес на вземане на решения; също така разбира, че Агенцията е в процес на създаване на политика за цялата Агенция относно кодекса на поведение, която включва идентифицирането, предотвратяването, мониторинга и справянето с последиците от потенциалните случаи на конфликт на интереси, което ще помогне на Агенцията да подобри още повече идентифицирането и справянето със ситуациите на конфликт на интереси по такъв начин, че авиационната безопасност да не бъде излагана на риск в нито един момент;

17.  Призовава Агенцията да вземе надлежно предвид професионалния опит на своите служители, за да се избегне всякакъв конфликт на интереси; счита, че политиката на Агенцията относно конфликтите на интереси следва да определи до каква степен и при какви условия служителите на Агенцията могат да участват в сертифицирането на въздухоплавателно средство, върху което са работили преди да се присъединят към Агенцията;

18.  Призовава Агенцията да приеме ефективни процедури за надлежно разглеждане на евентуалните случаи на твърдения за конфликти на интереси в рамките на Агенцията; също така призовава Агенцията да публикува на своя уебсайт декларациите за интереси и информация за професионалния опит на своите експерти, ръководни служители и членове на управителния съвет и на всички други лица, чиито дейности са свързани с процеса на сертифициране; посочва, че Агенцията трябва да следва насоките на ОИСР в областта на конфликтите на интереси;

19.  Като отбелязва, че Агенцията участва във вземането на решения от първостепенна важност за всички граждани, и като има предвид, че тя има видимост заради значението си за сектора, органът по освобождаване от отговорност очаква да получи и да обсъди констатациите и препоръките от специалния доклад за ситуациите на конфликт на интереси, който ще бъде публикуван от Сметната палата до края на юни 2012 г.;

Изпълнение

20.  Призовава Агенцията да продължи да прилага съществуващата основана на дейностите структура за оперативния бюджет, с цел установяване на ясна връзка между работната програма и финансовите прогнози и допълнително подобряване на мониторинга и отчитането на изпълнението;

21.  Призовава Агенцията да въведе диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност при необходимост; подчертава също, че е важно Агенцията да определи в рамките на своето планиране конкретни, измерими, постижими, реалистични и срочни цели (SMART) и уместни, приемливи, достоверни, прости и устойчиви показатели (RACER), както го прави в своята годишна работна програма и в своя годишен доклад за дейността от 2008 г. насам;

Вътрешен контрол

22.  Въз основа на годишния доклад за дейността отбелязва, че Агенцията е консолидирала своята интегрирана система за управление през 2010 г., като е въвела концепцията за „вътрешен контрол“, която има за цел да гарантира правилното намаляване на рисковете, за да се подобри способността на Агенцията да постигне оперативните и финансовите цели и целите, свързани с качеството и съответствието;

23.  Отбелязва, че през декември 2010 г. интегрираната система за управление на Агенцията получи сертификация по международно признатия стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008;

Протичане на стандартизационните инспекции

24.  Призовава Агенцията да продължи да подобрява документацията за планирането и програмирането на инспекциите; припомня на Агенцията, че е важно да документира оценката на риска и критериите, използвани при установяването на планирането на инспекциите си, за да оправдае вътрешния си процес на вземане на решения за случаите, които се характеризират със сериозни недостатъци, засягащи безопасността на гражданите на Съюза;

25.  Освен това призовава Агенцията да продължи да подобрява своята ефективност по отношение на управлението на основните проблеми за безопасността чрез:

   мониторинг на информацията;
   намаляване на продължителността на сроковете за отчитане и изпълнение;
   документиране на процеса на вземане на решения между Агенцията и Комисията;
   адекватно намаляване на рисковете от всякакви потенциални ситуации на конфликт на интереси;

26.  Освен това призовава Агенцията да класифицира, наблюдава и предприема последващи действия във връзка с констатациите от инспекциите си, класифицирани като „забележки“; отбелязва отговора на Агенцията, че е разработила оперативна процедура за определянето на тези констатации и съобщаването им на Комисията; следователно призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия;

Вътрешен одит

27.  Отбелязва, че все още не са изпълнени няколко „много важни“ препоръки на службата за вътрешен одит, които целят да намалят оставащите рискове за Агенцията и които понастоящем се проверяват от службата за вътрешен одит;

28.  Отбелязва по-конкретно, че през 2010 г. службата за вътрешен одит е извършила одит на протичането на стандартизационните инспекции, за да оцени и да предостави независими гаранции относно системата за вътрешен контрол на протичането на стандартизационните инспекции в Агенцията, чиято цел е наблюдението на прилагането на съответните регламенти на Съюза от националните органи по въздухоплаване и отчитането пред Комисията; също така отбелязва, че Агенцията вече е разработила план за корективни действия, който беше одобрен от службата за вътрешен одит, и вече е предоставила на службата доказателства за прегледа на изпълнението във връзка с препоръките, посочени в параграфи 25 до 27 от настоящия доклад;

29.  В тази връзка призовава Агенцията да продължи:

   да документира своите оценки на риска след годишните си програми и посещения с цел инспекция;
   да подобрява мониторинга и отчитането на сериозните недостатъци, които пораждат проблеми за безопасността;
   да предприема последващи действия и мониторинг на забележките си след посещенията с цел инспекция;

30.  Обръща внимание на препоръките от предишните си доклади за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, включени в приложението към настоящата резолюция;

31.  По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 10 май 2012 г.(8) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 366 15.12.2011 г., стр. 21.
(2) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(3) ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.
(4) ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
(5) OВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 140.
(6) OВ L 64, 12.3.2010 г., стр. 613.
(7) ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 3.
(8) Приети текстове, P7_TA(2012)0164.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръки на Европейския парламент от предходни години

Европейска агенция за авиационна безопасност

2006

2007

2008

2009

Изпълнение

- Агенцията следва да проверява внимателно доколко са съгласувани прогнозите за разходите: системата за анализ на разходите на Агенцията показва разходи от около 48 милиона евро, като за сравнение приходите са около 35 милиона евро; недостатъчно програмиране

- Агенцията следва да проверява внимателно доколко са съгласувани прогнозите за разходите, които се представят за одобрение от бюджетния орган

- призовава Агенцията да направи диахроничен анализ на дейностите, проведени през настоящата и през предходните години

- призовава Агенцията да определи цели SMART и показатели RACER

- призовава Агенцията да направи диаграма на Гант

- призовава Агенцията да определи цели SMART и показатели RACER

- призовава Агенцията да разгледа възможността за въвеждане на диаграма на Гант в планирането на всяка своя оперативна дейност с цел бързо отчитане на времето, което всеки служител посвещава на даден проект

- настоятелно призовава Агенцията да въведе основана на дейностите структура за оперативния бюджет, с цел установяване на ясна връзка между работната програма и финансовите прогнози и подобряване на мониторинга и отчитането на изпълнението

- призовава Агенцията да съпостави операциите, проведени през годината, за която се отнася освобождаването от отговорност, и тези от предходната финансова година

Регламент относно таксите и възнагражденията

n.a.

- Агенцията следва да не бърка стария регламент относно събираните такси с новия

- изисква от Агенцията да въведе система за мониторинг на сертификационните проекти

- призовава Агенцията да представи подробен план, за да гарантира, че системата на годишни фиксирани такси не би могла да генерира приходи значително над реалните разходи за предоставените услуги

- призовава Агенцията да подобри своята система за мониторинг на сертификационните проекти, за да гарантира, че през цялата продължителност събираните такси не се отклоняват съществено от реалните разходи

- призовава Агенцията, във връзка с изготвянето на финансовите становища за 2010 г., да оцени правилно начислените разходи, свързани с управлението на сертификационните дейности, възложени на националните органи по въздухоплаване

Пренос на бюджетни кредити/проблеми с възлагането на обществени поръчки

- бюджетният принцип на ежегодност не е спазен: в нарушение на финансовия си регламент, Агенцията е използвала своите диференцирани бюджетни кредити за плащания, пренесени от 2005 г., въпреки факта, че разполага с достатъчно бюджетни кредити за плащания за 2006 г.

- проблеми с прозрачността във връзка с критериите за възлагане и метода за финансова оценка

- призовава Агенцията да коригира слабостите в системата за планиране на ресурсите на предприятието, които се дължат на забавяне на подписването на договора за услугата; (призовава Агенцията да представи много по-реалистична прогноза пред Комисията и Парламента през следващите години)

- призовава Комисията да провери какви възможности съществуват за осигуряване на пълно прилагане на принципа на ориентираното спрямо потребностите управление на паричните средства в наличност, с цел трайно поддържане на възможно най-ниско равнище на паричните средства в наличност на Агенцията;

- Агенцията е пренесла за 2010 г. голям брой бюджетни кредити, свързани с оперативни разходи (65 % от дял III „Оперативни дейности“; процентът на пренесените бюджетни кредити за поети задължения е 13 %)

- призовава за по-точно и навременно управление на договорите и за представянето на далеч по-реалистични прогнози пред Парламента и Комисията за следващата финансова година

- изисква към бюджета за всяка година да се прилага специален доклад за пренесените от предходни години неусвоени бюджетни кредити, който да обяснява защо тези средства не са били усвоени и как и кога ще бъдат използвани

Човешки ресурси

n.a.

- призовава Агенцията да подобри своите системи за набиране на персонал и планиране на ресурсите

- призовава Агенцията да подобри своите системи за набиране на персонал и планиране на ресурсите

- отбелязва недостатъци в процедурите на подбор на персонал, които излагат на риск прозрачността на тези процедури; Сметната палата съобщи, че решенията на комисиите за подбор не са били достатъчно добре аргументирани и документирани, тъй като праговете за покана за събеседване или за включване в списъка на издържалите конкурса не са били определени предварително и протоколите от заседанията са липсвали

- настоятелно призовава Агенцията да информира органа по освобождаване от отговорност за предприетите действия за коригиране на тази ситуация и да осигури повече прозрачност за процедурите на подбор на своите експерти/служители

Вътрешен одит

- Агенцията все още не е въвела ефективна система за управление на заявленията, евентуално включваща лихви за закъснели плащания

n.a.

- призовава Агенцията да предприеме мерки за изпълнение на 13 (2 се считат за критични) от 28-те препоръки на службата за вътрешен одит → т.е. препоръките се отнасят до бюджетната несигурност, липсата на анализ на риска, липсата на политика за оценка и повишение, процедурата за разделяне на финансовите периоди и процедура за отбелязване на изключенията, които са приключени

- отчита, че Агенцията е изпълнила 20 от 26-те препоръки, отправени от службата за вътрешен одит от 2006 г. досега

Правна информация - Политика за поверителност