Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2264(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0132/2012

Indgivne tekster :

A7-0132/2012

Forhandlinger :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Afstemninger :

PV 10/05/2012 - 12.27
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0174

Vedtagne tekster
PDF 35kWORD 57k
Torsdag den 10. maj 2012 - Bruxelles
Decharge 2010: Det Europæiske Ligestillingsinstitut
P7_TA(2012)0174A7-0132/2012
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1.Europa-Parlamentets afgørelse af 10. maj 2012 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010 (C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010, med instituttets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 - C7-0051/2012),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), navnlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(3), navnlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0132/2012),

1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Ligestillingsinstitut decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2010;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Ligestillingsinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 366 af 15.12.2011, s. 173.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
(4) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


2.Europa-Parlamentets afgørelse af 10. maj 2012 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010 (C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010, med instituttets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 - C7-0051/2012),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), navnlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(3), navnlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0132/2012),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Ligestillingsinstitut, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 366 af 15.12.2011, s. 173.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
(4) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


3.Europa-Parlamentets beslutning af 10. maj 2012 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010 (C7-0351/2011 - 2011/2264(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Ligestillingsinstitut for regnskabsåret 2010, med instituttets svar(1),

–  der henviser til Rådets henstilling af 21. februar 2012 (06083/2012 - C7-0051/2012),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2), navnlig artikel 185,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder(3), navnlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4), særlig artikel 94,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A7-0132/2012),

A.   der henviser til, at Det Europæiske Ligestillingsinstitut (»instituttet«) blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1922/2006 og opnåede uafhængighed den 15. juni 2010;

B.  der henviser til, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2010 er pålideligt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

C.  der henviser til, at instituttets samlede budget for regnskabsåret 2010 var på 6 500 000 EUR; der henviser til, at instituttets budget finansieres fuldt ud af Unionens bidrag;

1.  glæder sig over Revisionsrettens første beretning om årsregnskabet for instituttet for regnskabsåret 2010;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at instituttet opnåede administrativ og økonomisk uafhængighed den 15. juni 2010;

3.  mener, at en sammenlægning af instituttet med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder bør overvejes med henblik på at undgå dobbeltarbejde og reducere generalomkostningerne;

4.  fastslår på baggrund af instituttets årsberetning, at Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (GD EMPL), som er instituttets overordnede generaldirektorat, fra 1. januar til 15. juni 2010 havde ansvaret for den økonomiske forvaltning af instituttet, navnlig for personale- og driftsudgifter, og at GD EMPL i denne periode gennemførte betalinger for et samlet beløb på 846 876,91 EUR;

5.  konstaterer på baggrund af årsberetningen, at instituttet inden for den begrænsede periode på seks måneder fra vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram for 2010 og frem til, at det opnåede administrativ og økonomisk uafhængighed, havde en budgetgennemførelsesgrad på 65 % med hensyn til forpligtelsesbevillinger og på 26 % med hensyn til betalingsbevillinger; anmoder instituttet om at træffe øjeblikkelige foranstaltninger med henblik på at sikre en tilfredsstillende budgetgennemførelsesgrad i fremtiden;

6.  bemærker på baggrund af instituttets årsberetning, at bestyrelsen efter revisionen af budgetforslaget for regnskabsåret 2010 fremhævede to budgetmæssige ubalancer, der gav en samlet ubalance på 415 000 EUR:

   en ubalance på 195 000 EUR under afsnit II, som vedrørte en underudnyttelse af midlerne afsat til lejeudgifter, da den litauiske regering dækkede lejeomkostningerne for instituttets lokaler i Litauen i de første to år af instituttets virksomhed
   en ubalance på 220 000 EUR under afsnit III som følge af den forventede underudnyttelse af midlerne afsat til driftsrelaterede udgifter;
  

bemærker, at bestyrelsen i oktober 2010 enedes om ikke at udbetale disse indefrosne midler til instituttet; opfordrer instituttet til at underrette dechargemyndigheden om de tiltag, der er gjort med hensyn til disse indefrosne midler;

Regnskabsføring

7.  fastslår, at instituttet i 2010 fastlagde de finansielle aktørers ansvar for så vidt angår personalet og opstillede finansielle kredsløb for forpligtelser; bemærker imidlertid også, at instituttet udnævnte alle finansielle aktører og fastlagde deres roller og ansvarsområder inden udgangen af 2010;

8.  bemærker på baggrund af instituttets årsberetning, at direktøren uddelegerede beføjelserne som anvisningsberettiget til lederen af administrationsafdelingen for et maksimumsbeløb på 500 000 EUR under afsnit I og II og begrænset til et år under afsnit III; noterer sig endvidere, at der blev udpeget en stedfortræder for regnskabsføreren;

9.  fastslår på baggrund af ovennævnte beretning, at der ved udgangen af 2010 var blevet indført procedurer, som blev anvendt for følgende administrative områder: missioner, håndtering af klager, spørgsmål og svar vedrørende indkøb, moms, kvalitets-regnskabsføring, kontoafstemning, betalingskørsel, forpligtelser og betalinger, og at der blev udviklet og gennemført en telekommunikationspolitik og en ramme for dokumentregistrering;

Offentlige indkøb

10.  bemærker, at der i 2010 blev foretaget 63 indkøb, og at der blev indgået kontrakter om de købte ydelser; bemærker, at det samlede kontraktbeløb var på 1 974 626 EUR;

11.  fastslår på baggrund af årsberetningen, at der opstod to alvorlige problemer i forbindelse med indkøbsprocessen:

   den tid, der var til rådighed til at gennemføre en indkøbsprocedure, var ekstremt kort, og det bragte gennemførelsen af de planlagte undersøgelser og det relevante budget i fare
   der var ikke tilstrækkeligt kvalificeret arbejdskraft i driftsafdelingen, hvor størstedelen af personalet havde et lille eller slet intet kendskab til offentlige indkøbsprocedurer;
  

disse vanskeligheder afstedkom visse forsinkelser, og en række indkøbsprocedurer måtte annulleres, hvilket igen gjorde, at en stor del af de budgetmæssige forpligtelser blev fremført til 2011; opfordrer derfor instituttet til at forbedre situationen og holde dechargemyndigheden underrettet om de iværksatte tiltag;

12.  bemærker derudover, at 85 % af de indgåede kontrakter, dvs. 1 628 122 EUR, vedrørte ydelser beregnet til de operationelle aktiviteter, og at restbeløbet på 292 504 EUR (15 %) gik til indkøb af varer og tjenesteydelser beregnet til de administrative aktiviteter;

Menneskelige ressourcer

13.  noterer sig på baggrund af årsberetningen, at instituttet rekrutterede 23 midlertidigt ansatte og seks kontraktansatte og nåede op på 92,3 % af målet for stillingsfortegnelsen;

14.  understreger behovet for at besætte alle de stillinger, som er nødvendige for, at instituttet kan udføre sine opgaver effektivt og nå sine erklærede mål;

Resultater

15.  bemærker, at instituttet ifølge artikel 20 i forordning (EF) nr. 1922/2006 om instituttets oprettelse, senest den 18. januar 2010 skulle have bestilt en uafhængig ekstern evaluering af sine resultater; konstaterer på baggrund af årsberetningen, at bestyrelsen udsatte den efterfølgende evaluering, da instituttet ikke var operationelt pr. 19. januar 2010, men besluttede at bestille en forudgående evaluering i 2010 og en midtvejsevaluering senest i 2013; opfordrer instituttet til omgående at fremsende resultaterne af den forudgående evaluering til dechargemyndigheden;

16.  konstaterer, at instituttet med støtte fra GD EMPL i december 2010 fremsatte specifikationer for den »Second Ex-ante Evaluation of EIGE Focusing on the Institute's Specific Objectives and Operations« (anden forudgående evaluering af EIGE med fokus på instituttets specifikke målsætninger og operationer);

17.  opfordrer instituttet til at underrette dechargemyndigheden om udførelsen af disse evalueringer og om de respektive konklusioner;

18.  minder Revisionsretten om, at instituttets arbejde er af allerstørste betydning for fremme af ligestillingen mellem kønnene i Den Europæiske Union; bemærker derfor, at fremtidige beretninger på detaljeret vis skal redegøre for, hvorvidt eventuelle vanskeligheder på et hvilket som helst trin i budgetproceduren måtte lægge hindringer i vejen for instituttets virksomhed;

19.  påpeger, at det i en tid med økonomisk krise og nedskæringer er af afgørende betydning, at instituttet yder mest muligt for pengene uden at bringe den vellykkede gennemførelse af sine vigtige opgaver i fare;

Hjemsted

20.  bemærker på baggrund af instituttets årsberetning, at instituttets personale pr. 1. marts 2010 blev flyttet fra dets midlertidige lokaler i Bruxelles til dets faste hovedsæde i Vilnius, Litauen;

Intern revision

21.  er af instituttet blevet informeret om, at Den Interne Revisionstjenestes første revision vil blive foretaget i løbet af 2012;

22.  fastslår på baggrund af årsberetningen, at OLAF besøgte instituttet og afholdt et første kursus for personalet om revisionsprincipper og interne kontrolstandarder i november 2010; anerkender endvidere, at der i 2010 blev udfærdiget en samarbejdsaftale mellem OLAF og instituttet, og at denne blev vedtaget af instituttets bestyrelse den 26. januar 2011;

o
o   o

23.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 10. maj 2012(5) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.

(1) EUT C 366 af 15.12.2011, s. 173.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
(4) EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0164.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik