Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2264(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0132/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0132/2012

Συζήτηση :

PV 10/05/2012 - 9
CRE 10/05/2012 - 9

Ψηφοφορία :

PV 10/05/2012 - 12.27
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0174

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 364kWORD 71k
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2010: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων
P7_TA(2012)0174A7-0132/2012
Απόφαση
 Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010 (C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(3), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4), και ιδίως το άρθρο 94,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0132/2012),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2010·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, στον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 366 της 15.12.2011, σ. 173.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.
(4) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72


2.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010 (C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(3), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4), και ιδίως το άρθρο 94,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0132/2012),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον Διευθυντή του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 366 της 15.12.2011, σ. 173.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.
(4) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.


3.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010 (C7-0351/2011 – 2011/2264(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 21ης Φεβρουαρίου 2012 (06083/2012 – C7-0051/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(3), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(4), και ιδίως το άρθρο 94,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0132/2012),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων («το Ινστιτούτο») ιδρύθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 και απέκτησε την ανεξαρτησία του στις 15 Ιουνίου 2010,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει δηλώσει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2010 είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2010 ανήλθε σε 6 500 000 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη συνεισφορά της Ένωσης,

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρώτη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2010·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο απέκτησε διοικητική και χρηματοδοτική αυτονομία στις 15 Ιουνίου 2010·

3.  εκτιμά ότι θα πρέπει να μελετηθεί η συγχώνευση του Ινστιτούτου με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να περιοριστούν τα γενικά έξοδα·

4.  διαπιστώνει, βάσει της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Ινστιτούτου, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 15 Ιουνίου 2010, η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης (ΓΔ EMPL), ΓΔ που έχει υπό την εποπτεία της το Ινστιτούτο, είχε την ευθύνη της δημοσιονομική διαχείρισης του Ινστιτούτου, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δαπάνες προσωπικού και τις διοικητικές δαπάνες, και ότι, κατά την περίοδο αυτή, η ΓΔ EMPL προέβη σε πληρωμές συνολικού ποσού 846 876,91 EUR·

5.  σημειώνει, με βάση την έκθεση πεπραγμένων, ότι, εντός περιορισμένου διαστήματος έξι μηνών μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας 2010, και την απόκτηση διοικητικής και χρηματοδοτικής αυτονομίας, το Ινστιτούτο είχε ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 65% ως προς τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 26% ως προς τις πιστώσεις πληρωμών· καλεί το Ινστιτούτο να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει ένα ικανοποιητικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο μέλλον·

6.  σημειώνει, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου, ότι, κατά την αναθεώρηση του σχεδίου προϋπολογισμού του για το οικονομικό έτος 2010, το διοικητικό συμβούλιο επεσήμανε δύο ανισορροπίες στον προϋπολογισμό, το συνολικό ποσό των οποίων ανέρχεται σε 415 000 EUR:

   μια ανισορροπία ύψους 195 000 EUR στον Τίτλο II, που συνδέεται με την υποχρησιμοποίηση των εξόδων μίσθωσης, δεδομένου ότι η λιθουανική κυβέρνηση κάλυψε τα έξοδα μίσθωσης για τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου για τα δύο πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς του·
   μια ανισορροπία ύψους 220 000 EUR στον Τίτλο III λόγω της αναμενόμενης υποχρησιμοποίησης των δαπανών λειτουργίας·
  

σημειώνει ότι, τον Οκτώβριο του 2010, το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε να μην χορηγήσει τα παγωμένα αυτά κονδύλια στο Ινστιτούτο· καλεί το Ινστιτούτο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή για τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ό,τι αφορά τα παγωμένα αυτά κονδύλια·

Λογιστική

7.  διαπιστώνει ότι, το 2010 το Ινστιτούτο καθόρισε τις αρμοδιότητες των δημοσιονομικών παραγόντων για τα μέλη του προσωπικού και ανέπτυξε δημοσιονομικά κυκλώματα για τις αναλήψεις υποχρεώσεων· σημειώνει, ωστόσο, ότι το Ινστιτούτο είχε ορίσει όλους τους δημοσιονομικούς παράγοντες, προσδιορίζοντας τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, έως τα τέλη του 2010·

8.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου, ο Διευθυντής του ανέθεσε την εξουσία του διατάκτη στον προϊστάμενο της διοίκησης για μέγιστο ποσό ύψους 500 000 EUR για τους Τίτλους I και II, και εντός ορίου ενός έτους για τον Τίτλο III· σημειώνει επίσης ότι ορίστηκε και αναπληρωτής υπόλογος·

9.  διαπιστώνει, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, ότι στα τέλη του 2010 είχαν τεθεί σε ισχύ και εφαρμόζονταν διαδικασίες στους ακόλουθους διοικητικούς τομείς: αποστολές, διαχείριση καταγγελιών, ερωταποκρίσεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ΦΠΑ, ποιοτική λογιστική, τραπεζική προσέγγιση, πράξεις πληρωμής, αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές, και ότι είχαν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί μια πολιτική τηλεπικοινωνιών και ένα πλαίσιο για την καταχώριση των εγγράφων·

Δημόσιες συμβάσεις

10.  διαπιστώνει ότι, το 2010, συνήφθησαν 63 δημόσιες συμβάσεις και υπεγράφησαν συμβάσεις για τις παρεχόμενες υπηρεσίες· σημειώνει ότι το συνολικό ποσό των συμβάσεων ανήλθε σε 1 974 626 EUR·

11.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, στη διαδικασία ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων προέκυψαν δύο μείζονες δυσκολίες:

   η προθεσμία που ήταν διαθέσιμη για την εφαρμογή μιας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και έθετε σε κίνδυνο την εκτέλεση των μελετών που είχαν σχεδιασθεί και του σχετικού προϋπολογισμού·
   η έλλειψη ειδικευμένης στήριξης της Μονάδας Πράξεων, όπου το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού είχε ελάχιστη ή και καμία γνώση των διαδικασιών που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις·
  

συνεπεία τούτου, οι περιπλοκές αυτές δημιούργησαν ορισμένες καθυστερήσεις και κάποιες διαδικασίες συμβάσεων έπρεπε να ακυρωθούν, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά των περισσότερων αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού στο 2011· καλεί, συνεπώς, το Ινστιτούτο να βελτιώσει την κατάσταση και να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή ως προς τα μέτρα που ελήφθησαν σχετικά·

12.  σημειώνει, επιπλέον, ότι το 85% των συμβάσεων που υποβλήθηκαν σε διαδικασία ανάθεσης, ύψους 1 628 122 EUR, αφορούσαν υπηρεσίες που συνδέονταν με τη στήριξη επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, και ότι το εναπομείναν ποσό των 292 504 EUR (15% των συμβάσεων) αφορούσε την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για τη στήριξη των διοικητικών δραστηριοτήτων·

Ανθρώπινοι πόροι

13.  σημειώνει, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, ότι το Ινστιτούτο προσέλαβε 23 έκτακτους υπαλλήλους και 6 συμβασιούχους υπαλλήλους, και πέτυχε κατά 92,3% το στόχο που αφορούσε το οργανόγραμμά του·

14.  τονίζει την ανάγκη να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις απασχόλησης όπου είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική λειτουργία του Ινστιτούτου και την επίτευξη των διακηρυγμένων στόχων του·

Επιδόσεις

15.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού ίδρυσης του Ινστιτούτου (ΕΚ) αριθ. 1922/2006, το Ινστιτούτο υποχρεούτο να έχει ζητήσει ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση των επιτευγμάτων του έως τις 18 Ιανουαρίου 2010· σημειώνει, βάσει της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, ότι το διοικητικό συμβούλιο ανέβαλε την εκ των υστέρων αξιολόγηση, δεδομένου ότι το Ινστιτούτο δεν ήταν επιχειρησιακό στις 19 Ιανουαρίου 2010, αλλά αποφάσισε να αναθέσει μια εκ των προτέρων αξιολόγηση το 2010 και μια ενδιάμεση αναθεώρηση έως το 2013· ζητεί από το Ινστιτούτο να ανακοινώσει άμεσα τα αποτελέσματα της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

16.  αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο, στηριζόμενο από τη ΓΔ EMPL, παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2010 τις προδιαγραφές για τη «δεύτερη εκ των προτέρων αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων που εστιάζει στους ειδικούς στόχους και πράξεις του Ινστιτούτου'·

17.  καλεί το Ινστιτούτο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εκτέλεση αυτών των αξιολογήσεων και με τα αντίστοιχα συμπεράσματά τους·

18.  υπενθυμίζει στο Ελεγκτικό Συνέδριο ότι το έργο του Ινστιτούτου έχει μεγίστη σημασία για την προαγωγή της ισότητας των φύλων στην Ένωση· παρατηρεί, συνεπώς, ότι προσεχείς εκθέσεις θα φανερώσουν με λεπτομέρειες κατά πόσον οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου αντιμετώπισαν δυσχέρειες σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού·

19.  επισημαίνει ότι σε καιρό οικονομικής κρίσης και λιτότητας είναι ζωτικής σημασίας να επιτυγχάνει το Ινστιτούτο τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που δαπανά χωρίς να διακυβεύεται η επιτυχής εκπλήρωση της σημαντικής αποστολής του·

Έδρα

20.  σημειώνει, σύμφωνα και με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου, ότι την 1η Μαρτίου 2010 το προσωπικό του Ινστιτούτου μεταφέρθηκε από τις προσωρινές του εγκαταστάσεις στις Βρυξέλλες στη μόνιμη έδρα του στο Βίλνιους της Λιθουανίας·

Εσωτερικός έλεγχος

21.  πληροφορείται από το Ινστιτούτο ότι ο πρώτος λογιστικός έλεγχος της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου θα διενεργηθεί στη διάρκεια του 2012·

22.  σημειώνει, με βάση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων, ότι η OLAF επισκέφθηκε το Ινστιτούτο και προέβη σε μια πρώτη συνεδρία κατάρτισης για το προσωπικό σχετικά με τις αρχές του λογιστικού ελέγχου και τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου τον Νοέμβριο του 2010· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της OLAF και του Ινστιτούτου προετοιμάστηκε το 2010 και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου στις 26 Ιανουαρίου 2011·

o
o   o

23.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2012(5) σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 366 της 15.12.2011, σ. 173.
(2) ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 403 της 30.12.2006, σ. 9.
(4) ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2012)0164.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου